ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನ: ಪುರಾಣ ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸ?

ಎಂಟು ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಸಮಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಜೀವಿಸಲು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತಗಳು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಪುರಾಣಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳು ಇಂದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನು

Read More