ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ, ಯೇಸು ಮತ್ತು ‘ಕಳೆದು ಹೋದ’

ವಿವಿಧ ಬರಹಗಳು ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಶಿವನು ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಅವತಾರವಾದ ದಕ್ಷಾಯನ/ಸತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನು, ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತರು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮ ಶಕ್ತಿ, ಆದಿ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಮಹಾದೇವಿ, ಮಹಾಗೌರಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಅಥವಾ ಸತ್ಯಂ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಹಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಶಿವನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಾಯನಳ ತಂದೆ, ದಕ್ಷ, ಶಿವನೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಕ್ಷನು ಯಜ್ಞದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗಳು ಸತಿ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸತಿಯು,ಯಜ್ಞ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದದರಿಂದ ಹೋದಳು. ಆಕೆಯು ಪಾಲ್ಗೊಂಡದರಿಂದ ತಂದೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು ಮತ್ತು ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೂಗಿದನು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇದು ಸತಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಮರ್ತ್ಯ ದೇಹದ ರೂಪವಾದ ಸತಿಯನ್ನು ಯಜ್ಞದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿಸಿದಳು, ಅದು ದಹಿಸುವ ಜ್ವಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು.

ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾದದನ್ನುಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು

ಸತಿಯ ಬಲಿಯು ಶಿವನನ್ನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವನು ಭಯಾನಕ “ತಾಂಡವ”, ಅಥವಾ ವಿನಾಶದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಶಿವನು ಹೆಚ್ಚು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಂಡವ ವ್ಯಾಪಕ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವನ ನಷ್ಟದಿಂದ ಉಂಟಾದ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಕಾರಣದ ಸಲುವಾಗಿ, ಶಿವನು ಸತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿದನು. ವಿಷ್ಣು ದೇಹವನ್ನು 51 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂದು ಈ 51 ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯಗಳಂತೆ, ಸತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಶಿವನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತವೆ.

ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ಅನುಭವಿಸುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ  ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೀರಾ? ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಿರೇ? ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಾ?

ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೋ?

ಯೇಸು ನಷ್ಟವಾದಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ

ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು.

ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಜನರು ಪವಿತ್ರರಲ್ಲದವರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಶುದ್ಧರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಚತೆಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ  ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರದವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಶುದ್ಧರೊಂದಿಗಿನ ಆತನ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

​ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸುಂಕದವರೂ ಪಾಪಿಗಳೂ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವದ ಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಸವಿಾಪಕ್ಕೆ ಬಂದರು.
2 ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು–ಇವನು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಗುಣುಗುಟ್ಟಿ

ದರು.ಲೂಕ 15: 1-2

ಯೇಸು ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಏಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ? ಆತನು ಪಾಪವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಯೇಸು ತನ್ನ ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಮೂರು ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಕುರಿಯ ಸಾಮ್ಯ

​3 ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ದನು–

4 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳಿರಲಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡರೆ ಅವನು ತೊಂಭತ್ತೊಂಭತ್ತನ್ನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದುಹೋದದ್ದು ಸಿಕ್ಕುವ ವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಿರುವನೇ?

5 ಅವನು ಆ ಕುರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವನು.

6 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೂ ನೆರೆಯವರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ–ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ;ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದುಹೋದ ನನ್ನ ಕುರಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡು ಕೊಂಡೆನು ಅನ್ನುವನು.

7 ಆದರಂತೆಯೇ ಮಾನಸಾಂತ ರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ ತೊಂಭತ್ತೊಂಭತ್ತು ನೀತಿವಂತರಿಗಿಂತ ಮಾನಸಾಂತರಪಡುವ ಒಬ್ಬಪಾಪಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗುವದೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು.

ದರು.ಲೂಕ 15: 3-7

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುರುಬನಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಯಾವುದೇ ಕುರುಬನಂತೆ, ಆತನು ಸ್ವತಃ ಕಳೆದುಹೋದ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟನು. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳು – ರಹಸ್ಯವೂ ಸಹ – ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಕಳೆದುಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ  ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು, ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಕಳೆದುಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾವಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹಾನಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕಳೆದುಹೋಗುವಾಗ ಆತನು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೆ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ನಂತರ ಆತನು ಎರಡನೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು.

ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಪಾವಲಿಯ ಸಾಮ್ಯ

8 ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿರಲಾಗಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ದೀಪಹಚ್ಚಿ ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವರೆಗೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹುಡುಕುವ ದಿಲ್ಲವೇ?
9 ಅವಳು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೂ ನೆರೆಯವರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ–ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ; ಯಾಕಂ ದರೆ ನಾನು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು ಅನ್ನುವಳು.
10 ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನಸಾಂತರಪಡುವ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವದೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು.

ಲೂಕ 15: 8-10

ನಾವು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆದರೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಪಾವಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನೇ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾವಲಿಯು ಕಳೆದುಹೋದರೂ ಅದು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ‘ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ’. ಅದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ನೆಲವನ್ನು ಗುಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲದರ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ, ಆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾವಲಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅವಳು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕಳೆದುಹೋದಂತೆ ‘ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ . ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ. ಯೇಸುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದವರು ಆದರೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಪಾವಲಿಯೂ ಆಗಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ಆತನು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆತನ ಮೂರನೆಯ ಕಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನ ಸಾಮ್ಯ

11 ಆತನು–ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕುಮಾರರಿದ್ದರು.
12 ಅವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ–ಅಪ್ಪಾ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡು ಅಂದನು; ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿಭಾಗಿಸಿದನು.
13 ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರೀ ಮಗನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೂರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಂದುಗಾರನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು.
14 ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದ ಬರ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಕೊರತೆ ಪಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು.
15 ಆಗ ಅವನು ಹೋಗಿ ಆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಂಡನು; ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸು ವದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.ಅವನು ಹಂದಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಲಾದರೂ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ
16 ಅವನು ಹಂದಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಲಾದರೂ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಯಾವನೂ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
17 ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು–ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಎಷ್ಟೋ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಉಳಿಯುವಷ್ಟು ಆಹಾರವಿದೆಯಲ್ಲಾ! ನಾನಾದರೋ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
18 ನಾನು ಎದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ–ಅಪ್ಪಾ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದೇನೆ;
19 ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ; ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಮಾಡು ಅನ್ನುವೆನು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು
20 ಎದ್ದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ಓಡಿಬಂದು ಅವನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟನು.
21 ಮಗನು ಅವನಿಗೆ–ಅಪ್ಪಾ, ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ; ನಿನ್ನ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅಂದನು.
22 ಆದರೆ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ–ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತಂದು ಇವನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿರಿ; ಇವನ ಕೈಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನೂ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕೆರಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಿರಿ;
23 ಇದಲ್ಲದೆ ಕೊಬ್ಬಿದ ಆ ಕರುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ವಧಿಸಿರಿ; ನಾವು ಉಂಡು ಸಂತೋಷಪಡೋಣ;
24 ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದನು, ತಿರಿಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ; ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದನು, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು; ಹೀಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
25 ಆಗ ಹಿರೀಮಗನು ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದನು; ಅವನು ಮನೆಯ ಸವಿಾಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಾದ್ಯವನ್ನೂ ನಾಟ್ಯವನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು.
26 ಅವನು ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದು ಇವುಗಳು ಏನೆಂದು ಕೇಳಿದನು.
27 ಆ ಸೇವಕನು ಅವನಿಗೆ–ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ; ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೊಬ್ಬಿದ ಕರುವನ್ನು ಕೊಯ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು.
28 ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲೊಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು. ಆದಕಾರಣ ಅವನ ತಂದೆಯು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಬೇಡಿ ಕೊಂಡನು.
29 ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ–ಇಗೋ, ಇಷ್ಟು ವರುಷಗಳ ವರೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಯನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ವಿಾರಲಿಲ್ಲ; ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ
30 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸೂಳೆಯ ರೊಂದಿಗೆ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟ ಈ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಬ್ಬಿದ ಕರುವನ್ನು ನೀನು ಕೊಯ್ಸಿದ್ದೀ ಅಂದನು.
31 ಆಗ ಅವನು–ಮಗನೇ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀ, ನನಗಿರುವ ದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ.
32 ಆದರೆ ಈ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದನು, ತಿರಿಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ; ಕಳೆದು ಹೋದ ವನಾಗಿದ್ದನು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದಕಾರಣ ನಾವು ಸಂತೋ ಷಿಸಿ ಆನಂದಪಡುವದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅಂದನು.

ಲೂಕ 15: 11-32

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿರಿಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಗ, ಅಥವಾ ದೂರ ಹೋಗಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿರಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕಿರಿಯ ಮಗನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೂ  ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅವಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಅವನು ‘ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದನು’, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವದೇನೆಂದರೆ ಅವನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊರಟ್ಟದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ರತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಹಾನನು ಕಲಿಸಿದ ‘ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ’ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಅವನು ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ  ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವನಿಗಿರುವ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಕಾಲಿಗೆ ಜೋಡು, ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವಂಗಿ, ಉಂಗುರ, ಹಬ್ಬ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸ್ವೀಕಾರ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ‘ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ’ ಪಡಬೇಕಾದ ಆಗತ್ಯವಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವದನ್ನು ಕಾಣುವೆವು.

ನಾವು ಶಿವ ಮತ್ತು ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಬಲದಿಂದಲೂ ಸಾವಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸೀತೆಯ 51 ಶಕ್ತಿ, ಚದುರಿದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ‘ಕಳೆದುಹೋದ’ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೇಸು ‘ಕಳೆದುಹೋದ’ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ಆ ಅಂತಿಮ ಶತ್ರುವನ್ನು- ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಜೀವಜಲ: ಗಂಗಾ ತೀರ್ಥದ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ

ಒಬ್ಬನು ದೇವರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಆಶಿಸಿದರೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವ ತೀರ್ಥದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತೀರ್ಥ (ಸಂಸ್ಕೃತ तीर्थ) ಎಂದರೆ “ದಾಟುವ ಸ್ಥಳ, ಸಂಚರಿಸುವ”, ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳ, ಗ್ರಂಥ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಥವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಪ್ರಪಂಚಗಳ ನಡುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಸಂಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ,  ತೀರ್ಥ (ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗೋಪಿತ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಯ ) ಒಬ್ಬ ಪವಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ತೀರ್ಥ-ಯಾತ್ರೆ ಎಂದರೆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣ.

ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು, ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ತೀರ್ಥ-ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ತೀರ್ಥ-ಯಾತ್ರೆಯು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಥ-ಯಾತ್ರೆಗಳು ಆಂತರಿಕ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗಂಗೆಯಂತ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಬಹುಶಃ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಥ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಗೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರು. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದೇವಿಯನ್ನು ಗಂಗಾ ಮಾತೆ  ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಂಗೆಯ ನೀರು ತೀರ್ಥವಾಗಿ

ಗಂಗೆಯು  ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಜೀವಂತ ನೀರು ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಾವಿನ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಗಂಗೆಯ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗಂಗೆಯು ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ಸತ್ತವರ ನಡುವಿನ ತೀರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಗಂಗೆಯು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸ್ವರ್ಗ, ಭೂಮಿ, ಮತ್ತು ನೆದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ತ್ರಿಲೋಕ-ಪಾಥ-ಗಾಮಿನಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಗಂಗೆಯ ತ್ರಿಸ್ಥಲಿ ಯಲ್ಲಿದೆ (“ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು”). ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

This image has an empty alt attribute; its file name is ganges-among-the-mountains.jpg

ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ

ಗಂಗೆಯ ಪುರಾಣ

ಶಿವ, ಗಂಗಾಧರ ಅಥವಾ “ಗಂಗಾ ದೂತ”, ಗಂಗೆಯ ಜೊತೆಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಶಿವನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಂಗಾ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಗಂಗೆಯು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ, ಶಿವ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಪತನವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಗಂಗೆಯು ಶಿವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಶಿವನ ಕೂದಲು ಅವಳ ಪತನವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಗೂ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಏಳು ಹೊಳೆಗಳಾಗಿ ಮುರಿಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಭಾರತದ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಗಂಗೆಯಂತೆಯೇ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು  ನಂಬಲಾದ: ಯಮುನಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ನರ್ಮದಾ, ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಎಂಬಂತಹ ಈ ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಹೊಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗಂಗೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ನಿರಂತರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಗಂಗೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಶಿವನ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಗಂಗೆಯು ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯದ ದ್ರವ ರೂಪ ಆಗಿದೆ. ದ್ರವ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗಂಗೆಯು ದೇವರ ಅವತಾರ, ದೇವರ ದೈವಿಕ ಮೂಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವಳ ಮೂಲದ ನಂತರ, ಗಂಗೆಯು  ಶಿವನಿಗೆ ವಾಹನವಾಯಿತು, ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ (ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂದಾನಿ) ತನ್ನ ವಾಹನ (ಮಾಧ್ಯಮ) ಮೊಸಳೆ (ಮಕರ) ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಂಗಾ ದಸಹರ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಂಗಾ ದಸಹರ ಎಂಬ ಹಬ್ಬವು ಗಂಗೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಸವವು ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಗಂಗೆಯ ಮೂಲವನ್ನು (ಅವತರನ) ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಗಂಗೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಮುಳುಗಿದರೆ ಹತ್ತು ಪಾಪಗಳನ್ನು (ದಸಹರ) ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೇಸು: ನಿಮಗೆ ಜೀವಜಲದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ

ಯೇಸು ಇದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಿದನು. ಆತನು ‘ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು’ ನೀಡುವ ‘ಜೀವಜಲ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಆತನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಆತನು ತೀರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಒಮ್ಮೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು. ನೀವು ಗಂಗಾ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವದಾದರೆ, ಯೇಸು ನೀಡುವ ‘ಜೀವಜಲವನ್ನು’ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಈ ನೀರಿಗಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತೆ, ಆತನ ನೀರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸದ  ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುವಾರ್ತೆಯು ಈ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ:

ಯೇಸು ಸಮಾರ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ

ಸು ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಫರಿಸಾಯರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಕರ್ತ ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.
2 (ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾತನು ಯೇಸು ತಾನೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು).
3 ಆಗ ಆತನು ಯೂದಾಯ ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ತಿರಿಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
4 ಆತನು ಸಮಾರ್ಯದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
5 ಆಗ ಯಾಕೋ ಬನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಸವಿಾಪದಲ್ಲಿರುವ ಸುಖರ್‌ ಎಂಬ ಸಮಾರ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಂದನು.
6 ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಬಾವಿ ಇತ್ತು; ಯೇಸು ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರಲಾಗಿ ಆ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೂತುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಸುಮಾರು ಆರನೇ ತಾಸಾಗಿತ್ತು. (ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಾ ಗಿತ್ತು).
7 ಆಗ ಸಮಾರ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ನೀರು ಸೇದುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಳು; ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ–ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂದನು.
8 (ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು).
9 ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಾ ರ್ಯದ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನಿಗೆ–ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಸಮಾರ್ಯದ ಸ್ತ್ರೀಯಾದ ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳುವದು ಹೇಗೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಮಾರ್ಯದವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಬಳಿಕೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಅಂದಳು.
10 ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ–ದೇವರ ದಾನವೇನೆಂಬದೂ ಮತ್ತು–ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಾತನು ಯಾರೆಂಬದೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಆತನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಿ, ಆತನು ನಿನಗೆ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನಿಗೆ–ಅಯ್ಯಾ, ಸೇದುವದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾವಿ ಅಳವಾಗಿದೆ; ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?
12 ತಾನೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ತನ್ನ ದನಗಳೂ ಈ ಬಾವಿ ಯಿಂದ ಕುಡಿದು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗಿಂತ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವನೋ? ಅಂದಳು.
13 ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ–ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಿರಿಗಿ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗುವದು;
14 ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀರ ಡಿಕೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೀರು ಅವನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯಾಗಿರುವದು ಅಂದನು.
15 ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನಿಗೆ–ಅಯ್ಯಾ, ನನಗೆ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗದಂತೆಯೂ ನೀರು ಸೇದುವದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದಂತೆಯೂ ನನಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಕೊಡು ಅಂದಳು.
16 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ–ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಅಂದನು.
17 ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ವಾಗಿ–ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ ಅಂದಳು, ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ–ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೇ;
18 ಯಾಕಂದರೆ ನಿನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದರು; ಈಗ ನಿನಗಿರುವವನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಲ್ಲ; ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದನು.
19 ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನಿಗೆ–ಅಯ್ಯಾ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ;
20 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿದರು; ಆದರೆ ಜನರು ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿ ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಅನ್ನುತ್ತೀರಿ ಅಂದಳು.
21 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ–ಸ್ತ್ರೀಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು; ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ನೀವು ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸದೆ ಇರುವ ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
22 ನೀವು ಅರಿಯದೆ ಇರುವದನ್ನು ಆರಾಧಿ ಸುತ್ತೀರಿ; ನಾವು ಅರಿತಿರುವದನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ; ಯಾಕಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೇ.
23 ನಿಜ ವಾದ ಆರಾಧಕರು ತಂದೆಯನ್ನು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯ ದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸುವ ಗಳಿಗೆಯು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ; ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸು ವದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯು ಅಂಥವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ.
24 ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ವರು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದನು.
25 ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನಿಗೆ–ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು; ಆತನು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವನು ಅಂದಳು.
26 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ–ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನಾನೇ ಆತನು ಅಂದನು.
27 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಆತನು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟರು; ಆದಾಗ್ಯೂ–ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇಲ್ಲವೆ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ನಾದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
28 ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ನೀರಿನ ಕೊಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ–
29 ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿರಿ; ಈತನು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲವೇ ಅಂದಳು.
30 ಆಗ ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದರು.
31 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ–ಬೋಧಕನೇ, ಊಟ ಮಾಡು ಎಂದು ಬೇಡಿ ಕೊಂಡರು.
32 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ನಿಮಗೆ ತಿಳಯದಿರುವ ಆಹಾರವು ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂದನು.
33 ಆದದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು–ಊಟ ಮಾಡು ವದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೋ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ ಕೊಂಡರು.
34 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ–ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಆತನ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಪೂರೈಸುವದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರ ಅಂದನು.
35 ನೀವು–ಸುಗ್ಗಿಯು ಬರುವದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ಇವೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಲ್ಲವೋ? ಮತ್ತು–ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೊಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಈಗಾ ಗಲೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
36 ಕೊಯ್ಯುವವನು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾನೆ; ಹೀಗೆ ಬಿತ್ತುವವನೂ ಕೊಯ್ಯುವವನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವರು.
37 ಬಿತ್ತುವವನೊಬ್ಬನು, ಕೊಯ್ಯು ವವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಇದ ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.
38 ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಬೇರೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರು ನೀವು ಅವರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದನು.
39 ಆಗ–ನಾನು ಮಾಡಿ ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಅನೇಕ ಸಮಾರ್ಯದವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.
40 ಹೀಗೆ ಆ ಸಮಾರ್ಯ ದವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಎರಡು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಂಡನು.
41 ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದರು.
42 ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ– ನಾವು ಈಗ ನಂಬುವದು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಈತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು ಅಂದರು.

ಯೋಹಾನ 4: 1-42

ಯೇಸು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಆತನು ಬಾಯಾರಿದನು. ಆದರೆ ಆತನು (ಋಷಿಯಾಗಿ) ಅವಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಾಯಾರಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಹಲವಾರು ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ತನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವಳನ್ನು ಅನೈತಿಕ ಎಂದು ನೋಡಿದರು. ಬಹುಶಃ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳಗಿನ ತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಬಯಸದ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀರು ಪಡೆಯಲು ಅವಳು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಈ ಮಹಿಳೆ ಅನೇಕ ಪುರುಷರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು, ಮತ್ತು ಅದು ಅವಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿತು.

ಯೇಸು ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಳಸಿದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಪಾಪದ ಮೂಲವು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಅರಿತುಕೊಂಡಳು – ಅದು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆತನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸಬಲ್ಲನು ಎಂಬದಾಗಿ ಅವಳಿಗೂ ಸಹಾ (ಮತ್ತು ನಮಗೆ) ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಅದು ನಡೆಯದೇ ಇರುವದಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ನಂಬಲು – ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಆದರೆ ‘ಜೀವಜಲದ ’ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ಯೇಸು ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರತರಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಳ ಪಾಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು- ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಸರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ! ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಯಾರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ವಿಚಾರವಾದಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮನ್ನಿಸುವೆವು. ಆದರೆ ‘ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ’ ನಡೆಸುವ ದೇವರ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೀಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ:

8 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲ ವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮೋಸ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ.
9 ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸಕಲ ಅನೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವನು.

1 ಯೋಹಾನ 1: 8-9

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಸಮಾರ್ಯದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ

24 ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ವರು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದನು.

ಯೋಹಾನ 4:24

ಆತನು ‘ಸತ್ಯ’ ದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಅದ್ಭುತ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ, ದೇವರು ‘ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ’ ಮತ್ತು ಆತನು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಆರಾಧಕರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ – ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ.

ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಮರೆಮಾಡಲಾಗುವ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ವಿಷಯವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ  ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ತವಾದ  ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಯಹೂದಿಗಳ ನಡುವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದವಿತ್ತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಮಾರ್ಯರು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಅವಳು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪಾಪದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೆ ಮರೆಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುವದಾಗಿತ್ತು.

ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ – ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ. ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಹೇಗೆ ಇತರರು ತಪ್ಪಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು.

ಯೇಸು ಅವಳೊಂದಿಗಿನ ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿನ  ಅವಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದನು. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು (ಆತನು ಆತ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ), ಆದರೆ ಈ ‘ಜೀವಜಲವನ್ನು’ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರ

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು – ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ – ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆಂದರೆ, ಈ ಋಷಿಯು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ಇನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳು ‘ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದಳು’. ಅವಳು ಮೊದಲು ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ರತ್ತಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವಳು – ಮತ್ತು ಅವಳ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವವರು – ‘ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದರು’.

ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಬೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವದಲ್ಲ – ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ. ಇದು ಆತನ ಕರುಣೆಯ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಬಹುದೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವದರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರದು. ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ – ಅವನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಿದನು.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಅದನ್ನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದದಿಂದ ಮರೆಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ನಾವು ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅವಮಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪಾಪವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು? ನಂತರ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ‘ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ’ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ‘ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.   

ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ‘ಮೆಸ್ಸೀಯ’ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಡನೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆತನು ‘ವಿಶ್ವದ ರಕ್ಷಕ’ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಹಾನನು  ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಜನರು ಅವರ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತನಿಂದ ಜೀವಜಲವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ? ಗುಣವನ್ನು ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ, ಶಂಖ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಯ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಮಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂವು. ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಮಲದ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ದತೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂವುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಕಾಂತಿಹೀನವಾಗದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಕ್ಷಣವು ಹೊಲಸಿನಿಂದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೂವು ಹೊರಬರುವಂತ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಋಗ್ವೇದವು ಕಮಲವನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಕದಲ್ಲಿ (RV 5.LXVIII.7-9) ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜನನದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಷ್ಣು ಕುಬ್ಜ ವಾಮನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾ ಮಂಥನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಮಲದಿಂದ ಪದ್ಮ, ಅಥವಾ ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು, ಇವೆರಡರ  ಅರ್ಥವು “ಕಮಲ” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕಮಲದೊಂದಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.

ಶಂಖ ಎಂಬುದು ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಶಂಖ ಚಿಪ್ಪು ಎಂಬದಾಗಿದೆ. ಶಂಖ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದ ಬಸವನ ಚಿಪ್ಪು ಆಗಿದೆ  ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುತ್ತೂರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಂಟು ಅಷ್ಟಮಂಗಳದ (ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು) ಬೋಧನಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಮತ್ತು ಶಂಖವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎರಡು ಸಾಧನಗಳಾಗಿದೆ. ಅವು ಸಮಯರಹಿತ  ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಗುಣಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳು ಗುಣಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಸಹಜವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಖ್ಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಗುಣಗಳು: ಸತ್ವ (ಒಳ್ಳೆಯತನ, ರಚನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮರಸ್ಯ), ರಾಜಸ್  (ಉತ್ಸಾಹ, ಚುರುಕಾದ, ಗೊಂದಲ), ಮತ್ತು ತಮಾಸ್ (ಕತ್ತಲೆ, ವಿನಾಶಕಾರಿ, ಗಲಿಬಿಲಿ). ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ವೈಶೇಷಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಶಾಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಗೆ ಗುಣದಂತೆಯೇ?

ಸಾಂಖ್ಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವ, ರಾಜಸ್, ತಮಾಸ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕಮಲದ ಹೂವು

ಯೇಸು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಗುಣ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆತನು   ಕಲಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ದ್ವಿಜರೂ ಬೇಕು. ನಂತರ ಆತನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಸ್ಯಗಳು, ಶಂಖಗಳು ಮತ್ತು ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು (ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು) ಬೋಧನಾ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ಗುಣಗಳ ಕುರಿತು ಕಥೆಗಳ ಸರಣಿ (ಸಾಮ್ಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ನೀಡಿದನು. ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಆ ಮನೆಯಿಂ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡನು.
2 ಆಗ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹಗಳು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ದೋಣಿ ಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೂತುಕೊಂಡನು. ಮತ್ತು ಆ ಸಮೂಹ ದವರೆಲ್ಲಾ ದಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.
3 ಆಗ ಆತನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ–ಇಗೋ, ಬಿತ್ತುವವನು ಬಿತ್ತುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು.
4 ಅವನು ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ದಾರಿಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು; ಆಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅವು ಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟವು.
5 ಕೆಲವು ಬಹಳ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಬಂಡೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು; ಅಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವು ಮೊಳೆತವು;
6 ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಬಾಡಿಹೋಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಒಣಗಿಹೋದವು.
7 ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು; ಆಗ ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟವು.
8 ಆದರೆ ಬೇರೆಯವುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೆಲವು ನೂರರಷ್ಟು ಕೆಲವು ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಫಲಕೊಟ್ಟವು.
9 ಕೇಳುವದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ ಅಂದನು.

ಮತ್ತಾಯ 13: 1-9
ಕಮಲದ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಜೀವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥವೇನು? ಆತನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಾವು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ:

18 ಆದದರಿಂದ ಬಿತ್ತುವವನ ಸಾಮ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರಿ:
19 ಯಾವನಾದರೂ ರಾಜ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸದೆ ಇರುವಾಗ ಕೆಡುಕನು ಬಂದು ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡು ವನು; ದಾರಿಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿ ಸಿದವನು ಇವನೇ.

ಮತ್ತಾಯ 13: 18-19
ಆದರೆ ಈ ಬೀಜಗಳು ನೆಲದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

20 ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವನು ಇವನೇ; ಇವನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ;
21 ಆದರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರುವನು; ಯಾಕಂದರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕಟ ಇಲ್ಲವೆ ಹಿಂಸೆ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಅಭ್ಯಂತರ ಪಡುವನು.

ಮತ್ತಾಯ 13: 20-21
ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವು ಬೀಜದಿಂದ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು

22 ಮುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವನು ಸಹ ಇವನೇ; ಇವನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ; ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಯೂ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮೋಸವೂ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಡಗಿಸುವ ದರಿಂದ ಅವನು ಫಲ ಕೊಡಲಾರನು.

ಮತ್ತಾಯ 13:22
ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು

23 ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವನು ಇವನೇ; ಇವನು ವಾಕ್ಯ ವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ; ಇವನೇ ಫಲಫಲಿ ಸುವವನಾಗಿ ನೂರರಷ್ಟು ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಮತ್ತಾಯ 13:23
ಕಮಲದ ಸಸ್ಯವು ಸರಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವದು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ

ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯವರಿಗೆ ‘ತಿಳುವಳಿಕೆ’ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದುಷ್ಟ ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದೇಶವು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕ ಅಂಗೀಕಾರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ, ಅದು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ, ‘ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ’ ದೇವರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು: ‘ನಾನು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು?’

ಕಳೆಗಳ ಸಾಮ್ಯ

ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು.

24 ಆತನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನಂದರೆ–ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಒಳ್ಳೇ ಬೀಜವನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಯಾಗಿದೆ.
25 ಹೇಗಂದರೆ ಜನರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ವೈರಿಯು ಬಂದು ಗೋದಿಯ ನಡುವೆ ಹಣಜಿ ಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
26 ಅದು ಮೊಳೆತು ಫಲಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಣಜಿ ಸಹ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡಿತು.
27 ಆದದರಿಂದ ಮನೇಯಜಮಾನನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ–ಅಯ್ಯಾ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಿ ಯಲ್ಲಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಣಜಿಯು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
28 ಅವನು ಅವರಿಗೆ–ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ಯು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ–ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
29 ಆದರೆ ಅವನು–ಬೇಡ, ನೀವು ಹಣಜಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋದಿಯನ್ನೂ ಕಿತ್ತೀರಿ.
30 ಸುಗ್ಗೀಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ; ಸುಗ್ಗೀಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಯ್ಯುವವರಿಗೆ–ಮೊದಲು ಹಣಜಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸುಡುವದಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಕಟ್ಟಿರಿ; ಆದರೆ ಗೋದಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು ಅಂದನು.

ಮತ್ತಾಯ 13: 24-30
ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ: ಗೋಧಿ ಮಾಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ

ಆತನು ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

36 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಕಳು ಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು; ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ–ಹೊಲದ ಹಣಜಿಯ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು ಅಂದರು.
37 ಆತನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ– ಒಳ್ಳೇ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ವನು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು;
38 ಹೊಲವು ಈ ಲೋಕ; ಒಳ್ಳೇ ಬೀಜವು ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ಹಣಜಿಯು ಕೆಡುಕನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
39 ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ವೈರಿಯು ಸೈತಾನನೇ; ಸುಗ್ಗೀ ಕಾಲವು ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯುವವರು ದೂತರೇ.
40 ಹೇಗೆ ಹಣಜಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡು ವರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಲೋಕಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವದು.

ಮತ್ತಾಯ 13: 36-43

ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಹುಳಿಹಿಟ್ಟಿನ  ಸಾಮ್ಯಗಳು

ಯೇಸು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಸಿದನು.

31 ಆತನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ–ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
32 ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾದದ್ದೇ ನಿಜ; ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಸಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತವೆ.
33 ಆತನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ–ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಹುಳಿಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹುಳಿಯಾಗುವ ತನಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಹುಳಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಾಯ 13: 31-33
ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಸೊಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಬೀಜದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ,ಬಲದಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತು ತಡೆಯಲಾಗದು.

ಹೂಳಿಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಮುತ್ತಿನ ಸಾಮ್ಯಗಳು

44 ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ; ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನು ಷ್ಯನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅದರ ಸಂತೋಷದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಆ ಹೊಲವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
45 ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಒಳ್ಳೇ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
46 ಅವನು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಮುತ್ತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

ಮತ್ತಾಯ 13: 44 -46
ಶಂಖ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಕೆಲವು ಶಂಖ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಒಳಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಮುತ್ತುಗಳಿವೆ – ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಗುಲಾಬಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ

ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಿಟ್ಟ ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ, ಹೊಲದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊಲವು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು  ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾರ  ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಧಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಹೊಲವನ್ನು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ – ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ  ಇದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದೆ – ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗಮನಿಸದ ಮೌಲ್ಯ, ಆದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಬಲೆಯ ಸಾಮ್ಯ

47 ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಸಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ತರವಾದದ್ದನ್ನು (ಮಾನುಗಳನ್ನು) ಕೂಡಿಸಿದ ಬಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
48 ಅದು ತುಂಬಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಕೂತುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡಿದರು.
49 ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕಾಂತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಇರುವದು; ದೂತರು ಹೊರಟುಬಂದು ನೀತಿವಂತರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕೆಡುಕರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವರು.
50 ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವರು; ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಟವೂ ಹಲ್ಲುಕಡಿಯೋಣವೂ ಇರುವವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 13: 47-50
ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನುಗಾರರಂತೆ ಜನರನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ

ಯೇಸು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಲು ಅಷ್ಟಮಂಗಳದ – ಮೀನಿನ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಮೀನುಗಾರರಂತೆ ಜನರನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ಹುಳಿಯಂತೆ;  ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗದವರ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು.

51 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ–ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆತ ನಿಗೆ–ಕರ್ತನೇ, ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತಾಯ 13:51

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಯೋಚಿಸುವಿರಿ ? ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಲಿಸುವ ಗುಣ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸದ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ?

ಯೇಸು ಗಂಗಾ ತೀರ್ಥದಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವಜಲ ಸಾಮ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸು ಪ್ರಾಣವು ದ್ವಿಜದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ

ದ್ವಿಜ (द्विज) ಎಂದರೆ ‘ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನನ’ ಅಥವಾ ‘ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟವುದು’. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊದಲು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜನನವನ್ನು ಉಪನಯನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು (ಯಗ್ಯೋಪವಿತ, ಉಪವಿತ  ಅಥವಾ ಜನೆಯು) ಹಾಕುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದಿಕ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 1500 – 600) ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಬೌದ್ಧಾಯಾನ ಗೃಹಸೂತ್ರವು ಉಪನಯನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ದ್ವಿಜದ ಕುರಿತು  ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 1-ನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ  ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ದ್ವಿಜ ಎಂಬ ಪದದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಗ್ರಂಥವು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ದ್ವಿಜ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಜ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ?

ತೋಮ ಅವರಿಂದ  ಯೇಸು ಮತ್ತು ದ್ವಿಜ

ದ್ವಿಜದ ಕುರಿತು ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೋಧನೆ ಎಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆ. ದ್ವಿಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯು (ಕ್ರಿ.ಶ. 50-100 ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ) ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ 52 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ತೋಮನು ಮಲಬಾರ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳ ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ದ್ವಿಜ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದನು. ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೋಮನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣದ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಮತ್ತು ದ್ವಿಜ

ಯೇಸು ದ್ವಿಜವನ್ನು ಉಪನಯನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ (प्राण), ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದನು. ಪ್ರಾಣವು ಉಸಿರಾಟ, ಆತ್ಮ, ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಜೀವ-ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಆರಂಭಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000- ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಚಂದೊಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಥಾ, ಮುಂಡಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು  ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು/ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಪುಣತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹುಡುಕುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣವು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಆಯುರಸ್ (ಗಾಳಿ) ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ಉದಾನ, ಸಮನ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾನಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿಜವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. (ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದಗಳು ದ್ವಿಜ ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ಜನನದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣುವಂತೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಪದಗಳು ಪ್ರಾಣ, ಅಥವಾ ಗಾಳಿ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ)

1ಫರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯವನಾದ ನಿಕೊದೇಮನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. 2ಅವನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ – ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬೋಧಕನೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು. ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು – ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಾರನು ಅಂದನು. 4ನಿಕೊದೇಮನು ಆತನನ್ನು – ಮನುಷ್ಯನು ಮುದುಕನಾದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುವದು ಹೇಗೆ? ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರಿಗಿ ಸೇರಿ ಹುಟ್ಟುವದಾದೀತೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 5ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು – ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾರನು. 6ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಹವೇ; ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ್ಮವೇ. 7ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡ. 8ಗಾಳಿಯು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ; ಅದರ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀ; ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು; ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರು ಅದರಂತೆಯೇ ಅಂದನು. 9ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕೊದೇಮನು – ಇದು ಆಗುವದು ಹೇಗೆ? ಅಂದಾಗ 10ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ – ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಧಕನಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲವೋ? 11ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ; ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. 12ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ನಂಬದೆಹೋದರೆ ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ನಂಬೀರಿ? 13ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದವನೇ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿಹೋದವನಲ್ಲ. 14ಇದಲ್ಲದೆ [ಜನರು ನೋಡಿ ಜೀವದಿಂದುಳಿಯಬೇಕೆಂದು] ಮೋಶೆಯು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಪವನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ 15ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಡಲ್ಪಡಬೇಕು.

16ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. 17ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನೇ ಹೊರತು ತೀರ್ಪುಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 18ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವನಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ನಂಬದೆಹೋದದರಿಂದ ಆಗಲೇ ತೀರ್ಪು ಆಗಿಹೋಯಿತು. 19ಆ ತೀರ್ಪು ಏನಂದರೆ – ಬೆಳಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. 20ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಹಿಸುವದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿ ತೋರಿಬಂದಾವೆಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ; 21ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವನು ತಾನು ದೇವರಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ತೋರಿಬರುವಂತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ.

ಯೋಹಾನ 3: 1-21

ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಈ ಎರಡನೆಯ ಜನನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಯೇಸು ದೃಢಪಡಿಸಿದನು (‘ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು’). ಆದರೆ ಈ ಜನನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಜನನದಲ್ಲಿ, ‘ಮಾಂಸವು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಮತ್ತು ‘ನೀರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು’ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮಾನವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಜನನದಲ್ಲಿ (ದ್ವಿಜ) ಮೂರು ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ: ದೇವರು, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮ (ಪ್ರಾಣ). ಇವುಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ

ದೇವರು

‘ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು…’ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ… ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ… ಯಾರೂ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವು  ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬವದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅ೦ತಸ್ಥು, ವರ್ಣ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ ಏನೇ ಇರಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ… ಬೇರೆಡೆ ಹೇಳಿದಂತೆ:

38 ಹೇಗಂದರೆ ಮರಣವಾಗಲಿ ಜೀವವಾಗಲಿ ದೂತರಾಗಲಿ ರಾಜತ್ವಗಳಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಈಗಿನವುಗಳಾ ಗಲಿ ಮುಂಬರುವವುಗಳಾಗಲಿ
39 ಉನ್ನತವಾಗಲಿ ಅಗಾಧವಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಗಲಿಸಲಾರವೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಟು.

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8: 38-39

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ (ಮತ್ತು ನನ್ನ) ಎರಡನೆಯ ಜನನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ (“ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ  ಹೊರತು ಯಾರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ”). ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಆತನನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿತು

“ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು …”

ನಮ್ಮನ್ನು ಎರಡನೇ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದೆ…

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ

‘ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ’ ಎಂಬುದು ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವದಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಂತರ ನೋಡುವದೇ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ . ಇಲ್ಲಿ ಮಗನು  ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆತನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

14 ಇದಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆಯು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಸಹ ಎತ್ತಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು.

ಯೋಹಾನ 3:14

ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೋಶೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ:

ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪ

4 ಅವರು ಎದೋಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಲು ಹೋರ್ ಪರ್ವತದಿಂದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದರು; 5 ಅವರು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮೋಶೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಏಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೀರಿ? ಬ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ! ನೀರಿಲ್ಲ! ಮತ್ತು ಈ ಶೋಚನೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ! “

6 ಆಗ ಕರ್ತನು ಅವರ ನಡುವೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಅವರು ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಸತ್ತರು. 7 ಜನರು ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನು ಹಾವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ” ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.

8 ಕರ್ತನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಹಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ; ಕಚ್ಚಿದ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬದುಕಬಹುದು. ” 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಕಂಚಿನ ಹಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು. ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಕಂಚಿನ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 21: 4-9

ಯೇಸು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೈವಿಕ ಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು. ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ.

ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷವನ್ನು ಹೀರಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ; ಕಚ್ಚಿದ ಅಂಗವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವದರಿಂದ ರಕ್ತವು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ವಿಷವು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ವೇಗವಾಗಿ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದಾಗ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ನೀವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾರಾದರೂ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಇದ್ದರು (ಅವರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ವಯಸ್ಸಿನ 600 000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರನ್ನು ಎಣಿಸಿದರು) – ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಧುನಿಕ ನಗರದ ಗಾತ್ರ. ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಸರ್ಪದ ಕಾರಣದಿಂದ  ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಗಾಯವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹಾಗೂ ವಿಷದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಂದಿಸಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ  ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅವರು ಕಂಭದ ಮೇಲಿನ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು, ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ವಿಷದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮೋಶೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೋಶೆಯ ಮಾತಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವದಾಗಿತ್ತು.

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ವಿಷಪೂರಿತ ಸಾವಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪದಂತೆಯೇ, ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೇಗಾದರೂ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾದ ಹಾಗೂ ಕಂಭವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ನಾವು ಸಹಾ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರನೇ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮ – ಪ್ರಾಣ

ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ

ಗಾಳಿಯು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ; ಅದರ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀ; ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು; ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರು ಅದರಂತೆಯೇ ಅಂದನು.

ಯೋಹಾನ 3: 8

ಇದು ‘ಆತ್ಮಕ್ಕಿರುವಂತೆಯೇ’ ‘ಗಾಳಿ’ಗೂ ಅದೇ ಗ್ರೀಕ್ (ನ್ಯುಮ) ಪದವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಗಾಳಿಯಂತೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಂದಾದರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಹುದಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಗಾಳಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತದೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಧ್ವಜವು ತೂಗಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ತೇಲುವ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಡಗಿಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೊರಗೆ ಆತನು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು, ಅದರ ಜೀವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತರಲು, ನಿಮ್ಮ ನಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು, ಅದು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಮ್ರದ  ಸರ್ಪ, ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಹಡಗು. ನಾವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡಲು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ – ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವದಾಗಿದೆ.  ನಂತರ ನಾವು ಆತ್ಮದ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ – ಪ್ರಾಣ. ಸರಳವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಾಣವು ಉಪನಯನದಂತೆ ಹೊರಗಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನಿಂದ ದ್ವಿಜವಾಗಲು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿಜ – ಮೇಲಿನಿಂದ

ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ:

12 ಆದರೆ ಯಾರಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು.
13 ಇವರು ರಕ್ತದಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾ ಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ

ದವರು.ಯೋಹಾನ 1: 12-13

ಮಗುವಾಗಲು ಜನನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಅದರಂತೆ ‘ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲು’ ಎರಡನೆಯ ಜನನದ – ದ್ವಿಜದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಜವನ್ನು ಉಪನಯನದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಆಂತರಿಕ ಎರಡನೇ ಜನನವನ್ನು ‘ಮಾನವ ನಿರ್ಧಾರ’ ದಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಚರಣೆ, ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜನನವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲದು, ಈ ಜನನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ‘ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ’ ಮತ್ತು ‘ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಾಗ’ ಇದು ಕೇವಲ ದೇವರ ಆಂತರಿಕ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ

ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಡಗುಗಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಗಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನುಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎರಡನೇ ಜನನಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮನ ರಕ್ಷಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದು (ನಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು) ಸತ್ಯದ  ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದನು.

19 ಆ ತೀರ್ಪು ಏನಂದರೆ, ಬೆಳಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾ ಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು.

ಯೋಹಾನ 3: 19

ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಿಂತ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಜನನವನ್ನು ತಡೆಯುವದಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ಬದಲು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

21 ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳೆಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗು ವಂತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಹಾನ 3:21

ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತನ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸು ಆಂತರಿಕಶುದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ?  ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅಶುದ್ಧತೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೊಯಾಚುಯಿ, ಜನರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರವಾದ ಸ್ಪರ್ಶವು ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಹಾದುಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ರೂಪವೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ಅಶುದ್ಧ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಹ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದವನ ಅಶುದ್ಧತೆಯು  ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.   

ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಧರ್ಮಗಳು

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದಾಗ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲು  ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯಯಿಸಬಹುದು. ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ, ಸೂತಕದ  ನಿಗದಿತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಾಯಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ದೂರವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಜನನದ ನಂತರ ಜಚ್ಚಾ (ಹೊಸ ತಾಯಿ) ಅನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಶುದ್ಧಳೆಂದು ಕೆಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ನೀವುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ,   (ಸೊರ್) ತಾಯಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜನನದ ಹೊರತಾಗಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮಾಸಿಕ ಮುಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಯು ಅವಳನ್ನು ಅಶುದ್ಧಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ , ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಸಹಾ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಬೆಂಕಿಯ ಅರ್ಪಣೆಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ (ಹೋಮ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ), ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನೇಕ ಜನರು ಪುಣ್ಯಹವಚನಂ ಎಂಬದಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಚಿಮುಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಅಶುದ್ಧರಾಗಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಅದು ನಾವು ತಿನ್ನುವ ಆಹಾರವಾಗಲಿ, ನಾವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಜನರು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಶುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದಲು ಸಂಸ್ಕಾರ (ಅಥವಾ ಸನ್ಸ್ಕರ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಂಗೀಕಾರದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಗೌತಮ ಧರ್ಮ ಸೂತ್ರ

ಗೌತಮ ಧರ್ಮಸೂತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ಧರ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು 40 ಬಾಹ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು (ಜನನದ ನಂತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಂತೆ) ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಎಂಟು ಆಂತರಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಅಸೂಯೆಯ ಕೊರತೆ, ಶುದ್ಧತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಖಚಿತವಾದ ಮನೋಧರ್ಮ, ಔದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಕೊರತೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಅಸೂಯೆ ಕೊರತೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವ, er ದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಕೊರತೆ.

ಗೌತಮ ಧರ್ಮ-ಸೂತ್ರ 8:23

ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧತೆಯ ಕುರಿತು ಯೇಸು

ಯೇಸುವಿನ ಮಾತುಗಳು ಅಧಿಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಬೋಧಿಸಲು, ಜನರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು, ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು  ಹೇಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಯೇಸು ಸಹ ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ಮಾತನಾಡಿದರು. ನಾವು ಇತರ ಜನರ ಹೊರಗಿನ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಬಹುದಾದರೂ, ಅದು ದೇವರಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ – ಆತನು ಆಂತರವನ್ನೂ ಸಹಾ ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ರಾಜರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಬಾಹ್ಯ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, ಆದರೆ ಆತನ ಆಂತರಿಕ ಹೃದಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ, ಆತನ  ಗುರು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ತಂದಿರುವದಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ:

9 ಕರ್ತನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯವುಳ್ಳವರ ನಿಮಿತ್ತ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಆತನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಮಸ್ತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತವೆ. ಈಗ ನೀನು ಬುದ್ಧಿ ಹೀನನಾಗಿ ನಡಕೊಂಡಿದ್ದೀ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇಂದಿನಿಂದ ನಿನಗೆ ಯುದ್ಧಗಳು ಉಂಟಾಗಿರುವವು ಅಂದನು.

2 ಪೂರ್ವಕಾಲವೃತ್ತಾಂತ 16: 9ಎ

ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯು ನಮ್ಮ ‘ಹೃದಯಗಳಿಗೆ’ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ – ‘ನೀವು’ ಯೋಚಿಸುವ, ಭಾವಿಸುವ, ನಿರ್ಧರಿಸುವ, ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಥವಾ ಅವಿಧೇಯಗೊಳಿಸುವ,  ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವದಾಗಿದೆ. ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರವು  ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಹೊರಗಿನ ಸ್ವಚ್ಚತೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು  ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸಿದೆ:

37 ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಫರಿಸಾಯನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಊಟಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಆತನು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತುಕೊಂಡನು.
38 ಆದರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆತನು ಕೈತೊಳಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವದನ್ನು ಫರಿಸಾಯನು ಕಂಡು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟನು.
39 ಆಗ ಕರ್ತನು ಅವನಿಗೆ– ಫರಿಸಾಯರಾದ ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡುತ್ತೀರಿ; ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಭಾಗವು ಸುಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ ಕೆಟ್ಟತನ ದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ
40 ಮೂರ್ಖರೇ, ಹೊರ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದಾತನು ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದನಲ್ಲವೇ?
41 ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಇರುವವುಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾನಾಕೊಡಿರಿ; ಆಗ ಇಗೋ, ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವು ಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವವು.
42 ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ! ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಮರುಗಪತ್ರೆ ಸದಾಪು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಸೊಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ದಶಮಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪನ್ನೂ ದೇವರಪ್ರೀತಿಯನ್ನೂ ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವು ಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.
43 ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ! ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸಭಾಮಂದಿರ ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನೂ ಸಂತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ.
44 ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೊ! ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಕಾಣಿಸದ ಸಮಾಧಿಗಳಂತೆ ಇದ್ದೀರಿ; ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರು ಅವುಗಳನ್ನು ಅರಿಯರು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಲೂಕ 11: 37-44

52 ನ್ಯಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ! ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಜ್ಞಾನದ ಬೀಗದ ಕೈಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ನೀವಂತೂ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿಲ್ಲ. ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವವ ರಿಗೂ ನೀವು ತಡೆದಿರಿ ಎಂದು ಹೇ

ಳಿದನು.ಲೂಕ 11: 52

(‘ಫರಿಸಾಯರು’ ಯಹೂದಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಂಡಿತರಂತೆಯೇ ಸಮಾನ ರೂಪದವರಾಗಿದ್ದರು. ದೇವರಿಗೆ ‘ದಶಮಾಂಶವನ್ನು’ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಯೇಸು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿದೆ)

ಯಹೂದಿ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವರು ‘ಗುರುತು ಹಾಕದ ಸಮಾಧಿಗಳ’ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವರು ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಅರ್ಥೈಸಿದರು. ನಾವು ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೃದಯ  ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಮುಂದಿನ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಕ್ರಿ.ಪೂ 750 ರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದ ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯನಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಯೆಶಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ರೀಯ ಋಷಿಗಳು (ಪ್ರವಾದಿಗಳು)

ರುವಾಯ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನವರಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೂ ಫರಿಸಾಯರೂ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು–
2 ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಹಿರಿಯರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾರುತ್ತಾರೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ ಅಂದರು.
3 ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವ ರಿಗೆ–ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾರುತ್ತೀರಿ?
4 ಯಾಕಂ ದರೆ ದೇವರು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ–ನಿನ್ನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು–ಯಾವನಾದರೂ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲೀ ತಾಯಿಯನ್ನಾ ಗಲೀ ಶಪಿಸಿದರೆ ಅವನು ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬದೇ.
5 ಆದರೆ ನೀವು–ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ತಂದೆಗಾಗಲೀ ತಾಯಿಗಾಗಲೀ– ನನ್ನಿಂದ ನಿನಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ವಾಗತಕ್ಕದ್ದು ಕಾಣಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವದಾ ದರೆ
6 ಅವನು ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನಾಗಲೀ ತಾಯಿಯನ್ನಾ ಗಲೀ ಸನ್ಮಾನಿಸುವದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನೀವು ಹೇಳುತ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಥಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ.
7 ಕಪಟಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆಶಾಯನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು;
8 ಆದೇ ನಂದರೆ– ಈ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸಮಾಪಿಸಿ ತುಟಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ; ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯವು ನನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿದೆ.
9 ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ ಕಲಿಸುವ ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬದೇ.
10 ಆತನುಜನ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ–ಕೇಳಿ ತಿಳುಕೊಳ್ಳಿರಿ;
11 ಬಾಯೊಳಗೆ ಹೋಗುವಂಥದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆಮಾಡುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಬಾಯೊ ಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ತರುವಾಯ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು–ಫರಿಸಾ ಯರು ನಿನ್ನ ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಪಟ್ಟರೆಂದು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯಿತೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
13 ಅದಕ್ಕೆ ಆತನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ–ಪರ ಲೋಕದ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ನೆಡದೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊ ಂದು ಗಿಡವು ಬೇರು ಸಹಿತವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಹಾಕಲ್ಪಡುವದು.
14 ಅವರನ್ನು ಬಿಡಿರಿ; ಅವರು ಕುರುಡರನ್ನು ನಡಿಸುವ ಕುರುಡರು. ಕುರುಡನು ಕುರುಡನನ್ನು ನಡಿಸಿದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕುಣಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಬೀಳುವರು ಎಂದು ಹೇಳಿ ದನು.
15 ತರುವಾಯ ಪೇತ್ರನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಆತ ನಿಗೆ–ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸು ಅಂದನು.
16 ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು–ನೀವು ಸಹ ಇನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸದೆ ಇದ್ದೀರಾ?
17 ಬಾಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವದೆಲ್ಲವೂ ಬಹಿರ್ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ದೆಂದು ನೀವು ಇನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲವೋ?
18 ಆದರೆ ಬಾಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡುವಂಥವುಗಳು ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಬಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
19 ಯಾಕಂದರೆ ಹೃದಯದೊಳಗಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಕೊಲೆಗಳು, ಹಾದರಗಳು, ಜಾರತ್ವ ಗಳು, ಕಳ್ಳತನಗಳು, ಸುಳ್ಳುಸಾಕ್ಷಿ, ದೇವ ದೂಷಣೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.
20 ಇಂಥವುಗಳೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆಮಾಡುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಕೈತೊಳಕೊಳ್ಳದೆ ಊಟ ಮಾಡುವದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಹೊಲೆಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಅಂದನು.

ಮತ್ತಾಯ 15: 1-20

ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಅಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಪಟ್ಟಿಮಾಡಲಾದ ಅಶುದ್ಧ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಗೌತಮ ಧರ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಶುದ್ಧ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಹುತೇಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನೇ  ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

23 ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ! ನೀವು ಮರುಗ ಸೋಪು ಜೀರಿಗೆ ಗಳಲ್ಲಿ ದಶಮ ಭಾಗವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ತೀರ್ಪು ಕರುಣೆ ನಂಬಿಕೆ ಎಂಬ ಈ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇವುಗ ಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಬೇರೆಯವುಗಳನೂ
24 ಕುರುಡ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ನೀವು ಸೊಳ್ಳೇ ಸೋಸುವವರು ಮತ್ತು ಒಂಟೇ ನುಂಗುವವರು.
25 ಕಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ! ನೀವು ಪಾತ್ರೆಯ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆಯ ಹೊರಭಾಗವನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಅವು ಒಳಗೆ ಸುಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ ದುರಾಶೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ.
26 ಕುರುಡನಾದ ಫರಿಸಾಯನೇ, ಮೊದಲು ಪಾತ್ರೆಯ ಮತ್ತು ತಟ್ಟೆಯ ಒಳಗಿನ ಭಾಗ ವನ್ನು ಶುಚಿಮಾಡು; ಆಗ ಅವುಗಳ ಹೊರ ಭಾಗವೂ ಶುಚಿಯಾಗುವದು.
27 ಪಟಿಗಳಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೇ, ಫರಿಸಾಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಅಯ್ಯೋ! ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಸುಣ್ಣಾ ಹಚ್ಚಿದ ಸಮಾಧಿ ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅವು ಹೊರಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ; ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಸತ್ತವರ ಎಲುಬು ಗಳಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಶುದ್ಧತೆಯಿಂದಲೂ ತುಂಬಿರು ತ್ತವೆ.
28 ಅದರಂತೆಯೇ ನೀವು ಸಹ ಹೊರಗಡೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೀತಿವಂತರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ; ಆದರೆ ನೀವು ಒಳಗೆ ಕಪಟದಿಂದಲೂ ದುಷ್ಟತನ ದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.

ಮತ್ತಾಯ 23: 23-28

ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಯಾವುದೇ ಲೋಟದಿಂದ, ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ನಾವು ಈ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಟಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ . ದೇವರು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆಂತರಿಕವಾಗಿಯೂ ಸ್ವಚವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು  ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕರು ಇನ್ನೂ ದುರಾಸೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ – ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ  ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುವವರೂ ಸಹ. ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಚ್ಚತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ – ಆದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.

ಯೇಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೌತಮ ಧರ್ಮಸೂತ್ರದಂತೆಯೇ ಕಲಿಸಿದನು, ಇದು ಎಂಟು ಆಂತರಿಕ ಸನ್ಸ್ಕರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

ನಲವತ್ತು ಸನ್ಸ್ಕರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ, ಆದರೆ ಈ ಎಂಟು ಸದ್ಗುಣಗಳ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ  ಏಕೀಕರಣಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಲವತ್ತು ಸನ್ಸ್ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ಎಂಟು ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣ ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತ.

ಗೌತಮ ಧರ್ಮ-ಸೂತ್ರ 8: 24-25

ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ೦ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಚಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು – ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣವೇ? ದ್ವಿಜದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೇವೆ

ಸ್ವರ್ಗದ ಲೋಕ: ಅನೇಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ…

ಯೇಸು, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಸ್ವರ್ಗದ ನಾಗರಿಕರು ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆತನು ‘ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ’ ಎಂಬ ಕರೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಜನರನ್ನು ಸಹಾ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಆತನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು.

ನಾವು ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವಿವಿಧ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗ ಅಥವಾ ಸ್ವರ್ಗ ಲೋಕ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇತರ ಪದಗಳು ವೈಕುಂಠ, ದೇವಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕ, ಸತ್ಯಲೋಕ, ಕೈಲಾಸ, ಬ್ರಹ್ಮಪುರ, ಸತ್ಯ ಬೆಗೆಚ, ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ, ವಿಷ್ಣುಲೋಕ, ಪರಮ ಪದಂ, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ, ತಿರುಪ್ಪರಮಪ ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠ ಸಾಗರ. ವಿಭಿನ್ನ  ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ವಿವಿದ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ, ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮೂಲಭೂತವಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸ್ವರ್ಗವು ಆನಂದದಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಅರ್ಥಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೇದ ಸ್ವರ್ಗದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ:

4 ದೇವರು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒರಸಿಬಿಡುವನು. ಇನ್ನು ಮರಣ ವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದುಃಖವಾಗಲಿ ಗೋಳಾಟವಾಗಲಿ ನೋವಾಗಲಿ ಇರುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲಿದ್ದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದವು ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಪ್ರಕಟನೆ 21: 4

ಯೇಸು ಸಹಾ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಆತನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ‘ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ’, (‘ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ’ ‘ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ’ ಹತ್ತಿರ) ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ಸಹಾ ಸ್ವರ್ಗ ರಾಜ್ಯದ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ‘ಸ್ವರ್ಗ’ ಮತ್ತು ‘ದೇವರ ರಾಜ್ಯ’ ವನ್ನೂ ಬಳಸಿದನು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಆತನು ಸ್ವರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಪ್ರತಿ-ದಿನದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಿದನು. ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಆತನು ಬಳಸಿದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ಔತಣಕೂಟ.. ಆತನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ‘ಅತಿಥಿ ದೇವರು’ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುತ್ತಾನೆ. (ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವಾ) ‘ನಾವು ದೇವರ ಅತಿಥಿಗಳು’

ಸ್ವರ್ಗದ ಮಹಾ ಹಬ್ಬದ ಕಥೆ

ಯೇಸು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಆಹ್ವಾನವು ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬದ (ಔತಣಕೂಟ) ಕುರಿತು ಕಲಿಸಿದನು. ಆದರೆ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಥೆಯು ಮುಂದುವರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಹೀಗೆ  ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:

14 ಆಗ ಅವರು ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಆಗದಿರುವ ದರಿಂದ ನೀನು ಧನ್ಯನಾಗುವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀತಿವಂತರ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಪ್ರತ್ಯುಪಕಾರವಾಗುವದು.
15 ಆಗ ಆತನ ಸಂಗಡ ಊಟಕ್ಕೆ ಕೂತವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಆತನಿಗೆ–ದೇವರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡುವವನು ಧನ್ಯನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
16 ಆಗ ಆತನು ಅವನಿಗೆ–ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಔತಣಮಾಡಿಸಿ ಅನೇಕರನ್ನು ಕರೆದನು.
17 ಔತಣದ ಸಮಯವಾದಾಗ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಅವನು–ಎಲ್ಲವೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು.
18 ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಮನ ಸ್ಸಿನಿಂದ ನೆವ ಹೇಳಲಾರಂಭಿಸಿ ಮೊದಲನೆಯವನು ಅವನಿಗೆ–ನಾನು ಒಂದು ತುಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುವದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ; ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು.
19 ಬೇರೊಬ್ಬನು– ನಾನು ಐದು ಜೊತೆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿ ದ್ದೇನೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ; ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು.
20 ಇನ್ನೊಬ್ಬನು–ನಾನು ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ ಲಾರೆನು ಅಂದನು.
21 ಹೀಗೆ ಆ ಸೇವಕನು ಬಂದು ತನ್ನ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಆಗ ಆ ಮನೇಯಜಮಾನನು ಕೋಪಗೊಂಡು ತನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ–ನೀನು ಬೇಗನೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿಗಳಿಗೂ ಸಂದುಗಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಬಡವರನ್ನೂ ಊನವಾದ ವರನ್ನೂ ಕುಂಟರನ್ನೂ ಕುರುಡರನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಕರಕೆ
22 ಆಗ ಆ ಸೇವಕನು–ಒಡೆಯನೇ, ನೀನು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಯಿತು; ಇನ್ನೂ ಸ್ಥಳವದೆ ಅಂದನು.
23 ಆಗ ಯಜ ಮಾನನು ಸೇವಕನಿಗೆ–ನೀನು ಬೀದಿಗಳಿಗೂ ಬೇಲಿಗಳ ಬಳಿಗೂ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ನನ್ನ ಮನೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒಳಗೆ ಬರಲು ಅವರನ್ನು ಬಲ ವಂತಮಾಡು;
24 ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾದರೂ ನನ್ನ ಔತಣವನ್ನು ರುಚಿನೋಡಬಾರದು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು.

ಲೂಕ 14: 15-24

ಹಲವು ಬಾರಿ- ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ- ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನಾವು ದೇವರು ಜನರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದಿಲ್ಲ (ಹಬ್ಬ) ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಯೋಗ್ಯ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾದ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಆಹ್ವಾನವು ಅನೇಕ, ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಯಜಮಾನ (ದೇವರು) ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವುಗಳು ಇದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವರು ಬರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ! ಮತ್ತು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯು ಎಷ್ಟು ಅಸಮಂಜಸವೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸದೆ ಯಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ? ಹೊಲವನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡದೆ ಯಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ? ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಗಳು ಆಹ್ವಾನಿತ ಅತಿಥಿಗಳ ಹೃದಯಗಳ ನಿಜವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು – ಅವರು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇತರ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಜನರು ಬರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಇದೆ ಎಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಯಜಮಾನನು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವನು. ಈಗ ‘ ನಿರೀಕ್ಷೆಇಲ್ಲದ’ ಜನರು, ನಮ್ಮದೇ ಅದ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಡದ ಜನರು, “ಬೀದಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುದಾರಿಗಳು” ಮತ್ತು ದೂರದ “ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ” ವಾಸಿಸುವವರು, “ಬಡವರು, ದುರ್ಬಲರು, ಕುರುಡರು ಮತ್ತು ಕುಂಟರು” – ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೇವೆ – ಅವರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಆಮಂತ್ರಣಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಹಾಗೂ ನಾನು ಊಹಿಸುವದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ  ಮನೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲ್ಪಡದ ಜನರನ್ನು ಯಜಮಾನನು ತನ್ನ ಔತಣಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತಾನೆ.

ಮತ್ತು ಈ ಜನರು ಬರುತ್ತಾರೆ! ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಹೊಲಗಳು ಅಥವಾ ಎತ್ತುಗಳಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವರ್ಗವು ತುಂಬಿದೆ ಮತ್ತು ಯಜಮಾನನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ!

ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಯೇಸು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದನು: “ನನಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನವು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆಯೇ?” ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ  ಮತ್ತು ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದೇ? ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಈ ಸ್ವರ್ಗದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವವೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಒಂದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ‘ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ನಾವು ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ‘ಪ್ರೇಮಗಳು’ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕರಣೆಯ ಮೂಲವು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಆಹ್ವಾನಿತರಾದವರು ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗಿಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು (‘ಹೊಲಗಳು’, ‘ಎತ್ತುಗಳು’ ಮತ್ತು ‘ಮದುವೆ’ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ) ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅಸಮರ್ಥನೀಯವಾದ ಕಥೆ ಆಚಾರ್ಯ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತರರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಾಯಕನನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಯೇಸು ಸಹಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿದನು:

9 ತಾವು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಯೇ ಭರವಸ ವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದನು.
10 ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋದರು; ಒಬ್ಬನು ಫರಿಸಾಯನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಸುಂಕದವನು.
11 ಫರಿಸಾಯನು ನಿಂತುಕೊಂಡು ತನ್ನೊಳಗೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ–ದೇವರೇ, ಸುಲು ಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಅನೀತಿವಂತರೂ ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳೂ ಆಗಿರುವ ಮಿಕ್ಕಾದವರಂತೆ ಇಲ್ಲವೆ ಈ ಸುಂಕದವನ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲ, ಆದದರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.
12 ನಾನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ; ನನಗಿರುವದೆ ಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ದಶಾಂಶ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
13 ಆದರೆ ಸುಂಕದವನು ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವದಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ಬಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ–ದೇವರು ಪಾಪಿ ಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂದನು.
14 ಇವನೇ ಫರಿಸಾಯನಿಗಿಂತ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವನಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು; ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡುವನು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲ್ಪಡುವನು ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು.

ಲೂಕ 18: 9-14

ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫರಿಸಾಯನು (ಆಚಾರ್ಯನಂತಹ ಒಬ್ಬ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡ) ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣನೆಂದು ತೋರುತ್ತಾನೆ. ಆತನ ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ತೋರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಪಡೆದಾಗ ಆಗಿತ್ತು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸುಂಕದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನು (ಆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೈತಿಕ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು) ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ನಂಬಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು ‘ನೀತಿವಂತನಾಗಿ’ – ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವದು – ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಊಹಿಸುವ ಫರಿಸಾಯನು (ಆಚಾರ್ಯ), ಸಾಕಷ್ಟು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದನು  ಅವನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಯಸುತ್ತೇವೆಯೇ, ಅಥವಾ ಇತರ ಅನೇಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ಇದು ಕೇವಲ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತೇವೆ – ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆ ಅಥವಾ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದು ಯೇಸು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.

ನಾವೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ – ನಮಗೆ ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧಿ ಬೇಕು.

ನರಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಓಂ – ಶಕ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪವಿತ್ರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವವನ್ನು (ಬ್ರಹ್ಮ) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಬ್ದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯು ಅಲೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸಾಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗೀತ, ಸೂಚನೆಗಳ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ, ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಕಳುಹಿಸಲು ಬಯಸುವ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಶವಾಗಿರಬಹುದು. 

ಓಂನ ಚಿಹ್ನೆ. ಪ್ರಣವದಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಯಾರಾದರೂ ಧ್ವನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವಾಗ, ದೈವಿಕವಾದದ್ದು ಇದೆ, ಅಥವಾ ದೈವಿಕ ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣವ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಓಂ (ಓಮ್) ಎಂಬ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಓಂ (ಅಥವಾ ಓಮ್) ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗೀತೆ ಮತ್ತು ತ್ರಿ-ಭಾಗ ಚಿಹ್ನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಓಂನ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳು ವಿವಿಧ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಶಾಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ತ್ರಿ-ಭಾಗದ ಪ್ರಣವ ಚಿಹ್ನೆಯು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳು, ಮಠಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂತಿಮ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು (ಬ್ರಹ್ಮ) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಓಂ ಎಂಬುದು ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಏಕಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ – ಒಂದು ನಶ್ವರವಾದ ನಿಜಸ್ಥಿತಿ.

ಆ ನೋಟದಲ್ಲಿ, ತ್ರಿ-ಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವದನ್ನು ವೇದ ಪುಸ್ತಕವು (ಸತ್ಯವೇದ) ದಾಖಲಿಸುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ದೇವರು ‘ಮಾತಾಡಿದನು’ (ಸಂಸ್ಕೃತ व्याहृति (ವಹ್ರಿತಿ) ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರವಾಗುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಸರಣವಿತ್ತು. ಇಂದು ಲೋಕವು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಕ್ರಮಾಂಕದ ವಹ್ರಿತಿಗಳ  ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ ‘ದೇವರ ಆತ್ಮವು’ ಸುತ್ತುತ್ತಿರುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕಂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನವು ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧ್ವನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಹ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು 3 ಮಿಶ್ರಣಗಳಾದಂತ: ದೇವರು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ಮತ್ತು ದೇವರ ಆತ್ಮನ, ಉಚ್ಚಾರಣೆ (ವಹ್ರಿತಿ)ಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, ನಾವು ಈಗ ಗಮನಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು: ಮೂರು ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ

ದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆಕಾಶವನ್ನೂ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು.
2 ಭೂಮಿ ಯು ನಿರಾಕಾರವಾಗಿಯೂ ಶೂನ್ಯವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತು; ಅಗಾಧದ ಮೇಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಇತ್ತು. ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.
3 ಆಗ ದೇವರು–ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅನ್ನಲು ಬೆಳಕಾ ಯಿತು.
4 ದೇವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು; ದೇವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದನು.
5 ದೇವರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹಗ ಲೆಂದೂ ಕತ್ತಲೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯೆಂದೂ ಕರೆದನು. ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲವೂ ಆಗಿ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನವಾಯಿತು.
6 ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು–ನೀರುಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶಾಲ ವಿರಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ನೀರುಗಳಿಂದ ನೀರುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂದನು.
7 ದೇವರು ವಿಶಾಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಶಾಲದ ಕೆಳಗಿದ್ದ ನೀರುಗಳನ್ನು ವಿಶಾಲದ ಮೇಲಿದ್ದ ನೀರುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದನು. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
8 ದೇವರು ವಿಶಾಲಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ವೆಂದು ಕರೆದನು. ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲವೂ ಆಗಿ ಎರಡನೆಯ ದಿನವಾಯಿತು.
9 ಆಗ ದೇವರು–ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರುಗಳು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ಒಣನೆಲವು ಕಾಣಿಸಲಿ ಅಂದನು. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
10 ದೇವರು ಒಣನೆಲಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಯೆಂದೂ ಒಟ್ಟು ಗೂಡಿದ ನೀರುಗಳಿಗೆ ಸಮುದ್ರಗಳೆಂದೂ ಕರೆದನು. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು.
11 ತರುವಾಯ ದೇವರು–ಭೂಮಿಯು ಹುಲ್ಲನ್ನೂ ಬೀಜಕೊಡುವ ಪಲ್ಯವನ್ನೂ ತನ್ನೊಳಗೆ ಬೀಜವಿದ್ದು ತನ್ನ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಫಲಫಲಿಸುವ ಹಣ್ಣಿನ ಮರವನ್ನೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊಳೆಯಿಸಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು; ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
12 ಭೂಮಿಯು ಹುಲ್ಲನ್ನೂ ತನ್ನ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೀಜಕೊಡುವ ಪಲ್ಯವನ್ನೂ ತನ್ನ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನೊಳಗೆ ಬೀಜವಿರುವ ಹಣ್ಣಿನ ಮರವನ್ನೂ ಮೊಳೆ ಯಿಸಿತು. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿ ದನು.
13 ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲವೂ ಆಗಿ ಮೂರನೆಯ ದಿನವಾಯಿತು.
14 ದೇವರು–ಹಗಲನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದ ವಿಶಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕುಗಳಿರಲಿ; ಅವು ಹಗಲಿರುಳುಗಳನ್ನೂ ಸಮಯ ದಿನ ಸಂವತ್ಸರ ಗಳನ್ನೂ ತೋರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಗುರುತುಗಳಾಗಿರಲಿ;
15 ಅವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕುಕೊಡುವಂತೆ ಆಕಾಶದ ವಿಶಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕುಗಳಾಗಿರಲಿ ಅಂದನು. ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
16 ದೇವರು ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು; ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಹಗಲನ್ನಾಳುವದಕ್ಕೂ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಳಕು ರಾತ್ರಿಯನ್ನಾಳು ವದಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿ ದನು.
17 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕುಕೊಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಆಕಾಶದ ವಿಶಾಲದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದನು.
18 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವು ಹಗಲನ್ನು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಆಳುವದಕ್ಕೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ ಇರಿಸಿದನು. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು.
19 ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲವೂ ಆಗಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನವಾಯಿತು.
20 ದೇವರು–ಚಲಿಸುವ ಜೀವಜಂತುಗಳನ್ನು ನೀರು ಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಲಿ; ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ ವಿಶಾಲದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಾಡಲಿ ಅಂದನು.
21 ಇದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಜಾತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀರುಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಬರಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳನ್ನೂ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವ ಜಂತುಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾದ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷಿಯನ್ನೂ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು.
22 ಆಗ ದೇವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ– ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಸಮುದ್ರಗಳ ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಲಿ ಅಂದನು.
23 ಹೀಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲವೂ ಪ್ರಾತಃಕಾಲವೂ ಆಗಿ ಐದನೆಯ ದಿನವಾಯಿತು.
24 ದೇವರು–ಆಯಾ ಜಾತಿಯ ಜೀವಜಂತುಗಳನ್ನೂ ಪಶುಗಳನ್ನೂ ಹರಿದಾಡುವ ಕ್ರಿಮಿಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾದ ಭೂಮೃಗಗಳನ್ನೂ ಭೂಮಿಯು ಬರಮಾಡಲಿ ಅಂದನು; ಅದು ಹಾಗೆಯೇ ಆಯಿತು.
25 ದೇವರು ಅದರ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಭೂಮೃಗಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಪಶುಗಳನ್ನೂ ತನ್ನ ಜಾತಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಮಾಡಿದನು. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ನೋಡಿದನು.

ಆದಿಕಾಂಡ 1: 1-25

ನಂತರ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ದೇವರು ಮಾನವಕುಲವನ್ನು ‘ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ’ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ವಿವರಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ನಾವು ಸರಳವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದಕ್ಕೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಈ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಹೇಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ

ಯೇಸು ತನ್ನ ‘ಮಾತಿನ’ ಮೂಲಕ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆತನು ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ‘ಭಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ’ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

22 ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ–ನಾವು ಕೆರೆಯ ಆಚೇದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಹೊರಟರು.
23 ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆತನು ನಿದ್ರಿ ಸಿದನು; ಆಗ ಬಿರುಗಾಳಿಯು ಕೆರೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಸಲು ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಪ್ರಾಣಾಪಾಯಕ್ಕೊಳಗಾದರು.
24 ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ–ಬೋಧ ಕನೇ, ಬೋಧಕನೇ, ನಾವು ನಾಶವಾಗುತ್ತೇವೆ ಅಂದರು. ಆಗ ಆತನು ಎದ್ದು ಗಾಳಿಯನ್ನೂ ಏರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ನೀರನ್ನೂ ಗದರಿಸಿದನು; ಆಗ ಅವು ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
25 ಆಗ ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದನು. ಆಗ ಅವರು ಹೆದರಿದವರಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು– ಈತನು ಎಂಥಾ ಮನುಷ್ಯನು? ಯಾಕಂದರೆ ಈತನು ಗಾಳಿಗೂ ನೀರಿಗೂ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗು ತ್ತವಲ್ಲಾ ಎಂದು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಲೂಕ 8: 22-25

ಯೇಸುವಿನ ಮಾತು ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿತು! ಶಿಷ್ಯರು ಭಯದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆತನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದನು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬಿರುಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಿಲ್ಲ – ಆದರೆ ಆಹಾರ.

ವುಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತಿಬೇರಿ ಯವೆಂಬ ಗಲಿಲಾಯ ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಗೆ ಹೋದನು.
2 ಆಗ ಆತನು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡಿಸಿದ ಆತನ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಿತ್ತು.
3 ಯೇಸು ಬೆಟ್ಟವನ್ನೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಕೂತು ಕೊಂಡನು.
4 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬವು ಸವಿಾಪವಾಗಿತ್ತು.
5 ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವದನ್ನು ಯೇಸು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಿ ಫಿಲಿಪ್ಪ ನಿಗೆ–ಇವರು ಊಟ ಮಾಡುವಂತೆ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡು ತರೋಣ ಅಂದನು.
6 ಅವ ನನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದನು; ಯಾಕಂದರೆ ತಾನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದದ್ದು ಆತನು ತಾನೇ ತಿಳಿದವನಾಗಿದ್ದನು.
7 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ–ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂದರೂ ಇನ್ನೂರು ಹಣಗಳಷ್ಟು ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಅವ ರಿಗೆ ಸಾಲುವದಿಲ್ಲ ಅಂದನು.
8 ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವ ಸೀಮೋನ್‌ ಪೇತ್ರನ ಸಹೋದರನಾದ ಅಂದ್ರೆಯನು ಆತನಿಗೆ–
9 ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿ ದ್ದಾನೆ; ಅವನಲ್ಲಿ ಐದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟ್ಟಿಗಳೂ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ವಿಾನುಗಳೂ ಅವೆ; ಆದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಅವು ಯಾತಕ್ಕಾದಾವು ಅಂದನು.
10 ಆಗ ಯೇಸು–ಜನರನ್ನು ಕೂಡ್ರಿಸಿರಿ ಅಂದನು. ಆ ಸ್ಥಳ ದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹುಲ್ಲು ಇರಲಾಗಿ ಜನರೆಲ್ಲರು ಕುಳಿತು ಕೊಂಡರು ಅವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಪುರುಷರೇ ಇದ್ದರು.
11 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ರೊಟ್ಟಿ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ತೋತ್ರಮಾಡಿ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹಂಚಿದನು; ಅವರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿ ದರು; ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಾನುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಂಚಿದರು.
12 ಅವರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ–ಏನೂ ನಷ್ಟವಾಗ ದಂತೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ ಅಂದನು.
13 ಆದದರಿಂದ ಅವರು ಐದು ಜವೆಗೋದಿಯ ರೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಂದವರಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪುಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದರು.
14 ಬಳಿಕ ಆ ಜನರು ಯೇಸು ಮಾಡಿದ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ–ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆ ಪ್ರವಾದಿಯು ಈತನೇ ಅಂದರು.
15 ಆದದರಿಂದ ಅವರು ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಯೇಸು ತಿಳಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಿರಿಗಿ ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಒಂಟಿಗನಾಗಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಯೋಹಾನ 6: 1-15

ಯೇಸು ಸರಳವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಲ್ಲನೆಂದು ಜನರು ನೋಡಿದಾಗ ಆತನು  ವಿಶಿಷ್ಟವಾದವನೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು.  ಆತನು ವಾಗಿಶಾ (वागीशा, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭು). ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಶಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದನು.

63 ಬದುಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮವೇ; ಮಾಂಸವು ಯಾವದಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವದಿಲ್ಲ; ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳೇ ಆತ್ಮವಾಗಿಯೂ ಜೀವವಾಗಿಯೂ ಇವೆ.

ಯೋಹಾನ 6:63

ಮತ್ತು

57 ಜೀವವುಳ್ಳ ತಂದೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ರಲಾಗಿ ನಾನು ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಸುವಂತೆಯೇ ನನ್ನನ್ನು ತಿನ್ನುವವನು ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿಯೇ ಜೀವಿ ಸುವನು.

ಯೋಹಾನ 6:57

ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಮೂರು ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು (ತಂದೆ, ವಾಕ್ಯ, ಆತ್ಮ) ನರಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆಂದು ಯೇಸು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನು ಓಂ ಮಾನವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು ಜೀವಂತ ನರಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ತ್ರಿ-ಭಾಗ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದನು. ಆತನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿರುಗಾಳಿ, ಅಲೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುವ  ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣ (प्राण) ಅಥವಾ ಜೀವ-ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜೀವಂತ ಪ್ರಾಣವ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.

ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೃದಯಗಳು

ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಅದನ್ನು 5000 ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ:

45 ಆತನು ಜನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡಲೆ ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಮುಂದಾಗಿ ಆಚೇ ಕಡೆಯ ಬೇತ್ಸಾಯಿದಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದನು.
46 ಆತನು ಅವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
47 ಸಾಯಂಕಾಲವಾದಾಗ ದೋಣಿಯು ಸಮುದ್ರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು; ಆದರೆ ಆತನೊಬ್ಬನೇ ದಡದಲ್ಲಿದ್ದನು.
48 ಗಾಳಿಯು ಅವರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಇದ್ದದರಿಂದ ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತಿರು ವದನ್ನು ಆತನು ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ರಾತ್ರಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವರನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು.
49 ಆದರೆ ಆತನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರು ವದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಅದೊಂದು ಭೂತ ವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೂಗಿಕೊಂಡರು.
50 ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲರು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಳವಳಗೊಂಡರು. ಆತನು ಕೂಡಲೆ ಅವರ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ ಅವರಿಗೆ –ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ರಿ, ನಾನೇ; ಅಂಜಬೇಡಿರಿ ಅಂದನು.
51 ಆತನು ದೋಣಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು; ಆಗ ಗಾಳಿಯು ನಿಂತಿತು; ಅವರು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು.
52 ಅವರ ಹೃದಯವು ಕಠಿಣವಾಗಿ ದ್ದದರಿಂದ ಅವರು ರೊಟ್ಟಿಗಳ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸ ಲಿಲ್ಲ.
53 ಅವರು ದಾಟಿ ಗೆನೆಜರೇತ್‌ ದೇಶದ ದಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ದರು.
54 ಅವರು ದೋಣಿಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ
55 ಸುತ್ತಲಿನ ಸೀಮೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಓಡಾಡಿ ಆತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಕೇಳಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
56 ತರುವಾಯ ಆತನು ಯಾವ ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥ ವಾದವರನ್ನು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಆತನ ಉಡುಪಿನ ಅಂಚನ್ನಾದರೂ ಅವರು ಮುಟ್ಟಗೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು; ಯಾರಾರು ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೋ ಅವರು

ಸ್ವಸಮಾರ್ಕ 6: 45-56

ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ‘ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥವಾಗದಿರಲು ಕಾರಣ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಲ್ಲ ಎಂದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ನೋಡದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ; ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲ; ಅಥವಾ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ನಂಬದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಹೃದಯಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಹಾ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಇದು ಆತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಜನೆಗೊಳ್ಳಲು ಮೂಲ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ವೈದಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಆತನು ಪ್ರವಣ ಅಥವಾ ಓಂ, ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದ ಅಕ್ಷರ, ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾನವನಾದ – ನಾಶವಾದ. ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಹಠಮಾರಿತನವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೋಹಾನನ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕಾರ್ಯವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆತನು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಬದಲು ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕೆಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದನು. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಕಠಿಣ ಹೃದಯಗಳನ್ನು  ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬೇಕು!

ಏನು ಮಾಡೋದು?

ಹೃದಯವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಂತ್ರ

ಈ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಮಂತ್ರವನ್ನುಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಓಂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ದೇವರೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಡು; ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಕರುಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿನ್ನ ಅತಿ ಶಯವಾದ ಅಂತಃಕರುಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ದ್ರೋಹ ಗಳನ್ನು ಅಳಿಸಿಬಿಡು.
2 ನನ್ನ ಅಕ್ರಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆ; ನನ್ನ ಪಾಪದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿಮಾಡು.
3 ನನ್ನ ದ್ರೋಹಗಳನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ; ನನ್ನ ಪಾಪವು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇದೆ.
4 ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತ ನಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ನ್ಯಾಯತೀರ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲನಾ ಗಿಯೂ ಇದ್ದಿಯಲ್ಲಾ; ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ವಿರೋಧ ವಾಗಿ ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.
5 ಇಗೋ, ನಾನು ಅಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟೆನು; ಪಾಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನನ್ನನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದಳು.
6 ಇಗೋ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತೀ; ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿಯಮಾಡು.
7 ಹಿಸ್ಸೋಪ್‌ನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆ; ಆಗ ನಾನು ಶುಚಿಯಾಗುವೆನು. ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆ, ಆಗ ಹಿಮಕ್ಕಿಂತ ಬಿಳುಪಾಗುವೆನು.
8 ನಾನು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನೂ ಸಂತೋಷವನ್ನೂ ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಆಗ ನನ್ನ ಮುರಿದ ಎಲುಬುಗಳು ಆನಂದಿಸುವವು.
9 ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನೋಡದಂತೆ ನೀನು ವಿಮುಖನಾಗು; ನನ್ನ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಳಿಸಿ ಬಿಡು.
10 ಓ ದೇವರೇ, ಶುದ್ಧಹೃದಯವನ್ನು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸು, ಸ್ಥಿರವಾದ ಆತ್ಮವನ್ನು ನನ್ನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನೂತನಪಡಿಸು.
11 ನಿನ್ನ ಸಮ್ಮುಖದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಡ; ನಿನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
12 ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆನಂದವನ್ನು ನನಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಡು; ನಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತು.

ಕೀರ್ತನೆ 51: 1-4, 10-12

ಜೀವಿಸುವ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ, ಯೇಸು ದೇವರ ‘ಓಂ’ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಆತನು ಯಾಕೆ ಬಂದನು? ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ – ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ, ಮೆಹಂದಿಪುರದ ಬಳಿಯ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರವು, ಜನರನ್ನು ಪೀಡಿಸುವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು, ಭೂತಗಳನ್ನು, ಪ್ರೇತಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ದೆವ್ವಗಳನ್ನು  ಗುಣಪಡಿಸುವ ಹೆಸರುವಾಸಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಜಿ (ಮಗುವಿನ  ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹನುಮಾನ್) ಅನ್ನು ಬಾಲಾ ಜಿ, ಅಥವಾ ಬಾಲಾಜಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರ, ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯವು, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಥ, ಅಥವಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವು, ಸಾವಿರಾರು ಯಾತ್ರಿಕರು, ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹತೋಟಿಯಿಂದ ತೀರ್ಥ-ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಭೂತ ಮತ್ತು ದೆವ್ವದ ಹತೋಟಿ, ವಶೀಕರಣದ ಮತ್ತು ಭೂತೋಚ್ಚಾಟನೆ ಎಲ್ಲವೂ ಈ ಬಾಲಾಜಿ ಅಥವಾ ಹನುಮಾನ್ ಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಗೆಯೇ ಮೆಹಂದಿಪುರ ಬಾಲಾಜಿಯು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ತಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಆತ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಪುರಾಣಗಳು ವಿವರವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಹನುಮಾನ್ ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ಪ್ರಕಟವಾದನು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಜಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶ್ರೀ ಮೆಹಂದಿಪುರ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜನರು ವಶೀಕರಣ, ನಿದ್ರಾಜನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಸರಪಳಿ ಸಹಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬಾಲಾಜಿಯ ದಿನಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರದಂದು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ತಿ, ಅಥವಾ ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದವರ ಕಿರುಚಾಟಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು, ಮತ್ತು ಜನರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಭೂತರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದುವರು ಮತ್ತು ವಶೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ  ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವದನ್ನುಕಾಣಬಹುದು.

ವೇದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಭೂತಗಳು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು

ನಿಜಕ್ಕೂ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಕ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಪೀಡಿಸಿವೆ. ಏಕೆ? ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾರೆ?

ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿದ ಸೈತಾನ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಅನೇಕ ದೂತರುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ವೇದ ಪುಸ್ತಕವು (ಸತ್ಯವೇದ) ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಮಾನವರು ಸರ್ಪವನ್ನು ಆಲಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ, ಈ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಜನರನ್ನು ಪೀಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಮಾನವರು ಸರ್ಪವನ್ನು ಆಲಿಸಿದಾಗ, ಸತ್ಯಯುಗವು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೀಡಿಸಲು ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಯೇಸು ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯ

ಯೇಸು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬೋಧಿಸಿದನು. ಆತನು ತನಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು, ದೆವ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಭೂತಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದನು.

ಯೇಸು ದೆವ್ವಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ

ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಯೇಸು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಭೂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೂ, ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆತನು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ  ಜನರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಹಾ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ  ಆತನ ಅಂತಹ ಮೊದಲ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:

21 ಆಗ ಅವರು ಕಪೆರ್ನೌಮಿಗೆ ಹೋದರು; ಕೂಡಲೆ ಆತನು ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಭಾಮಂದಿರ ದೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಬೋಧಿಸಿದನು.
22 ಅವರು ಆತನ ಬೋಧನೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು; ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಅಧಿಕಾರವಿದ್ದವನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು.
23 ಆಗ ಅವರ ಸಭಾಮಂದಿ ರದಲ್ಲಿ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು.
24 ಅವನು–ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು; ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವೇ, ನಮ್ಮಗೊಡವೆ ನಿನಗೇಕೆ? ನಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಬಂದೆಯಾ? ನೀನು ಯಾರೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು; ನೀನು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧನೇ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
25 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಗದರಿಸಿ–ಸುಮ್ಮನಿರು, ಅವನೊಳ ಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅಂದನು.
26 ಆಗ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮವು ಅವನನ್ನು ಒದ್ದಾಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಹಾಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಅವನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿತು.
27 ಅದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ–ಇದು ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಈ ಹೊಸ ಬೋಧನೆ ಯಾವದು? ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು ತ್ತಾನೆ; ಅವು ಆತನಿಗೆ ವಿಧೇಯವಾಗುತ್ತವಲ್ಲಾ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ವಿಸ್ಮಯಗೊಂಡರು.
28 ಕೂಡಲೆ ಆತನ ಕೀರ್ತಿಯು ಗಲಿಲಾಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ

ತು.ಮಾರ್ಕ 1: 21-28

ಮೆಹಂದಿಪುರ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ, ಜನರು ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನನ್ನು ಸರಪಳಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದನ್ನು, ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ನಂತರ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆ ಸರಪಳಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸುವಾರ್ತೆಯು  ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ

ರುವಾಯ ಅವರು ಸಮುದ್ರದ ಆಚೆಗೆ ಗದರೇನರ ಸೀಮೆಗೆ ಬಂದರು.
2 ಆತನು ದೋಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡಲೆ ಸಮಾಧಿಗಳೊಳಗಿಂದ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದನು.
3 ಇವನು ಸಮಾಧಿ ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಇವನನ್ನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಸಂಕೋಲೆಗಳಿಂದಲಾದರೂ ಕಟ್ಟಲಾರದೆ ಹೋದನು.
4 ಯಾಕಂದರೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅವನನ್ನು ಬೇಡಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸರಪಣಿಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅವನು ಸರಪಣಿ ಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಬೇಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ತುಂಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅವನನ್ನು ಹತೋಟಿಗೆ ತರಲಾರದೆ ಇದ್ದನು.
5 ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮಾಧಿಗಳ ಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಗುತ್ತಾ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕೊಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು.
6 ಆದರೆ ಅವನು ದೂರದಿಂದ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಓಡಿಬಂದು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ —
7 ಮಹೋನ್ನತನಾದ ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿ ರುವ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಗೊಡವೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ? ನನ್ನನ್ನು ಯಾತನೆಪಡಿಸಬೇಡವೆಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ದೇವರಾಣೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮಹಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದನು.
8 ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಅವ ನಿಗೆ–ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮವೇ, ಆ ಮನುಷ್ಯನೊಳಗಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದನು.
9 ಆತನು ಅವನಿಗೆ–ನಿನ್ನ ಹೇಸರೇನು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅವನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ–ನನ್ನ ಹೆಸರು ಲೀಜೆನ್‌ (ದಂಡು); ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಅನೇಕರಿದ್ದೇವೆ ಅಂದನು.
10 ತಮ್ಮನ್ನು ಆ ದೇಶದೊಳಗಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸದಂತೆ ಅವನು ಆತನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಡಿ ಕೊಂಡನು.
11 ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಸವಿಾಪದಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು ಮೇಯುತ್ತಿತ್ತು.
12 ಎಲ್ಲಾ ದೆವ್ವಗಳು ಆತನಿಗೆ–ನಾವು ಆ ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸು ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡವು.
13 ಕೂಡಲೆ ಯೇಸು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು. ಆಗ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಹಂದಿಗಳೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವು; ಮತ್ತು ಆ ಗುಂಪು ಉಗ್ರತೆಯಿಂದ ಓಡಿ ಇಳಿಜಾರಿನಿಂದ ಸಮುದ್ರದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಉಸುರುಗಟ್ಟಿ ಸತ್ತವು. (ಅವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇದ್ದವು.)
14 ಆಗ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಸಿ ದರು; ಅವರು ನಡೆದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದು ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು.
15 ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆ ದೆವ್ವಗಳ ದಂಡು ಹಿಡಿದವನು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೂತು ಕೊಂಡಿರುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಭಯಪಟ್ಟರು.
16 ಅದನ್ನು ನೋಡಿದವರು ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದ್ದವನಿಗೆ ಆದದ್ದನ್ನೂ ಹಂದಿಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
17 ಆಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೇರೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗ ಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
18 ಆತನು ದೋಣಿಯೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಆ ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದ್ದವನು ತಾನು ಆತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇನೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
19 ಆದಾಗ್ಯೂ ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ಇರಗೊಡದೆ ಅವನಿಗೆ–ನಿನ್ನ ಮನೆಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಳಿಗೂ ಹೋಗಿ ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆಯಿಟ್ಟು ಎಂಥಾ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ದ್ದಾನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳು ಅಂದನು.
20 ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಯೇಸು ತನಗೆ ಎಂಥೆಂಥಾ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂಬದನ್ನು ದೆಕಪೊಲಿ ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು.

ಮಾರ್ಕ 5: 1-20

ದೇವರ ಮಗನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದನು, ಯೇಸು ಜನರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು  ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಸುತ್ತುಮುತ್ತು ಸಂಚರಿಸಿದನು. ಆತನು  ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು, ಭೂತಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇತಗಳ ಪೀಡನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದನು, ಆತನ ಮಾತಿನ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ

ಕರೋನವೈರಸ್ ಸ್ಫೋಟದ ಕಾರಣದಿಂದ 2020 ರ ಮಾರ್ಚ್ 17 ರಂದು, ಮೆಹಂದಿಪುರ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು. ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮೆಹಂದಿಪುರ ಬಾಲಾಜಿ ಭಕ್ತರು ಈ ಹೊಸ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೇಸು, ಜನರನ್ನು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ:

40 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಕುಷ್ಠರೋಗಿಯು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆತನಿಗೆ — ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
41 ಆಗ ಯೇಸು ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ತನ್ನ ಕೈನೀಡಿ ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅವನಿಗೆ–ನನಗೆ ಮನಸ್ಸುಂಟು; ನೀನು ಶುದ್ಧನಾಗು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
42 ಹೀಗೆ ಆತನು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಆ ಕುಷ್ಠವು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಂದ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಅವನು ಶುದ್ಧನಾದನು.
43 ಆತನು ಅವನಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿ ಕೂಡಲೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು;
44 ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ–ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಏನೂ ಹೇಳಬೇಡ ನೋಡು; ಆದರೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಯಾಜಕನಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೋಶೆಯು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸು ಅಂದನು.
45 ಆದರೆ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗೂ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುವದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಇನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾರದೆ ಆತನು ಹೊರಗೆ ಅಡವಿಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು; ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆಯಿ ಂದಲೂ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ

ಬಮಾರ್ಕ 1: 40-45

ಗುಣಪಡಿಸುವ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಲಾಜಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತೆ (ಅದು ತೆರೆದಾಗ) ಜನಸಮೂಹವು ಅವನನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿತು.

38 ತರುವಾಯ ಆತನು ಸಭಾಮಂದಿರದಿಂದ ಎದ್ದು ಸೀಮೋನನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು; ಅಲ್ಲಿ ಸೀಮೋನನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಕಠಿಣ ಜ್ವರವಿದ್ದದ ರಿಂದ ಅವರು ಆಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.
39 ಆಗ ಆತನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜ್ವರವನ್ನು ಗದರಿಸಲು ಅದು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿತು; ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಯು ಎದ್ದು ಅವರನ್ನು ಉಪಚರಿಸಿದಳು.
40 ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾನಾ ವಿಧ ವಾದ ರೋಗಗಳಿಂದ ಅಸ್ವಸ್ಥವಾದವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು; ಆತನು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದನು.
41 ಅನೇಕರೊಳಗಿಂದ ದೆವ್ವಗಳು ಸಹ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ–ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದವು. ಆತನು ಅವುಗಳನ್ನು ಗದರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಿದನು. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು.

ಲೂಕ 4: 38-41

ಯೇಸು ಕುಂಟ, ಕುರುಡ, ಕಿವುಡರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವನು

ಇಂದಿನಂತೆ, ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾತ್ರಿಕರು ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡಲು  ಮತ್ತು ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಆಶಿಸಿದರು. ದಾಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅನೇಕ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ:

ದಾದ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯರದೊಂದು ಹಬ್ಬ ಇದ್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಯೆರೂ ಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದನು.
2 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಕುರಿ ಮಾರುವ ಸ್ಥಳದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳವಿದೆ; ಇದು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೇತ್ಸಥಾ ಎಂದು ಕರೆಯ ಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ದ್ವಾರಾಂಗಳಗಳಿವೆ.
3 ಇವು ಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನರೂ ಕುರುಡರೂ ಕುಂಟರೂ ಮೈ ಒಣಗಿದವರೂ ಆಗಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹವು ಬಿದ್ದು ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೀರಿನ ಕದಲಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿ ದ್ದರು.
4 ಆಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೂತನು ಕೊಳ ದೊಳಗೆ ಇಳಿದುಹೋಗಿ ನೀರನ್ನು ಕದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದನು; ನೀರು ಕದಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಯಾರು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೋಗವಿದ್ದರೂ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
5 ಆಗ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ವರುಷದಿಂದ ರೋಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಮನು ಷ್ಯನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು.
6 ಅವನು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರುವದನ್ನು ಯೇಸು ನೋಡಿ ಅವನು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ–ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾ ಗುವದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಂಟೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು.
7 ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೋಗಿಯು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಆತನಿಗೆ–ಅಯ್ಯಾ, ನೀರು ಕದಲಿಸಲ್ಪಡುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಳದೊಳಗೆ ಇಳಿಸುವದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಾನು ಬರುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನನಗಿಂತ ಮುಂದಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದನು.
8 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ– ಎದ್ದು ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ ಅಂದನು.
9 ಕೂಡಲೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿ ತನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆದನು; ಆ ದಿನವು ಸಬ್ಬತ್ತಾಗಿತ್ತು.
10 ಆದದರಿಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸ್ವಸ್ಥನಾದವನಿಗೆ–ಇದು ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನವಾಗಿದೆ; ನೀನು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವದು ನ್ಯಾಯವಲ್ಲ ಅಂದರು.
11 ಅವನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ–ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದಾತನೇ–ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು.
12 ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವನಿಗೆ–ನಿನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಡೆ ಎಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
13 ಆದರೆ ಆತನು ಯಾರೆಂದು ಸ್ವಸ್ಥನಾದವನಿಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸ್ಥಳ ದಲ್ಲಿ ಜನಸಮೂಹವು ಇದ್ದದರಿಂದ ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಸರಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದನು.
14 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಅವನನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅವ ನಿಗೆ–ಇಗೋ, ನಿನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಯಿತಲ್ಲಾ; ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಡು ಬಾರದಂತೆ ಇನ್ನು ಪಾಪಮಾಡಬೇಡ ಅಂದನು.
15 ಆಗ ಅವನು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದಾತನು ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಯೆಹೂದ್ಯ ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು.

ಯೋಹಾನ 5: 1-15

27 ಯೇಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಇಬ್ಬರು ಕುರುಡರು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತಾ–ದಾವೀದ ಕುಮಾರನೇ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡು ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು.
28 ಆತನು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಕುರುಡರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು; ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ–ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನೆಂದು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಆತನಿಗೆ–ಕರ್ತನೇ, ಹೌದು ಎಂದು ಅಂದರು.
29 ಆಗ ಆತನು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ–ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ನಿಮಗಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
30 ಆಗ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವು; ಮತ್ತು ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ–ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರದು ನೋಡಿರಿ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದನು.
31 ಆದರೆ ಅವರು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಆ ಸೀಮೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸಿದರು.
32 ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇಗೋ, ದೆವ್ವ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಮೂಕನಾದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ತಂದರು.
33 ಮತ್ತು ದೆವ್ವವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮೂಕನು ಮಾತಾಡಿದನು; ಆಗ ಜನಸಮೂಹಗಳವರು ಬೆರ ಗಾಗಿ–ಇಂಥದ್ದು ಎಂದೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತಾಯ 9: 27-33

ಯೇಸು ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾನೆ

ಯೇಸು ಸತ್ತ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಂದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಸಹಾ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಇದೆ

21 ಯೇಸು ತಿರಿಗಿ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಚೇದಡಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಬಹಳ ಜನರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿಬಂದರು; ಆಗ ಆತನು ಸಮುದ್ರದ ಸವಿಾಪದ ಲ್ಲಿದ್ದನು.
22 ಆಗ ಇಗೋ, ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಯಿರನೆಂದು ಹೆಸರಿದ್ದ ಒಬ್ಬನು ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು–
23 ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮಗಳು ಸಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳು ಸ್ವಸ್ಥಳಾಗುವಂತೆ ನೀನು ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಅವಳ ಮೇಲೆ ಇಡು; ಆಗ ಅವಳು ಬದುಕುವಳು ಎಂದು ಆತನನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡನು.
24 ಆಗ ಯೇಸು ಅವನ ಸಂಗಡ ಹೋದನು; ಮತ್ತು ಬಹಳ ಜನರು ನೂಕಾಡುತ್ತಾ ಆತನ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು.
25 ಆಗ ಹನ್ನೆರಡು ವರುಷಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು
26 ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತನಗಿದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ರೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೇ ಹೊರತು ಗುಣವಾಗಲಿಲ್ಲ.
27 ಆಗ ಆಕೆಯು ಯೇಸುವಿನ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ಜನರ ಗುಂಪಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಆತನ ಉಡುಪನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ದಳು.
28 ಯಾಕಂದರೆ ಆಕೆಯು–ನಾನು ಆತನ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ಗುಣವಾಗುವೆನು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಳು.
29 ಕೂಡಲೆ ಆಕೆಗೆ ರಕ್ತ ಹರಿಯುವದು ನಿಂತುಹೋಯಿತು; ಆಗ ಆ ಜಾಡ್ಯ ದಿಂದ ತನಗೆ ಗುಣವಾಯಿತೆಂದು ಆಕೆಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು.
30 ತಕ್ಷಣವೇ ಯೇಸು ತನ್ನಿಂದ ಶಕ್ತಿಯು ಹೊರಟಿತೆಂದು ತನ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳುಕೊಂಡು ಗುಂಪಿ ನಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ–ನನ್ನ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದವರು ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಲು
31 ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ –ಜನಸಮೂಹವು ನಿನ್ನನ್ನು ನೂಕುವದನ್ನು ನೋಡಿ ಯೂ–ನನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಮುಟ್ಟಿದರೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತೀಯಲ್ಲಾ ಅಂದರು.
32 ಆದರೆ ಆತನು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದವಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಸುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದನು.
33 ಆದರೆ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಆದದ್ದನ್ನು ತಿಳುಕೊಂಡು ಭಯದಿಂದ ನಡುಗುತ್ತಾ ಬಂದು ಆತನ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಬಿದ್ದು ಸತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆತನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು.
34 ಆಗ ಆತನು ಆಕೆಗೆ–ಮಗಳೇ, ನಿನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯೇ ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿತು; ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗು; ನಿನ್ನ ಜಾಡ್ಯದಿಂದ ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥಳಾಗು ಅಂದನು.
35 ಆತನು ಇನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಭಾ ಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು–ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಸತ್ತಿದ್ದಾಳೆ; ಬೋಧಕ ನಿಗೆ ಇನ್ನು ನೀನು ತೊಂದರೆಪಡಿಸುವದು ಯಾಕೆ? ಅಂದರು.
36 ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಯೇಸು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಆ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ–ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ನಂಬಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರಲಿ ಅಂದನು.
37 ಆತನು ಪೇತ್ರ, ಯಾಕೋಬ, ಯಾಕೋಬನ ಸಹೋದರನಾದ ಯೋಹಾನ ಇವರನ್ನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ತನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರಗೊಡಲಿಲ್ಲ.
38 ಆತನು ಆ ಸಭಾಮಂದಿರದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನೂ ಬಹಳವಾಗಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಅಳುತ್ತಿರುವವರನ್ನೂ ಕಂಡನು.
39 ಆತನು ಒಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ–ನೀವು ಈ ಗೊಂದಲ ಮಾಡು ವದೂ ಅಳುವದೂ ಯಾಕೆ? ಹುಡುಗಿಯು ಸತ್ತಿಲ್ಲ; ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದನು.
40 ಆಗ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಹಾಸ್ಯಮಾಡಿ ನಕ್ಕರು. ಆದರೆ ಆತನು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿ ಹುಡುಗಿಯ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಒಳಕ್ಕೆ ಹುಡುಗಿಯು ಮಲಗಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದನು.
41 ಮತ್ತು ಆತನು ಆ ಹುಡುಗಿಯ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಆಕೆಗೆ –ತಲಿಥಾ ಕೂಮ್‌ ಅಂದನು. ಹುಡುಗಿಯೇ, ಎದ್ದೇಳು ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದರ್ಥ.
42 ಕೂಡಲೆ ಆ ಹನ್ನೆರಡು ವರುಷದ ಹುಡುಗಿಯು ಎದ್ದು ನಡೆದಾಡಿದಳು; ಆಗ ಅವರು ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯ ದಿಂದ ಬೆರಗಾದರು.
43 ಇದು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ನಿಗೂ ತಿಳಿಯಬಾರದೆಂದು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ತಿನ್ನುವದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟನು.

ಮಾರ್ಕ 5: 21-43

ಯೇಸು ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ದಾನೆ, ಆತನ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಈಗ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುನ್ನೋಟ

ಯೇಸು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದನು, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಸತ್ತವರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದನು, ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನು ಬೋಧಿಸಿದ ರಾಜ್ಯದ ಗುಣವನ್ನು ಸಹಾ ತೋರಿಸಿದನು. ಮುಂಬರುವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ

4 ದೇವರು ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒರಸಿಬಿಡುವನು. ಇನ್ನು ಮರಣ ವಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದುಃಖವಾಗಲಿ ಗೋಳಾಟವಾಗಲಿ ನೋವಾಗಲಿ ಇರುವದೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲಿದ್ದವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದವು ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಪ್ರಕಟನೆ 21: 4

ಗುಣಪಡಿಸುವುದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುನ್ನೋಟವಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ‘ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಕ್ರಮಗಳ’ ಮೇಲಿನ ಗೆಲುವು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.

ನೀವು ಅಂತಹ ‘ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ’ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲವೇ?

ಯೇಸು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ – ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಓಂ ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸು ಗುರುವಾಗಿ: ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಸಹ ಜ್ಞಾನಗೊಳಿಸಿದ ಅಹಿಂಸೆಯ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಬೋಧಿಸುವುದು

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ, ಗುರು (गुरु) ಎಂದರೆ ‘ಗು’ (ಕತ್ತಲೆ) ಮತ್ತು ‘ರು’ (ಬೆಳಕು). ಒಬ್ಬ ಗುರುವು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲನ್ನು ನಿಜವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಅಂತಹ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಬೋಧನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಜ್ಞಾನವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಆತನನ್ನು ಗುರು ಅಥವಾ ಆಚಾರ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಯೆಶಾಯ ಋಷಿಯು ಬರುವಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಅವನು ಕ್ರಿ.ಪೂ 700 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ:

ದಾಗ್ಯೂ ಸಂಕಟಪಟ್ಟ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಧ ಕಾರವಿನ್ನಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೆಬು ಲೋನ್‌ ಮತ್ತು ನಫ್ತಾಲೀ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ಆತನು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡಿ ಅನಂತರ ಯೊರ್ದನಿನ ಆಚೆಯ ಸೀಮೆ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ ಸೀಮೆ, ಅನ್ಯಜನಗಳಿರುವ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಘನಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.
2 ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡರು; ಮರಣದ ನೆರಳಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿ ಸುತ್ತದೆ.

ಯೆಶಾಯ 9: 1 ಬಿ -2
https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಯೆಶಾಯ, ದಾವೀದ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ರೀಯ  ಋಷಿಗಳು (ಪ್ರವಾದಿಗಳು)

ಗಲಿಲಾಯದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಈ ‘ಬೆಳಕು’ ಯಾವುದು? ಯೆಶಾಯನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು:

6 ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಷ್ಟೆ, ಆ ಮಗನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ; ಆಡಳಿತವು ಆತನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುವದು; ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು, ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಆತನ ಹೆಸರು ಕರೆಯಲ್ಪ

ಡುವದು.ಯೆಶಾಯ 9: 6

ಬರುವಾತನು ಕನ್ಯೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಯೆಶಾಯನು ಮೊದಲೇ ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ತಷ್ಟು ‘ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು’, ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು ಎಂಬದಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಾಧಾನದ ಗುರು ಗಲಿಲಾಯದ ತೀರದಿಂದ ಬೋಧಿಸಿದದರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು.

ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/gandhi-law-student-image-e1588933813421-206x300.jpg

ಗಾಂಧಿ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ

ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ 1900 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ, ಈಗ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ (ಅಥವಾ ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ ಗಾಂಧಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಭಾರತದ ಯುವ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವನು ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ  ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ

“… ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೋದ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ.”

ಎಂ. ಕೆ. ಗಾಂಧಿ, ಒಂದು ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಕಥೆ.

1927 ಪು .63

‘ಮತ್ತೊಂದು ಕೆನ್ನೆಯನ್ನು ಸಹ ತಿರುಗಿಸುವ’ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಯು ಗಾಂಧಿಯವರಿಗೆ ಅಹಿಂಸೆಯ (ಗಾಯವಾಗದ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲದ) ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಈ ಚಿಂತನೆಯು ‘ಅಹಿಂಸಾ ಪರಮೋ ಧರ್ಮ’ (ಅಹಿಂಸೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ನೈತಿಕ ಸದ್ಗುಣ) ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಗಾಂಧಿ ಈ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಸತ್ಯಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಎಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದರು. ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಆತನ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿತು. ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಿಂದ ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಈ ಎಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಯು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು.

ಯೇಸುವಿನ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ

ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ ಗಾಂಧಿಯವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು? ಇದು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಸುದೀರ್ಘ ದಾಖಲೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗವಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

21 ನೀನು ನರಹತ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು; ಯಾವನಾ ದರೂ ನರಹತ್ಯಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನ ಅಪಾ ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವನು ಎಂದು ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳಿರು ವದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ.
22 ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ– ನಿಷ್ಕಾರಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ಮೇಲೆ ಯಾವನಾದರೂ ಸಿಟ್ಟುಗೊಂಡರೆ ಅವನು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವನು; ಮತ್ತು ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ– ವ್ಯರ್ಥವಾದವನೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅವನು ನ್ಯಾಯಸಭೆಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವನು
23 ಆದದರಿಂದ ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಬಳಿಗೆ ತಂದಾಗ ನಿನಗೆ ವಿರೋಧ ವಾದದ್ದು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಇದೆಯೆಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಬಂದರೆ
24 ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗು; ತರುವಾಯ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸು.
25 ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಯ ಸಂಗಡ ನೀನು ದಾರಿಯ ಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ತ್ವರೆಯಾಗಿ ಅವನ ಕೂಡ ಒಂದಾಗು; ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಆ ವಿರೋಧಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾನು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಾನು; ಆಗ ನೀನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುವಿ.
26 ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ–ನೀನು ಕೊನೆಯ ಕಾಸನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ತನಕ ಯಾವ ವಿಧದಿಂದಲೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವದೇ ಇಲ್ಲ.
27 ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ;
28 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ–ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮೋಹಿಸುವದಕ್ಕೆ ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಆಗಲೇ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕೂಡ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
29 ಆದದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಲಗಣ್ಣು ನಿನಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ಬಿಸಾಡಿಬಿಡು; ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರವು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುವದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಶವಾಗುವದು ನಿನಗೆ ಲಾಭಕರವಾಗಿದೆ.
30 ನಿನ್ನ ಬಲಗೈ ನಿನಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡಿದು ನಿನ್ನಿಂದ ಬಿಸಾಡಿಬಿಡು; ಯಾಕಂದರೆ ನಿನ್ನ ಇಡೀ ಶರೀರವು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುವದಕ್ಕಿಂತ ನಿನ್ನ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಶವಾಗುವದು ನಿನಗೆ ಲಾಭಕರವಾಗಿದೆ.
31 ಯಾವನಾದರೂ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ತ್ಯಾಗಪತ್ರ ಕೊಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಯದೆ;
32 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ–ಹಾದರದ ಕಾರಣ ದಿಂದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವವನು ಆಕೆಯು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವಂತೆ ಕಾರಣನಾಗುವನು; ಮತ್ತು ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟವಳನ್ನು ಯಾವನಾದರೂ ಮದುವೆ ಯಾದರೆ ಅವನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
33 ನೀನು ಸುಳ್ಳಾಣೆ ಇಡಬೇಡ; ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೂರ್ವಿಕರು ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ.
34 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ–ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ಅಣೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಡ. ಪರಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಬೇಡ; ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವು.
35 ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಬೇಡ; ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆತನ ಪಾದಪೀಠವು; ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆಯೂ ಬೇಡ; ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಆ ಮಹಾ ಅರಸನ ಪಟ್ಟಣವಾಗಿದೆ.
36 ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಆಣೆ ಇಡಬೇಡ; ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಒಂದು ಕೂದಲನ್ನಾದರೂ ಬಿಳಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಮಾಡಲಾರಿ.
37 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮಾತು ಹೌದಾಗಿದ್ದರೆ ಹೌದು, ಅಲ್ಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದಿರಲಿ; ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದ ರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು.
38 ಇದಲ್ಲದೆ–ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣನ್ನೂ ಹಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹಲ್ಲನ್ನೂ ತೆಗಿಸು ಎಂದು ಹೇಳಿರುವದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ.
39 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ–ನೀವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಡಿರಿ; ಯಾವನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಬಲ ಗೆನ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರೆ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಸಹ ಅವನಿಗೆ ತಿರುಗಿಸು.
40 ಯಾವನಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಒಳಂಗಿಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡು.
41 ಮತ್ತು ಯಾವನಾದರೂ ಒಂದು ಮೈಲು ಹೋಗುವಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಎರಡು ಮೈಲು ಹೋಗು.
42 ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವವನಿಗೆ ಕೊಡು; ಮತ್ತು ನಿನ್ನಿಂದ ಕಡಾ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವನಿಂದ ನೀನು ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಡ.
43 ನೀನು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನಿನ್ನ ವೈರಿಯನ್ನು ಹಗೆಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿರು ವದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ.
44 ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ–ನಿಮ್ಮ ವೈರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಪಿಸುವವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ; ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಗೆಮಾಡುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸುವವರಿಗಾಗಿಯೂ ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ.
45 ಇದರಿಂದ ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾ ಗುವಿರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ; ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಅನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ.
46 ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಮಾಡುವವರನ್ನೇ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕೀತು? ಸುಂಕದವರೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ?
47 ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಂದಿಸಿದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನು ಮಾಡಿ ದಂತಾಯಿತು? ಸುಂಕದವರು ಸಹ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರಲ್ಲವೇ?
48 ಆದದರಿಂದ ಪರಲೋಕ ದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರ್ರಿ

.ಮತ್ತಾಯ 5: 21-48

ಯೇಸು ಈ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕಲಿಸಿದನು:

“ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ… ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ…”

ಅವನು ಈ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮೋಶೆಯ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಆಜ್ಞೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ಮೋಶೆಯ ಮೂಲಕ ನೀಡಿದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು!

ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರ ಅಧಿಕಾರ

ಆತನು ಕಾನೂನಿನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ರೀತಿಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದ್ದಾಗಿದೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಧಿಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. ವಾದ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆತನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ‘ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ…’ ಮತ್ತು ಆತನು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಜ್ಞೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದನು. ಆತನು ಅದನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದನು. ಇದು ಆತನ ಬೋಧನೆಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆತನು ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದಾಗ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

28 ಯೇಸು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಜನರು ಆತನ ಬೋಧನೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟರು.
29 ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಂತೆ ಬೋಧಿಸದೆ ಆಧಿಕಾರವಿದ್ದವನಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದನು.ಮತ್ತಾ

ಯನು 7: 28-29

ಯೇಸು ಬಹು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ಗುರುವಾಗಿ ಕಲಿಸಿದನು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು? ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಥವಾ ಮೆಸ್ಸೀಯನಾಗಿ’ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಮೊದಲು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳ 2 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ, ‘ಕ್ರಿಸ್ತನ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ:

8 ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳು; ಆಗ ಅನ್ಯಜನರನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಾಧ್ಯತೆಯಾಗಿಯೂ ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವರೆಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೊಡುವೆನು.

ಕೀರ್ತನೆ 2: 8

ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ, ‘ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ’ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ, ಯೇಸು ತಾನು ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆತನ ಬೋಧನೆ ಎಲ್ಲರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಮೋಶೆಯು ಮುಂಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರವಾದಿಯೊಬ್ಬನ ಕುರಿತು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 1500) ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದನು

18 ನಿನ್ನ ಹಾಗಿರುವ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು ಅವರ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸುವೆನು; ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಡುವೆನು; ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳುವನು.
19 ಅವನು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೇಳುವ ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳದ ಮನುಷ್ಯನು ಯಾವನೋ ಅವನನ್ನು ನಾನು ವಿಚಾರಿಸುವೆನು.ಧರ್ಮೋಪದೇ

ಶಕಾಂಡ 18: 18-19
https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2020/05/abraham-Moses-to-jesus-timeline-1024x576.jpg

ಮೋಶೆಯು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿಗೆ ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಕಾನೂನನ್ನು ಪಡೆದನು

ಆತನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಬೋಧಿಸುವಾಗ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಮೋಶೆಯ ಮುಂಬರುವ ಪ್ರವಾದಿಯ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಆತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಕತ್ತಲನ್ನು ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಹೊರಹಾಕುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿರುವ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸಿದನು. ಗಾಂಧಿಯವರ ಗುರುಗಳಾಗಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿರಲು,  ಆತನು  ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಕಲಿಸಿದನು.

ನೀವು & ನಾನು ಮತ್ತು ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗ

ನೀವು ಈ ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಓದಿದನಂತರ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಈ ರೀತಿಯ ಆಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ  ಹೇಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬದುಕಬಹುದು? ಈ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು? ನಾವು ಆತನ ಮುಕ್ತಾಯದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನೋಡಬಹುದು.

48 ಆದದರಿಂದ ಪರಲೋಕ ದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಾಗಿರುವಂತೆಯೇ ನೀವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರ್ರಿ.

ಮತ್ತಾಯ 5:48

ಇದು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯಾಗಿದೆ, ಸಲಹೆಯಲ್ಲ. ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆತನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ!

ಏಕೆ?

ಯೇಸು ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಬೋಧನೆಯ ಅಂತಿಮ- ಗುರಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ.

3 ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಡವರಾಗಿರುವವರು ಧನ್ಯರು; ಯಾಕಂದರೆ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಅವರದು.

ಮತ್ತಾಯ 5: 3

ಪರ್ವತ ಪ್ರಸಂಗವು ‘ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ’ ಕುರಿತು ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವದಾಗಿದೆ. ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ, ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕ, ನಾವು ಯೇಸು ತನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಅದ್ಬುತಗಳ ಮೂಲಕ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ

ಯೇಸು ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು – ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಸುರ ಸರ್ಪ

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣವು ಕೃಷ್ಣನು ಶತ್ರು ಅಸುರರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಸಿದ ಸಮಯಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸರ್ಪವೆಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಗವ ಪುರಾಣ (ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವತಂ) ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಮ್ಸದ ಮಿತ್ರನಾದ ಅಘಸುರನು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದನು, ಅವನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದಾಗ ಅದು ಗುಹೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. . ಅಘಸುರನು ಪುತನನ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದನು (ಮಗುವು ಅವಳಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೀರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದನು) ಮತ್ತು ಬಕಾಸುರನು (ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಮುರಿದು ಅವನನ್ನು ಸಹ ಕೊಂದನು) ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಅಘಸುರನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದನು ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ದನಗಾಹಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಗುಹೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಕೃಷ್ಣನೂ ಸಹ ಒಳಗೆ ಹೋದನು, ಆದರೆ ಅದು ಅಘಸುರನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅಘಸುರನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಅಸುರ ಸರ್ಪ ಕಲಿಯಾ ನಾಗನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವ್ರಿತ್ರನು, ಅಸುರ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸರ್ಪ/ಮಹಾಸರ್ಪ ಎಂಬದಾಗಿ ಪುರಾಣವೂ ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರ ದೇವನು ವ್ರಿತ್ರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ (ವಜ್ರಾಯುಧ) ಅವನನ್ನು ಕೊಂದನು ಹಾಗೂ ಅದು ವ್ರಿತ್ರನ ದವಡೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಿತು ಎಂದು ಋಗ್ವೇದ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ರಿತ್ರವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾವು/ಮಹಾಸರ್ಪ ಆಗಿದ್ದು, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆವರಿಸಿದ್ದನು, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದನು, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಭಗವ ಪುರಾಣದ ಭಾಷಾಂತರವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ವ್ರಿತ್ರನು ಮೇಲುಗೈ ಪಡೆದನು.  ಇಂದ್ರನು ಬಲದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಾಧಿಚಿ ಎಂಬ ಋಷಿಯ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ದಾದಿಚಿ ವಜ್ರಾಯುಧವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ತನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಮಹಾ ಸರ್ಪ ವ್ರಿತ್ರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳ ಸೈತಾನ: ಸುಂದರವಾದ ಆತ್ಮವು ವಿಷಪೂರಿತ ಸರ್ಪವಾಗುತ್ತಿದೆ

ಪರಾತ್ಪರದೇವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ (ಸೈತಾನನ ಅರ್ಥ ‘ಎದುರಾಳಿ’) ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆತ್ಮವಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಸಹಾ ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನನ್ನು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ವರ್ಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

12 ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರನೇ, ತೂರಿನ ಅರಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕಗೀತೆಯನ್ನೆತ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು–ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ತ್ತಾನೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಂದರವಾದ ನೀನು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತೀ.
13 ದೇವರ ತೋಟ ವಾದ ಏದೆನಿನಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದಿ. ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ್ಯರಾಗ, ಪಚ್ಚೆ, ಪೀತರತ್ನ, ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯ, ನೀಲ ಗೋಮೇ ಧಿಕ, ಕೆಂಪು, ಸ್ಪಟಿಕ, ಚಿನ್ನ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವು ಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತವಾಗಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದಮ್ಮಡಿಗಳೂ ಕೊಳಲುಗಳೂ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದವು.
14 ನೀನೇ ಮುಚ್ಚು ವಂತ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆರೂಬಿಯು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟೆನು; ಅಲ್ಲೇ ನೀನಿದ್ದಿ, ಬೆಂಕಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಳಗೂ ಮೇಲಕ್ಕೂ ತಿರುಗಾಡಿದಿ.
15 ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವು ಸಿಕ್ಕುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು  28: 12 ಬಿ -15.

ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ದೇವನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟತನ ಏಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ? ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ:

17 ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಉಬ್ಬಿ ಕೊಂಡಿತು; ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿ; ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುವೆನು. ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಅವರು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ;

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು 28: 17

ಈ ದೇವನ ನಾಶನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

12 ಓ ಲೂಸಿಫರ್‌ ಉದಯದ ಮಗನೇ. ಆಕಾಶದಿಂದ ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದೀ? ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಲಹೀನ ಮಾಡಿದ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀ?
13 ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಘನತೆಗೇರಿಸುವೆನು; ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗಿರುವ ಸಮೂಹ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆಯೂ ನಾನು ಆಸೀನನಾ ಗುವೆನು.
14 ಉನ್ನತವಾದ ಮೇಘ ಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಮಹೋನ್ನತನಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದೆಯಲ್ಲಾ;

ಯೆಶಾಯ 14: 12-14

ಈಗ ಸೈತಾನನು

ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೈತಾನ (ಅರ್ಥ ‘ದೂರುಗಾರನು‘) ಅಥವಾ ಬೂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಅವನನ್ನು ಲೂಸಿಫರ್– ‘ಉದಯಪುತ್ರ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು – ಅವನು ಆತ್ಮ, ದುಷ್ಟ ಅಸುರ ಎಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಘಸುರ ಮತ್ತು ವ್ರಿತ್ರನಂತೆ ಅವನನ್ನು ಸರ್ಪ ಅಥವಾ ಮಹಾಸರ್ಪದ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆಯುವಂತಾಯಿತು:

7 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ವಿಾಕಾಯೇಲನೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಘಟಸರ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು; ಘಟಸರ್ಪನೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಯುದ್ದಮಾಡಿ ಸೋತು ಹೋದರು.
8 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು.
9 ಭೂಲೋಕದವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಆ ಮಹಾ ಘಟಸರ್ಪನು ಅಂದರೆ ಪಿಶಾಚನೆಂತಲೂ ಸೈತಾನನೆಂತಲೂ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪುರಾ ತನ ಸರ್ಪವು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು; ಅವನ ದೂತರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಪ್ರಕಟನೆ 12: 7-9

ಈಗ ಸೈತಾನನು ‘ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ’ ಮುಖ್ಯ ಅಸುರ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವನು, ಸರ್ಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಂದನು. ಇದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಯುಗವಾದ, ಸತ್ಯ ಯುಗವನ್ನು, ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮೋಸವನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ಸತ್ಯವೇದವು ಅವನು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:

14 ಇದೇನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಸೈತಾನನು ಬೆಳಕಿನ ದೂತನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

2 ಕೊರಿಂಥ 11:14

ಯೇಸು ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ

ಈ ಎದುರಾಳಿಯೇ ಯೇಸುವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಯೋಹಾನನಿಂದ ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಆತನು ವನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಲ್ಲ, ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಯುದ್ಧವು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅಘಸುರರ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವ್ರಿತ್ರರ ನಡುವೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಭೌತಿಕ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶೋಧನೆಯ ಯುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ  ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ:

ಸು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ ಯೊರ್ದನಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಆತ್ಮ ನಿಂದ ಅಡವಿಯೊಳಕ್ಕೆ ನಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು
2 ನಾಲ್ವತ್ತು ದಿನಗಳು ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹಸಿದನು.
3 ಆಗ ಸೈತಾನನು ಆತ ನಿಗೆ–ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು ಅಂದನು.
4 ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ–ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಜೀವಿಸುವನು ಎಂದು ಬರೆದದೆ ಅಂದನು.
5 ಬಳಿಕ ಸೈತಾನನು ಉನ್ನತವಾದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಕರಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
6 ಸೈತಾನನು ಆತನಿಗೆ–ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಅವುಗಳ ವೈಭವವನ್ನೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾನು ಕೊಡು ವೆನು.
7 ಆದದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವುಗಳು ನಿನ್ನದಾಗುವವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ–ಸೈತಾನನೇ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು; ಯಾಕಂದರೆ–ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಆತನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಸೇವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಬರೆದದೆ ಅಂದನು.
9 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆತನನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರತಂದು ದೇವಾಲಯ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆತನಿಗೆ–ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದುಮುಕು;
10 ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವನು;
11 ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ ದಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಬರೆದದೆ ಅಂದನು.
12 ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯು ತ್ತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ–ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಶೋಧಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದನು.
13 ಸೈತಾನನು ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಲೂಕ 4: 1-13

ಅವರ ಹೋರಾಟವು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮಗುವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನ ಜನನದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಸುತ್ತಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದನು, ಅವನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯುತ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಆ ಸರ್ಪವು “ಆತನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವನು” ಮತ್ತು ಯೇಸು “ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವನು” ಎಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಯೇಸು ಕಲಿಸಲು ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತದಾಗಿತ್ತು.

ಯೇಸು – ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಯೇಸುವಿನ ಶೋಧನೆಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

18 ತಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಧೆ ಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವದರಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡು ವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಇಬ್ರಿಯ 2: 18

ಮತ್ತು

15 ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗಿ ರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ; ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಯಾದರೂ ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿದ್ದನು.
16 ಆದದರಿಂದ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಹಾಯವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೃಪಾ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಳಿಗೆ ಬರೋ

ಣ.ಇಬ್ರಿಯ 4: 15-16

ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್, ಇಬ್ರೀಯ ದುರ್ಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾಯಾಜಕನು ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ತಂದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ –  ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನಿಖರವಾಗಿ ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವನು, ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪರಾತ್ಪರದೇವರ ಮುಂದೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಜಯಿಸುವಂತೆ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ: ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತೇವೆಯೋ?