Skip to content

ಯೇಸು ಪ್ರಾಣವು ದ್ವಿಜದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ

ದ್ವಿಜ (द्विज) ಎಂದರೆ ‘ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನನ’ ಅಥವಾ ‘ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟವುದು’. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊದಲು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜನನವನ್ನು ಉಪನಯನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು (ಯಗ್ಯೋಪವಿತ, ಉಪವಿತ  ಅಥವಾ ಜನೆಯು) ಹಾಕುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದಿಕ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 1500 – 600) ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಬೌದ್ಧಾಯಾನ ಗೃಹಸೂತ್ರವು ಉಪನಯನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ದ್ವಿಜದ ಕುರಿತು  ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 1-ನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ  ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ದ್ವಿಜ ಎಂಬ ಪದದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಗ್ರಂಥವು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ದ್ವಿಜ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಜ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ?

ತೋಮ ಅವರಿಂದ  ಯೇಸು ಮತ್ತು ದ್ವಿಜ

ದ್ವಿಜದ ಕುರಿತು ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೋಧನೆ ಎಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆ. ದ್ವಿಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯು (ಕ್ರಿ.ಶ. 50-100 ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ) ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ 52 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ತೋಮನು ಮಲಬಾರ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳ ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ದ್ವಿಜ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದನು. ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೋಮನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣದ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಮತ್ತು ದ್ವಿಜ

ಯೇಸು ದ್ವಿಜವನ್ನು ಉಪನಯನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ (प्राण), ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದನು. ಪ್ರಾಣವು ಉಸಿರಾಟ, ಆತ್ಮ, ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಜೀವ-ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಆರಂಭಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000- ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಚಂದೊಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಥಾ, ಮುಂಡಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು  ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು/ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಪುಣತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹುಡುಕುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣವು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಆಯುರಸ್ (ಗಾಳಿ) ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ಉದಾನ, ಸಮನ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾನಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿಜವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. (ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದಗಳು ದ್ವಿಜ ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ಜನನದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣುವಂತೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಪದಗಳು ಪ್ರಾಣ, ಅಥವಾ ಗಾಳಿ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ)

1ಫರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯವನಾದ ನಿಕೊದೇಮನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. 2ಅವನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ – ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬೋಧಕನೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು. ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು – ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಾರನು ಅಂದನು. 4ನಿಕೊದೇಮನು ಆತನನ್ನು – ಮನುಷ್ಯನು ಮುದುಕನಾದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುವದು ಹೇಗೆ? ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರಿಗಿ ಸೇರಿ ಹುಟ್ಟುವದಾದೀತೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 5ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು – ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾರನು. 6ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಹವೇ; ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ್ಮವೇ. 7ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡ. 8ಗಾಳಿಯು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ; ಅದರ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀ; ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು; ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರು ಅದರಂತೆಯೇ ಅಂದನು. 9ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕೊದೇಮನು – ಇದು ಆಗುವದು ಹೇಗೆ? ಅಂದಾಗ 10ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ – ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಧಕನಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲವೋ? 11ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ; ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. 12ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ನಂಬದೆಹೋದರೆ ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ನಂಬೀರಿ? 13ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದವನೇ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿಹೋದವನಲ್ಲ. 14ಇದಲ್ಲದೆ [ಜನರು ನೋಡಿ ಜೀವದಿಂದುಳಿಯಬೇಕೆಂದು] ಮೋಶೆಯು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಪವನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ 15ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಡಲ್ಪಡಬೇಕು.

16ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. 17ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನೇ ಹೊರತು ತೀರ್ಪುಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 18ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವನಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ನಂಬದೆಹೋದದರಿಂದ ಆಗಲೇ ತೀರ್ಪು ಆಗಿಹೋಯಿತು. 19ಆ ತೀರ್ಪು ಏನಂದರೆ – ಬೆಳಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. 20ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಹಿಸುವದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿ ತೋರಿಬಂದಾವೆಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ; 21ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವನು ತಾನು ದೇವರಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ತೋರಿಬರುವಂತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ.

ಯೋಹಾನ 3: 1-21

ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಈ ಎರಡನೆಯ ಜನನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಯೇಸು ದೃಢಪಡಿಸಿದನು (‘ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು’). ಆದರೆ ಈ ಜನನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಜನನದಲ್ಲಿ, ‘ಮಾಂಸವು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಮತ್ತು ‘ನೀರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು’ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮಾನವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಜನನದಲ್ಲಿ (ದ್ವಿಜ) ಮೂರು ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ: ದೇವರು, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮ (ಪ್ರಾಣ). ಇವುಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ

ದೇವರು

‘ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು…’ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ… ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ… ಯಾರೂ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವು  ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬವದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅ೦ತಸ್ಥು, ವರ್ಣ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ ಏನೇ ಇರಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ… ಬೇರೆಡೆ ಹೇಳಿದಂತೆ:

38 ಹೇಗಂದರೆ ಮರಣವಾಗಲಿ ಜೀವವಾಗಲಿ ದೂತರಾಗಲಿ ರಾಜತ್ವಗಳಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಈಗಿನವುಗಳಾ ಗಲಿ ಮುಂಬರುವವುಗಳಾಗಲಿ
39 ಉನ್ನತವಾಗಲಿ ಅಗಾಧವಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಗಲಿಸಲಾರವೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಟು.

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8: 38-39

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ (ಮತ್ತು ನನ್ನ) ಎರಡನೆಯ ಜನನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ (“ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ  ಹೊರತು ಯಾರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ”). ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಆತನನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿತು

“ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು …”

ನಮ್ಮನ್ನು ಎರಡನೇ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದೆ…

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ

‘ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ’ ಎಂಬುದು ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವದಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಂತರ ನೋಡುವದೇ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ . ಇಲ್ಲಿ ಮಗನು  ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆತನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

14 ಇದಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆಯು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಸಹ ಎತ್ತಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು.

ಯೋಹಾನ 3:14

ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೋಶೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ:

ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪ

4 ಅವರು ಎದೋಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಲು ಹೋರ್ ಪರ್ವತದಿಂದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದರು; 5 ಅವರು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮೋಶೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಏಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೀರಿ? ಬ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ! ನೀರಿಲ್ಲ! ಮತ್ತು ಈ ಶೋಚನೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ! “

6 ಆಗ ಕರ್ತನು ಅವರ ನಡುವೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಅವರು ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಸತ್ತರು. 7 ಜನರು ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನು ಹಾವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ” ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.

8 ಕರ್ತನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಹಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ; ಕಚ್ಚಿದ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬದುಕಬಹುದು. ” 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಕಂಚಿನ ಹಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು. ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಕಂಚಿನ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 21: 4-9

ಯೇಸು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೈವಿಕ ಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು. ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ.

ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷವನ್ನು ಹೀರಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ; ಕಚ್ಚಿದ ಅಂಗವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವದರಿಂದ ರಕ್ತವು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ವಿಷವು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ವೇಗವಾಗಿ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದಾಗ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ನೀವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾರಾದರೂ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಇದ್ದರು (ಅವರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ವಯಸ್ಸಿನ 600 000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರನ್ನು ಎಣಿಸಿದರು) – ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಧುನಿಕ ನಗರದ ಗಾತ್ರ. ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಸರ್ಪದ ಕಾರಣದಿಂದ  ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಗಾಯವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹಾಗೂ ವಿಷದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಂದಿಸಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ  ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅವರು ಕಂಭದ ಮೇಲಿನ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು, ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ವಿಷದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮೋಶೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೋಶೆಯ ಮಾತಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವದಾಗಿತ್ತು.

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ವಿಷಪೂರಿತ ಸಾವಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪದಂತೆಯೇ, ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೇಗಾದರೂ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾದ ಹಾಗೂ ಕಂಭವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ನಾವು ಸಹಾ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರನೇ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮ – ಪ್ರಾಣ

ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ

ಗಾಳಿಯು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ; ಅದರ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀ; ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು; ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರು ಅದರಂತೆಯೇ ಅಂದನು.

ಯೋಹಾನ 3: 8

ಇದು ‘ಆತ್ಮಕ್ಕಿರುವಂತೆಯೇ’ ‘ಗಾಳಿ’ಗೂ ಅದೇ ಗ್ರೀಕ್ (ನ್ಯುಮ) ಪದವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಗಾಳಿಯಂತೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಂದಾದರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಹುದಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಗಾಳಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತದೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಧ್ವಜವು ತೂಗಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ತೇಲುವ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಡಗಿಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೊರಗೆ ಆತನು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು, ಅದರ ಜೀವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತರಲು, ನಿಮ್ಮ ನಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು, ಅದು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಮ್ರದ  ಸರ್ಪ, ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಹಡಗು. ನಾವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡಲು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ – ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವದಾಗಿದೆ.  ನಂತರ ನಾವು ಆತ್ಮದ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ – ಪ್ರಾಣ. ಸರಳವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಾಣವು ಉಪನಯನದಂತೆ ಹೊರಗಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನಿಂದ ದ್ವಿಜವಾಗಲು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿಜ – ಮೇಲಿನಿಂದ

ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ:

12 ಆದರೆ ಯಾರಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು.
13 ಇವರು ರಕ್ತದಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾ ಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ

ದವರು.ಯೋಹಾನ 1: 12-13

ಮಗುವಾಗಲು ಜನನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಅದರಂತೆ ‘ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲು’ ಎರಡನೆಯ ಜನನದ – ದ್ವಿಜದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಜವನ್ನು ಉಪನಯನದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಆಂತರಿಕ ಎರಡನೇ ಜನನವನ್ನು ‘ಮಾನವ ನಿರ್ಧಾರ’ ದಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಚರಣೆ, ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜನನವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲದು, ಈ ಜನನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ‘ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ’ ಮತ್ತು ‘ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಾಗ’ ಇದು ಕೇವಲ ದೇವರ ಆಂತರಿಕ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ

ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಡಗುಗಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಗಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನುಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎರಡನೇ ಜನನಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮನ ರಕ್ಷಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದು (ನಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು) ಸತ್ಯದ  ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದನು.

19 ಆ ತೀರ್ಪು ಏನಂದರೆ, ಬೆಳಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾ ಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು.

ಯೋಹಾನ 3: 19

ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಿಂತ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಜನನವನ್ನು ತಡೆಯುವದಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ಬದಲು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

21 ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳೆಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗು ವಂತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಹಾನ 3:21

ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತನ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *