ರೆಂಬೆಯ ಸೂಚನೆ: ವತ್ ಸಾವಿತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಲದಮರದಂತೆ

ವತ್-ವೃಕ್ಷ, ಬರ್ಗಾಡ್ ಅಥವಾ ಆಲದ ಮರವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ವೃಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾವಿನ ದೇವರು, ಯಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶ್ಮಶಾನದ ಬಳಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಮರತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಆಲದ ಮರದಿಂದಲೇ ಸಾವಿತ್ರಿ ತನ್ನ ಸತ್ತ ಗಂಡ ಮತ್ತು ರಾಜ ಸತ್ಯವನನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯಮಳೊಂದಿಗೆ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಿದಳು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು – ವತ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ವತ್ ಸಾವಿತ್ರಿಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ (ಸತ್ಯವೇದ) ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮರವಿದೆ … ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ … ಸತ್ತ ರಾಜರ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಈ ವಿವರವು ಭವಿಷ್ಯ-ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು (ಋಷಿಗಳು) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಥೆ ಯಾರೋ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದೆ. ಯೆಶಾಯನು (ಕ್ರಿ.ಪೂ 750) ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು, ನಂತರ ಋಷಿ-ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು – ಸತ್ತ ಮರದಿಂದ ರೆಂಬೆಯಲ್ಲಿ.

ಯೆಶಾಯ ಮತ್ತು ರೆಂಬೆ

ಯೆಶಾಯನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಇದು ಯಹೂದಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದಾವೀದ ರಾಜರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯೆಶಾಯನು ದಾವೀದ ರಾಜಮನೆತ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 1000 – 600) ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬರೆದನು. ಯೆಶಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 750) ರಾಜವಂಶ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜರು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಮೋಶೆಯ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು  ಅಭ್ಯಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಶಾಯನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ರಾಜ್ಯವು ನಾಶವಾಗುವದು ಮತ್ತು ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದನು.

ಅವನು ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸಿದನು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮರವು ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ದಾವೀದ ರಾಜನ ತಂದೆ ಇಷಯನನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇಷಯ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜ ಸೊಲೊಮೋನನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ರಾಜವಂಶದ ಮುಂದಿನ ಮಗ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.  

ಯೆಶಾಯನು ರಾಜವಂಶವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಚಿತ್ರವು ರಾಜರು ಮರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಮೂಲದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ – ಇಷಯ

ಮೊದಲು ಒಂದು ಮರನಂತರ ಒಂದು ತುಂಡುನಂತರ ಒಂದು ರೆಂಬೆ

ಈ ರಾಜವಂಶವೆಂಬ ‘ಮರ’ವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು, ಅದು ಸತ್ತ ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದು ಯೆಶಾಯನು  ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನು. ಈ ದೇವವಾಣಿಯನ್ನು ಅವರು ತುಂಡು ಮತ್ತು ರೆಂಬೆಯ ಒಗಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಂಬದು ಇಲ್ಲಿದೆ:

 ಷಯನ ಬುಡದಿಂದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಒಡೆಯುವದು ಅದರ ಬೇರಿನಿಂದ ಕೊಂಬೆ ಯು ಬೆಳೆಯುವದು.
2 ಅವನ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ದಾಯಕ ಆತ್ಮ, ಆಲೋಚನಾ ಪರಾಕ್ರಮದ ಆತ್ಮ,ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆತ್ಮ ಕರ್ತನ ಭಯದ ಆತ್ಮ, ಅಂತೂ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ನೆಲೆಯಾಗುವನು;

ಯೆಶಾಯ 11: 1-2
ಯೆಶಾಯನು ರಾಜವಂಶವು ಒಂದು ದಿನ ಸತ್ತ ತುಂಡಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು

ಕ್ರಿ.ಪೂ 600 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಯೆಶಾಯನ 150 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ‘ಮರವನ್ನು’ ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು, ಬಾಬೆಲಿನವರು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಚೂರುಚೂರಾಗಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಬಾಬೆಲಿಗೆ  ಗಡಿಪಾರುಮಾಡಿದರು (ಕಾಲಮಿತಿಯ ಕೆಂಪು ಅವಧಿ). ಇದು ಮೊದಲ ಯಹೂದಿ ಗಡಿಪಾರಾಗಿತ್ತು – ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತ ರಾಜನ ಮಗ – ಸತ್ಯವನ ಇದ್ದನು. ತುಂಡಿನ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವರು ಮತ್ತು ರಾಜವಂಶವು ಸಾಯುವದು.

ರೆಂಬೆ: ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಾವೀದನಿಂದ ಬರುವ ಅವನ

ಇಷಯನ ಸತ್ತ ತುಂಡಿನಿಂದ ಚಿಗುರು

ಆದರೆ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಕೂಡ ರಾಜರನ್ನು ಕೆಳಗಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಆಲದ ಮರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಮರಗಳ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಲದ ಬೀಜಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತವೆ. ಚಿಗುರುವ ಆಲದ ಬೀಜಕ್ಕೆ ತುಂಡು ಆತಿಥೇಯವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆಲದ ಮೊಳಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂತರ ಅದು ಆತಿಥೇಯ ತುಂಡನ್ನು ಮೀರಿಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಯೆಶಾಯನು ಈ ಚಿಗುರು ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಮುಂದಾಲೋಚಿಸಿದ ಏಕೆಂದರೆ ರೆಂಬೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು – ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಅದರ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಯೆಶಾಯನು ಈ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿದನು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ರೆಂಬೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಒಂದು ಚಿಗುರು, ಮರದ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಆಲದ ಚಿಗುರುಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಂತೆಯೇ ಸತ್ತ ತುಂಡಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಯೆಶಾಯನು ಚಿಗುರನ್ನು ‘ಅವನ’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಶಾಯನು ರಾಜವಂಶವು ಕುಸಿಯುವ ನಂತರ ದಾವೀದನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಆಲದ ಮರವು ಅದರ ಆತಿಥೇಯ ತುಂಡನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದು ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಬರಹಗಳು ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಅಮರತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ವಾಯುಮಯ  ಬೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ದೈವಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 750 ರಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನಿಂದ ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ ಈ ರೆಂಬೆಯು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವು, ಮತ್ತು ರಾಜವಂಶದ ‘ತುಂಡು’ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನಂತರ ಬಹಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಯೆರೆಮಿಯ ಮತ್ತು ರೆಂಬೆ

ಋಷಿ-ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಯಲಾಗುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನದು ಹಲವಾರು ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಯೆಶಾಯನ ನಂತರ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿ.ಪೂ 600 ರಲ್ಲಿ, ದಾವೀದನ ರಾಜವಂಶವು ಅವನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಯೆರೆಮಿಯನು ಹೀಗೆ ಬರೆದನು:

5 ಇಗೋ, ದಿನಗಳು ಬರುವವೆಂದು ಕರ್ತನು ಅನ್ನು ತ್ತಾನೆ; ಆಗ ನಾನು ದಾವೀದನಿಗೆ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಚಿಗುರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೇನೆ; ಅರಸನು ರಾಜ್ಯವಾಳಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವನು; ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನೂ ನೀತಿಯನ್ನೂ ನಡಿಸು ವನು.
6 ಅವನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡು ವದು; ಇಸ್ರಾಯೇಲು ಭದ್ರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವದು; ಆತನು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೆಸರು ಯಾವದಂದರೆ–ನಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಕರ್ತನೇ. 

ಯೆರೆಮಿಯ 23:5-6

ಯೆರೆಮಿಯನು ಯೆಶಾಯನ ದಾವೀದ ರಾಜವಂಶದ ರೆಂಬೆಯ ರೂಪವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. ರೆಂಬೆಯು ರಾಜ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಸತ್ತ ತುಂಡಿಗೆ ಇಳಿದ ದಾವೀದನ ಹಿಂದಿನ ರಾಜರಂತೆ ರಾಜನಲ್ಲ.

ರೆಂಬೆ: ನಮ್ಮ ನೀತಿಯ ಕರ್ತನು

ರೆಂಬೆಯೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವನು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು (‘ಕರ್ತನು’ – ದೇವರಿಗೆ ಇಬ್ರೀಯ ಹೆಸರು), ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಈ ರೆಂಬೆಯು ದೈವದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ‘ನಮ್ಮ’ (ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು) ನೀತಿವಂತನು ಸಹ ಆಗಿರುವನು.

ಸಾವಿತ್ರಿ ಯಮನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪತಿ, ಸತ್ಯವನ, ಅವರ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಗ್ವಾದನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವಳ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯೇ ಅವಳಿಗೆ ಸಾವನ್ನು (ಯಮ) ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕುಂಭಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಥವಾ ಪಾಪ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ‘ನೀತಿವಂತಿಕೆ’ಯ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ:

 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾದದರಿಂದ ಆತನು ಸಹ ಅವರಂತೆಯೇ ಆದನು; ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ
15 ಮರಣ ಭಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ದಾಸತ್ವದೊಳಗಿದ್ದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವದಕ್ಕೂ ಅವರಂತೆ ರಕ್ತಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ ವಹಿಸಿದನು.

ಇಬ್ರಿಯ 2:14ಬಿ -15

ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಾವಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಮನಂತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸತ್ಯವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಮ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸತ್ಯವೇದವು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸೈತಾನನು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಿಸುವದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ

 9 ಆದರೂ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತನಾದ ಮಿಕಾಯೇಲನು ಮೋಶೆಯ ಶವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಡಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಸೈತಾನನನ್ನು ದೂಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಗೊಳ್ಳದೆ–ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗದರಿಸಲಿ ಅಂದನು.

ಯೂದ 1:9

ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಮನಂತೆ, ಮೋಶೆಯಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವಾದಿಯ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪದಗೊಳಿಸಲು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ – ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ. ದೇವದೂತರು ಸಹ ಕರ್ತನು – ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು – ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ, ‘ರೆಂಬೆಯಲ್ಲಿ’ ಕರ್ತನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ‘ನೀತಿಯನ್ನು’ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬ ವಾಗ್ಧಾನವಿದೆ.

ಹೇಗೆ?

ಜೆಕರ್ಯನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮುಂಬರುವ ರೆಂಬೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ ಮರಣವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ (ಯಮ) ಕಥೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *