ವಚನ 2 – ಪುರುಷನು ಅಮರತ್ವದ ಒಡೆಯನು

ನಾವು ಪುರಷಸುಕ್ತನ ಮೊದಲ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರುವದೇನಂದರೆ ಪುರುಷನು ಎಲ್ಲಾ-ತಿಳಿದವನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಮತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಪುರುಷನು ಯೇಸುಸತ್ಸಂಗ್ (ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು) ಆಗಿರಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪುರುಷಸುಕ್ತನ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪುರುಷಸುಕ್ತನ ಎರಡನೆಯ ವಚನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಮನುಷ್ಯನಾದ ಪುರುಷನನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ (ಜೋಸೆಪ್ ಪಡಿನ್‌ಜರೆಕರ (346 ಪು. 2007)ಬರೆದ ಪ್ರಾಚೀನ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪ್ಯಂತರಗಳು ಬಂದಿವೆ).

ಪುರಷಸುಕ್ತನ ಎರಡನೇ ವಚನ
ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಿಪ್ಯಂತರ  
ಪುರುಷ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ಏನು ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಅಮರತ್ವದ ಪ್ರಭು, ಅವನು ಆಹಾರವಿಲ್ಲದೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ [ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು] ಪುಷಸೇವೇದಸರ್ವಮ್ಯಾದ್ಬುತಮಯಕಭವ್ಯಮುತಮೃತತ್ವಸ್ಯೆನೋಯದನ್ನೇನತಿರೋಹತಿ  

ಪುರುಷನ ಗುಣಗಳು 

ಪುರುಷನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನು (ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ವಸ್ತುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿ) ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನು (‘ಏನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ’) ಹಾಗೆಯೇ ‘ಅಮರತ್ವದ ಒಡೆಯನು’ – ನಿತ್ಯಜೀವ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ದೇವರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಂತಹ ಅನಂತ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಅವು ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿಯಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ, ಅವು ಒಂದೇ ನಿಜವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿವೆ – ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಡೆಯನು ತಾನೇ. ಇದು ಋಗ್ ವೇದದ ಪ್ರಜಾಪತಿ (ಇಬ್ರಿಯದ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ  ಯೆಹೋವ ಎಂಬ ಸಮಾನಾರ್ಥಕ). ಹೀಗೆ ಪುರುಷ ಎಂಬ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಈ ಒಬ್ಬ ದೇವರ ಅವತಾರವೆಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯಬಹುದು – ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಡೆಯನು.

ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಂಧವೆಂದರೆ ಪುರುಷ ಈ ಅಮರತ್ವವನ್ನು (ನಿತ್ಯಜೀವ) ನಮಗೆ ‘ಕೊಡುವನು’. ಆತನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ. ಆತನು ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಕೊಡುವನು ಅಥವಾ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತು/ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾವು ಮತ್ತು ಕರ್ಮಗಳ ಶಾಪದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನಿರರ್ಥಕತೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳು, ಸ್ನಾನಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಪಸ್ವಿ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಜ ಮತ್ತು ಪುರುಷನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಮರತ್ವವನ್ನು ನೀಡುವ ಬಯಕೆ ಇವೆರಡೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ವೇದ ಪುಸ್ತಕಂ (ಸತ್ಯವೇದ) ಋಷಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ  

ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪವಿತ್ರ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ. ಇದು ಇಬ್ರಿಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ (ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸತ್ಯವೇದ ಅಥವಾ ವೇದ ಪುಸ್ತಕಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ). ಋಗ್ ವೇದದಂತೆಯೇ ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಋಷಿಯ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದನೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಅವರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಸತ್ತುಹೋಗಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇತಿಹಾಸದ ವಿವಿಧ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರೇರಿತ ಬರಹಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಋಷಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬರಹಗಳು ಇಬ್ರಿಯದಲ್ಲಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿ.ಪೂ 2000 ದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾನ್ ಋಷಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ವಂಶಸ್ಥರು. ಆದರೂ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಬದುಕಿದ್ದ ಋಷಿ ಯೋಬನಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಬರಹವಿತ್ತು. ಅವನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇನ್ನು ಇಬ್ರಿಯ ಜನಾಂಗವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯೋಬನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದವರು 4000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕ್ರಿ.ಪೂ 2200 ರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

…..ಯೋಬನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ

ಅವನ ಹೆಸರಿನ ನಂತರ ಯೋಬನು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅವನ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಅವನು ತನ್ನ ಸಹಚರರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ:

ನಾನಂತು ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನು ಜೀವಸ್ವರೂಪನೆಂದು ಬಲ್ಲೆನು;

ಆತನು ಕಡೆಗೆ ದೂಳಿನ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವನು;

ನನ್ನ ಚರ್ಮವು ಹೀಗೆ ಬಿರಿದು ಹಾಳಾದ ಬಳಿಕ

ನಿರ್ದೇಹನಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವೆನು; ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಾಣುವೆನು,

ನಾನೇ ನಾನಾಗಿ ನೋಡುವೆನು, ಮತ್ತೊಬ್ಬನಾಗಿ ಅಲ್ಲ.

ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಂಬಲಿಕೆಯಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕುಂದಿದೆ!

ಯೋಬನು 19:25-27

ಯೋಬನು ಮುಂಬರುವ ‘ವಿಮೋಚಕನ’ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ವಿಮೋಚಕನು  (ಅಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ) ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ‘ನಿಲ್ಲುವನು’ ಆದ್ದದರಿಂದ ಯೋಬನು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಎದುರುನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿಮೋಚಕನು ಈಗಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ‘ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ’. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಉದ್ಧಾರಕನು ಪುರುಷಸುಕ್ತನ ಈ ವಚನಲ್ಲಿ ಪುರುಷನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ.

ಯೋಬನು ನಂತರ ‘ನನ್ನ ಚರ್ಮವು ನಾಶವಾದ ನಂತರ’ (ಅಂದರೆ ಅವನ ಮರಣದ ನಂತರ), ಅವನು ‘ಆತನನ್ನು’ (ಈ ವಿಮೋಚಕನನ್ನು) ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ‘ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವನು’ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪುರುಷನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಅವತಾರದಂತೆಯೇ, ಈ ಮುಂಬರುವ ವಿಮೋಚಕನು ದೇವರ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ ಯೋಬನು ಆತನನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಬಹುದು? ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಅಂಶವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಬನು  ‘ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ – ನಾನು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲ’ ಈ ವಿಮೋಚಕನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ವಿವರಣೆಯೆಂದರೆ, ಈ ವಿಮೋಚಕನು ಯೋಬನಿಗೆ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರಾಗಿರುವ ಈ ಉದ್ಧಾರಕನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಯೋಬನಿಗೆ ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ ದಿನವನ್ನು ಆತನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಇದರಿಂದ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚಕನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಭರವಸೆಯು ಯೋಬನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು ಎಂದರೆ ಈ ದಿನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ‘ಹೃದಯವು ಅವನೊಳಗೆ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ’. ಅದು ಅವನನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು.

ಮತ್ತು ಯೆಶಾಯ

ಇಬ್ರಿಯ ಋಷಿ ಮುಂಬರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಇದು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಯೋಬನ ವಿಮೋಚಕನ ವಿವರಣೆಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 750 ರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ಋಷಿ ಯೆಶಾಯನು ಸಹ ಆಗಿದ್ದನು. ಅವನು ದೈವಿಕ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಬರುವ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅವನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ:

ಹೇಗೇ ಇದ್ದರೂ, ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಅವರು ಜೆಬುಲುನ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಫ್ತಾಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿನಮ್ರಗೊಳಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನ್ಯರ ಗಲಿಯಾಯವನ್ನು, ಸಮುದ್ರದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಯೋರ್ದಾನ್ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಗೌರವಿಸುವನು –

2 ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಕಾಣಿಸಿತು,

ಕಾರ್ಗತ್ತಲಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶವು ಹೊಳೆಯಿತು.

6 ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಷ್ಟೆ,

ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು;

ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುವದು;

 ಅದ್ಭುತಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾಕರ್ತನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು,

ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬವು ಅವನ ಹೆಸರು.

ಯೆಶಾಯ 9:1-2,6

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಋಷಿ ಯೆಶಾಯನು ವರದ ಮಗನ ಜನನದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಮಗನನ್ನು ‘ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಕಾರ್ಗತ್ತಲಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ’ ಈ ಸುದ್ದಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೆನು? ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳುವ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಾವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಅಕ್ಷರಶಃ ‘ಮರಣಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ’ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗೆ ‘ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ, ಈ ಮುಂಬರುವ ವರದ ಮಗನು, ಮರಣಾಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವನು.

…..ಮತ್ತು ಮೀಕ

ಯೆಶಾಯನಂತೆಯೇ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 750) ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೀಕ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಋಷಿ, ಈ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ದೈವಿಕ ವಾಣಿಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಬರೆದನು:

ಆದರೆ ಎಫ್ರಾತದ ಬೇತ್ಲೆಹೇಮೇ,

ನೀನು ಯೆಹೂದದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ

ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಆಳತಕ್ಕವನು ನಿನ್ನೊಳಗಿಂದ

ನನಗಾಗಿ ಹೊರಡುವನು;

ಆತನ ಹೊರಡೋಣದ ಮೂಲವು

ಪುರಾತನವೂ ಅನಾದಿಯೂ ಆದದ್ದು.

ಮೀಕ 5:2

ಯೆಹೂದದ ಕುಲ (ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು) ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಫ್ರತಾಹ್ ಪ್ರದೇಶದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಹೆಮ್ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮೀಕನು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯೆಂದರೆ, ಅವನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆತ್ಲೆಹೇಹೆಮಿನಿಂದ  ‘ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ’ ಆದರೆ ಸಮಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅವನು ಮೊದಲೇ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ, ಪುರುಷಸುಕ್ತನ 2 ನೇ ಶ್ಲೋಕದಂತೆಯೇ, ಮತ್ತು ಯೋಬನ ಬರುವ ವಿಮೋಚಕನಂತೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನಮ್ಮಂತೆಯೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಒಡಯನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ದೈವಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನದಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಯೇಶುಸತ್ಸಂಗ್ (ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ) ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು

ಆದರೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿರುವ ಮೀಕನು  ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಳಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಾನೆ. ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ನಿಜವಾದ ನಗರವಾಗಿದ್ದು, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಇದನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್/ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ನಗರವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಎಂದಿಗೂ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ (ಅಥವಾ ಯೇಶುಸತ್ಸಂಗ್) ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.  ಇದು 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತನು ಜನಿಸಿದ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗಲಿಲಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಯೆಶಾಯನು ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳಿವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಮತ್ತು ಯೇಶುಸತ್ಸಂಗ್ (ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು) ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೂ (ಮೀಕ ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ), ಯೆಶಾಯನು ಮುನ್ನುಡಿದಂತೆ ಆತನು ಬೆಳೆದು ಗಲಿಲಾಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕನಾಗಿ ಸೇವೆಮಾಡಿದನು. ಯೇಸುಸತ್ಸಂಗ್ (ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ) ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಸೇವೆಯ ಸ್ಥಳವಾದ ಗಲಿಲಾಯ ಆತನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ (ಯೇಸುಸತ್ಸಂಗ್) ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಋಷಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ಈಡೇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ ಯೇಸು ಈ ಪುರುಷ/ವಿಮೋಚಕ/ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿರಬಹುದೇ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದು ‘ಮರಣಾಂಧಕಾರ’ (ಮತ್ತು ಕರ್ಮ) ದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಮಗೆ ‘ಅಮರತ್ವ’ವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಬೀಗ ತೆರೆಯುವ ಕೀಲಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪುರುಷಸುಕ್ತನ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಸಾಗುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಬ್ರಿಯ ವೇದ ಪುಸ್ತಕದ ಋಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *