Skip to content

ಆದರೆ ಮಧ್ಯ-ಭೂಮಿಯ ಅತಿಮಾನುಷ ಜೀವಿಗಳಂತೆ…. ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ – ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ವೇದ ಪುಸ್ತಕಂ (ಸತ್ಯವೇದ) ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಇಬ್ರಿಯರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 14 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು (ಅವನು ಸಹ ಋಷಿ ಆಗಿದ್ದನು) ಸುಮಾರು 1000 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದನು, ಮತ್ತು ಈ ಗೀತೆಯು ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಿದೆ.

2 ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಬುದ್ಧಿವಂತನು ಇದ್ದಾನೋ ಎಂದು ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಕರ್ತನು ಆಕಾಶದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟನು.
3 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಏಕವಾಗಿ ಹೊಲೆ ಯಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಇಲ್ಲ; ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ.

ಕೀರ್ತನೆ 14:2-

ಇಡೀ ಮಾನವ ಜನಾಂಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ‘ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ‘ಆಗಿದ್ದೇವೆ’ ಯಾಕೆಂದರೆ ‘ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ’ದಲ್ಲಿದ್ದ ಆರಂಭದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲು  (‘ಎಲ್ಲರೂ’ ‘ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ’ ‘ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ’) ಮತ್ತು ‘ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು’ ಮಾಡದೆ ಇರುವ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ತನ್ನಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ವೆಸ್ ಮತ್ತು ಓಕರ್ಸ್ ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವುದು   

ಓರ್ಕ್ಸ್ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಎಲ್ವೆಸ್ನ ಭ್ರಷ್ಟ ವಂಶಸ್ಥರು

ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೊಬ್ಬಿಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಮಿಡಲ್ ಅರ್ಥ್‌ನ ಓರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಓರ್ಕ್ಸ್ ನೋಟ, ನಡವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಜೀವಿಗಳು. ಇನ್ನೂ ಓರ್ಕ್ಸ್ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ವೆಸ್ನಿಂದ ಬಂದವರು.

ಎಲ್ವೆಸ್ ಉದಾತ್ತ ಮತ್ತು ಭವ್ಯರಾಗಿದ್ದರು

ಸೌರಾನ್ ಅವರಿಂದ. ಎಲ್ವೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಘನತೆ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ (ಕಾನೂನುಬಾಹಿರರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ) ಮತ್ತು ವಂಚಿತ ಓರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ವೆಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವರು ‘ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಜನರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಎಲ್ವೆಸ್ ಅನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು ಆದರೆ ಅವರು ಓರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಂಭಮೇಳ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ – ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೆಂದು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ಬೋಧಪ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇವೆ: ಸತ್ಯವೇದವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮನೋಭಾವದ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಂತರ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಜನರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವು ಚಾಕಚಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ – ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಸ್ವಭಾವವು ನಮ್ಮಿಂದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಡುವದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇದ ಪಾದರಕ್ಷೆಯು ಮಾನವ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ: ನೈತಿಕ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಿಂದ ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ – ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದನು? ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಸ್ತಿಕ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಹಿಚೆನ್ಸ್ ಹೀಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದರು:

“… ಜನರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ಬಯಸಿದರೆ [ಅಂದರೆ, ಭ್ರಷ್ಟರು], ಆತನು ಬೇರೆ ಜಾತಿಯನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.” ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಹಿಚೆನ್ಸ್ 2007. ದೇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠನಲ್ಲ: ಧರ್ಮವು ಹೇಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪುಟ 100

ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಟೀಕಿಸುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೋ ಭಯಾನಕ ಕಾರ್ಯವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಂತರ ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮೊದಲ ಮಾನವರು ದೇವರನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ – ಸತ್ಯವೇದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತಿಮುಂಚಿನ ಪುಸ್ತಕ (ವೇದ ಪುಸ್ತಕಂ), ಮತ್ತು ಅವರ ಧಿಕ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟರಾದರು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ನಾವು ಈಗ ತಮಾಸ್ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಮಾನವಕುಲದ ಪತನ

ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪತನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯನಾದ ಆದಾಮನು ದೇವರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು. ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆಯ ವಿವಾಹ ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ ದೇವರು ಮತ್ತು ಆದಾಮನ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆದಾಮನು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದನು. ಅವನು ಆ ಮರದಿಂದ ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಆದಾಮನು ‘ಒಳ್ಳೇದರ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದರ ಅರಿವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಹಣ್ಣನ್ನು‘ ತಿಂದನೆಂದು ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಮತ್ತು ಮರವು, ದೇವರಿಗೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರಲು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲು ಆದಾಮನಿಗೆ ಉಚಿತ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು. ಆದಾಮನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದಾಮನಿಗೆ ಬೇರೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಅವನ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಲ್ಲುವ ಆಯ್ಕೆ ನಿಜವಲ್ಲ, ದೇವರಿಗೆ ಆದಾಮನ ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಆ ಒಂದು ಮರದಿಂದ ತಿನ್ನಬಾರದು ಎಂಬ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಆದಾಮನು ತಿರುಗಿ ಬೀಳಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆದಾಮನು ತನ್ನ ತಿರುಗಿ ಬೀಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲೂ ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮತ್ತು  ಈ ದಿನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *