ವಚನ 3 ಮತ್ತು 4 ಪುರುಷನ ಅವತಾರ

ಪುರುಷಸುಕ್ತ ವಚನ 2 ರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. (ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪ್ಯಂತರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪುರುಷಸುಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಜೋಸೆಫ್ ಪಡಿನ್‌ಜರೆಕರ (346 ಪು. 2007) ಬರೆದ ಪ್ರಾಚೀನ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸನು ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬಂದವು)

ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾಂತರಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪ್ಯಂತರ
ಸೃಷ್ಟಿಯು ಪುರುಷನ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿದೆ – ಆದುದರಿಂದ ಆತನ ಮಹಿಮೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಇನ್ನೂ ಆತನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು. ಪುರುಷನ [ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ] ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದೆ. ಆತನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಜನರು ಈಗಲೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ತನ್ನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗದಷ್ಟು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎದ್ದನು. ಆತನ ಒಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಹರಡಿದನು.ಎತವನಸ್ಯಮಾಹಿಮಾಟೊಜಯಂಸ್ಕಾ ಪುರುಸಾಪಾಡೋ-ಅಸ್ಯವಿಸ್ವಾಬ್ ಯುತಾನಿತ್ರಿಪದಸಮ್ರತಮಾಡಿವಿ ತ್ರಿಪಾದುರಾಧ್ವೌದತ್ಪುರುಸಾಪದಾವ್-ಯೆಶೆಹಾ ಭವತ್ಪುನಾಹ್ತೀಟೋವಿಸ್ವಾನ್ನವಿಯಕ್ರಮಾತ್ಸಸ್ಯಾಸನನ್

ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂಬ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಚನಗಳು ಪುರುಷನ ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನು ಎಂದು ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆತನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಹೇಳುತ್ತದೆ – ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಈ ಜಗತ್ತು (‘ಆತನ ಕಾಲು ಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿತು’). ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಆತನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಹಿಮೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು. ಆತನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಪುರುಷನನ್ನು ಕುರಿತು 2ನೇ ವಚನ ದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ – ‘ತನ್ನನ್ನು 10 ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡನು’.

ವೇದ ಪುಸ್ತಕಂ (ಸತ್ಯವೇದ) ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಅವತಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಹ ಇದು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಅದು ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವದೇನಂದರೆ

ಹೇಗಂದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ನಿಶ್ಚಯವೆಂಬ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ದೇವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಮರ್ಮವನ್ನು ಅಂದರೆ ತನ್ನಲ್ಲೇ ಜ್ಞಾನವಿದ್ಯಾಸಂಬಂಧವಾದ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ತಿಳುಕೊಂಡವರಾಗಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬ ಕುತೂಹಲವು ನನಗುಂಟು…..

ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2:2-3

ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇವರ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದನು ಆದರೆ ಅದರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ‘ಮರೆಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು’. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:

      ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕು:

6ಆತನು ದೇವಸ್ವರೂಪನಾಗಿದ್ದರೂ

ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನನಾಗಿರುವದೆಂಬ

ಅಮೂಲ್ಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಬಿಡಲೊಲ್ಲೆನು ಎಂದೆಣಿಸದೆ 

7ತನ್ನನ್ನು ಬರಿದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಾಸನ ರೂಪವನ್ನು

ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸದೃಶನಾದನು. 

8ಹೀಗೆ ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ

ತನ್ನನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮರಣವನ್ನು –

ಅಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮರಣವನ್ನಾದರೂ ಹೊಂದುವಷ್ಟು ವಿಧೇಯನಾದನು! 

9ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದೇವರು ಆತನನ್ನು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ

ಏರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಸರುಗಳಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ

ಹೆಸರನ್ನು ಆತನಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಫಿಲಿಪ್ಪಿ 2:5-9

ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ‘ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಏನೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ’ ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲಿದಾನಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಪುರುಷಸುಕ್ತ ರಾಜ್ಯಗಳಂತೆಯೇ ಆತನ ವೈಭವದ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಿಕೆಯು ಭಾಗಶಃ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಆತನ  ಮುಂದೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಬಲಿದಾನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳ ನಂತರ ಪುರುಷನ ಬಲಿದಾನವನ್ನು  ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಪುರುಷನ ಭಾಗಶಃ ವೈಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕಾಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *