ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕುಂಡ್ಲಿ ಬಂತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ರಾಶಿಯಾದ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕನ್ಯೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ/ಕನ್ಯೆಯು ಯುವ ಕನ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾಗಿದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ಯಾ  ರಾಶಿಯನ್ನು (ಈ ಕನ್ಯೆ ಮಹಿಳೆ) ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ನೋಡಲು’ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಸ್ವತಃ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದ ಚಿತ್ರ. ನೀವು ಕನ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದೇ?
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ  

ನಾವು ಈ ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ‘ನೋಡುವುದು’ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಇದು ದಾಖಲೆಗಳು ಇರುವವರೆಗೂ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವಿವರಗಳು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಿಂದಲೇ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಮಹಿಳೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಅದ್ಭುತ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸ್ಪಿಕಾ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು  ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ಐಗುಪ್ತದ ಡೆಂಡೆರಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ರಿ.ಪೂ 1 ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಮಾನವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ರಾಶಿ ಇದೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದೇ ಸಮಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಸಂತಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಂತಾನವು ಸ್ಪಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ,  ಅದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಐಗುಪ್ತದ ಡೆಂಡೆರಾ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸ್ಪಿಕಾ ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿದೆ, ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ .

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಸ್ಪಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಸ್ಪಿಕಾ ವೇದ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು (ಅಕ್ಷರಶಃ. “ನಕ್ಷತ್ರಗಳು”) ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ರಾಶಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಭಾರತೀಯ ರೂಪವಾಗಿವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳು 27 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ 28 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವು ಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ನಿಖರವಾಗಿ ಸ್ಪಿಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಎದುರು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ (ಸಂಸ್ಕೃತ: ಚಿತ್ರ)

ಏಕೆ ಸ್ಪಿಕಾ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ? ಸ್ಪಿಕಾ ಸಂತಾನ (ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೋಳದ ಕಿವಿ) ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಿಂದ ಕನ್ಯೆ ಮಹಿಳೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಂತೆಯೇ, ಇದು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ವಿರೋಧಾಭಾಸವಾಗಿದೆ: ಚಿತ್ರವು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದೊಳಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಕ್ಕಿಂತ ಮು೦ಚೆ ಸ೦ಭವಿಸುವದು

ಇದರರ್ಥ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ – ಕನ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯ ಸಂತಾನದೊಂದಿಗೆ – ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಳಗೆ ಅವಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಮೊದಲೇ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂತಾನದೊಂದಿಗೆ ಯೋಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ತನ್ನ ಸಂತಾನದೊಂದಿಗೆ ಬಂದಳು? ಯಾರು ಮೊದಲು ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಅವಳ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಂತಾನವನ್ನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಾಗಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರು?

ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕಥೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರಹಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆದಾಮ/ಮನುವಿನ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯು ಇಬ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಗಳೆರಡಲ್ಲೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ಕಥೆಗೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಆರಂಭದಿಂದ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಕಥೆ

ಸತ್ಯಯುಗದ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಆದಾಮ/ಮನು ಅವಿಧೇಯರಾದಾಗ ಮತ್ತು ದೇವರು ಸರ್ಪವನ್ನು (ಸೈತಾನ) ಎದುರಿಸಿದಾಗ, ಆತನು ಅವನಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು:

15.ನಿನಗೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಗೂ, ನಿನ್ನ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಈ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂತಾನಕ್ಕೂ ಹಗೆತನವಿರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವೆನು. ಈಕೆಯ ಸಂತಾನವು ನಿನ್ನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವದು, ನೀನು ಅದರ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವಿ. ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಆದಿಕಾಂಡ 3:15
ಪಾತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿವೆ. ಸಂತತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಮೂಲ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನರು ಈ ವಾಗ್ಧಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಬಳಸಿದರು

ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ‘ಸಂತತಿ’ (ಅಕ್ಷರಶಃ ‘ಸಂತಾನ’) ಬರುವದು ಎಂದು ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನು – ಪುರುಷನೊಂದಿಗಿನ ಅವಳ ಸುಖವಾದ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ – ಹೀಗೆ ಕನ್ಯೆ ಆಗಿರುವಳು. ಈ ಕನ್ಯೆಯ ಸಂತತಿಯು ಸರ್ಪದ ‘ತಲೆ’ಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವದು.  ಕನ್ಯೆಯ ಮಹಿಳೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಎಂದೂ ಸಹಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು. ಕನ್ಯೆಯಿಂದ ಬರುವ ಸಂತತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆ ಮೊದಲ ಮನುವಿನ ಅತಿ ಸಮೀಪದ ಮಕ್ಕಳು, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ಅವಳ ಸಂತತಿಯೊಂದಿಗೆ (ಸ್ಪಿಕಾ) ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಈ ವಾಗ್ಧಾನವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಜಾತಕ

ಜಾತಕ = ಹೋರೋ (ಸಮಯ) + ಸ್ಕೋಪಸ್ (ಗಮನಿಸಲು ಗುರುತು) ಆದದರಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಂತಾನದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಯೇಸು ಸ್ವತಃ ಹೇಳಿದಾಗ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ + ಸ್ಪಿಕಾ ‘ಸಮಯ’ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು:

23.ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ – ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಪದವಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಮಯ ಬಂದದೆ. 24.ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಗೋದಿಯ ಕಾಳು ಭೂವಿುಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯದಿದ್ದರೆ ಒಂದೇಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವದು; ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ ಫಲಕೊಡುವದು.

ಯೋಹಾನ 12:23-24

ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಆ ಸಂತಾನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು – ಸ್ಪಿಕಾ – ಇದು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ – ‘ಅನೇಕ ಸಂತಾನಗಳು’. ಕನ್ಯೆಯ ಈ ‘ಸಂತಾನ’ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ‘ಸಮಯ’ = ‘ಹೋರೋ’ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆತನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದನು. ಆತನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಆ ಸಮಯವನ್ನು (ಸ್ಕೋಪಸ್) ಗುರುತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆತನು ಹೊರಟ ಜಾತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಓದುವಿಕೆ

ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜಾತಕ ಓದುವಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:

ಆ ‘ಸಮಯ’ವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ ಎಂಬದಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕರು ‘ಬಹಳ ಸಂತತಿಗಳು’ ಆಗುವುದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವರು. ಜೀವನವು ರಹಸ್ಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ಆದರೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೀಲಿಯು ನಿಮಗಾಗಿ ‘ಅನೇಕ ಸಂತತಿಗಳ’ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಸುವಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳಿರಿ. ಆತನು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದ ಕಾರಣ, ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ತಟ್ಟಿದರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳಿಗಾಗಿ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಅತ್ಯಾಸಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ನಂತರ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿ.

ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾರಾಶಿಗೆ ಆಳವಾಗಿ

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ತುಲಾ ರಾಶಿ ಕುಂಡಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಈ ಮೂಲ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕಥೆಯ ಆಧಾರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ

ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಲು ನೋಡಿ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *