ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಲಿಯೋ ಎಂಬುದು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಪದವಾಗಿದೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸಿಂಹ. ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಓದುವಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಅದೃಷ್ಟ, ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರದ  ಜಾತಕ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಆದರೆ ಪ್ರಾಚೀನರು ಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರದ  ಕುರಿತಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಓದಿದ್ದಾರೆಯೇ?

ಮೂಲತಃ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ! ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕವನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ – ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೀರಿ…

ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕರ್ಕ ವರೆಗಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ಕುಂಡ್ಲಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನಾವು ಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅಥವಾ ಸಿಂಹದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ

ಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಹೋಲುವ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೋಡಬಹುದೇ?

ಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಚಿತ್ರ. ನೀವು ಸಿಂಹವನ್ನು ನೋಡಬಹುದೇ?

ನಾವು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೂ ಸಹ ಸಿಂಹವನ್ನು ‘ನೋಡುವುದು’ ಇನ್ನೂ ಕಷ್ಟಕರವಾದ್ದದ್ದು.

ಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ರೇಖೆಗಳಿಂದ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ

ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕಟಣಾ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ನಕಾಸೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಹೇಗೆ ಇದರಿಂದ ಜನರು ಮೊದಲು ಸಿಂಹವನ್ನು ತಂದರು? ಆದರೆ ಸಿಂಹವು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ರಾಶಿಚಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಂತೆ, ಸಿಂಹದ ಚಿತ್ರಣವು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದೊಳಗಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಸಿಂಹದ ಕಲ್ಪನೆ ಮೊದಲು ಬಂದಿತು. ನಂತರ ಮೊದಲ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆವರಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಚೀನರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಂಹ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಹಕ್ಕೆ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು.

ಏಕೆ? ಪ್ರಾಚೀನರಿಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ರಾಶಿಚಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ

ಸಿಂಹದ ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ಥಟ್ಟೆನ ಮೇಲೆರಗಿ ಹಿಡಿಯಲು ಸಿದ್ಧ

ಐಗುಪ್ತದ ಡೆಂಡೆರಾ ದೇವಾಲಯದ ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ಸಿಂಹದೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ.

ಐಗುಪ್ತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಡೆಂಡೆರಾ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ

ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬದಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು 12 ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಿದನು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲ ಮಾನವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ತಮ್ಮ ವಂಶಸ್ಥರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರು.

ಸಿಂಹವು ಕಥೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಆಧುನಿಕ ಜಾತಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ‘ಅಲ್ಲ’ದಿದ್ದರೂ, ಸಿಂಹದ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಅರ್ಥ

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾಕೋಬನು ಯೆಹೂದ ಕುಲದ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು

9.ಯೆಹೂದನು ಪ್ರಾಯದ ಸಿಂಹದಂತಿದ್ದಾನೆ; ನನ್ನ ಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಮೃಗವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೊಂದು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಸೇರಿದ ಸಿಂಹದೋಪಾದಿಯಲಿದ್ದೀ. ಅವನು ಸಿಂಹದಂತೆ ಕಾಲುಮುದುರಿ ಹೊಂಚುಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ; ಮೃಗೇಂದ್ರನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದ ಇವನನ್ನು ಕೆಣಕುವದು ಯಾರಿಂದಾದೀತು? 10.ರಾಜದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿಯತಕ್ಕವನು ಬರುವ ತನಕ ಆ ದಂಡವು ಯೆಹೂದನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ, ಮುದ್ರೆಕೋಲು ಅವನ ಪಾದಗಳ ಬಳಿಯಿಂದ ಕದಲುವದಿಲ್ಲ; ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಯಜನಗಳೂ ವಿಧೇಯರಾಗಿರುವರು.

ಆದಿಕಾಂಡ 49:9-10

ಯಾಕೋಬನು ಒಬ್ಬ ಆಡಳಿತಗಾರನು ಬರುವನು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು, ‘ಆತನು’ ಸಿಂಹದಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು’ ಸೇರಿವೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಯೆಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಬರುವನು. ಯೇಸು, ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು, ಯೆಹೂದ ಗೋತ್ರದಿಂದ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಆತನು ಆಡಳಿತಗಾರನ ‘ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ’ವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಬರೋಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆತನು ಯಾವಾಗ ಬರುವನು ಮತ್ತು ಸಿಂಹದಂತೆ ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದು.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಹಿರಂಗ

ಈ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಬರಹಗಳು ಸಿಂಹವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

1.ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾತನ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಕಂಡೆನು; ಅದರ ಎರಡು ಪಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿತ್ತು; ಅದು ಏಳು ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು. 2.ಇದಲ್ಲದೆ ಬಲಿಷ್ಠನಾದ ಒಬ್ಬ ದೇವದೂತನು – ಈ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವದಕ್ಕೂ ಇದರ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವದಕ್ಕೂ ಯಾವನು ಯೋಗ್ಯನು ಎಂದು ಮಹಾ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸಾರುವದನ್ನು ಕಂಡೆನು. 3.ಆ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವದಕ್ಕಾದರೂ ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡುವದಕ್ಕಾದರೂ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಭೂವಿುಯಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ ಭೂವಿುಯ ಕೆಳಗಾಗಲಿ ಯಾವನಿಗೂ ಶಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ. 4.ಆಗ ಸುರುಳಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡುವದಕ್ಕಾಗಲಿ ಯೋಗ್ಯನಾದವನು ಒಬ್ಬನೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿರಲು ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ – 5.ಅಳಬೇಡ; ಅಗೋ, ಯೂದಾ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಿಂಹವೂ ದಾವೀದನ ಅಂಕುರದವನೂ ಆಗಿರುವಾತನು ಜಯಹೊಂದಿದನು; ಆತನು ಆ ಸುರುಳಿಯನ್ನೂ ಅದರ ಏಳು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನೂ ಬಿಚ್ಚುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಪ್ರಕಟನೆ 5:1-5

ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಬರೋಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶತ್ರುವಿನ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಿದನು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈಗ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಶಕ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮಾರ್ಗ ತೋರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹವು ತನ್ನ ಶತ್ರು ಹೈಡ್ರಾ ಸರ್ಪದ ಮೇಲಿರುವದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಡೆಂಡೆರಾದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವನ್ನು ತುಳಿದುಹಾಕುವ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಚಿತ್ರಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಹೈಡ್ರಾ ಮೇಲೆ ಥಟ್ಟೆನ ಮೇಲೆರಗಿ ಹಿಡಿಯುವದು
ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ. ಸಿಂಹ ಸರ್ಪದ ತಲೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ

ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕಥೆಯ ಮುಕ್ತಾಯ

ಸರ್ಪದೊಂದಿಗಿನ ಸಿಂಹದ ಹೋರಾಟದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವು ಅದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸೋಲಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಪದಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರಹಗಳು ಸಿಂಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.

1.ತರುವಾಯ ನೂತನಾಕಾಶಮಂಡಲವನ್ನೂ ನೂತನಭೂಮಂಡಲವನ್ನೂ ಕಂಡೆನು. ಮೊದಲಿದ್ದ ಆಕಾಶಮಂಡಲವೂ ಮೊದಲಿದ್ದ ಭೂಮಂಡಲವೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದವು; ಇನ್ನು ಸಮುದ್ರವೂ ಇಲ್ಲ. 2.ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪಟ್ಟಣವಾದ ಹೊಸ ಯೆರೂಸಲೇಮು ಪರಲೋಕದಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಯಿಂದ ಇಳಿದುಬರುವದನ್ನು ಕಂಡೆನು; ಅದು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲಂಕೃತಳಾದ ಮದಲಗಿತ್ತಿಯಂತೆ ಶೃಂಗರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. 3.ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿಂಹಾಸನದೊಳಗಿಂದ ಬಂದ ಮಹಾ ಶಬ್ದವು ನನಗೆ ಕೇಳಿಸಿತು. ಅದು – ಇಗೋ, ದೇವರ ನಿವಾಸವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅದೆ; ಆತನು ಅವರೊಡನೆ ವಾಸಮಾಡುವನು, ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವರು; ದೇವರು ತಾನೇ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರುವನು, 4.ಅವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒರಸಿಬಿಡುವನು. ಇನ್ನು ಮರಣವಿರುವದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ದುಃಖವಾಗಲಿ ಗೋಳಾಟವಾಗಲಿ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದೆಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿತು. 5.ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನು – ಇಗೋ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಸದುಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬನು ನನಗೆ – ಇದನ್ನು ಬರೆ; ಈ ಮಾತುಗಳು ನಂಬತಕ್ಕವುಗಳೂ ಸತ್ಯವಾದವುಗಳೂ ಆಗಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 6.ಆಗ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದವನು – ಎಲ್ಲಾ ನೆರವೇರಿತು; ನಾನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತವೂ ಪ್ರಾರಂಭವೂ ಸಮಾಪ್ತಿಯೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ದಾಹವುಳ್ಳವನಿಗೆ ಜೀವಜಲದ ಬುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಯವಿಲ್ಲದೆ ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವೆನು. 7.ಜಯಹೊಂದುವವನು ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಾಧ್ಯನಾಗುವನು; ನಾನು ಅವನಿಗೆ ದೇವರಾಗಿರುವೆನು, ಅವನು ನನಗೆ ಮಗನಾಗಿರುವನು.

ಪ್ರಕಟನೆ 21:1-7

22.ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಾಗಿರುವ ಕರ್ತನೂ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನೂ ಅದರ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ. 23.ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಾಗಲಿ ಚಂದ್ರನಾಗಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಪ್ರಭಾವವೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು; ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನೇ ಅದರ ದೀಪವು. 24.ಅದರ ಬೆಳಕಿನಿಂದ ಸರ್ವಜನಾಂಗದವರು ಸಂಚಾರಮಾಡುವರು; ಭೂರಾಜರು ತಮ್ಮ ವೈಭವವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತರುವರು. 25.ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವದೇ ಇಲ್ಲ; ರಾತ್ರಿಯಂತೂ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. 26.ಜನಾಂಗಗಳ ವೈಭವವೂ ಘನವೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವು. 27.ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊಲೆಯಾದದ್ದೊಂದೂ ಸೇರುವದಿಲ್ಲ, ಅಸಹ್ಯವಾದದ್ದನ್ನೂ ಸುಳ್ಳಾದದ್ದನ್ನೂ ನಡಿಸುವವನು ಸೇರುವದಿಲ್ಲ; ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ ಜೀವಬಾಧ್ಯರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾರ ಹೆಸರುಗಳು ಬರೆದವೆಯೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಸೇರುವರು.

ಪ್ರಕಟನೆ 21: 22-27

ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪೂರೈಸಿದವು

ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕಥೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ವಧು ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡನನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ; ದೇವರು ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ಕಳು – ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿ-ಪಕ್ಕದ ಚಿತ್ರ ರೂಪ. ನಾವು ನೀರಿನ ನದಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ – ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಧಾನ. ಸಾವಿನ ಹಳೆಯ ಕ್ರಮ – ಮೀನರಾಶಿಯ  ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗುಂಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ – ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕುರಿಮರಿ ಇದೆ – ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಂಡ ಜನರು – ಕರ್ಕದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ – ಆತನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ‘ಅಶುದ್ಧವಾದದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ತಕ್ಕಡಿಯನ್ನು ಈಗ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ರಾಜರನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ರಾಜರುಗಳ ರಾಜ ಮತ್ತು ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ – ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಸಂತಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗುತ್ತದೆ.

ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ

ಆದರೆ ಏಕೆ ಸಿಂಹವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನಾದ ಸರ್ಪವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ಏಕೆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕು? ಯೇಸು ತನ್ನ ವಿರೋಧಿ ವೃಶ್ಚಿಕವನ್ನು  ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಆತನು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದನು

31.ಈಗ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪು ಆಗುತ್ತದೆ; ಈಗ ಇಹಲೋಕಾಧಿಪತಿಯು ಹೊರಗೆ ನೂಕಲ್ಪಡುವನು.

ಯೋಹಾನನು 12:31

ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ರಾಜಕುಮಾರ, ಸೈತಾನನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾನವ ಗುರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಪ್ರಬಲ ಸೈನಿಕ ಬಲವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾಗರಿಕರ ಹಿಂದೆ ರಕ್ಷಣೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವಾಗ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಸೈತಾನನು ಆದಾಮನನ್ನು ಶೋಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಾಗ ಅವನು ತನಗಾಗಿ ಮಾನವ ಗುರಾಣಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನು. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯವಂತನೆಂದು ಸೈತಾನನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆತನು ಪಾಪವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ತನ್ನ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನಾಗಿರಲು, ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ದೇವರು ಸೈತಾನನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದರೆ, ಸೈತಾನನು (ಇದರರ್ಥ ಆರೋಪ ಮಾಡುವವನು) ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರೋಪಿಸಬಹುದು, ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ನಾಶವಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಅವಿಧೇಯತ್ವವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೈತಾನನ ಕಾನೂನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹಾ ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಸೈತಾನನು ದೈವಿಕ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿದನು.

ಆದುದರಿಂದ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಹಾ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಅವನ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮೋಚಿಸಲು ನಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುವಾರ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:

1.ಆತನು ಅಪರಾಧಗಳ ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಬದುಕಿಸಿದನು. 2.ನೀವು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನೂ ಪಾಪಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದು ಇಹಲೋಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ; ವಾಯುಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರನಡಿಸುವ ಅಧಿಪತಿಗೆ, ಅಂದರೆ ನಂಬಲೊಲ್ಲದವರನ್ನು ಅವಿಧೇಯತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡಿರಿ. 3.ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಅವಿಧೇಯರಾಗಿದ್ದು ಶರೀರಭಾವದ ಆಶೆಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಚ್ಫೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ನಡೆದು ವಿುಕ್ಕಾದವರಂತೆ ಸ್ವಭಾವಸಿದ್ಧವಾಗಿ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೆವು.

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:1-3

ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ತನ್ನ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಆ ಕ್ರೋಧವನ್ನು ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಆತನು ಪಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದನು  ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು

4.ಆದರೆ ಕರುಣಾನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಹಾ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು 5.ಅಪರಾಧಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತವರಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಂದಿಗೆ ಬದುಕಿಸಿದನು. (ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ.) 6.ಬದುಕಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ತಾನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡುವ ಉಪಕಾರದ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಪಾರವಾದ ಕೃಪಾತಿಶಯವನ್ನು 7.ಮುಂದಣ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 8.ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆ ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಮ್ಮಿಂದುಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ, ಅದು ದೇವರ ವರವೇ. 9.ಅದು ಪುಣ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದಲ್ಲ; ಆದದರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ.

ಎಫೆಸದವರಿಗೆ 2:4-9

ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ವಿರೋಧಿಯಾದ ಸೈತಾನನಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದನು (ದೆವ್ವ ಎಂದರೆ ‘ವಿರೋಧಿ). ಆದರೆ ಆತನು ದೆವ್ವವನ್ನು ತನ್ನ ದಂಗೆಗಾಗಿ ನಾಶಮಾಡಿದರೆ, ಆತನು ಇತರರನ್ನೂ  ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ತಪ್ಪುಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.

41.ಆಮೇಲೆ ಆತನು ಎಡಗಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ – ಶಾಪಗ್ರಸ್ತರೇ, ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಿಶಾಚನಿಗೂ ಅವನ ದೂತರಿಗೂ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರುವ ನಿತ್ಯ ಬೆಂಕಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ.

ಮತ್ತಾಯನು 25:41

ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದನು. ಆತನು ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಆತನು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಹೊಡೆಯದೆ ಸೈತಾನನನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ಸೈತಾನನ ದೊರೆತನದಿಂದ ಪಾರಾಗಲು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಸರ್ಪವನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಹೀಗೆ ಜನರು ಆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

9.ಕರ್ತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವದಕ್ಕೆ ತಡಮಾಡುತ್ತಾನೆಂಬದಾಗಿ ಕೆಲವರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ತಡಮಾಡುವವನಲ್ಲ. ಯಾವನಾದರೂ ನಾಶವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಎಲ್ಲರೂ ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಶಾಂತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

2 ಪೇತ್ರನು 3:9

ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ಇಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಸೈತಾನನ ವಿರುದ್ಧದ ಅಂತಿಮ ಹೊಡೆತಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಇದನ್ನು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿರುವ, ಅಂತಿಮ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪುಗಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಬರಹಗಳು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತವೆ.

10.ಆದರೂ ಕರ್ತನ ದಿನವು ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಮಂಡಲವು ಮಹಾಘೋಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವದು, ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಉರಿದು ಲಯವಾಗಿ ಹೋಗುವವು, ಭೂವಿುಯೂ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳೂ ಸುಟ್ಟುಹೋಗುವವು.

2 ಪೇತ್ರನು 3:10

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಜಾತಕ

ಜಾತಕವು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ ‘ಹೋರೋ’ ದಿಂದ (ಸಮಯ) ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಗಂಟೆಗಳ ಅಥವಾ ಸಮಯದ ಗುರುತು (ಸ್ಕೋಪಸ್) ಎಂದರ್ಥ. ಬರಹಗಳು ಸಿಂಹದ ಸಮಯವನ್ನು (ಹೋರೋ) ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ.

11.ಈಗಿನ ಕಾಲವು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಗತಕ್ಕ ಕಾಲವೆಂದು ಅರಿತು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮೊದಲು ನಂಬಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಮೋಚನೆಯು ಹತ್ತಿರವಾಯಿತು.

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 13:11

ಇದು ನಾವು ಸುಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಜನರಂತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಹೋರೋ) ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಬೇಕು!

ಏಕೆ?

ಏಕೆಂದರೆ ಘರ್ಜಿಸುವ ಸಿಂಹ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಸರ್ಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಬಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೊಡೆದು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿನಾಶವು ನಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಓದುವಿಕೆ

ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಜಾತಕ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು

ಹೌದು, ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುವವರು, ಹೀಯಾಳಿಸುವವರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದುಷ್ಟ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು  ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಆತನು ವಾಗ್ಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದು “ಎಲ್ಲಿ ‘ಬರುತ್ತಿದೆ?’ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗಿನಿಂದ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.” ಆದರೆ ಅವರು ದೇವರು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಂದ, ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಬೇಕು?

ನೀವು ದೇವರ ದಿನವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅದರ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿರಿ. ಆ ದಿನವು ಬೆಂಕಿಯ ಮೂಲಕ ಪರಲೋಕದ ನಾಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೊಸ ಪರಲೋಕ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಎದುರುನೋಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಥಾರ್ಥತೆಯು ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ,  ಶುದ್ಧ, ನಿಷ್ಕಳಂಕರಾಗಿ ಕಂಡುಬರಲು ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರಲು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ತಾಳ್ಮೆ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಹೀಗೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರರ ದೋಷದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ.   

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಆಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಆರಂಭದಿಂದ ಓದಿ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ

ಆದರೆ ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಲಿಖಿತ ಕಥೆಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *