ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಲಿಬ್ರಾ, ತುಲಾ ಎಂದೂ ಸಹಾ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,  ಇದು ಎರಡನೇ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥ ‘ತೂಕದ ಮಾಪಕಗಳು’ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವೇದ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಇಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ರಾಶಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಅದು ಅದರ ಮೂಲ ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತೇ?

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ! ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯವನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ – ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿಸಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡ್ಲಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಾಗ ನೀವು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೀರಿ…

ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ

Stars of Libra
ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಿತ್ರ. ನೀವು ಸಮತೋಲನ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದೇ?

ಲಿಬ್ರಾ (ತುಲಾ) ಎಂಬುದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಮಾಪಕಗಳು ಅಥವಾ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೀವು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ‘ತೂಕದ ಮಾಪಕಗಳನ್ನು’ ನೋಡಬಹುದೇ?

Libra with connecting lines
ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ರೇಖೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜ

ನಾವು ‘ತುಲಾ’ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ರೇಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗಲೂ, ‘ಮಾಪಕಗಳು’ ಮಾತ್ರ ಸಮ್ಮತಿಸಬಹುದಾದ ಅರ್ಥ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ತೂಕದ ಮಾಪಕಗಳ ಈ ಚಿಹ್ನೆಯು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

2000 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಳೆಯದಾದ, ಐಗುಪ್ತದ ಡೆಂಡೆರಾ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಮಾಪಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಡೆಂಡೆರಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಜೊತೆ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಪ್ರಕಟಣಾ ಪತ್ರಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ತುಲಾರಾಶಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಕೋನವು ಒಂದು ಅಳತೆಯಂತೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ರಾಶಿಚಕ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರಕಟಣಾ ಪತ್ರಿಕೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಇದರರ್ಥ ತೂಕದ ಮಾಪಕಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯು ಮೊದಲು ಬಂದಿತು, ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ. ನಂತರ ಮೊದಲ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತುಲಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿದರು. ಪೂರ್ವಜರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತೂಕದ ಮಾಪಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಂತೆ ಇದು ಅದರ ಮೂಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊದಲು ತೂಕದ ಮಾಪಕಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದರು?

ರಾಶಿಚಕ್ರ ರಾಶಿಯ ಲೇಖಕ

ಇದುವರೆಗೆ ಬರೆದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕವೆಂದರೆ ಯೋಬನು ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅವನು  ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದನು:

9.ಸಪ್ತರ್ಷಿಗಳನ್ನೂ ಮೃಗಶಿರವನ್ನೂ ಕೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನೂ ತೆಂಕಣ ದಿಕ್ಕಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗ್ರಹಗಳನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದವನು ಆತನೇ.

ಯೋಬನು 9: 9

ಸತ್ಯವೇದವು ಆದಾಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಮೊದಲ ಮನುವಿನ ನೇರ ಮಕ್ಕಳು, ರಾಶಿಚಕ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಕಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೊದಲನೆಯ ಶತಮಾನದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಜೋಸೆಫಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದನು. ಅವನು ಮೊದಲು ತೂಕದ ಮಾಪಕಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಆ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದನು. ನಾವು ಹೇಗೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಕಥೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಿತು ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಅದು ಲಿಬ್ರಾ (ತುಲಾ) ದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ

ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ಕುಂಡ್ಲಿ

ತುಲಾ ರಾಶಿ ಈ ಕಥೆಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಈ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಮಾಪಕಗಳು ನಮಗೆ ನೀತಿವಂತಿಕೆ, ನ್ಯಾಯ, ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ತುಲಾ ರಾಶಿ ಶಾಶ್ವತ ನ್ಯಾಯ, ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ತರುತ್ತದೆ.

ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲಿನ ತೋಳು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ – ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮತೋಲನವು ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಸಾಕಾಗದಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅದೇ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ.

9.ನರರು ಬರೀ ಉಸಿರೇ; ನರಾಧಿಪತಿಗಳು ಬರೀ ಮಾಯವೇ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ತ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ತೂಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಉಸಿರಿಗಿಂತಲೂ ಲಘು.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 62:9

ಆದ್ದರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚಿಹ್ನೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮತೋಲನ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಉಸಿರಾಟದಷ್ಟೇ ತೂಗುತ್ತದೆ – ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ.

ಆದರೆ ಅದು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾದದ್ದು. ಸಾಲ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ, ನಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸುವ ಬೆಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಪಾವತಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಬೆಲೆ ಅಲ್ಲ. ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಘೋಷಿಸಿದಂತೆ:

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 49:88.ದೇವರಿಗೆ ಈಡನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಬಿಡಿಸಲಾರನು.

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 49:8

ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಲ್ಲ ಈ ರಕ್ಷಕನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತುಲಾ ಕುಂಡ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ತುಲಾ ಜಾತಕ

ಜಾತಕವು ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ ‘ಹೋರೋ’ (ಸಮಯ) ದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಯ ಬರಹಗಳು ನಮಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ, ನಾವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ‘ಸಮಯ’ವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಹೋರೋ ಓದುವಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ:

4-5.ಆದರೆ ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಾಧೀನರಾದವರನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಪುತ್ರರ ಪದವಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಬೇಕೆಂತಲೂ ಆತನು ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾಗಿಯೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಧೀನನಾಗಿಯೂ ಬಂದನು.

ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 4:4-5

‘ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ’ ಎಂದು ಹೇಳುವಲ್ಲಿ, ಸುವಾರ್ತೆಯು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ‘ಹೋರೋ’ವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಸಮಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಮಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಒಂದು ಸಮಯದ  ಮೇಲೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ‘ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು’ ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕನ್ಯಾರಾಶಿ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸಂತಾನದ ಕುಂಡ್ಲಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೇಗೆ ಆತನು ಬಂದನು?

ಆತನು ‘ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ’ ಬಂದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ತುಲಾ ರಾಶಿ ತೂಕದ ಮಾಪಕಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದನು.

ಆತನು ಯಾಕೆ ಬಂದನು?

ಆತನು ‘ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ’ – ತುಲಾ ರಾಶಿಗಳು ಇದ್ದ ನಮ್ಮನ್ನು ‘ರಕ್ಷಿಸಲು’ ಬಂದನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಅಳತೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ‘ಪುತ್ರತ್ವಕ್ಕೆ ದತ್ತು’ ಎಂಬ ವಾಗ್ಧಾನದೊಂದಿಗೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಓದುವಿಕೆ

ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಇಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳೊಂದಿಗೆ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಜಾತಕ ಓದುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು.

ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ದುರಾಶೆಯಾಗಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳ ಅನ್ವೇಷಣೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಬಿಸಾಡಬಹುದಾದಂತೆ ವರ್ತಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹತ್ತುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನೀತಿವಂತಿಕೆಯ ಮಾಪಕಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಈಗ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ೦ಗ್ರಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗುಪ್ತ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿಗೆ ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತುಲಾ ರಾಶಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.   

ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಮತೋಲನವು ತುಂಬಾ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಕನ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ಆದರೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯ ಸಂತಾನವು ಬಂದನು ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ ಇದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಳಸಿರಿ. ತುಲಾ ಜಾತಕ ಓದುವಲ್ಲಿ ‘ದತ್ತು’ ಎಂಬದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೇಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ತಟ್ಟಿದರೆ ಮತ್ತು ಹುಡುಕಿದರೆ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವನು. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವಾರದುದ್ದಕ್ಕೂ, ಯಾವುದೇ ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ತುಲಾ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ  

ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಚಿತ್ರ ಬದಲಾಗಿದೆ. ತುಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಆರಂಭಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ, ವೃಶ್ಚಿಕದ ಪಂಜಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ತಲುಪುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ ಜುಬೆನೆಸ್ಚಮಾಲಿ, ಅಲ್-ಜುಬಾನ್ ಅಲ್-ಸಮಾಲಿಯಾ ಎಂಬ ಅರೇಬಿಕ್ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ, “ಉತ್ತರ ಪಂಜ” ಎಂದರ್ಥ. ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರ, ಜುಬೆನೆಲ್ಜೆನುಬಿ, ಅರೇಬಿಕ್ ನುಡಿಗಟ್ಟು ಅಲ್-ಜುಬಾನ್ ಅಲ್-ಜನೂಬಿಯ್ಯ್ ಎಂಬ ಅರೇಬಿಕ್ ನುಡಿಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. “ದಕ್ಷಿಣ ಪಂಜ” ಎಂದರ್ಥ. ವೃಶ್ಚಿಕದ ಎರಡು ಪಂಜಗಳು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದು ಇಬ್ಬರು ವಿರೋಧಿಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತ್ತು ತುಲಾರಾಶಿಯೊಳಗೆ ಆಳವಾಗಿ

ಹೇಗೆ ಈ ಹೋರಾಟವು ವೃಶ್ಚಿಕದಲ್ಲಿತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಆಧಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ಆದರೆ ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ಲಿಖಿತ ಕಥೆಯ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *