ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳ ಒಮ್ಮುಖ: ಏಕೆ?

ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ಮನುವಿನ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ನೋಹನ ವರ್ಣನೆಯ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೋಲಿಕೆಯು ಪ್ರವಾಹದ ವರ್ಣನೆಗಳಿಗಿಂತ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ತ್ಯಾಗದ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೂ ಇಬ್ರೀಯದ

Read More