ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಿಂದ ಶಿವನ ವರೆಗೆ: ಇಂದು ಶ್ರೀ ಮೋಶೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಪಗಳು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ

ನಾವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅದೃಷ್ಟ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ದುರಾಶೆಯಿಂದ ಮಾಡದೆ ಇರುವಾಗ ಅವಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಕ್ಷೀರ ಮಹಾಸಾಗರದ

Read More