ರೆಂಬೆಯ ಸೂಚನೆ: ವತ್ ಸಾವಿತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಲದಮರದಂತೆ

ವತ್-ವೃಕ್ಷ, ಬರ್ಗಾಡ್ ಅಥವಾ ಆಲದ ಮರವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ವೃಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾವಿನ ದೇವರು, ಯಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶ್ಮಶಾನದ ಬಳಿ

Read More