ಯೇಸು ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು – ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಸುರ ಸರ್ಪ

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣವು ಕೃಷ್ಣನು ಶತ್ರು ಅಸುರರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಸಿದ ಸಮಯಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸರ್ಪವೆಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಗವ ಪುರಾಣ (ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವತಂ) ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಮ್ಸದ

Read More