ಮಾನವಕುಲ ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು – ಮನು (ಅಥವಾ ನೋಹ) ಖಾತೆಯಿಂದ ಪಾಠಗಳು

ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮೋಕ್ಷದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗುವದು, ಉದ್ದೇಶಿತ ನೈತಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು,

Read More