ವಚನ 3 ಮತ್ತು 4 ಪುರುಷನ ಅವತಾರ

ಪುರುಷಸುಕ್ತ ವಚನ 2 ರಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. (ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪ್ಯಂತರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪುರುಷಸುಕ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಅನೇಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಜೋಸೆಫ್ ಪಡಿನ್‌ಜರೆಕರ (346 ಪು. 2007) ಬರೆದ ಪ್ರಾಚೀನ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸನು ಎಂಬ

Read More