ಆದರೆ ಮಧ್ಯ-ಭೂಮಿಯ ಅತಿಮಾನುಷ ಜೀವಿಗಳಂತೆ…. ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವು ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಗೂ ಇತರರನ್ನು ಹೇಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ – ನಾವು ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಅಸ್ತಿವಾರದ ಮೇಲೆ ವೇದ ಪುಸ್ತಕಂ (ಸತ್ಯವೇದ) ಮತ್ತಷ್ಟು

Read More