ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಧನು ರಾಶಿ

ಸಗಿಟ್ಟಾರಿಯಸ್, ಅಥವಾ ಧನು ರಾಶಿ, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಾಲ್ಕನೇ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸವಾರಿ ಬಿಲ್ಲುಗಾರನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಧನು ರಾಶಿ ಎಂದರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ಬಿಲ್ಲುಗಾರ’ ಎಂಬದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಇಂದಿನ ಜಾತಕ ಓದುವಲ್ಲಿ,

Read More