ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಕ್ಯದ ಅವತಾರ.

ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ  ಹೆಸರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 1500) ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತ

Read More