ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ತುಲಾ ರಾಶಿ

ಲಿಬ್ರಾ, ತುಲಾ ಎಂದೂ ಸಹಾ ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ,  ಇದು ಎರಡನೇ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಅರ್ಥ ‘ತೂಕದ ಮಾಪಕಗಳು’ ಎಂದಾಗಿದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ

Read More