ಯೇಸು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಂಡನು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವು ನಾಲ್ಕು ಆಸ್ರಮಗಳಾಗಿ (ಆಶ್ರಮಗಳು) ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ರಮಗಳು/ಆಶ್ರಮಗಳು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗುರಿಗಳು, ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜೀವನದ ಈ ಭಾಗವು, ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು

Read More