ಸುವಾರ್ತೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ?

ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಹಬ್ಬವು ಭಗವಂತ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ್  (ವಿಷ್ಣು) ಮತ್ತು ತುಳಸಿ (ಬಸಿಲ್) ಸಸ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹವು ಮದುವೆ, ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು

Read More