ಪರ್ವತವನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾಗಿಸುವ ತ್ಯಾಗ

ಚೀನಾದ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಿಂದ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಇರುವ ಪರ್ವತವೇ ಕೈಲಾಸ  ಪರ್ವತವು (ಅಥವ ಕೈಲಾಸ). ಹಿಂದುಗಳು, ಬೌದ್ಧರು ಮತ್ತು ಜೈನರು ಕೈಲಾಸ  ಪರ್ವತವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೈಲಾಸ  ಪರ್ವತವು ಭಗವ೦ತ ಶಿವನ (ಅಥವ

Read More