ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಕುಂಭ ರಾಶಿ

ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್, ಅಥವಾ ಕುಂಭ, ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಕಥೆಯ ಆರನೇ ಕುಂಡಲಿ ಮತ್ತು ಇದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಘಟಕದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಬರಲಿರುವಾತನ ವಿಜಯದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಕ್ವೇರಿಯಸ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘ನೀರು-ಹೊರುವವ’ ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದೂ ಆಕಾಶ ಭರಣಿಯಿಂದ

Read More