ಕುರುಕ್ಷೇತ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದಹಾಗೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಇದನ್ನು ಗೀತೆಯಾಗಿ (ಹಾಡು) ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಜ ಯೋಧ ಅರ್ಜುನನ ನಡುವಿನ

Read More