ಹೇಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು?

ಭಕ್ತಿ (भक्ति) ಎಂಬ ಪದವು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, “ಬಾಂಧವ್ಯ, ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ, ಭಕ್ತಿ, ಪೂಜೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಕ್ತರಿಂದ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Read More