ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ

ನಾವು ಹೇಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕುಂಡ್ಲಿ ಬಂತು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಅದರ ಪ್ರಾಚೀನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲಾಯಿತು. ಈಗ ನಾವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ರಾಶಿಯಾದ, ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಕನ್ಯೆ ಎಂದೂ

Read More