ನರಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಓಂ – ಶಕ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪವಿತ್ರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವವನ್ನು (ಬ್ರಹ್ಮ) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಬ್ದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯು ಅಲೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸಾಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗೀತ, ಸೂಚನೆಗಳ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ,

Read More