ವರ್ಣಕೋಸ್ಕರ ಅವರ್ಣಕ್ಕೆ: ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ವೇದಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿನ  ಪುರುಷಸೂಕ್ತನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ  ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದವು. ನಂತರ ನಾವು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳೆರೆಡೂ (ಸತ್ಯವೇದ) ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಿಂದ  (ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು) ಪೂರೈಸಲಾಯಿತೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದವು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ

Read More