ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಸರಳ ಮಾರ್ಗ

ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ರಾಜನಾದ ಪಾಂಡು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಎದುರಿಸಿದ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಹಾಭಾರತವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕಿಂಡಮ ಮತ್ತು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವಿವೇಚಿಸಲು ಜಿಂಕೆಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಆಗ ರಾಜ ಪಾಂಡು ಬೇಟೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ

Read More