3 ನೇ ದಿನ: ಯೇಸು ಒಣಗುತ್ತಿರುವ ಶಾಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ

ದುರ್ವಾಸ ಶಕುಂತಲಳನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಾನೆ

ನಾವು ಪುರಾಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ಶಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ (ಶಾಪ) ಓದುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. . ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಟಕಕಾರ ಕಾಳಿದಾಸನ (ಸುಮಾರು 400 ಕ್ರಿ.ಶ) ಅಭಿಜ್ಞನಸಕುಂತಲಂ (ಶಕುಂತಲಳ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ) ನಾಟಕದಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಈಗಲೂ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ರಾಜ ದುಶ್ಯಂತನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲಾ, ಎಂಬ ಸುಂದರ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು,   ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ. ದುಶ್ಯಂತ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನು ಹೊರಟುಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಮುದ್ರಿಕೆ ಉಂಗುರದೊಂದಿಗೆ  ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆಳವಾದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ, ಶಕುಂತಲಾ, ತನ್ನ ಹೊಸ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ.

ಅವಳು ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಕ್ತಿಯುತ ಋಷಿ, ದುರ್ವಾಸನನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸದ ಕಾರಣ ಕೋಪಗೊಂಡು ಹಾದುಹೋದನು. ಆದುದರಿಂದ ಅವಳು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗಲುಗನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾಳೋ ಅವರಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡದೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಅವನು ಅವಳನ್ನು ಶಪಿಸಿದನು. ನಂತರ ಅವನು ಆ ಶಾಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನೀಡಿದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಅವಳು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅವಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಕುಂತಲಾ ಉಂಗುರದೊಂದಿಗೆ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದಳು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ ದುಶ್ಯಂತನು ತನ್ನನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆಂದು ಆಶಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಉಂಗುರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಬಂದಾಗ ರಾಜನು ಅವಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಭ್ರಿಗು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಾನೆ

ಮತ್ಸ್ಯ ಪುರಾಣವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವ ದೇವ-ಅಸುರರ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ದೇವತೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾದ, ಅಸುರರ ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಆಚಾರ್ಯನು, ಮೃತರಸಂಜೀವನಿ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಸುರರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಾಗದವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮಂತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವನನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಅವನ ಅಸುರರು ತನ್ನ ತಂದೆಯ (ಭ್ರಿಗು) ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಶುಕ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಹೋದ ನಂತರ, ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಅಸುರರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಸುರರು ಭ್ರಿಗುವಿನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದರು, ಅವರು ಇಂದ್ರನನ್ನು ನಿಶ್ಚಲಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಂದ್ರನು,   ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅವಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿದನು. ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಅವಳ ತಲೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದನು. ಋಷಿ ಭ್ರಿಗು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನೋಡಿದಾಗ, ವಿಷ್ಣು ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಜನಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಪಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಅವತರಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಭ್ರಿಗು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಶಪಿಸಲು ಬರುತ್ತಾನೆ

ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಪಗಳು ಭಯಂಕರವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವು ಸಂಭವಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಶಕುಂತಲಳಿಗೆ ದುರ್ವಾಸನನ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಭ್ರಿಗುವಿನ ಶಾಪಗಳಂತಹದ್ದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ದುಃಖಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ಪವಿತ್ರ ವಾರದ 3 ನೇ ದಿನದಂದು ಅಂತಹ ಶಾಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿದನು. ಮೊದಲು ನಾವು ವಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ

ಯೇಸು ಭಾನುವಾರ ಪ್ರವಾದಿಸಿದಂತೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸೋಮವಾರ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಯಹೂದಿ ನಾಯಕರು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯೋಜಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ನಿಸಾನ್ 10 ರಂದು ಯೇಸು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಯೇಸುವನ್ನು ತನ್ನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿದ್ದನು. ಆಯ್ದ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದವು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿತು

5 ಆ ಮರಿಯು ಊನವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ವರುಷದ ಗಂಡುಮರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 6 ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಹದಿನಾಲ್ಕನೆಯ ದಿನದವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು,

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 12: 5 ಬಿ-6 ಎ

ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದಂತೆ, ದೇವರು ಸಹ ತನ್ನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಶತ್ರುಗಳು ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ (ಇನ್ನೂ). ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಮರುದಿನ, ಮಂಗಳವಾರ, ಆ ವಾರದ 3 ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಾನೆ

17 ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು (ಸೋಮವಾರ ದಿನ 2, ನಿಸಾನ್ 10) ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಬೇಥಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದನು. 18 ಬೆಳಗ್ಗೆ (ಮಂಗಳವಾರ ನಿಸಾನ್ 11, ದಿನ 3) ಯೇಸು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಸಿದಿದ್ದನು. 19 ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಕಂಡು ಅದರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಎಲೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅದಕ್ಕೆ, “ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಫಲವು ಫಲಿಸದೆ ಹೋಗಲಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಆ ಅಂಜೂರದ ಮರವು ಒಣಗಿಹೋಯಿತು.

ಮತ್ತಾಯ 21: 17-19

ಯೇಸು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಶಪಿಸಿದನು.

ಯೇಸು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಾನೆ

ಯೇಸು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಾನೆ

ಆತನು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದನು?

ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಅಂಜೂರ ಮರದ ಅರ್ಥ

ಹಿಂದಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ತೀರ್ಪನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ:

ಹೋಶೇಯನು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಂತರ ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಶಪಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾ ಹೋದನು:

10 ನಾನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷೆಯ ಫಲದ ಹಾಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು. ಅಂಜೂರದ ಗಿಡ ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಹಣ್ಣುಗಳ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆನು; ಆದರೆ ಅವರು ಬಾಳ್‌ ಪೆಗೋರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಾಚಿಕೆಯಾದದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇ ಕಿಸಿಕೊಂಡರು; ಅವರು ಪ್ರೀತಿಮಾಡಿದ್ದರ ಹಾಗೆ ಅಸಹ್ಯರಾದರು

.ಹೋಶೇಯನು 9:10

16 ಎಫ್ರಾಯಾಮ್ಯರು ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬೇರು ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅವರು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ; ಹೌದು, ಅವರು ಹೆತ್ತರೂ ಅವರ ಗರ್ಭದ ಪ್ರಿಯಕರವಾದ ಫಲವನ್ನು ಸಹ ನಾನು ಕೊಲ್ಲುವೆನು.
17 ನನ್ನ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಡುವನು; ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ; ಅವರು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವವರಾಗಿರುವರು.

ಹೋಶೇಯನು 9: 16-17 (ಎಫ್ರಾಯೀಮ್ = ಇಸ್ರಾಯೇಲ್)

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಾಶವು ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೋಶೆಯ ಶಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ 586 ರಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿತು (ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ). ಯೇಸು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಶಪಿಸಿದಾಗ, ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವಿನಾಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಯಹೂದಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಡಿಪಾರಾಗಲು ಶಪಿಸಿದನು.

ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಶಪಿಸಿದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಮತ್ತೆ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಸುವಾರ್ತೆ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಾಪವು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮತ್ತು ಅದರ ದೇವಾಲಯದ ಈ ವಿನಾಶ, ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲು ಯಹೂದಿಗಳ ಹೊರದೂಡುವಿಕೆ 70 ಕ್ರಿ.ಶ ಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೆಲವು ಗಡಿಪಾರುಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು.

ಕ್ರಿ.ಶ 70 ರಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯದ ನಾಶದೊಂದಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಕ್ಷೀಣಿಸುವಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬತ್ತಿಹೋಗಿತ್ತು.

ಕ್ರಿ.ಶ 70 ರಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದ ರೋಮನ್ನರ ನಾಶ. ಸಂರಕ್ಷಿತ ರೋಮನ್ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಮೆನೊರಾವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ (ದೊಡ್ಡದಾದ, 7 ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ)

ಸರಳವಾಗಿ ಈ ಶಾಪವು ಸುವಾರ್ತೆ ಕಥೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ  ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು, ಇದು ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಉಚ್ಚರಿಸಿದ ಈ ಕ್ಷೀಣಿಸುವ ಶಾಪ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ಕಾಲದ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಅವರ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು.

ಆ ದೇವಾಲಯದ ವಿನಾಶ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಿಡಲಾಗಿದೆ

ಶಾಪದ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ.

ಆ ಶಾಪ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದನು.

ಅವರು (ಯಹೂದಿಗಳು) ಕತ್ತಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು; ಅವರನ್ನು ಅನ್ಯದೇಶಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವರು; ಅನ್ಯದೇಶದವರ ಸಮಯಗಳು ಪೂರೈಸುವ ತನಕ ಯೆರೂಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವು ಅನ್ಯದೇಶದವರಿಂದ ತುಳಿದಾಡಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವದು.

ಲೂಕ 21:24

ತನ್ನ ಶಾಪವು (ಗಡಿಪಾರು ಮತ್ತು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಯೆಹೂದ್ಯೇತರ ನಿಯಂತ್ರಣ) ‘ಅನ್ಯಜನರ ಕಾಲವು (ಯೆಹೂದ್ಯೇತರರು) ನೆರವೇರುವವರೆಗೆ’, ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತನು ಕಲಿಸಿದನು, ತನ್ನ ಶಾಪವು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮುಂತಿಳಿಸಿದನು. ಆತನು ಇದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು 4 ನೇ ದಿನದಂದು ವಿವರಿಸಿದನು.

ಶಾಪವನ್ನು ಎತ್ತಲಾಯಿತು

ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಮಿತಿ – ಅವರ ಎರಡು ಅವಧಿಯ ಗಡಿಪಾರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ

ಈ ಕಾಲಮಿತಿಯು ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಹೂದಿ ಜನರ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ಗಡಿಪಾರು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಾಲಮಿತಿಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಯುಎನ್ ಘೋಷಣೆಯಿಂದ, ಆಧುನಿಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನು 1948 ರಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ನಗರವನ್ನು ಅವರು 1967 ರ ಆರು ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಪಡೆದರು. ನಾವು ‘ಅನ್ಯಜನರ ಕಾಲವು’ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಗಳಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಈಗ ಮತ್ತೆ ಯಹೂದಿಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ

ಯೇಸುವಿನ ಶಾಪದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯ, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಅಂಜೂರದ ಮರಕ್ಕೆ ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ತನ್ನ  ಕೇಳುಗರಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೇವಲ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಘಟನೆಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಇಂದು ಸುದ್ದಿಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ (ಉದಾ., ಯುಎಸ್ಎ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿತು). ಯೇಸು ಆಳವಾಗಿ ಕಲಿಸಿದನು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ‘ಓಂ’ ಎಂದು ಧ್ವನಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಈಗ ಆತನ ಶಾಪವು ತನ್ನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಂಡಾಂತರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.

3 ನೇ ದಿನದ ಸಾರಾಂಶ

ನವೀಕರಿಸಿದ ನಕಾಸೆಯು ಯೇಸು 3 ನೇ ದಿನ, ಮಂಗಳವಾರ, ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇವರ ಆಯ್ದ ಕುರಿಮರಿ ಎಂದು ನೋಡಲಾಗಿದೆ. ಆತನು 4 ನೇ ದಿನದಂದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಕಲ್ಕಿನನು ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಬರುವನು.

 ದಿನ 3: ಯೇಸು ಅಂಜೂರದ ಮರವನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಾನೆ

ದಿನ 2: ಯೇಸುವಿನ ದೇವಾಲಯ ಮುಚ್ಚಲಾಯಿತು… ಪ್ರಾಣಘಾತಕ ಮುಖಾಮುಖಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ

ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ರಾಜತ್ವವನ್ನು ಹಕ್ಕು ಸಾಧಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದನು. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಚಿತ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆತನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾಯಕರೊಂದಿಗಿನ ತಳಮಳಿಸುವ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಿಡಿಸಿತು. ಆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ದೇವಾಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬೇಕು.

ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳು

ಬ್ರೀಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ

ತಮಿಳು ರಾಜ ರಾಜ ಚೋಳ 1 (ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಂ ಅಥವಾ ಪೆರುವುದೈಯರ್ ಕೋವಿಲ್) ಎಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು (ಕ್ರಿ.ಶ. 1003-1010) ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು, ಇದನ್ನು ರಾಜ ದೇವಾಲಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಅದರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಹಿಂದೆ ರಾಜ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ, ಆ ರಾಜ ದೇವಾಲಯವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡದ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೃಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ  ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಇಂದು ಇದನ್ನು “ಅದ್ಭುತವಾದ ಜೀವ೦ತ ಚೋಳ ದೇವಾಲಯಗಳ” ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

• ಮಹತ್ತಾದ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ

• ಬೃಹದೇಶ್ವರ ಸ್ಥಳ

• ಬೃಹದೇಶ್ವರ: ಮತ್ತೊಂದು ಅನುಕೂಲ ಸ್ಥಾನ

ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ನಿಯಮಿತ ಮನೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿಸಲು ಶಿವನಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಮನೆಯಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಜಮಾನ, ಭೂಮಾಲೀಕ ಮತ್ತು ಹಣ ಸಾಲ ನೀಡುವವರಾಗಿಯೂ ಸಹಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿತು. ಈ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೃಹದೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿತು. ರಾಜನ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ರಾಜ ದೇವಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿತು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ದೇವಾಲಯವು ಈ ದೇವಾಲಯದಂತೆ ಆಸ್ತಿ, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಇದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ, ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಿಗೆ (ಬಾಲಾಜಿ, ಗೋವಿಂದ ಅಥವಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ) ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು: ತಿರುಮಲ ದೇವಸ್ಥಾನ, ತಿರುಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮತ್ತು ತಿರುಪತಿ ಬಾಲಾಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇದನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯದ ಉತ್ಪತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತಿರುಪತಿಯ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳ

ಇದು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಂದರ್ಶಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಂದ ಹೇರಳವಾಗಿ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಕೂದಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ. ಸ್ಥಳೀಯ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಸಾಲದ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದುಹೋದ ಎಂಬ ಕಥೆಯಿಂದ ಇದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅವನಿಗೆಅನೇಕ ಭಕ್ತರು ಆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯವು COVID-19 ರೊಂದಿಗೆ, ಕಠಿಣ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಮತ್ತು 1200 ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು.

ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು  ಆದಿ ಶೇಷ ಎಂಬ ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬವೆಂದರೆ ಲಕ್ಷ ದೀಪಮ್, ಅಥವಾ ಪ್ರತಿ 6 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದೀಪಗಳು. 2011 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ರಹಸ್ಯ ನೆಲದಡಿಯಲ್ಲಿ ವಜ್ರಗಳು, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು, ಚಿನ್ನದ ವಿಗ್ರಹಗಳು, ಆಭರಣಗಳ ಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿರುವದಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈಗ ತಜ್ಞರು ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು 20 ಶತಕೋಟಿ ಯುಎಸ್ಡಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

• ಚಿನ್ನದ ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ

• ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಥಳ

• ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಇಬ್ರೀಯರ ದೇವಾಲಯ

ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದು ಬೃಹದೇಶ್ವರನಂತೆ, ರಾಜ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರಿ.ಪೂ 950 ರಲ್ಲಿ ರಾಜ ಸೊಲೊಮೋನ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಇದು ಅನೇಕ ಕೆತ್ತನೆಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ರಿಯರು ಮೊದಲ ದೇವಾಲಯದ ವಿನಾಶದ ನಂತರ ಅದೇ ಖಚಿತವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರಬಲನಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹೆರೋದನು ಬಹಳವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರವೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕಡೆ ಚಿನ್ನದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತದ ಯಹೂದಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸ್ಥಿರವಾದ ಗುಂಪು ನಿಗದಿತ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಕರ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ಒದಗಿಸುವವರ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸದ ತಂಡವಿತ್ತು.

• ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾದರಿ

ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದೇವಾಲಯ

ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಅಧಿಕಾರ, ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹದೇಶ್ವರ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಗಳಂತೆ ಇತ್ತು.

ಆದರೂ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಇಡೀ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇವಾಲಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇವರ ಪ್ರಾಚೀನ ಇಬ್ರೀಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಆತನ ವಾಸಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

1 ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ: ಆಕಾಶವು ನನಗೆ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿಯು ನನಗೆ ಪಾದಪೀಠ. ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ನೆಂಥಾ, ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡುವಿರಿ? ನನ್ನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವು ಎಂಥದು? 2 ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಕೈಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿತು, ಹೌದು, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಇವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಉಂಟಾದವು.

ಯೆಶಾಯ 66: 1-2 ಎ

ಈ ದೇವಾಲಯವು ದೇವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿತ್ತು. ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿದ್ದನು, ಆರಾಧಕರಲ್ಲ.

ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ದೇವರು ಅಥವಾ ಯಾತ್ರಿಕ?

ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. ಬೃಹದೇಶ್ವರ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ,  ಭಕ್ತರು ತಾವು ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಬೃಹದೇಶ್ವರನು ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಿಷ್ಣು, ಗಣೇಶ, ಹರಿಹರ (ಅರ್ಧ ಶಿವ, ಅರ್ಧ ವಿಷ್ಣು), ಸರಸ್ವತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜಾ ಮನೆಗಳೂ ಸಹಾ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೃಹದೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಯಾವ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಭಕ್ತರು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು, ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಕೆಲವು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಯೋಜನೆ. ಅನೇಕ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾತ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾತ್ರಿಗಳು, ರಾಜರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಬ್ಬಬ್ಬರೂ ಏನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಈ ದೇವಾಲಯಗಳು ಶ್ರೀಮಂತವಾಗಿವೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೇವತೆಗಳು ಯಾವ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ.

ನಾವು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರೂ, ದೇವತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಕಾರಣ ದೇವತೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಹೀನರು ಎಂಬಂತೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ; ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಸಕ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ, ದೇವರು ಅಥವಾ ಯಾತ್ರಿ ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳುವ ಈ ದೃಗ್ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಶ್ರಮಮರಣದ ವಾರ, ಸೋಮವಾರ, 2 ನೇ ದಿನದಂದು ಯೇಸುವಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ದೇವಾಲಯದ ದೇವರು, ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು, ಅವನನ್ನು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿದನು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆ ದಿನ ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದು

ಯೇಸು ಪವಿತ್ರ ವಾರದ 1 ನೇ ದಿನವಾದ, ನಿಸಾನ್ 9 ರ, ಭಾನುವಾರದಂದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಪ್ರಾಚೀನ ಇಬ್ರೀಯ  ವೇದಗಳು  ಮರುದಿನ, ನಿಸಾನ್ 10 ಕ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು, ಇದು ಅವರ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿಸಿದೆ. ದೇವರು ಮುಂಬರುವ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೋಶೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದನು. ದೇವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ:

1 ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ಆರೋನರ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, 2 ಎಲ್ಲಾ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ವರುಷದ ಮೊದಲನೆಯ ತಿಂಗಳಾಗಿರುವುದು. 3 ಇದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಗೋತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯವರು ಒಂದೊಂದು ಕುರಿಮರಿಯನ್ನಾಗಲಿ, ಆಡುಮರಿಯನ್ನಾಗಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 12: 1-3

ಮತ್ತು ಆ ದಿನ ಮಾತ್ರ

ನಿಸಾನ್ ಯಹೂದಿ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೋಶೆಯ ಸಮಯದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಯಹೂದಿ ಕುಟುಂಬವು ನಿಸಾನ್ 10 ರಂದು ಮುಂಬರುವ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಆ ದಿನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು – ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಬ್ರಹಾಮನ ತ್ಯಾಗವು ಸರಿಯಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯಹೂದಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ದಿನದಂದು (ನಿಸಾನ್ 10), ಮುಂಬರುವ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ (ನಿಸಾನ್ 14) ತಮ್ಮ ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು.

ನೀವು ಊಹಿಸಿದಂತೆ, ನಿಸಾನ್ 10 ರಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಜನಸಮೂಹವು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಅಪಾರ ಗುಂಪು, ವಿನಿಮಯದ ಶಬ್ದ, ಚಲಾವಣೆಯ ನಾಣ್ಯದ ಬದಲಾಯಿಸುವಿಕೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಉನ್ಮಾದದ ​​ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಬೃಹದೇಶ್ವರ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಂಡುಬರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಯೇಸುವನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ – ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ

ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸು ಆ ದಿನ ಏನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ‘ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಜಮನೆತನದ ಪ್ರವೇಶದ ನಂತರದ ದಿನವಾಗಿತ್ತು, ನಿಸಾನ್ 10 ರಂದು, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ದಿನವಾಗಿತ್ತು.

ಯೇಸು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಆಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋದನು (ನಿಸಾನ್ 9).

ಮಾರ್ಕನು 11:11

ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ (ನಿಸಾನ್ 10)…

ಮರುದಿನ (ನಿಸಾನ್ 10).

ಮಾರ್ಕನು 11: 12 ಎ

15  ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಯೇಸು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನೂ, ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವರನ್ನೂ ಹೊರಡಿಸಿಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದನು; ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಜುಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿಹಾಕಿದನು; ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಮಾರುವವರ ಮಣೆಗಳನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದನು; 16 ಒಬ್ಬನನ್ನಾದರೂ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯದೊಳಕ್ಕೆ ಹಾದು ಹೋಗಗೊಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 17 ಮತ್ತು ಆತನು ಉಪದೇಶಮಾಡಿ, ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯಲ್ಲಾ? ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳರ ಗವಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.  

ಮಾರ್ಕನು 11: 15-17

ಯೇಸು ಸೋಮವಾರ, ನಿಸಾನ್ 10 ರಂದು, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದನು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಿದನು. ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಡತಡೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿರುವ, ಆತನು ಆ ಅಡತಡೆಯನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುರಿದನು. ಆದರೆ ಕಾಣದ ಸಂಗತಿಯೂ ಸಹಾ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು, ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಹಾನನು ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗವಾಯಿತು.

ದೇವರು ತನ್ನ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತಾನೆ

ಯೋಹಾನನು ಆತನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದು:

ಮರುದಿನ ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಗೋ, ಲೋಕದ ಪಾಪವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಲು ದೇವರು ನೇಮಿಸಿದ ಯಜ್ಞದಕುರಿಮರಿ.

ಯೋಹಾನನು 1: 29

ಯೇಸು ‘ದೇವರ ಕುರಿಮರಿ’. ಅಬ್ರಹಾಮನ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ, ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಮಗನನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ದೇವಾಲಯವು ಇದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿತ್ತು. ನಿಸಾನ್ 10 ರಂದು ಯೇಸು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಿದನು. ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲು ಆತನು ಈ ನಿಖರವಾದ ದಿನದಂದು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಆತನು.

ದೇವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಕರೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ:

ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ ನೀವು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ-
ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆರೆದಿದ್ದೀರಿ
ದಹನಬಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪ ಅರ್ಪಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
7 ಆಗ ನಾನು, “ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ”
ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ.
8 ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ;
ನಿನ್ನ ಕಾನೂನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದೆ. ”

ಕೀರ್ತನೆ 40: 6-8

ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣೆಗಳು ದೇವಾಲಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಎಂದಿಗೂ ದೇವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಯಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆತನು ಅವನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಯೇಸು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರವಾದನೆಯು ಮುಂತಿಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ಉಳಿದ ವಾರಗಳು  ಘಟನೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು.

ಯೇಸು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಏಕೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ

ಆತನು ಅದನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡಿದನು? ಯೇಸು ಯೆಶಾಯನ ಉಲ್ಲೇಖದಿಂದ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾನೆ, ‘ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು’. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಓದಿ (ತನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆಯಲಾಗಿದೆ).

6 ಅನ್ಯದೇಶೀಯರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯೆಹೋವನೆಂಬ ನನ್ನನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸೇವಿಸಿ ನನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ನನಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ದಿನವನ್ನು ಹೊಲೆಮಾಡದೆ ನನ್ನ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಿ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೋ 7 ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ನಾನು ನನ್ನ ಪವಿತ್ರಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲಾಸಗೊಳಿಸುವೆನು; ನನ್ನ ಯಜ್ಞವೇದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಸರ್ವಾಂಗಹೋಮಗಳೂ, ಯಜ್ಞಗಳೂ ನನಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗುವವು; ನನ್ನ ಆಲಯವು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಲಯ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಯೆಶಾಯ 56: 6-7
 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಯೆಶಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ರೀಯ ಋಷಿಗಳು (ಪ್ರವಾದಿಗಳು)

ಮೋರಿಯಾ ಪರ್ವತವು ‘ಪವಿತ್ರ ಪರ್ವತ’ವಾಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗಾಗಿ ಕುರಿಮರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದನು. ಯೇಸು ನಿಸಾನ್ 10 ರಂದು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ದೇವಾಲಯವಾಗಿತ್ತು ‘ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮನೆ’ ಎಂಬುವಂತಹದ್ದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಹೂದಿಗಳು ಮಾತ್ರ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಯೆಶಾಯನು ‘ವಿದೇಶಿಯರು’ (ಯೆಹೂದ್ಯೇತರರು) ಒಂದು ದಿನ ತಮ್ಮ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಆತನಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲ್ಪಡುವದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆಂದು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದನು. ಯೇಸು ತಾನು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಯೆಹೂದ್ಯೇತರರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೆಶಾಯನ ಮೂಲಕ ಘೋಷಿಸಿದನು. ಇದು ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪವಿತ್ರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು

ನಾವು ಆ ಸೋಮವಾರದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಮಿತಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಕುರಿಮರಿಯ ಆಯ್ಕೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯೇಸು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ದಿನ 2, ಸೋಮವಾರದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ

 ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ:

ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಯಾಜಕರೂ, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೂ ಕೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಯಾವ ಉಪಾಯದಿಂದ ಕೊಲ್ಲೋಣ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು; ಏಕೆಂದರೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅತ್ಯಾಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆತನಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಮಾರ್ಕನು 11: 18

ಯೇಸು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ಈಗ ತನ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ ನಾಯಕರೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದನು. ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನ 3 ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ  ನಿಲ್ಲುವ ಶಾಪವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ದಿನ1: ಯೇಸು – ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿ

‘ಲಿಂಗ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದು ‘ಗುರುತು’ ಅಥವಾ ‘ಚಿಹ್ನೆ’, ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ,   ಮತ್ತು ಲಿಂಗವು ಶಿವನ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಶಿವ ಲಿಂಗವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಶಿವ-ಪಿತಾ, ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದುಂಡಾದ ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಊದುಕೊಳವೆ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ, ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಭಾಗಗಳೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ-ಪಿತಾ (ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೂಲ ರೂಪ) ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು-ಪಿತಾ (ಬಟ್ಟಲು- ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾದ ಪೀಠದಂತೆ).  

ಶಿವ-ಪಿತಾ, ವಿಷ್ಣು-ಪಿತಾ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ-ಪೀತಾವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಲಿಂಗ

ಜೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು

ಅನೇಕ ಗಾತ್ರಗಳು, ಅಳತೆಗಳು, ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು, ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಲಿಂಗಗಳು ಇದ್ದರೂ, ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು (ಜ್ಯೋತಿ = ‘ಬೆಳಕು’) ಅಥವಾ ‘ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು’ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು.  ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ (ಅಥವಾ ದ್ವಾದಶ್ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು) ಹಿಂದಿನ ಪುರಾಣಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಶಿವನು ಬೆಳಕಿನ ಬೃಹತ್ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ (ಜ್ಯೋತಿಲಿಂಗ) ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ವಿಷ್ಣು ಬೆಳಕಿನ ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮ ಲಿಂಗದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಬೆಳಕಿನ ಸ್ತಂಭವು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು, ಹೀಗಾಗಿ ದೈವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಶಿವನು ಬೆಳಕಿನ ಬೃಹತ್ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದನು

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯಗಳು

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯಗಳು ಹನ್ನೆರಡು ಪವಿತ್ರ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಶಿವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕಿನ ಸ್ತ೦ಭವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದನು. ಭಕ್ತರು ಈ 12 ತೀರ್ಥ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳು ಈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾವು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ 12 ಜ್ಯೋರ್ಟಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಜ್ಯೋರ್ತಿಲಿಂಗದ ಸ್ಥಳಗಳು

1. ಸೋಮನಾಥ

2. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

3. ಮಹಕಲ

4. ಓಂಕಾರಂ

5. ಕೇದಾರೇಶ್ವರ

6. ಭೀಮಶಂಕರ

7. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ/ವಿಶ್ವನಾಥ

8. ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ

9. ವೈದ್ಯನಾಥ

10. ನಾಗೇಶ್ವರ

11. ರಾಮೇಶ್ವರಂ

12. ಘೃಷ್ಣೇಶ್ವರ

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತಿಗಳು

ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವುದು ನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯದ (ಬೆಳಕು) ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕರು ಈ 12 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತೀರ್ಥ-ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೈವಿಕ ಬೆಳಕನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ತಲುಪುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪದಿದ್ದರೆ ಏನು? ಅಥವಾ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗವನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಬಹಳ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆ ದೈವಿಕ ಬೆಳಕಿನ ದರ್ಶನ ಮರೆಯಾಗಿದ್ದರೆ? ಅಂದಿನಿಂದ ನಾವು ಅನೇಕ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡವರಾಗಿದ್ದರೆ? ನಮಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ? ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಬೆಳಕಿನ ‘ಮಕ್ಕಳು’ ಆಗಬಹುದೇ?

ಯೇಸು: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜ್ಯೋತಿ ನೀಡುವ ಜ್ಯೋತಿ

ಯೇಸು ತಾನು ಬೆಳಕು (ಜ್ಯೋತಿ) ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು, ಇದು ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜಗತ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಬಹುದು ಮತ್ತು ‘ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಬಹುದು’. ಶಿವನ ರೂಪ/ಚಿಹ್ನೆ/ಗುರುತು ದುಂಡಾದ ಊದುಕೊಳವೆ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಜ್ಯೋತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತೆ ‘ಬೀಜ’ ದ ಲಿಂಗವನ್ನು (ರೂಪ/ಚಿಹ್ನೆ/ಗುರುತು) ಬಳಸಿದನು.

ಆತನು ‘ಬೀಜ’ ವನ್ನು ಲಿಂಗವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿದನು?

ನಾವು ಲಾಜರನನ್ನು ಸಾವಿನಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಆತನ ಕರ್ ಸೇವಕನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಯೆರುಸಲೇಮಿನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ‘ಏಳರ’ ಮೂಲಕ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮುಂತಿಳಿಸಿದ ದಿನವನ್ನುಅನುಸರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆತನು ಸ್ವತಃ ಸಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ.  ಈಗ ಇದೇ ದಿನ ನಾವು (ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ) ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಯಹೂದಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೆರುಸಲೇಮ್  ಜನಸಂದಣಿಯಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸುವಿನ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಆಗಮನವು ಯಹೂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಆದರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಗಮನಿಸಿದ ಇತರರನ್ನು ಸಹಾ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

20 ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರು ಗ್ರೀಕರಿದ್ದರು.
21 ಇವರು ಗಲಿಲಾಯ ಬೇತ್ಸಾಯಿದವನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು–ಅಯ್ಯಾ, ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ನೋಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರು.
22 ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಬಂದು ಅಂದ್ರೆಯನಿಗೆ ಹೇಳಿ ದನು; ಅಂದ್ರೆಯನೂ ಫಿಲಿಪ್ಪನೂ ತಿರಿಗಿ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

ಯೋಹಾನ 12: 20-22

ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕರ-ಯಹೂದಿಗಳ ಅಡೆತಡೆ

ಗ್ರೀಕರು (ಯೆಹೂದ್ಯೇತರರು) ಯಹೂದಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಯಹೂದಿಗಳು ಗ್ರೀಕರು ಮತ್ತು ರೋಮನ್ನರನ್ನು ಅಶುದ್ಧರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಗ್ರೀಕರು ಕಾಣದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅದರ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮೂರ್ಖತನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೆಹೂದ್ಯೇತರರು ಕೆಲವು ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು.

ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬರುತ್ತಿದೆ

ಆದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಯೆಶಾಯನು (ಕ್ರಿ.ಪೂ 750) ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು.

ಯೆಶಾಯನು ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ರೀಯ ಋಷಿಗಳು (ಪ್ರವಾದಿಗಳು) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ

ಆತನು ಬರೆದದ್ದು:

ದ್ವೀಪ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ದೂರದ ಜನಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! ನಾನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆ ದನು. ತಾಯಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿದ್ದಂದಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

ಯೆಶಾಯ 49: 1

5ಯಕೋಬ್ಯರನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರಲು ಇಸ್ರಯೇಲರನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ದಾಸನನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ರೂಪಿಸಿದನು,

ತಾಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಮಾಡಿದನಿದನು. ಸನ್ಮಾನ್ಯನು ನಾನು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ದೃಷ್ಟಿಯಲಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವುದು ಆ ದೇವರಲಿ. 6ಮತ್ತೆ ಆತ ಇಂತೆಂದನು ನನಗೆ :“ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವೇನೂ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ನಿನಗೆ ಕುಲಗಳನು ಉದ್ಧರಿಸುವ ಮಾತ್ರಕೆ

ಇಸ್ರಯೇಲರಲಿ ರಕ್ಷಿತರಾದವರನ್ನು ಮರಳಿ ಬರಮಾಡುವ ಮಾತ್ರಕೆ. ನೇಮಿಸಿರುವೆನು ನಿನ್ನನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಜಗದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ.”

ಯೆಶಾಯನು 49: 5-6

ಳು, ಪ್ರಕಾಶಿಸು; ಯಾಕಂದರೆ, ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಬಂತು; ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಉದಯವಾಯಿತು.
2 ಇಗೋ, ಕತ್ತಲೆ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಗಾಢಾಂಧಕಾರವು ಜನಗಳನ್ನೂ ಮುಚ್ಚುವದು; ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನು ಉದಯಿ ಸುವನು; ಆತನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಣ ಬರುವದು.
3 ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳು ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೂ ಅರಸರು ನಿನ್ನ ಉದಯದ ಕಾಂತಿಗೂ ಬರುವರು.

ಯೆಶಾಯ 60: 1-3

ಮುಂಬರುವ ಕರ್ತನ ‘ಸೇವಕನು’ ಯಹೂದಿಯಾಗಿದ್ದರೂ (‘ಯಾಕೋಬನ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು’) ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾ (ಯೆಹೂದ್ಯೇತರರಿಗೆ) ಬೆಳಕಾಗಿರುವನು ಎಂದು ಯೆಶಾಯನು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದನು, ಆತನ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಯ ತುದಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಈ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಂತಿರುವ ಯಹೂದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಜನರ ನಡುವಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು?

ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ: ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿ ಬಂದಿದೆ

ಆದರೆ ಆ ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರದಂದು ಗ್ರೀಕರು ಯೇಸುವನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ:

23ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವ ಗಳಿಗೆಯು ಬಂದಿದೆ. 24ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಗೋದಿಯ ಕಾಳು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಸಾಯದಿದ್ದರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ತರೆ ಬಹಳ ಫಲ ಕೊಡುವುದು 25ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಅದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವನು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯದವನು ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನು. 26ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಲಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಸಹ ಇರುವನು. ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಾದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುವನು. 27ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ತತ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳಲಿ? ‘ತಂದೆಯೇ, ಈ ಗಳಿಗೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು.’ ಆದರೆ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಗಳಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನಲ್ಲಾ? 28ತಂದೆಯೇ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿಕೋ” ಎಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ, “ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ತಿರುಗಿ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವೆನು” ಎಂಬ ಸ್ವರವು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದಿತು. 29ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ, “ಗುಡುಗಿತು” ಎಂದರು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು “ದೇವದೂತನು ಈತನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದನು” ಎಂದರು. 30ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಈ ಶಬ್ದವು ನನಗಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಾಗಿಯೇ ಆಯಿತು. 31ಈಗ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪು ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಇಹಲೋಕಾಧಿಪತಿಯು ಹೊರಗೆ ನೂಕಲ್ಪಡುವನು 32ಆದರೆ ನಾನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುವೆನು” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 33ತಾನು ಎಂಥಾ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದನು. 34ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಜನರು, “ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತಾನೆಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಈ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಯಾರು?” ಎಂದರು. 35ಆಗ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, “ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವೇ ಬೆಳಕು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುಸುಕಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಬೆಳಕು ಇರುವಾಗಲೇ ನಡೆಯಿರಿ. ಕತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ತಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆಂದು ತಿಳಿಯನು. 36ನಿಮಗೆ ಬೆಳಕು ಇರುವಾಗಲೇ ಬೆಳಕನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ನಂಬಿದರೆ ನೀವು ಬೆಳಕಿನ ಮಕ್ಕಳಾರಾಗುವಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದನ್ನು ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡನು. 37ಯೇಸು ಅನೇಕ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಅವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರು ಆತನನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ. 38ಇದರಿಂದ, ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆಶಾಯನು ನುಡಿದ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು, ಅದೇನೆಂದರೆ, “ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಿದರು? ಕರ್ತನ ಭುಜ ಬಲವು ಯಾರಿಗೆ ಗೋಚರವಾಯಿತು?” ಎಂಬುದೇ. 39ಅವರು ನಂಬಲಾರದೇ ಹೋದುದ್ದಕ್ಕೆ ಯೆಶಾಯನು ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅದೇನೆಂದರೆ, 40“ಅವರು ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕಾಣದೆ, ಹೃದಯದಿಂದ ಗ್ರಹಿಸದೆ ಮತ್ತು ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಹೇಗೂ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಇರುವಂತೆ, ಆತನು ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕುರುಡುಮಾಡಿ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಠಿಣಮಾಡಿದನು” ಎಂಬುದೇ. 41ಯೆಶಾಯನು ಯೇಸುವಿನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರಿಂದ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದನು. 42ಆದರೂ ಹಿರೀಸಭೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅನೇಕರು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದರು, ಆದರೆ ತಮಗೆ ಸಭೆಯಿಂದ ಬಹಿಷ್ಕಾರವಾದೀತೆಂದು, ಫರಿಸಾಯರ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಜನರ ಮುಂದೆ ಅರಿಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 43ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆಗಿಂತ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. 44ಯೇಸು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತೇನಂದರೆ, “ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವನು ನನ್ನನ್ನೇ ನಂಬುವವನಲ್ಲದೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಾತನನ್ನು ಸಹ ನಂಬುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 45ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವವನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಾತನನ್ನು ನೋಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 46ನನ್ನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದೆಂದು, ನಾನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. 47ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಅದನ್ನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯದೆ ಹೋದರೆ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ತೀರ್ಪುಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೀರ್ಪುಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಲೋಕವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನಷ್ಟೇ. 48ನನ್ನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ಇರುವವನಿಗೆ ತೀರ್ಪುಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ. ಅದು ನಾನು ಆಡುವ ಮಾತೇ, ಕಡೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವನಿಗೆ ತೀರ್ಪುಮಾಡುವುದು. 49ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ತಂದೆಯೇ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. 50ಆತನ ಆಜ್ಞೆಯು ನಿತ್ಯಜೀವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು; ಆದುದರಿಂದ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನೆಲ್ಲಾ ತಂದೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದನು.

ಯೋಹಾನ 12: 23-50

ಯೇಸು ಗ್ರೀಕರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಉತ್ಸಾಹಿಯಾಗಿದ್ದನು, ಮತ್ತು ‘ಎಲ್ಲಾ ಜನರು’ (ಕೇವಲ ಯಹೂದಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ) ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರಾರಂಭವೆಂದು ಇದನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದನು. ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಇಲ್ಲದವರೂ, ಪಾಪದಿಂದ ಹೊರೆಯಾಗುವವರು, ಮತ್ತು ಮಾಯೆಯಿಂದ ಕುರುಡಾಗಿರುವವರು ಸಹ ಆತನ ಬೆಳಕನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ (ವ .46), ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಗಲು ಜ್ಯೋತಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ನೋಡುವವರು ‘ಆತನನ್ನುಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಾತನನ್ನು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ’(ವ .45) – ಅವರು ದೈವಿಕತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.

ಯೇಸು: ‘ಬೀಜ’ ದಿಂದ ಚಿಹ್ನೆ (ಲಿಂಗ)

ಯೇಸು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಆತನು ಸ್ವತಃ ಬಳಸಿದ ಚಿಹ್ನೆ, ಅಥವಾ ಲಿಂಗ, ಎಂದರೆ ‘ಬೀಜ’ ಎಂಬದಾಗಿತ್ತು (ವ 24). ಆ ಚಿಹ್ನೆ ಏಕೆ? ಇದು ಶಿವನ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಲ್ಪವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆತನು ‘ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲ್ಪಡುವ’ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದನು, ಅದು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಬರಲಿರುವ ಸಾವಿನ ಕುರಿತು ಸುವಾರ್ತೆಯು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಯುವಿಕೆಯು ಹೇಗೆ ಸಾವಿನ ಸೋಲನ್ನು ತರುತ್ತದೆ? ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ಅಸುರರ ನಡುವಿನ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರುಗಳು ತಮ್ಮ ಯುದ್ಧದ ವಿಜಯದಿಂದ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು, ಸಾಯುವ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲ.

ಶ್ರಮಮರಣ ವಾರದ ಬೆಳಕನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನನ್ನು ಈ ವಾರಗಳ ಮೂಲಕ  ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆತನು ಆ ವಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಚಲನೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದನು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶ್ರಮಮರಣದ ವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಈ ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆಗಳು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದನೆಯ ನಂತರ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಮಾದರಿಯಾಗಿವೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಹಾ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತವೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವನು ಸ್ವತಃ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನೆಂದು ಆತನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.

ನಾವು ಈ ದೈನಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಶ್ರಮಮರಣ ವಾರದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶ್ರಮಮರಣ ವಾರದ ಘಟನೆಗಳು: ದಿನ 1, ಭಾನುವಾರ

ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ, ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ, ಆತನು ಮೂರು ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಜೆಕರ್ಯನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದಂತೆ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಆತನು ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದನು. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಆತನು ಅನ್ಯಜನರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಗೊಳಿಸಲು, ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಲು ಯೆಶಾಯನು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದನು.

ನೇ ದಿನದಂದು ಆತನು ಭೂಮಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸು, ಜೀವನಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿರ್ಜೀವವಾದ ಪವಿತ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ

ಬನಾರಸ್ ಏಳು ಪವಿತ್ರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ (ಸಪ್ತ ಪುರಿ) ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಥ-ಯಾತ್ರೆಗೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅನೇಕರು ಜೀವನದ  ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಸ್ಥಳವು, (ವರುಣ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಿ ನದಿಗಳು ಗಂಗೆಯನ್ನು ಸೇರುವ ಸ್ಥಳ) ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಬನಾರಸ್, ವಾರಣಾಸಿ, ಅವಿಮುಕ್ತ, ಅಥವಾ ಕಾಶಿ (“ಬೆಳಕಿನ ನಗರ”) ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬನಾರಸ್ನಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕಂಡುಕೊಂಡನು.

ಮೃತರು ವಾರಣಾಸಿಯ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿದರು

ಕಾಶಿ ಖಂಡದ (ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಥ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ‘ಪ್ರವಾಸ ಕೈಪಿಡಿ’ ಪುರಾಣ) ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವ, ಭೈರವನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಯಾದ ವಾದದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ತಲೆಯನ್ನು ಅವನ ದೇಹದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಈ ಘೋರ ಅಪರಾಧದಿಂದಾಗಿ, ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆ ಅವನ ಕೈಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿತು – ಅಪರಾಧವು ಅವನಿಂದ ದೂರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಿವ/ಭೈರವನು ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು (ಮತ್ತು ಅಂಟಿಕೊಂಡ ತಲೆ) ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅನೇಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದನು ಆದರೆ ಅವನು ಬನಾರಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಜಾರಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಿವನು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ತೀರ್ಥಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬನಾರಸ್ ಅನ್ನು ಬಯಸಿದನು ಮತ್ತು ಇಂದು ಬನಾರಸ್ ತನಗೆ ಅರ್ಪಣೆಮಾಡಲಾದ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

ಬನಾರಸ್: ಸಾವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಗರ

ಕಲಾ ಭೈರವ ಶಿವನ ಭಯಾನಕ ಗುಣಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಕಲಾ (ಸಂಸ್ಕೃತ: काल) ಎಂದರೆ ‘ಸಾವು’ ಅಥವಾ ‘ಕಪ್ಪು’ ಎಂದರ್ಥವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಭೈರವನನ್ನು ಬನಾರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಮ, ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಾವಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವರು. ಹೀಗೆ ಭೈರವ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಯುವವರು ಭೈರವನನ್ನು (ಭೈರವಿ ಯಾತನ) ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಬನಾರಸ್ ಸಾಯಲು ಮತ್ತು ಶವಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲು ಒಂದು ಶುಭ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ವಿಷಯವು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಾವು ಹಾಗೂ ಸಂಸಾರದ ವಿಮೋಚನೆಯ ಭರವಸೆಯು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮನ್ನು  ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಾವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ವಾರಣಾಸಿ ಜೀವನದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಅಂತಿಮವಾದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಬನಾರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ದಹನ ಘಟ್ಟಗಳಿವೆ, ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಮತ್ತು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಸಾವಿನ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೈಸ್, ನದಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಂಕಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ದಿನವಾದರೂ 30000 ಭಕ್ತರು ಬನಾರಸ್ ಘಟ್ಟದಿಂದ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬಹುದು.

ಅದರಂತೆ, ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜನಸಮೂಹ ಬನಾರಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಲು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಿವನು ಅವರ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುರಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸೂಚನೆ ನೀಡುವನು. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ, ಬನಾರಸ್ ಸಾವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ನಗರವಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ, ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು…

ಯೆರುಸಲೇಮ್: ಸಾವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಗರ

ಯೆರುಸಲೇಮ್ ಸಾವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾಗಿದೆ, ಅದರ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಸಾವಿನಿಂದ ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಅವರ ಮೇಲಿರುವ ಸಾವಿನ ಹಿಡಿತದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳಿಂದ, ಯಹೂದಿಗಳು ಈ ಮುಂಬರುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆಧುನಿಕ ಯೆರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಗೋರಿಗಳು; ಸಾವಿನಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ಆಶಯ

ಯೇಸು ಈ ಪವಿತ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದನು, ಈಗ ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದಿನ. ಆತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ರೀತಿ,  ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮಯವು ಅವನನ್ನು ಜೀವನದ ರಕ್ಷಕ (ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾವಿನಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ) ಎಂದು ತೋರಿಸಿತು. ಆದರೆ ಆತನು ತನಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಜೀವನದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನಿಮಗಾಗಿ ಮತ್ತು ನನಗಾಗಿ ಜೀವನದ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಆತನು ಲಾಜರನನ್ನು ಸಾವಿನಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ನಂತರ ಸಾವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಸುವಾರ್ತೆಯು  ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ:

ಯೇಸು ರಾಜನಾಗಿ ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ

12ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹರಡಿತು.ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬಂದು ನೆರೆದಿದ್ದ ಜನಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿತು. 13ಖರ್ಜೂರದ ಗರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟರು. ‘ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರುವಾತನಿಗೆ ಜಯಜಯವಾಗಲಿ ! ಇಸ್ರಯೇಲಿನ ಅರಸನಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ !’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. 14ಯೇಸು ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಾಯದ ಹೇಸರಗತ್ತೆಯೊಂದನ್ನು ಹತ್ತಿಹೊರಟರು. 15ಇದನ್ನು ಕುರಿತೇ, ‘ಸಿಯೋನ್ ನಗರಿಯೇ, ಅಂಜಬೇಡ. ಇಗೋ ನೋಡು; ಹೇಸರಗತ್ತೆಯನ್ನೇರಿ ಬರುತ್ತಿರುವನು ನಿನ್ನ ಅರಸನು’ ಎಂದಿದೆ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥ. 16ಇದೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಆಗ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೆದದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕುರಿತೇ; ಆ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೆರವೇರಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಯೇಸು ಮಹಿಮಾಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಾದ ಮೇಲೆ ಅವರು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡರು. 17ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಲಾಸರನನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದು ಸಾವಿನಿಂದ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎಬ್ಬಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನು ಇತರರಿಗೆ ಸಾರುತ್ತಿದ್ದರು. 18ಈ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದಲೂ ಜನರು ಯೇಸುವನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. 19ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಕಂಡ ಫರಿಸಾಯರು ತಮ್ಮತಮ್ಮೊಳಗೆ, “ನೋಡಿದಿರಾ? ನಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆಯಲ್ಲಾ !” ಎಂದುಕೊಂಡರು.

ಯೋಹಾನ 12:12-19

ಪ್ರಾಚೀನ ಇಬ್ರೀಯ ರಾಜರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲು ನಾವು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ದಾವೀದನ ಅಶ್ವಮೇಧಯಜ್ಞ ಆಚರಣೆ

ಪೂರ್ವಜ ರಾಜ ದಾವೀದನಿಂದ (ಕ್ರಿ.ಪೂ.1000) ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ಇಬ್ರೀಯ ರಾಜರು ತಮ್ಮ ರಾಜ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡಿ ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಯೆರುಸಲೇಮ್ಗೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದಿಕ ಅಶ್ವಮೇಧ/ಅಸ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ ಕುದುರೆ ತ್ಯಾಗದಿಂದ, ರೂಪ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ, ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಆಗಿತ್ತು-ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಅವರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು.

ಜೆಕರ್ಯನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ವಿಭಿನ್ನಪ್ರವೇಶ

ಮುಂಬರುವ ರಾಜನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ಜೆಕರ್ಯನು, ಈ ಮುಂಬರುವ ರಾಜನು ಯೆರುಸಲೇಮನ್ನು, ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ರಾಜ ಸವಾರಿಯ ಬದಲಿಗೆ ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತನು ಎಂದು ಸಹಾ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಈ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಘಟನೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿವಿಧ ಇಬ್ರೀಯ ಋಷಿಗಳು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಜೆಕರ್ಯನು ಮತ್ತು ಇತರರು ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಮುಂಬರುವ ರಾಜನ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದರು

ಜೆಕರ್ಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಜೆಕರ್ಯನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾದನೆ ಎಂದರೆ:

ಮುಂಬರುವ ಚೀಯೋನಿನ ರಾಜ

9ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ, ಆನಂದಿಸಿರಿ, ಸಿಯೋನಿನ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡಿರಿ, ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಜನಗಳೇ, ಇಗೋ, ಬರುತಿಹನು ನಿಮ್ಮ ಅರಸನು ನ್ಯಾಯವಂತನು, ಜಯಶೀಲನು ಆತನು ವಿನಮ್ರನು, ಹೇಸರಗತ್ತೆಯನ್ನೇರಿ ಸಾಗಿಬರುತಿಹನು. 10ಕಿತ್ತುಹಾಕುವೆನು ಎಫ್ರಯಿಮಿನ ರಥಬಲವನು ನಿಶ್ಶೇಷಮಾಡುವೆನು ಜೆರುಸಲೇಮಿನ ಅಶ್ವಬಲವನು ಮುರಿಯಲಾಗುವುದು ಯುದ್ಧದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನು. ಘೋಷಿಸುವೆನು ಶಾಂತಿಯನು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಆತನ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಸಮುದ್ರದವರೆಗೆ ಯೂಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿಯಿಂದ ಭುವಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೆ. 11ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ನೀವು ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕರೆತರುವೆನು ನಿಮ್ಮವರನು ಸೆರೆಯಾಳತ್ವದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತುವೆನು ನಿಮ್ಮವರನು ಆ ಸೆರೆಬಾವಿಯಿಂದ.

ಜೆಕರ್ಯನು 9: 9-11

ಜೆಕರ್ಯನು ಬರಲಿರುವ ರಾಜನು  ಇತರ ರಾಜರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಆತನು ‘ರಥಗಳು’, ‘ಯುದ್ಧ ಕುದುರೆಗಳು’ ಮತ್ತು ‘ಯುದ್ಧ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು’ ಬಳಸಿ ರಾಜನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಈ ರಾಜನು ಈ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ‘ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾನೆ’. ಹೇಗಾದರೂ, ಈ ಬರಲಿರುವ ರಾಜನು ಶತ್ರು- ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುವನ್ನು ಸೋಲಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಇದು ನಾವು ಈ ರಾಜನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಶತ್ರು ಎದುರಾಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನ್ಯ, ಅಥವಾ ಅವನ ಜನರಿಂದ ದಂಗೆ, ಅಥವಾ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ  ಇರುವ ಜನರು. ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಜೆಕರ್ಯನು ಬರೆದದ್ದು, ರಾಜನು ‘ಕತ್ತೆಯ’ ಮೇಲೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು ‘ನಿಮ್ಮವರನು ಸೆರೆಯಾಳತ್ವದಿಂದ ಮೇಲೆತ್ತುವೆನು ನಿಮ್ಮವರನು ಆ ಸೆರೆಬಾವಿಯಿಂದ (ವ 11). ‘ಬಾವಿ’ ಎಂಬುದು ಸಮಾಧಿಯನ್ನು, ಅಥವಾ ಸಾವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಇಬ್ರೀಯ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮುಂಬರುವ ರಾಜನು ಕೈದಿಗಳನ್ನು, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ದುಷ್ಟ ರಾಜರು, ಅಥವಾ ಸೆರೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೊರಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾವಿನ ‘ಕೈದಿಗಳನ್ನು’ ಬಿಡಿಸಲು ಹೊರಟ್ಟಿದ್ದನು.

ಜನರನ್ನು ಸಾವಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಉಳಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು, ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೂಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ‘ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ’ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಂತರ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಜೆಕರ್ಯನು ಜನರನ್ನು ‘ಸಾವಿನಿಂದ’ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು – ಈಗಾಗಲೇ ಸತ್ತವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಜೆಕರ್ಯನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ರಾಜನು,ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವನು, ಸ್ವತಃ ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ – ಅದರ ಕೈದಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರದಂದು ಯೇಸುವಿನ ನೆರವೇರಿಕೆ

ಈಗ ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದಿನದಂದು ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಬ್ರೀಯ ‘ಅಶ್ವಮೇಧ’ ಯಜ್ಞ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಯೇಸು ಜೆಕರ್ಯಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದನು. ಯುದ್ಧ ಕುದುರೆಯ ಬದಲು ಅವನು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದನು. ಜನರು ದಾವೀದನಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿದಂತೆ ಅದೇ ಹಾಡನ್ನು ತಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಗೀತೆಯಿಂದ  (ಕೀರ್ತನೆಗಳು) ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಾಡಿದರು:

25ರಕ್ಷಿಸು ಪ್ರಭೂ, ರಕ್ಷಿಸು ದಯವಿಟ್ಟು, ಸುಕ್ಷೇಮ ನೀಡು ಪ್ರಭು ಕರುಣೆಯಿಟ್ಟು. 26ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲಿ ಬರುವವನಿಗೆ ಜಯಮಂಗಳ, ಪ್ರಭುವಿನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಹ ನಮ್ಮಿಂದ ಶುಭಮಂಗಳ. 27ಪ್ರಭುವೆ ದೇವನು, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜ್ಯೋತಿಯನು ಬೆಳಗಿದವನು, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡಿರಿ, ಬಲಿಪೀಠದ ಸುತ್ತ, ಹಿಡಿದು ರೆಂಬೆಗಳನು.

ಕೀರ್ತನೆ 118: 25-27

ಜನರು ಯೇಸು ಲಾಜರನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ಅವರು ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಆತನ ಆಗಮನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೀರ್ತನೆ 118: 25 ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತೆ ಅವರು ‘ಹೋಸನ್ನ’  ಎಂದರೆ ‘ರಕ್ಷಿಸು’ ಎಂದು ಕೂಗಿದರು. ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಯಾವುದರಿಂದ ‘ರಕ್ಷಿಸಲು’ ಹೊರಟಿದ್ದನು? ಜೆಕರ್ಯ ಪ್ರವಾದಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ – ಸ್ವತಃ ಸಾವು. ತಮ್ಮ ಸಾವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಗರವನ್ನುಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಸ್ವತಃ ರಾಜನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಯೇಸು ದುಃಖದಿಂದ ಅಳುತ್ತಾನೆ

ಯೇಸು ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರದಂದು ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ (ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರವೇಶ  ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಅವನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಅವರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ.

41ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, 42“ಇಂದಾದರೂ ನೀನು ಶಾಂತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಈಗ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿದೆ. 43ಕಾಲವು ಬರುವುದು. ಆಗ ಶತ್ರುಗಳು ನಿನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಆಳ್ವೇಲಿಯೆಬ್ಬಿಸಿ, ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ನುಗ್ಗಿ, 44ನಿನ್ನನ್ನೂ ನಿನ್ನೊಳಗಿನ ಜನರನ್ನೂ ಧ್ವಂಸಮಾಡುವರು; ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ನಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುವರು. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಅರಸಿ ಬಂದ ಕಾಲವನ್ನು ನೀನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳದೆಹೋದೆ,” ಎಂದು ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟರು.

ಲೂಕನು 19: 41–44

ನಾಯಕರು ‘ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ’ ‘ದೇವರ ಬರೋಣದ ಸಮಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು.

ಆತನು ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದೇನು? ಅವರು ಕಳೆದುಕೊಂಡದ್ದೇನು?

ಅವರು 537 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ‘ಏಳರ’ ಒಗಟನ್ನು ತಮ್ಮ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಏಳರ  ಈ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯು ಐದು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ರಾಜನ ಆಗಮನವನ್ನು ಮುಂತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದಾನಿಯೇಲನ ಏಳು ಆತನ ಬರೋಣದ ದಿನವನ್ನು ಮುಂತಿಳಿಸುತ್ತದೆ

ಜೆಕರ್ಯನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು (ಮರಣವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬರುವ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ) ಮತ್ತು ದಾನಿಯೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು  ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ನಗರದಲ್ಲಿ – ಯೆರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ, ಸಾವಿನ ಪವಿತ್ರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಶುಭವಾಗಿತ್ತು.

ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ

ಬನಾರಸ್ ಎಂಬದು ಶುಭ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವದರಿಂದಾಗಿ ಸತ್ತವರ ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರಾ ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರು ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ಭೈರವ ಕಥೆಯ ಅದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕಾಶಿ, ಬೆಳಕಿನ ನಗರ ಎಂದಾಗಿದೆ.

ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಕ್ಷಕ ಯೆರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಅದು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರಬೇಕು. ಆತನ ಪ್ರಕಾರ, ಯೆರುಸಲೇಮಿನ ಹೊರಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ.

ಏಕೆ?

ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ‘ಲೋಕದ ಬೆಳಕು’ ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡನು, ಆತನ ಗೆಲುವು ಯೆರುಸಲೇಮಿನಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ – ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ವಾಸಿಸುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ. ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಆ ವಾರದ ಘಟನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಾವಿನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಬರಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು: ‘ಏಳು’ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ಪವಿತ್ರವಾದ ಏಳು

ಏಳು ಎಂಬುದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ. ಗಂಗಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಯಮುನ, ಸಿಂಧು, ಸರಸ್ವತಿ, ಕಾವೇರಿ, ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾ ಎಂಬ ಏಳು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

ಏಳು ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಳು ಪವಿತ್ರ ನಗರಗಳಿವೆ (ಸಪ್ತ ಪುರಿ). ಏಳು ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು:

  1. ಅಯೋಧ್ಯೆ (ಅಯೋಧ್ಯ ಪುರಿ),
  2. ಮಥುರಾ (ಮಧುರಾ ಪುರಿ),
  3. ಹರಿದ್ವಾರ (ಮಾಯಾ ಪುರಿ),
  4. ವಾರಣಾಸಿ (ಕಾಶಿ ಪುರಿ),
  5. ಕಾಂಚಿಪುರಂ (ಕಾಂಚಿ ಪುರಿ),
  6. ಉಜ್ಜೈನ್  (ಅವಂತಿಕ ಪುರಿ),
  7. ದ್ವಾರಕಾ (ದ್ವಾರಕಾ ಪುರಿ)

ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಏಳು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಏಳು ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳು

… 14 ಲೋಕಗಳಿವೆ, ಏಳು ಉನ್ನತವಾದವುಗಳಿವೆ. (ವ್ಯಾಹರ್ಟಿಸ್ ) ಮತ್ತು ಏಳು ಕೆಳಭಾಗಗಳು (ಪಾಟಾಲಸ್), ಅಂದರೆ. ಭು, ಭುವಸ್, ಸ್ವರ್, ಮಹಾಸ್, ಜನಸ್, ತಪಸ್, ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಮತ್ತು ಅಟಲ, ವಿಟಲ, ಸುತಲ, ರಸಾತಲ, ತಲಾತಲ, ಮಹಾತಲ, ಪಾತಾಳ

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಚಕ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಏಳು ಚಕ್ರ ವಲಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಾರೆ

1. ಮುಲಾಧಾರ 2. ಸ್ವಧಿಸ್ತಾನ 3. ನಭಿ-ಮಣಿಪುರ 4. ಅನಾಹತ 5. ವಿಶುದ್ಧಿ 6. ಅಜ್ನಾ
7. ಸಹಸ್ರರ

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ‘ಏಳು’

ನದಿಗಳು, ತೀರ್ಥಗಳು, ವ್ಯಾಹರ್ಟಿಸ್, ಪಾಟಾಲಸ್ ಮತ್ತು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ‘ಏಳ’ ರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಸಲು ಏಳು  ಸಹ ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣಲ್ಪಡುವದರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಆತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಏಳರಲ್ಲಿನ ಏಳು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ನಾವು ಈ ‘ಏಳು ಚಕ್ರಗಳ ಏಳನ್ನು’ ವಿವರಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಇಬ್ರೀಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡೋಣ.

ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರೂ, ತಮ್ಮ ನಡುವೆ ಮಾನವ ಹೊ೦ದಾಣಿಕೆಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸಿದರೂ, ಅವರ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಮುಂಬರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೆಶಾಯನು ಸಸಿಯ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ಈ ಸಸಿಯು  ಯೋಶುವ, (ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯೇಸು) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜೆಕರ್ಯನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಹೌದು, ಯೇಸು ಜೀವಿಸಿದ 500 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರವಾದಿ ದಾನಿಯೇಲನು- ಏಳರಲ್ಲಿ

ಈಗ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ. ಅವನು  ಬಾಬೇಲಿನ ಗಡಿಪಾರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಬಾಬೇಲಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯಾದ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದನು – ಮತ್ತು ಇಬ್ರೀಯ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳ ಇತರ ಪ್ರವಾದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾನಿಯೇಲನ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ:

21ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ, ಮೊದಲು ನನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಗಬ್ರಿಯೇಲೆಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸುರುಸುರಾಗಿ ಹಾರಿಬಂದು, ಸಂಧ್ಯಾನೈವೇದ್ಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿ, ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿ, ಹೀಗೆಂದು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದನು: 22“ದಾನಿಯೇಲನೇ, ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾನಬೋಧೆ ಮಾಡಲು ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ; 23ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ದೇವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ದೇವರಿಗೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನು. ಈ ದೈವೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಲೋಚಿಸು; ಈ ದರ್ಶನವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊ:

24“ಅಧರ್ಮವನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅಪರಾಧವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ದರ್ಶನವನ್ನೂ ಪ್ರವಾದಿಯ ನುಡಿಯನ್ನೂ ಮುದ್ರೆಹಾಕಿ ಯಥಾರ್ಥ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ, ಅತಿಪರಿಶುದ್ಧವಾದುದನ್ನು ಅಭಿಷೇಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಜನಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಪವಿತ್ರನಗರಕ್ಕೂ ಏಳೆಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕೆಂದು ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. 25ಇದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊ, ‘ಹಿಂದಿರುಗಿ ಜೆರುಸಲೇಮನ್ನು ಪುನರ್‍ ನಿರ್ಮಿಸಿ’ ಎಂಬ ದೈವೋಕ್ತಿ ಹೊರಡುವಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಭುವಾಗಿ ಅಭಿಷಿಕ್ತನಾದವನು ಬರುವುದರೊಳಗೆ ಏಳು ಸಾರಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಬೇಕು. ಅದು ಪುನಃ ಬೀದಿ ಚೌಕಗಳಿಂದಲೂ ಕೋಟೆಕೊತ್ತಲುಗಳಿಂದಲೂ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟು ಏಳು ಸಾರಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಇರುವುದು. ಆ ಕಾಲವು ಬಹು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಕಾಲವಾಗಿರುವುದು. 26ಆ ಏಳುಸಾರಿ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷಿಕ್ತನನ್ನು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವರು. ದಂಡೆತ್ತಿಬರುವ ರಾಜನ ಜನರು ನಗರವನ್ನೂ ಪವಿತ್ರಾಲಯವನ್ನೂ ಹಾಳುಮಾಡುವರು. ಪ್ರಳಯದಿಂದಲೋ ಎಂಬಂತೆ ನಗರವು ನಾಶವಾಗುವುದು. ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಯುದ್ಧವೂ ನಿಶ್ಚಿತ ವಿನಾಶವೂ ಸಂಭವಿಸುವುವು.

ದಾನಿಯೇಲ 9: 21-26 ಎ

ಇದು ಆತನು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ ‘ಅಭಿಷಿಕ್ತನ’ (= ಕ್ರಿಸ್ತ = ಮೆಸ್ಸೀಯ) ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ‘ಯೆರುಸಲೇಮನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು’ ಎಂಬ ಆದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ನೀಡಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. 537) ಈ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ನೋಡಲು ಅವನು ಬದುಕಿರಲಿಲ್ಲ.

ಯೆರುಸಲೇಮನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಆದೇಶ

ಆದರೆ ದಾನಿಯೇಲನ ನಂತರ, ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನೆಹೆಮಿಯನು ಈ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವದನ್ನು ನೋಡಿದನು. ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ.

1ನಾನು ರಾಜನ ಪಾನಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಅರ್ತಷಸ್ತರಾಜನ ಇಪ್ಪತ್ತನೆಯ ವರ್ಷದ ಚೈತ್ರಮಾಸದಲ್ಲಿ, ರಾಜನು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಪಾನಮಾಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಅವನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ ಖಿನ್ನನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2ರಾಜ ನನಗೆ, “ನೀನು ಕಳೆಗುಂದಿದವನಾಗಿರುವೆ, ಏಕೆ? ನಿನ್ನ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲವೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಮನೋವೇದನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಕಾರಣ ಇರಲಾರದು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ. ನನಗೆ ಮಹಾಭೀತಿಯುಂಟಾಯಿತು. 3ನಾನು ರಾಜನಿಗೆ, “ರಾಜಾಧಿರಾಜರು ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರಲಿ! ನನ್ನ ಪೂರ್ವಿಕರ ಸಮಾಧಿಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣವು ಹಾಳಾಗಿ ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿವೆ; ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದದೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೆ?,” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

4ಆಗ ರಾಜ, “ನಿನ್ನ ಆಶೆಯೇನು?,” ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. ನಾನು ಪರಲೋಕ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ, “ರಾಜರ ಚಿತ್ತವಿರುವುದಾದರೆ, 5ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸೇವಕನು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಯೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಿದ್ದರೆ, ನನ್ನ ಪಿತೃಗಳ ಸಮಾಧಿಗಳಿರುವ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಜುದೇಯ ನಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲು ನನಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಗಬೇಕು,” ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 6ರಾಜರ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಳು ರಾಣಿ. ರಾಜ, “ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟುಕಾಲಬೇಕು? ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿರುಗುವೆ,” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದ. ನಾನು ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಅವನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬರಲು ಅಪ್ಪಣೆಕೊಟ್ಟ.

ನೆಹೆಮಿಯಾ 2: 1-6

11ಅನಂತರ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳಿದ್ದೆ.

ನೆಹೆಮಿಯಾ 2: 11

ಇದು “ಯೆರುಸಲೇಮನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ” ಆದೇಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರವಾದಿಸುವದಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಪರ್ಷಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಟಾಕ್ಸೆರ್ಕ್ಸ್‌ನ, 20 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಕ್ರಿ.ಪೂ 465 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ತನ್ನ  20 ನೇ ವರ್ಷ ಕ್ರಿ.ಪೂ 444 ರಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಯಿತು. ದಾನಿಯೇಲನ ನಂತರ ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪರ್ಷಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದನು, ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮುಂದಿಡುವ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು.

ರಹಸ್ಯವಾದ ಏಳು

“ಏಳು ‘ಏಳರ’ ಮತ್ತು ಅರವತ್ತೆರಡು ‘ಏಳರ’’’ನಂತರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ದಾನಿಯೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

‘ಏಳು’ ಎಂದರೇನು?

ಮೋಶೆಯ ನಿಯಮವು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಚಕ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ 7 ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಕೃಷಿಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಏಳು’ 7- ವರ್ಷಗಳ ಚಕ್ರವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಮೊದಲ ಭಾಗವು ‘ಏಳು ಏಳರ’ ಅಥವಾ  ಏಳು 7- ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗಳು. ಇದು, 7*7 = 49 ವರ್ಷಗಳು, ಇದು ಯೆರುಸಲೇಮನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಅರವತ್ತೆರಡು ಏಳರ, ಆದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಕ್ಷಣಗಣನೆ 7*7+62*7 = 483 ವರ್ಷಗಳು. ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ 483 ವರ್ಷಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

360 ದಿನಗಳ ವರ್ಷ

ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ೦ಚಾ೦ಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನರು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು 360 ದಿನಗಳ ದೀರ್ಘ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಪ೦ಚಾ೦ಗದಲ್ಲಿ ‘ವರ್ಷದ’ ಸಮಯವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಲು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ (ಸೌರ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ) 365.24 ದೀರ್ಘ ದಿನಗಳು, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಾಂಗದವರಿಗೆ 354 ದಿನಗಳು (ಚಂದ್ರನ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ). ದಾನಿಯೇಲನು ಬಳಸಿದ್ದು 360 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ 483 ‘360-ದಿನ’ ವರ್ಷಗಳು ಎಂದರೆ 483*360/365.24 = 476 ಸೌರ ವರ್ಷಗಳು.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆಗಮನವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ಈಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾವಾಗ ಬರುವನೆಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಹುದು. ನಾವು ‘ಕ್ರಿ.ಪೂ.’ ದಿಂದ ‘ಸಿಇ’ ಯುಗಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷದೊಂದಿಗೆ 1 ಕ್ರಿ.ಪೂ. ದಿಂದ 1 ಸಿಇ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ (‘ಶೂನ್ಯ’ ವರ್ಷವಿಲ್ಲ). ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರಾರಂಭದ ವರ್ಷಕ್ರಿ.ಪೂ 444 (ಅರ್ಟಾಕ್ಸೆರ್ಕ್ಸ್‌ನ 20 ನೇ ವರ್ಷ)
ಸಮಯದ ದೀರ್ಘ 476 ಸೌರ ವರ್ಷಗಳು
ಆಧುನಿಕ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆಗಮನದ ನಿರೀಕ್ಷೆ (-444 + 476 + 1) (0 ಸಿಇ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ‘+1’) =
ನಿರೀಕ್ಷಿತ ವರ್ಷ33 ಸಿಇ
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯ ಆಧುನಿಕ ಪಂಚಾಂಗ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು

ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಚರಣೆಯಾದ ರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ದಿನದಂದು ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಘೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅವರ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದನು. ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ – ವರ್ಷ 33 ಸಿಇ.

ಪ್ರವಾದಿಗಳಾದ ದಾನಿಯೇಲ ಮತ್ತು ನೆಹೆಮೀಯ, ಅವರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬರನೊಬ್ಬರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ಕ್ಷಣಗಣನೆಯನ್ನು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ದೇವರಿಂದ ಹೊ೦ದಾಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ದಾನಿಯೇಲನು ತನ್ನ ‘ಏಳರ’ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದ 537 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿ ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಜೆಕರ್ಯನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಯೋಜನೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಆಗಮನವನ್ನು ‘ದಿನ’ ಕ್ಕೆ’ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ಅದು ಸಂಭವಿಸುವ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ, ಪ್ರವೇಶನದ ವರ್ಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಸಹಾ ಅದನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ದಾನಿಯೇಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು 360-ದಿನಗಳ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 483 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ್ದನು. ಅದರಂತೆಯೇ, ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು:

483 ವರ್ಷಗಳು  *  360 ದಿನಗಳು / ವರ್ಷ = 173880 ದಿನಗಳು

ಆಧುನಿಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂಚಾಂಗದ  ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 365.2422 ದಿನಗಳು/ವರ್ಷಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು 476 ವರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25 ದಿನಗಳು. (173880/365.24219879 = 476 ಉಳಿದದ್ದು 25)

ಅರ್ಟಾಕ್ಸೆರ್ಕ್ಸ್ ರಾಜ ಯೆರುಸಲೇಮಿನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದರು:

ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಸಾನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ…

ನೆಹೆಮೀಯ 2:1

ನಿಸಾನ್1ಖಚಿತವಾಗಿದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಯಹೂದಿಗಳ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನು ನೆಹೆಮಿಯನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಕಾರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಚಂದ್ರ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕಾರಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿಸಾನ್ 1ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ನಿಸಾನ್1, ಕ್ರಿ.ಪೂ 444 ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಪರ್ಷಿಯಾದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅರ್ಟಾಕ್ಸೆರ್ಕ್ಸ್‌ನ 20 ನೇ  ವರ್ಷದ ನಿಸಾನ್ 1 ರ ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 4ನೇ ದಿನದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿ.ಪೂ 444 ರಂದು ಆಧುನಿಕ ಪಂಚಾಂಗದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತವೆ  [[1]].

ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರದ ದಿನಕ್ಕೆ

ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ 476 ವರ್ಷಗಳ ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಈ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 4, 33 ಸಿಇಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಚ್ 4, 33 ಸಿಇ ಉಳಿದ 25 ದಿನಗಳನ್ನು  ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 29, 33 ಸಿಇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29, ಕ್ರಿ.ಶ 33, ಭಾನುವಾರ – ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ – ಯೇಸು ಕತ್ತೆಯ  ಮೇಲೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ದಿನ.[2]

ಪ್ರಾರಂಭ – ತೀರ್ಪು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆಕ್ರಿ.ಪೂ 444 , ಮಾರ್ಚ್ 4
ಸೌರ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ (-444+ 476 +1)ಮಾರ್ಚ್ 4, 33 ಸಿಇ
ಏಳರಉಳಿದ 25 ದಿನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಮಾರ್ಚ್ 4 + 25 = ಮಾರ್ಚ್ 29, 33 ಸಿಇ
ಮಾರ್ಚ್ 29, 33 ಸಿಇಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಯೇಸುವಿನ ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ
ಮಾರ್ಚ್ 29, 33 ಸಿಇ ರಂದು, ಕತ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಯೇಸು ಜೆಕರ್ಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ಮತ್ತು ದಾನಿಯೇಲನ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ಪೂರೈಸಿದನು.
ದಾನಿಯೇಲನ ‘ಏಳರ’ ಚಕ್ರವು  ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ದಿನದಂದು ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ

ದಾನಿಯೇಲನು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು 173880 ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದನು; ನೆಹೆಮೀಯನು  ಸಮಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಅದು ಮಾರ್ಚ್ 29, 33 ಸಿಇ ರಂದು ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರದಂದು ಯೇಸು ಯೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ‘ಏಳರ’ ಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ಅದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸೃಷ್ಟಿ ವಾರದ ನಂತರ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು, ಇನ್ನೊಂದು ಏಳು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಶತ್ರು ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಚಲನೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿದನು.


[1] ಡಾ. ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಹೋಹ್ನರ್, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೀವನದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದ ಅಂಶಗಳು. 1977. 176 ಪು.

[2] ಮುಂಬರುವ ಶುಕ್ರವಾರ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ, ಮತ್ತು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಸಾನ್ 14 ರಂದು ಇತ್ತು. ಸಿಇ 33 ರಲ್ಲಿ ನಿಸಾನ್ 14 ಏಪ್ರಿಲ್ 3. ಏಪ್ರಿಲ್ 3 ಶುಕ್ರವಾರದ 5 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಖರ್ಜೂರ ಗರಿಗಳ ಭಾನುವಾರ ಮಾರ್ಚ್ 29 ಆಗಿತ್ತು.

ಯೇಸು ಕರ್ ಸೇವಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ – ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘವಾದ ಮತ್ತು ಕಹಿಯಾದ ದ್ವೇಷವು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಇದು ದೂರದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಆಸಾಮ್ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವಿವಾದವು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ರಾಜಕೀಯ, ಐತಿಹಾಸಿಕ, ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ-ಧಾರ್ಮಿಕ ದ್ವೇಷವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ರಾಮನ (ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ) ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಥಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ, ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯ ಶಾಸನಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಬಾಬರ್, 1528–29ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಗೆ ವಿವಾದವು ನೆರಳು ನೀಡಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬಾಬರ್ ರಾಮನ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ದೇವಾಲಯದ ಅವಶೇಷಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಈ ದ್ವೇಷವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಗಲಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಚೆಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ  ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ ಸೇವಕರು

ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ (ವಿಎಚ್‌ಪಿ) ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಬಿಜೆಪಿ) ರಚಿಸಿದ್ದ 1992 ರ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ 150 000 ಕರ್ ಸೇವಕರು, ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರು ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ಕರ್ ಸೇವಕರು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬರಿ ಮಸೀದಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದರು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮಸೀದಿಯ ನಾಶದಿಂದಾಗಿ ಗಲಭೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು. ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ 2000 ಜನರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಎಂಬದಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಲ್ಲಿಂದ ದ್ವೇಷವು 2019 ರವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ,  ಮತ್ತು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಮಾಡಿತು. ಕರ್ ಸೇವಕರ ಸಿದ್ಧ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ರಾಮ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ವಿಎಚ್‌ಪಿಗೆ ಆವೇಗವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2019 ರಲ್ಲಿ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಅಂತಿಮ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಈ ಭೂಮಿ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಅದು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರವು ಮಸೀದಿಗಾಗಿ ಸುನ್ನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಜಮೀನನ್ನು  ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2020 ರಂದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಾಮ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 5, 2020 ರಂದು ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೆಲ-ಮುರಿಯುವ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಈ ದೇವಾಲಯದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಗಳು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

ಮೂಲತಃ ಕರ್ ಸೇವಕ ಸಿಖ್ ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವನು/ಅವಳು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕರ್ (ಕೈ) ಮತ್ತು ಸೇವಕ (ಆಳು) ಎಂಬ ಪದಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ದ್ವೇಷದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಿಖ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆದ ಕರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ವಿಎಚ್‌ಪಿಯು ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

ಯೇಸು (ವಿಭಿನ್ನನಾದ) ಕರ್ ಸೇವಕನಂತೆ

ಆದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ, ಯೇಸು ಸಹ ಕರ್ ಸೇವಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡನು, ಒಬ್ಬ ಎದುರಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದನು, ಅದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ವಸಂತ ಮೂಡಿಸಿದೆ,   ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರೆದ ಜನರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದ್ವೇಷವು ಶುಭ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೂ ಸಹಾ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದು ಹತ್ತಿರದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು, ಯೇಸು, ಕರ್ ಸೇವಕನಾದನು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತನಾದನು. ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳ ಘಟನೆಗಳ ಸರಪಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿತು, ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಯೇಸುವಿನ ಕರ್ ಸೇವೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆತನ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದವು.

ಯೇಸುವಿನ ಗುರಿ ಏನು?

ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದನು, ಗುಣಪಡಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು, ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಆತನ ಶತ್ರುಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹಾ ಉಳಿದಿದೆ: ಅವನು ಯಾಕೆ ಬಂದನು? ಮೋಶೆ ಸೇರಿದಂತೆ,  ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಋಷಿಗಳು ಸಹ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಶೆಯು ಆಗಲೇ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ, ಮತ್ತು ಯೇಸು “ಕಾನೂನನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ”, ಆತನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?

ಯೇಸುವಿನ ಸ್ನೇಹಿತ ತುಂಬಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದನು. ಯೇಸು ಅನೇಕರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿದಂತೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತಾನೆಂದು, ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಸುಮ್ಮನೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಗುಣಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಆತನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ ಬಂದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ಏನು ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಕರ್ ಸೇವಕನಂತೆ ಆತನ ಗುರಿ ಏನು ಎಂದು ಇದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಯೇಸು ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ

ರಿಯಳ ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ಸಹೋದರಿ ಯಾದ ಮಾರ್ಥಳ ಊರಾದ ಬೇಥಾನ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಲಾಜರನೆಂಬವನೊಬ್ಬನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು.
2 (ಕರ್ತನಿಗೆ ತೈಲವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ತನ್ನ ತಲೇಕೂದಲಿನಿಂದ ಆತನ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒರಸಿದ ಈ ಮರಿಯಳ ಸಹೋ ದರನಾದ ಲಾಜರನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು).
3 ಆದದ ರಿಂದ ಅವನ ಸಹೋದರಿಯರು–ಕರ್ತನೇ, ಇಗೋ, ನೀನು ಪ್ರೀತಿಮಾಡುತ್ತಿರುವವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿಕಳುಹಿಸಿದರು.
4 ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ–ಈ ರೋಗವು ಮರಣಕ್ಕಾಗಿಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವಕುಮಾರನು ಅದರಿಂದ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗೋಸ್ಕರವೇ ಬಂದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
5 ಮಾರ್ಥಳನ್ನೂ ಅವಳ ಸಹೋದರಿಯನ್ನೂ ಲಾಜರನನ್ನೂ ಯೇಸು ಪ್ರೀತಿಸು ತ್ತಿದ್ದನು.
6 ಅವನು ಅಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ಆತನು ಕೇಳಿ ದರೂ ಎರಡು ದಿವಸ ತಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಉಳಿದನು.
7 ತರುವಾಯ ಆತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ–ನಾವು ತಿರಿಗಿ ಯೂದಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದನು.
8 ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ–ಬೋಧಕನೇ, ಆಗಲೇ ಯೆಹೂದ್ಯರು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲೆಸೆಯಬೇಕೆಂದು ಹುಡುಕುತ್ತಿ ದ್ದರಲ್ಲಾ; ತಿರಿಗಿ ನೀನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀಯೋ? ಅಂದರು.
9 ಯೇಸು–ಹಗಲಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು ತಾಸುಗಳು ಇವೆಯಲ್ಲವೇ? ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಾದರೂ ಹಗಲಿ ನಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೋಡು ವದರಿಂದ ಅವನು ಎಡವುವದಿಲ್ಲ.
10 ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿದರೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಇಲ್ಲವಾದದರಿಂದ ಅವನು ಎಡವುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟನು.
11 ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ ತರುವಾಯ ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾದ ಲಾಜರನು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ; ಆದರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುವದಾಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ಆಗ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು–ಕರ್ತನೇ, ಅವನು ನಿದ್ರೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುವನು ಅಂದರು.
13 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವನ ಮರಣದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನು; ಆದರೆ ಅವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕುರಿತು ಆತನು ಹೇಳಿದ ನೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದರು.
14 ಆಗ ಯೇಸು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ–ಲಾಜರನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
15 ನೀವು ನಂಬು ವಂತೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇನೆ; ಹೇಗೂ ನಾವು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು.
16 ತರು ವಾಯ ದಿದುಮನೆಂಬ ತೋಮನು ತನ್ನ ಜೊತೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ–ನಾವು ಸಹ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಾಯುವಂತೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದನು.
17 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಬಂದಾಗ ಲಾಜರನನ್ನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ದಿವಸಗಳಾಗಿದ್ದ ವೆಂದು ಆತನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡನು;
18 ಬೇಥಾನ್ಯವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಹರದಾರಿ ಯಷ್ಟು ಸವಿಾಪದಲ್ಲಿತ್ತು.
19 ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಮಾರ್ಥಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮರಿಯಳನ್ನು ಅವರ ಸಹೋ ದರನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಆದರಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.
20 ಆಗ ಯೇಸು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಮಾರ್ಥಳು ಕೇಳು ತ್ತಲೇ ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಂಡಳು. ಮರಿಯಳಾದರೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೂತುಕೊಂಡಿ ದ್ದಳು.
21 ಆಗ ಮಾರ್ಥಳು ಯೇಸುವಿಗೆ– ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಸಾಯು ತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
22 ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ನೀನು ದೇವರಿಂದ ಏನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯೋ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವನೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು ಅಂದಳು.
23 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ–ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನು ತಿರಿಗಿ ಎದ್ದೇಳುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
24 ಮಾರ್ಥಳು ಆತನಿಗೆ–ಕಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗುವಾಗ ಅವನೂ ತಿರಿಗಿ ಎದ್ದೇಳುವನೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
25 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ–ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ; ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವವನು ಸತ್ತರೂ ಬದುಕುವನು;
26 ಯಾವನಾದರೂ ಬದುಕುತ್ತಾ ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವದಾದರೆ ಅವನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವ ದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀನು ನಂಬುತ್ತೀಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ
27 ಆಕೆಯು ಆತನಿಗೆ–ಹೌದು, ಕರ್ತನೇ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ದೇವರಮಗನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನು ನೀನೇ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಅಂದಳು.
28 ಆಕೆಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಮರಿಯಳನ್ನು ಗುಪ್ತ ವಾಗಿ ಕರೆದು–ಬೋಧಕನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂದಳು.
29 ಆಕೆಯು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ತಟ್ಟನೆ ಎದ್ದು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಳು.
30 ಯೇಸು ಇನ್ನೂ ಊರೊಳಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಮಾರ್ಥಳು ಆತನನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದನು.
31 ಮನೆ ಯಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಆಕೆಯನ್ನು ಆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಆಕೆಯು ತಟ್ಟನೆ ಎದ್ದು ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವದನ್ನು ನೋಡಿ–ಆಕೆಯು ಅಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಆಕೆ ಯನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರು.
32 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮರಿಯಳು ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಕಂಡು ಆತನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ–ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಸಹೋದರನು ಸಾಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು.
33 ಆಕೆಯು ಅಳುವದನ್ನು ಮತ್ತು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಹ ಅಳುವದನ್ನು ಯೇಸು ನೋಡಿದಾಗ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಳವಳಪಟ್ಟು ಮೂಲ್ಗುತ್ತಾ–
34 ಅವನನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಅಂದನು. ಅವರು ಆತನಿಗೆ–ಕರ್ತನೇ, ಬಂದು ನೋಡು ಅಂದರು.
35 ಯೇಸು ಅತ್ತನು.
36 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯ ರು–ಇಗೋ, ಆತನು ಅವನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದನಲ್ಲಾ ಅಂದರು.
37 ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರು–ಆ ಕುರುಡನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆದ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಇವನನ್ನೂ ಸಾಯದಹಾಗೆ ಮಾಡಲಾರದೆ ಇದ್ದನೇ ಅಂದರು.
38 ಆದದರಿಂದ ಯೇಸು ತಿರಿಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಗುತ್ತಾ ಸಮಾಧಿಗೆ ಬಂದನು. ಅದು ಗವಿಯಾಗಿತ್ತು; ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು.
39 ಯೇಸು–ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರಿ ಅಂದನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ತುಹೋದವನ ಸಹೋದರಿಯಾದ ಮಾರ್ಥಳು ಆತನಿಗೆ–ಕರ್ತನೇ, ಇಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವನು ನಾರುತ್ತಾನೆ; ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಸತ್ತು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಾದವು ಅಂದಳು.
40 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ–ನೀನು ನಂಬುವದಾದರೆ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡುವಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲವೇ ಅಂದನು.
41 ಆಗ ಅವರು ಸತ್ತವನನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದರು. ಯೇಸು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ–ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇನೆ.
42 ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುತ್ತೀ ಎಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಜನರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುವಂತೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆನು ಅಂದನು.
43 ಆತನು ಹೀಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೇಲೆ–ಲಾಜರನೇ, ಹೊರಗೆ ಬಾ ಎಂದು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ಕೂಗಿದನು.
44 ಆಗ ಪ್ರೇತ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಕೈಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಆ ಸತ್ತವನು ಹೊರಗೆ ಬಂದನು. ಅವನ ಮುಖವು ವಸ್ತ್ರ ದಿಂದ ಸುತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು; ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ–ಅವನನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿರಿ, ಅವನು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಹಾನ 11: 1-44

ಯೇಸು ಸೇವೆ ಮಾಡಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತನಾದನು

ಸಹೋದರಿಯರು ಯೇಸು ಬೇಗನೆ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರನನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.   ಯೇಸು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಆಗಮನವನ್ನು ತಡಮಾಡಿದನು, ಲಾಜರನನ್ನು ಸಾಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು, ಮತ್ತು ಯಾಕೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ‘ಆಳವಾಗಿ ಚಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು’ ಮತ್ತು ಆತನು ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟನು ಎಂಬ ವಿವರಣೆಯು  ಎರಡು ಬಾರಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಆತನನ್ನು ಚಲಿಸಲ್ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು?

ಯೇಸು ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಹಿಡಿತವನ್ನು ನೋಡಿದನು.

ಆತನು ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡಮಾಡಿದ್ದಾನೆ – ಆತನು ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲ. ಯೇಸು ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ – ಇದನ್ನು ಓದುವ ನಾವೂ  ಸೇರಿದಂತೆ – ಲಾಜರನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ, ಕೇವಲ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ.

ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಅಗತ್ಯ

ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುವ ಜನರನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅವರ ಸಾವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಂದೂಡುತ್ತದೆ. ಗುಣಮುಖವಾಗಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ, ಸಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಾದರೂ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟವರಾದರೂ, ಪುರುಷನಾದರೂ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯಾದರೂ, ವೃದ್ಧರಾದರೂ ಅಥವಾ ಯವ್ವನಸ್ಥರಾದರೂ, ಧಾರ್ಮಿಕರಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಆದಾಮನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ,  ಅವನ ಅವಿಧೇಯತ್ವದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾರಣಾಂತಿಕನಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬದು ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಅವನ ವಂಶಸ್ಥರೆಲ್ಲರೂ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನೂ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ, ಅವರು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಬಂಧಿತರಾಗಿ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ – ಸಾವು. ನಾವು ನಮಗೆ ಸಾವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ, ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಭರವಸೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿರುವಾಗ, ಲಾಜರನ ಸಹೋದರಿಯರು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮಗೂ ಸಹಾ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭರವಸೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಸಾವು ನಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಶತ್ರುವಾಗಿದೆ. ಯೇಸು ನಮಗಾಗಿ ಈ ಶತ್ರುವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತನಾದನು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆತನು ಹೀಗೆ ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ಘೋಷಿಸಿದನು:

“ನಾನೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ ಜೀವವೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.”

ಯೋಹಾನ 11:25

ಯೇಸು ಸಾವಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೀವವನ್ನು  ಕೊಡಲು ಬಂದಿದ್ದನು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಆತನು ಲಾಜರನನ್ನು ಸಾವಿನಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಸಾವಿನ ಬದಲು ಜೀವನವನ್ನು ಬಯಸುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಆತನು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ.

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಸಾವು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಅಂತಿಮ ಶತ್ರುವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸಣ್ಣ ‘ಶತ್ರು’ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು (ರಾಜಕೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ, ಜನಾಂಗೀಯ ಇತ್ಯಾದಿ.) ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸದಾ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಇದರ ಮತ್ತು ಇತರ ದ್ವೇಷಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು, ಅವರ ‘ಕಡೆ’ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸಾವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಹೀನರಾಗಿರುವರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸತಿ ಮತ್ತು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ನೋಡಿದೆವು.

ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹಾ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಈ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ, ನಾವು ಆಗ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಭಿನ್ನ ಜನರ ಮುಖ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಳು ಏನೆಂದು ನೋಡಬಹುದು. ಸುವಾರ್ತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

45 ಆಗ ಮರಿಯಳ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯೆಹೂದ್ಯ ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಯೇಸು ಮಾಡಿದವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರು.
46 ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಫರಿಸಾಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯೇಸು ಮಾಡಿದವುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.
47 ಆಗ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕರೂ ಫರಿಸಾಯರೂ ಆಲೋಚನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ–ಈ ಮನುಷ್ಯನು ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನಲ್ಲಾ, ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ?
48 ನಾವು ಅವನನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವರು ಮತ್ತು ರೋಮಾಯರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳವನ್ನೂ ಜನಾಂಗವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾರು ಅಂದರು.
49 ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆ ವರುಷದ ಮಹಾಯಾಜಕ ನಾದ ಕಾಯಫನೆಂಬವನು ಅವರಿಗೆ–
50 ನಿಮಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು; ಜನಾಂಗವೆಲ್ಲಾ ನಾಶವಾಗದ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಾಯುವದು ನಮಗೆ ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಯೋಚಿಸುವದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದನು.
51 ಈ ಮಾತನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮಾತನಾಡಲಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ಅವನು ಆ ವರುಷದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿದ್ದು ಯೇಸು ಆ ಜನಾಂಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ
52 ಚದರಿರುವ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವದಕ್ಕೂ ಆತನು ಸಾಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು.
53 ಅವರು ಕೂಡಿ ಕೊಂಡು ಆ ದಿನದಿಂದ ಆತನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.
54 ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ಯೇಸು ಯೆಹೂದ್ಯರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಿರುಗಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಡವಿಗೆ ಸವಿಾಪ ದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶದ ಎಫ್ರಾಯಿಮ್‌ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನು.
55 ಆಗ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಪಸ್ಕವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿತ್ತು; ಅನೇಕರು ತಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಸ್ಕಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು.
56 ಆಗ ಅವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಹುಡುಕು ವವರಾಗಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ–ಆತನು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಬರುವದಿಲ್ಲವೋ? ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮತಮ್ಮೊಳಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕೊಂಡರು.
57 ಆಗ ಪ್ರಧಾನಯಾಜಕರೂ ಫರಿಸಾಯ ರೂ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿಯುವಂತೆ ಆತನಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತಿಳಿದರೆ ಅವರು ತಮಗೆ ತೋರಿಸ ಬೇಕೆಂದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಯೋಹಾನ 11: 45-57

ನಾಯಕರು ಯಹೂದಿ ದೇವಾಲಯದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮೃದ್ಧ ದೇವಾಲಯವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು. ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿನ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ಆದ್ದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಯೇಸು ತಾನು ‘ಜೀವವೂ’ ಮತ್ತು ‘ಪುನರುತ್ಥಾನವೂ’ ಹಾಗೂ ಸಾವನ್ನು ಸ್ವತಃ ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು. ನಾಯಕರು ಆತನ ಸಾವಿಗೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಅನೇಕ ಜನರು ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ಏನನ್ನು ನಂಬಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನು ನೀವೇ ಕೇಳಿ

ನೀವು ಲಾಜರನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರೆ ಏನನ್ನು ಆರಿಸುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ಫರಿಸಾಯರಂತೆ ಆರಿಸುತ್ತೀರಾ, ಇತಿಹಾಸವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮರೆತುಹೋಗುವ ಕೆಲವು ಸಂಘರ್ಷದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಜೀವನದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸಾವಿನಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನೀವು ಆತನಲ್ಲಿ ‘ನಂಬಿಕೆ’ ಇಡುತ್ತೀರಾ, ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ವಾಗ್ಧಾನವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಸುವಾರ್ತೆಯು ಆಗ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆತನ ವಾಗ್ಧಾನಕ್ಕೆ ಇಂದು ನಾವು ಮಾಡುವದು ಅದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಅದೇ ಮೂಲ ವಿವಾದವಾಗಿದೆ .

ಆ ವಿವಾದಗಳು ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದವು – ಹಬ್ಬವು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಂಹಾರಕ ದೂತನು ಹಾದು ಹೋಗುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇಂದು ಹೋಸನ್ನ ಭಾನುವಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದಿನದಂದು, ವಾರಣಾಸಿಯಂತಹ ನಗರವನ್ನು, ಮರಣದ ಪವಿತ್ರ ನಗರವನ್ನು, ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಸಾವಿನ ವಿರುದ್ಧ ತನ್ನ ಕರ್ ಸೇವಕನ  ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೇಗೆ ಹೊರಟನು ಎಂದು ಸುವಾರ್ತೆಯು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ, ಯೇಸು ಮತ್ತು ‘ಕಳೆದು ಹೋದ’

ವಿವಿಧ ಬರಹಗಳು ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಶಿವನು ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಅವತಾರವಾದ ದಕ್ಷಾಯನ/ಸತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನು, ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತರು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಮ ಶಕ್ತಿ, ಆದಿ ಶಕ್ತಿ, ಮಹಾಶಕ್ತಿ, ಮಹಾದೇವಿ, ಮಹಾಗೌರಿ, ಮಹಾಕಾಳಿ, ಅಥವಾ ಸತ್ಯಂ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಸಹಾ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ).

ಶಿವನ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಪಸ್ವಿಗಳಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಾಯನಳ ತಂದೆ, ದಕ್ಷ, ಶಿವನೊಂದಿಗಿನ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಕ್ಷನು ಯಜ್ಞದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗಳು ಸತಿ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಸತಿಯು,ಯಜ್ಞ ಸಮಾರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದದರಿಂದ ಹೋದಳು. ಆಕೆಯು ಪಾಲ್ಗೊಂಡದರಿಂದ ತಂದೆ ಕೋಪಗೊಂಡನು ಮತ್ತು ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋಗಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೂಗಿದನು. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಇದು ಸತಿಗೆ ಕೋಪವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳಿದಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಮರ್ತ್ಯ ದೇಹದ ರೂಪವಾದ ಸತಿಯನ್ನು ಯಜ್ಞದ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾಗಿಸಿದಳು, ಅದು ದಹಿಸುವ ಜ್ವಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು.

ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾದದನ್ನುಅನ್ವೇಷಿಸುವುದು

ಸತಿಯ ಬಲಿಯು ಶಿವನನ್ನು ದುಃಖಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿತು. ಅವನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿವನು ಭಯಾನಕ “ತಾಂಡವ”, ಅಥವಾ ವಿನಾಶದ ನೃತ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದನು, ಮತ್ತು ಶಿವನು ಹೆಚ್ಚು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಹೆಚ್ಚು ವಿನಾಶವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ತಾಂಡವ ವ್ಯಾಪಕ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವನ ನಷ್ಟದಿಂದ ಉಂಟಾದ ದುಃಖ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಕಾರಣದ ಸಲುವಾಗಿ, ಶಿವನು ಸತಿಯ ದೇಹವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡನು ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಿದನು. ವಿಷ್ಣು ದೇಹವನ್ನು 51 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಪೀಠಗಳಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ತಾಣಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಂದು ಈ 51 ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ವಿವಿಧ ಶಕ್ತಿ ದೇವಾಲಯಗಳಂತೆ, ಸತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಶಿವನು ಅನುಭವಿಸಿದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತವೆ.

ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದಾಗ ಅನುಭವಿಸುವ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ  ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ನೀವು ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತೀರಾ? ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯುವಿರೇ? ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಾ?

ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು? ಆತನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಹೋದಾಗ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾನೋ ಅಥವಾ ಗಮನಿಸುತ್ತಾನೋ?

ಯೇಸು ನಷ್ಟವಾದಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ

ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಲು ಹಲವಾರು ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು.

ಆತನ ಬೋಧನೆಗಳ ಬಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಜನರು ಪವಿತ್ರರಲ್ಲದವರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಶುದ್ಧರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಇದು ಯೇಸುವಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಚತೆಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ  ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿರದವರೊಂದಿಗೆ ಇರಲು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಶುದ್ಧರೊಂದಿಗಿನ ಆತನ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ.

​ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸುಂಕದವರೂ ಪಾಪಿಗಳೂ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವದ ಕ್ಕಾಗಿ ಆತನ ಸವಿಾಪಕ್ಕೆ ಬಂದರು.
2 ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು–ಇವನು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಗುಣುಗುಟ್ಟಿ

ದರು.ಲೂಕ 15: 1-2

ಯೇಸು ಪಾಪಿಗಳನ್ನ ಏಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ? ಆತನು ಪಾಪವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾನೆಯೇ? ಯೇಸು ತನ್ನ ವಿಮರ್ಶಕರಿಗೆ ಮೂರು ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರಿಸಿದನು.

ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಕುರಿಯ ಸಾಮ್ಯ

​3 ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ದನು–

4 ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನು ತನಗೆ ನೂರು ಕುರಿಗಳಿರಲಾಗಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡರೆ ಅವನು ತೊಂಭತ್ತೊಂಭತ್ತನ್ನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಕಳೆದುಹೋದದ್ದು ಸಿಕ್ಕುವ ವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗದಿರುವನೇ?

5 ಅವನು ಆ ಕುರಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಹೆಗಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಕೊಳ್ಳುವನು.

6 ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೂ ನೆರೆಯವರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ–ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ;ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದುಹೋದ ನನ್ನ ಕುರಿಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡು ಕೊಂಡೆನು ಅನ್ನುವನು.

7 ಆದರಂತೆಯೇ ಮಾನಸಾಂತ ರಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲದ ತೊಂಭತ್ತೊಂಭತ್ತು ನೀತಿವಂತರಿಗಿಂತ ಮಾನಸಾಂತರಪಡುವ ಒಬ್ಬಪಾಪಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗುವದೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು.

ದರು.ಲೂಕ 15: 3-7

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕುರುಬನಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಯಾವುದೇ ಕುರುಬನಂತೆ, ಆತನು ಸ್ವತಃ ಕಳೆದುಹೋದ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟನು. ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಪಾಪಗಳು – ರಹಸ್ಯವೂ ಸಹ – ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಕಳೆದುಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ  ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು, ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ನೀವು ಕಳೆದುಹೋಗಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾವಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆಯು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಹಾನಿಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಕಳೆದುಹೋಗುವಾಗ ಆತನು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಾಗೆ ಆತನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ನಂತರ ಆತನು ಎರಡನೇ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು.

ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದ ಪಾವಲಿಯ ಸಾಮ್ಯ

8 ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿರಲಾಗಿ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ದೀಪಹಚ್ಚಿ ಮನೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸಿ ಅವಳು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ವರೆಗೆ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಹುಡುಕುವ ದಿಲ್ಲವೇ?
9 ಅವಳು ಅದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೂ ನೆರೆಯವರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ–ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಸಂತೋಷಪಡಿರಿ; ಯಾಕಂ ದರೆ ನಾನು ಕಳಕೊಂಡಿದ್ದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆನು ಅನ್ನುವಳು.
10 ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಾನಸಾಂತರಪಡುವ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೇವದೂತರ ಮುಂದೆ ಸಂತೋಷವಾಗುವದೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಅಂದನು.

ಲೂಕ 15: 8-10

ನಾವು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆದರೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಪಾವಲಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆತನೇ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುವವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಪಾವಲಿಯು ಕಳೆದುಹೋದರೂ ಅದು ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಅದಕ್ಕೆ‘ತಿಳಿದಿರುವದಿಲ್ಲ’. ಅದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಹಿಳೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ನೆಲವನ್ನು ಗುಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲದರ ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ, ಆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾವಲಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅವಳು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಕಳೆದುಹೋದಂತೆ ‘ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ’ . ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ. ಯೇಸುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಮೂಲ್ಯವಾದವರು ಆದರೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಪಾವಲಿಯೂ ಆಗಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ಆತನು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಆತನ ಮೂರನೆಯ ಕಥೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನ ಸಾಮ್ಯ

11 ಆತನು–ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಕುಮಾರರಿದ್ದರು.
12 ಅವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವನು ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ–ಅಪ್ಪಾ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಪಾಲನ್ನು ಕೊಡು ಅಂದನು; ಆಗ ಅವನು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿಭಾಗಿಸಿದನು.
13 ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರೀ ಮಗನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ದೂರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ದುಂದುಗಾರನಾಗಿ ಜೀವಿಸಿ ತನ್ನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು.
14 ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಘೋರವಾದ ಬರ ಉಂಟಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಅವನು ಕೊರತೆ ಪಡಲಾರಂಭಿಸಿದನು.
15 ಆಗ ಅವನು ಹೋಗಿ ಆ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದವನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಕೊಂಡನು; ಆ ಮನುಷ್ಯನು ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸು ವದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು.ಅವನು ಹಂದಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಲಾದರೂ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ
16 ಅವನು ಹಂದಿಗಳು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದ ಹೊಟ್ಟಿನಿಂದ ಲಾದರೂ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನು. ಆದರೆ ಯಾವನೂ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ.
17 ಅವನಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಅವನು–ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಎಷ್ಟೋ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗಿ ಉಳಿಯುವಷ್ಟು ಆಹಾರವಿದೆಯಲ್ಲಾ! ನಾನಾದರೋ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
18 ನಾನು ಎದ್ದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನಿಗೆ–ಅಪ್ಪಾ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆಯೂ ನಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದ್ದೇನೆ;
19 ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ; ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೂಲಿಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಂತೆ ಮಾಡು ಅನ್ನುವೆನು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡು
20 ಎದ್ದು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಇನ್ನೂ ಬಹಳ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಅವನ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಕನಿಕರಪಟ್ಟು ಓಡಿಬಂದು ಅವನ ಕೊರಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟನು.
21 ಮಗನು ಅವನಿಗೆ–ಅಪ್ಪಾ, ನಾನು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವಾಗಿಯೂ ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ; ನಿನ್ನ ಮಗನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಅಂದನು.
22 ಆದರೆ ತಂದೆಯು ತನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೆ–ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ನಿಲುವಂಗಿಯನ್ನು ತಂದು ಇವನಿಗೆ ತೊಡಿಸಿರಿ; ಇವನ ಕೈಗೆ ಉಂಗುರವನ್ನೂ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಕೆರಗಳನ್ನೂ ಹಾಕಿರಿ;
23 ಇದಲ್ಲದೆ ಕೊಬ್ಬಿದ ಆ ಕರುವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ವಧಿಸಿರಿ; ನಾವು ಉಂಡು ಸಂತೋಷಪಡೋಣ;
24 ಯಾಕಂದರೆ ಈ ನನ್ನ ಮಗನು ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದನು, ತಿರಿಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ; ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದನು, ಈಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು; ಹೀಗೆ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು.
25 ಆಗ ಹಿರೀಮಗನು ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದನು; ಅವನು ಮನೆಯ ಸವಿಾಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಾದ್ಯವನ್ನೂ ನಾಟ್ಯವನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡನು.
26 ಅವನು ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕರೆದು ಇವುಗಳು ಏನೆಂದು ಕೇಳಿದನು.
27 ಆ ಸೇವಕನು ಅವನಿಗೆ–ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ; ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಅವನನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೌಖ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಕೊಬ್ಬಿದ ಕರುವನ್ನು ಕೊಯ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು.
28 ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೋಪಗೊಂಡು ಒಳಗೆ ಹೋಗಲೊಲ್ಲದೆ ಇದ್ದನು. ಆದಕಾರಣ ಅವನ ತಂದೆಯು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಬೇಡಿ ಕೊಂಡನು.
29 ಆದರೆ ಅವನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ–ಇಗೋ, ಇಷ್ಟು ವರುಷಗಳ ವರೆಗೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಯನ್ನು ಎಂದಾದರೂ ವಿಾರಲಿಲ್ಲ; ಆದಾಗ್ಯೂ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಪಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನ
30 ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಸೂಳೆಯ ರೊಂದಿಗೆ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟ ಈ ನಿನ್ನ ಮಗನು ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಅವನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಬ್ಬಿದ ಕರುವನ್ನು ನೀನು ಕೊಯ್ಸಿದ್ದೀ ಅಂದನು.
31 ಆಗ ಅವನು–ಮಗನೇ, ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೀ, ನನಗಿರುವ ದೆಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನದೇ.
32 ಆದರೆ ಈ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನು ಸತ್ತವನಾಗಿದ್ದನು, ತಿರಿಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ; ಕಳೆದು ಹೋದ ವನಾಗಿದ್ದನು, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದಕಾರಣ ನಾವು ಸಂತೋ ಷಿಸಿ ಆನಂದಪಡುವದು ಯುಕ್ತವಾದದ್ದೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು ಅಂದನು.

ಲೂಕ 15: 11-32

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿರಿಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಗ, ಅಥವಾ ದೂರ ಹೋಗಿರುವ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿರಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕಿರಿಯ ಮಗನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರೂ  ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮತ್ತು ಅವಮಾನದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮನಾಗಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ನಂತರ ಅವನು ‘ತನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬಂದನು’, ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗುವದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವದೇನೆಂದರೆ ಅವನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೊರಟ್ಟದ್ದು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮ್ರತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಹಾನನು ಕಲಿಸಿದ ‘ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ’ ಎಂದರೆ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದಾಗ ಅವನು ಊಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ  ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅವನಿಗಿರುವ ಸ್ವೀಕಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಕಾಲಿಗೆ ಜೋಡು, ಶ್ರೇಷ್ಟವಾದ ನಿಲುವಂಗಿ, ಉಂಗುರ, ಹಬ್ಬ, ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸ್ವೀಕಾರ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಇದು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಮರಳಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ‘ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ’ ಪಡಬೇಕಾದ ಆಗತ್ಯವಿದೆ ಆದರೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆತನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವದನ್ನು ಕಾಣುವೆವು.

ನಾವು ಶಿವ ಮತ್ತು ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಬಲದಿಂದಲೂ ಸಾವಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಸೀತೆಯ 51 ಶಕ್ತಿ, ಚದುರಿದ ದೇಹದ ಭಾಗಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಈ ಸಂಗತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ‘ಕಳೆದುಹೋದ’ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಯೇಸು ‘ಕಳೆದುಹೋದ’ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನು ಆ ಅಂತಿಮ ಶತ್ರುವನ್ನು- ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ್ದಂತೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಜೀವಜಲ: ಗಂಗಾ ತೀರ್ಥದ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ

ಒಬ್ಬನು ದೇವರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಆಶಿಸಿದರೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವ ತೀರ್ಥದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತೀರ್ಥ (ಸಂಸ್ಕೃತ तीर्थ) ಎಂದರೆ “ದಾಟುವ ಸ್ಥಳ, ಸಂಚರಿಸುವ”, ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳ, ಗ್ರಂಥ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಥವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಪ್ರಪಂಚಗಳ ನಡುವಿನ ಪವಿತ್ರ ಸಂಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ,  ತೀರ್ಥ (ಅಥವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಗೋಪಿತ ಮತ್ತು ಮಹಾಲಯ ) ಒಬ್ಬ ಪವಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದರ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ತೀರ್ಥ-ಯಾತ್ರೆ ಎಂದರೆ ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣ.

ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು, ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕತೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ತೀರ್ಥ-ಯಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ತೀರ್ಥ-ಯಾತ್ರೆಯು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತೀರ್ಥ-ಯಾತ್ರೆಗಳು ಆಂತರಿಕ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ, ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗಂಗೆಯಂತ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು, ಬಹುಶಃ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಥ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನೀರು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಗೆಯಿಂದ ಬರುವ ನೀರು. ಗಂಗಾ ನದಿಯ ದೇವಿಯನ್ನು ಗಂಗಾ ಮಾತೆ  ಎಂದು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಂಗೆಯ ನೀರು ತೀರ್ಥವಾಗಿ

ಗಂಗೆಯು  ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಚರಣೆಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಪೂಜಾ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಮತ್ತು ಗಂಗಾ ದೇವಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಜೀವಂತ ನೀರು ಇಂದಿಗೂ ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿವೆ. ಅನೇಕ ಸಾವಿನ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಗಂಗೆಯ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಗಂಗೆಯು ಜೀವಂತ ಮತ್ತು ಸತ್ತವರ ನಡುವಿನ ತೀರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಗಂಗೆಯು ಮೂರು ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ: ಸ್ವರ್ಗ, ಭೂಮಿ, ಮತ್ತು ನೆದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ತ್ರಿಲೋಕ-ಪಾಥ-ಗಾಮಿನಿ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಗಂಗೆಯ ತ್ರಿಸ್ಥಲಿ ಯಲ್ಲಿದೆ (“ಮೂರು ಸ್ಥಳಗಳು”). ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಪರ್ವತಗಳಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ನದಿ

ಗಂಗೆಯ ಪುರಾಣ

ಶಿವ, ಗಂಗಾಧರ ಅಥವಾ “ಗಂಗಾ ದೂತ”, ಗಂಗೆಯ ಜೊತೆಗಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಶಿವನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಂಗಾ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಗಂಗೆಯು ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯುವಾಗ, ಶಿವ ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಪತನವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚೂರುಚೂರು ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಗಂಗೆಯು ಶಿವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಶಿವನ ಕೂದಲು ಅವಳ ಪತನವನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಗೂ ಗಂಗೆಯನ್ನು ಏಳು ಹೊಳೆಗಳಾಗಿ ಮುರಿಯಿತು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಭಾರತದ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹರಿಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಗಂಗೆಯಂತೆಯೇ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು  ನಂಬಲಾದ: ಯಮುನಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಸರಸ್ವತಿ, ನರ್ಮದಾ, ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ಎಂಬಂತಹ ಈ ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಹೊಳೆಗಳಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು.

ಗಂಗೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ನಿರಂತರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಗಂಗೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಲೆಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಮೊದಲು ಶಿವನ ತಲೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಗಂಗೆಯು ಶಿವನ ಶಕ್ತಿ, ಅಥವಾ ಚೈತನ್ಯದ ದ್ರವ ರೂಪ ಆಗಿದೆ. ದ್ರವ ಶಕ್ತಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಗಂಗೆಯು ದೇವರ ಅವತಾರ, ದೇವರ ದೈವಿಕ ಮೂಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅವಳ ಮೂಲದ ನಂತರ, ಗಂಗೆಯು  ಶಿವನಿಗೆ ವಾಹನವಾಯಿತು, ಅವಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕುಂಭವನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ (ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂದಾನಿ) ತನ್ನ ವಾಹನ (ಮಾಧ್ಯಮ) ಮೊಸಳೆ (ಮಕರ) ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗಂಗಾ ದಸಹರ

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗಂಗಾ ದಸಹರ ಎಂಬ ಹಬ್ಬವು ಗಂಗೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಸವವು ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜ್ಯೇಷ್ಠ ತಿಂಗಳ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಗಂಗೆಯ ಮೂಲವನ್ನು (ಅವತರನ) ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಭೂಮಿಯ ವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ದಿನ ಗಂಗೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಹೊಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೆ ಮುಳುಗಿದರೆ ಹತ್ತು ಪಾಪಗಳನ್ನು (ದಸಹರ) ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಜೀವಿತಾವಧಿಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಹುದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೇಸು: ನಿಮಗೆ ಜೀವಜಲದ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆ

ಯೇಸು ಇದೇ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರಿಸಲು ಬಳಸಿದನು. ಆತನು ‘ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು’ ನೀಡುವ ‘ಜೀವಜಲ’ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು ಆತನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳಲು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ, ಆತನು ತೀರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಹಿಳೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು, ಒಮ್ಮೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಳು. ನೀವು ಗಂಗಾ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವದಾದರೆ, ಯೇಸು ನೀಡುವ ‘ಜೀವಜಲವನ್ನು’ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಈ ನೀರಿಗಾಗಿ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆ ಕಂಡುಹಿಡಿದಂತೆ, ಆತನ ನೀರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸದ  ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುವಾರ್ತೆಯು ಈ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ:

ಯೇಸು ಸಮಾರ್ಯದ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ

ಸು ಯೋಹಾನನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಫರಿಸಾಯರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆಂದು ಕರ್ತ ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು.
2 (ಆದಾಗ್ಯೂ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸು ತ್ತಿದ್ದಾತನು ಯೇಸು ತಾನೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು).
3 ಆಗ ಆತನು ಯೂದಾಯ ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ತಿರಿಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
4 ಆತನು ಸಮಾರ್ಯದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕಾದದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
5 ಆಗ ಯಾಕೋ ಬನು ತನ್ನ ಮಗನಾದ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಭೂಮಿಯ ಸವಿಾಪದಲ್ಲಿರುವ ಸುಖರ್‌ ಎಂಬ ಸಮಾರ್ಯದ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆತನು ಬಂದನು.
6 ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಬಾವಿ ಇತ್ತು; ಯೇಸು ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿರಲಾಗಿ ಆ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಕೂತುಕೊಂಡನು. ಆಗ ಸುಮಾರು ಆರನೇ ತಾಸಾಗಿತ್ತು. (ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆಯಾ ಗಿತ್ತು).
7 ಆಗ ಸಮಾರ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ನೀರು ಸೇದುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಳು; ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ–ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂದನು.
8 (ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಹಾರವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದರು).
9 ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಾ ರ್ಯದ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನಿಗೆ–ನೀನು ಯೆಹೂದ್ಯನಾಗಿದ್ದು ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಸಮಾರ್ಯದ ಸ್ತ್ರೀಯಾದ ನನ್ನಿಂದ ಕೇಳುವದು ಹೇಗೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸಮಾರ್ಯದವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಬಳಿಕೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಅಂದಳು.
10 ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ–ದೇವರ ದಾನವೇನೆಂಬದೂ ಮತ್ತು–ನನಗೆ ಕುಡಿಯುವದಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿದಾತನು ಯಾರೆಂಬದೂ ನಿನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಆತನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಿ, ಆತನು ನಿನಗೆ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
11 ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನಿಗೆ–ಅಯ್ಯಾ, ಸೇದುವದಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾವಿ ಅಳವಾಗಿದೆ; ಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವಕರವಾದ ನೀರು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು?
12 ತಾನೂ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೂ ತನ್ನ ದನಗಳೂ ಈ ಬಾವಿ ಯಿಂದ ಕುಡಿದು ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ಯಾಕೋಬನಿಗಿಂತ ನೀನು ದೊಡ್ಡ ವನೋ? ಅಂದಳು.
13 ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ–ಈ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ತಿರಿಗಿ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗುವದು;
14 ಆದರೆ ನಾನು ಕೊಡುವ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನೀರ ಡಿಕೆಯಾಗುವದಿಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡುವ ನೀರು ಅವನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುವ ನೀರಿನ ಬಾವಿಯಾಗಿರುವದು ಅಂದನು.
15 ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನಿಗೆ–ಅಯ್ಯಾ, ನನಗೆ ನೀರಡಿಕೆಯಾಗದಂತೆಯೂ ನೀರು ಸೇದುವದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದಂತೆಯೂ ನನಗೆ ಈ ನೀರನ್ನು ಕೊಡು ಅಂದಳು.
16 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ–ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ ಅಂದನು.
17 ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ವಾಗಿ–ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ ಅಂದಳು, ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ–ನನಗೆ ಗಂಡನಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೇ;
18 ಯಾಕಂದರೆ ನಿನಗೆ ಐದು ಮಂದಿ ಗಂಡಂದಿರಿದ್ದರು; ಈಗ ನಿನಗಿರುವವನು ನಿನ್ನ ಗಂಡ ನಲ್ಲ; ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದನು.
19 ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನಿಗೆ–ಅಯ್ಯಾ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿಯೆಂದು ನಾನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇನೆ;
20 ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳು ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಿದರು; ಆದರೆ ಜನರು ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕ ಸ್ಥಳವು ಯೆರೂಸಲೇಮಿ ನಲ್ಲಿಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಅನ್ನುತ್ತೀರಿ ಅಂದಳು.
21 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ–ಸ್ತ್ರೀಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಂಬು; ಈ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯಾಗಲೀ ನೀವು ತಂದೆಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸದೆ ಇರುವ ಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
22 ನೀವು ಅರಿಯದೆ ಇರುವದನ್ನು ಆರಾಧಿ ಸುತ್ತೀರಿ; ನಾವು ಅರಿತಿರುವದನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ; ಯಾಕಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೇ.
23 ನಿಜ ವಾದ ಆರಾಧಕರು ತಂದೆಯನ್ನು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯ ದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸುವ ಗಳಿಗೆಯು ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು ಈಗಲೇ ಬಂದಿದೆ; ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸು ವದಕ್ಕೆ ತಂದೆಯು ಅಂಥವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ.
24 ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ವರು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದನು.
25 ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆತನಿಗೆ–ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮೆಸ್ಸೀಯನು ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ನಾನು ಬಲ್ಲೆನು; ಆತನು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವನು ಅಂದಳು.
26 ಯೇಸು ಆಕೆಗೆ–ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ನಾನೇ ಆತನು ಅಂದನು.
27 ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಬಂದು ಆತನು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಟ್ಟರು; ಆದಾಗ್ಯೂ–ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಇಲ್ಲವೆ ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀ ಎಂದು ಒಬ್ಬ ನಾದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
28 ಆಗ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ತನ್ನ ನೀರಿನ ಕೊಡವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪಟ್ಟಣದೊಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಜನರಿಗೆ–
29 ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ಮಾಡಿದವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿರಿ; ಈತನು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲವೇ ಅಂದಳು.
30 ಆಗ ಅವರು ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಬಂದರು.
31 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನಿಗೆ–ಬೋಧಕನೇ, ಊಟ ಮಾಡು ಎಂದು ಬೇಡಿ ಕೊಂಡರು.
32 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ನಿಮಗೆ ತಿಳಯದಿರುವ ಆಹಾರವು ನನಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂದನು.
33 ಆದದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯರು–ಊಟ ಮಾಡು ವದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಆತನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೋ ಎಂದು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡಿ ಕೊಂಡರು.
34 ಆದರೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ–ನನ್ನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದಾತನ ಚಿತ್ತವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿ ಆತನ ಕೆಲಸ ವನ್ನು ಪೂರೈಸುವದೇ ನನ್ನ ಆಹಾರ ಅಂದನು.
35 ನೀವು–ಸುಗ್ಗಿಯು ಬರುವದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ಇವೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೀರಲ್ಲವೋ? ಮತ್ತು–ಇಗೋ, ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹೊಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಈಗಾ ಗಲೇ ಬೆಳ್ಳಗಾಗಿ ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬಂದವೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
36 ಕೊಯ್ಯುವವನು ಕೂಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾನೆ; ಹೀಗೆ ಬಿತ್ತುವವನೂ ಕೊಯ್ಯುವವನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಂತೋಷಿಸುವರು.
37 ಬಿತ್ತುವವನೊಬ್ಬನು, ಕೊಯ್ಯು ವವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮಾತು ಇದ ರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.
38 ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡದಂಥ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆನು. ಬೇರೊಬ್ಬರು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟರು ನೀವು ಅವರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂದನು.
39 ಆಗ–ನಾನು ಮಾಡಿ ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದನೆಂದು ಸಾಕ್ಷಿಕೊಟ್ಟ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಅನೇಕ ಸಮಾರ್ಯದವರು ಆತನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.
40 ಹೀಗೆ ಆ ಸಮಾರ್ಯ ದವರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆತನು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನು ಎರಡು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಇಳುಕೊಂಡನು.
41 ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದರು.
42 ಆ ಸ್ತ್ರೀಗೆ– ನಾವು ಈಗ ನಂಬುವದು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಈತನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈತನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಲೋಕರಕ್ಷಕನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು ಅಂದರು.

ಯೋಹಾನ 4: 1-42

ಯೇಸು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಆತನು ಬಾಯಾರಿದನು. ಆದರೆ ಆತನು (ಋಷಿಯಾಗಿ) ಅವಳು ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರಿದ್ದಳು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದನು. ಅವಳು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಬಾಯಾರಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಪುರುಷರೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಮೂಲಕ ಈ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಹಲವಾರು ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ ತನ್ನ ಗಂಡನಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವಳ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅವಳನ್ನು ಅನೈತಿಕ ಎಂದು ನೋಡಿದರು. ಬಹುಶಃ ಇತರ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಬೆಳಗಿನ ತಂಪಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವಳನ್ನು ಬಯಸದ ಕಾರಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀರು ಪಡೆಯಲು ಅವಳು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಳು. ಈ ಮಹಿಳೆ ಅನೇಕ ಪುರುಷರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು, ಮತ್ತು ಅದು ಅವಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟಿತು.

ಯೇಸು ಬಾಯಾರಿಕೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಳಸಿದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳ ಪಾಪದ ಮೂಲವು ಅವಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವಳು ಅರಿತುಕೊಂಡಳು – ಅದು ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆತನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಬಾಯಾರಿಕೆಯನ್ನು ತಣಿಸಬಲ್ಲನು ಎಂಬದಾಗಿ ಅವಳಿಗೂ ಸಹಾ (ಮತ್ತು ನಮಗೆ) ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಅದು ನಡೆಯದೇ ಇರುವದಾದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ನಂಬಲು – ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಆದರೆ ‘ಜೀವಜಲದ ’ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವು ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ಯೇಸು ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಕರತರಲು ಹೇಳಿದಾಗ ಆತನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವಳ ಪಾಪವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು- ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದನು. ಎಷ್ಟಾದರೂ ಸರಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ! ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ, ಯಾರೂ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅಥವಾ ನಾವು ವಿಚಾರವಾದಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಮನ್ನಿಸುವೆವು. ಆದರೆ ‘ನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ’ ನಡೆಸುವ ದೇವರ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ನಾವು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸುವಾರ್ತೆ ಹೀಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತದೆ:

8 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿಲ್ಲ ವೆಂದು ನಾವು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮೋಸ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಸತ್ಯವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ.
9 ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ನೀತಿವಂತನೂ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಸಕಲ ಅನೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವನು.

1 ಯೋಹಾನ 1: 8-9

ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಯೇಸು ಅದನ್ನು ಸಮಾರ್ಯದ ಮಹಿಳೆಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ

24 ದೇವರು ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ; ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ವರು ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ಆರಾಧಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅಂದನು.

ಯೋಹಾನ 4:24

ಆತನು ‘ಸತ್ಯ’ ದ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಅದ್ಭುತ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ, ದೇವರು ‘ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ’ ಮತ್ತು ಆತನು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ ಆರಾಧಕರನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ – ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಅಶುದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ.

ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಮರೆಮಾಡಲಾಗುವ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ವಿಷಯವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು. ಜಗತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನೇಕ ಧಾರ್ಮಿಕ  ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿರುವ ಸೂಕ್ತವಾದ  ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಯಹೂದಿಗಳ ನಡುವೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದವಿತ್ತು. ಯೆಹೂದ್ಯರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಮಾರ್ಯರು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಅವಳು ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ತಿರುಗುವ ಮೂಲಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ತನ್ನ ಪಾಪದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಆಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ತನ್ನ ಧರ್ಮದ ಹಿಂದೆ ಮರೆಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುವದಾಗಿತ್ತು.

ಅದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ – ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ. ಅನಂತರ ನಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಹೇಗೆ ಇತರರು ತಪ್ಪಿಗಸ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಗೆ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು.

ಯೇಸು ಅವಳೊಂದಿಗಿನ ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆತನು ಆರಾಧನಾ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿನ  ಅವಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದನು. ಅವಳು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದು (ಆತನು ಆತ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ), ಆದರೆ ಈ ‘ಜೀವಜಲವನ್ನು’ ಪಡೆಯುವ ಮೊದಲು ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆತ್ಮ ವಿಕಾಸದ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು.

ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ನಿರ್ಧಾರ

ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಳು – ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ – ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆಂದರೆ, ಈ ಋಷಿಯು ಅವಳು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆಂದು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಇತರರಿಗೆ ಹೇಳಲು ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದಳು. ಅವಳು ಇನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಅವಳು ‘ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾದಳು’. ಅವಳು ಮೊದಲು ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ರತ್ತಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಳು, ಆದರೆ ಈಗ ಅವಳು – ಮತ್ತು ಅವಳ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವವರು – ‘ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಾದರು’.

ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಲು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಬೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪುವದಲ್ಲ – ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದರೂ. ಇದು ಆತನ ಕರುಣೆಯ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಬಹುದೆಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವದರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಾಪವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರದು. ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ – ಅವನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಂಬಿದನು.

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಮರೆಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ನೀವು ಅದನ್ನು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಆಚರಣೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿವಾದದಿಂದ ಮರೆಮಾಡುತ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ನಾವು ಏಕೆ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅವಮಾನವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಪಾಪವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು? ನಂತರ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ‘ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ’ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ‘ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ’ ಎಂದು ಸಂತೋಷಿಸಿರಿ.   

ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ‘ಮೆಸ್ಸೀಯ’ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಮತ್ತು ಯೇಸು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅವರೊಡನೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಆತನು ‘ವಿಶ್ವದ ರಕ್ಷಕ’ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಹಾನನು  ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಜನರು ಅವರ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಆತನಿಂದ ಜೀವಜಲವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ? ಗುಣವನ್ನು ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ, ಶಂಖ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಯ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಮಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂವು. ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಮಲದ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ದತೆಗೊಳಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೂವುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಕಾಂತಿಹೀನವಾಗದ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಲಕ್ಷಣವು ಹೊಲಸಿನಿಂದ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಹೂವು ಹೊರಬರುವಂತ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಮೊದಲು ಋಗ್ವೇದವು ಕಮಲವನ್ನು ಒಂದು ರೂಪಕದಲ್ಲಿ (RV 5.LXVIII.7-9) ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜನನದ ಬಯಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿಷ್ಣು ಕುಬ್ಜ ವಾಮನಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅವನ ಪತ್ನಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಹಾ ಮಂಥನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಕಮಲದಿಂದ ಪದ್ಮ, ಅಥವಾ ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಳು, ಇವೆರಡರ  ಅರ್ಥವು “ಕಮಲ” ಎಂದಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕಮಲದೊಂದಿಗೆ ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಹೂವುಗಳೊಳಗೆ ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.

ಶಂಖ ಎಂಬುದು ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಶಂಖ ಚಿಪ್ಪು ಎಂಬದಾಗಿದೆ. ಶಂಖ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರದ ಬಸವನ ಚಿಪ್ಪು ಆಗಿದೆ  ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಕ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುತ್ತೂರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಂಟು ಅಷ್ಟಮಂಗಳದ (ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳು) ಬೋಧನಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಕಮಲ ಮತ್ತು ಶಂಖವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎರಡು ಸಾಧನಗಳಾಗಿದೆ. ಅವು ಸಮಯರಹಿತ  ಗುಣಮಟ್ಟ ಅಥವಾ ಗುಣಗಳಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳು ಗುಣಗಳ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಸಹಜವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಸಂಖ್ಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ಗುಣಗಳು: ಸತ್ವ (ಒಳ್ಳೆಯತನ, ರಚನಾತ್ಮಕ, ಸಾಮರಸ್ಯ), ರಾಜಸ್  (ಉತ್ಸಾಹ, ಚುರುಕಾದ, ಗೊಂದಲ), ಮತ್ತು ತಮಾಸ್ (ಕತ್ತಲೆ, ವಿನಾಶಕಾರಿ, ಗಲಿಬಿಲಿ). ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ವೈಶೇಷಿಕ ಚಿಂತನೆಯ ಶಾಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹೇಗೆ ಗುಣದಂತೆಯೇ?

ಸಾಂಖ್ಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ವ, ರಾಜಸ್, ತಮಾಸ್ ಗುಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಕಮಲದ ಹೂವು

ಯೇಸು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಗುಣ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆತನು   ಕಲಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ದ್ವಿಜರೂ ಬೇಕು. ನಂತರ ಆತನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಗುಣವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಸ್ಯಗಳು, ಶಂಖಗಳು ಮತ್ತು ಜೋಡಿಯಾಗಿರುವ ಮೀನುಗಳನ್ನು (ಅಷ್ಟಮಂಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು) ಬೋಧನಾ ಸಾಧನಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಭಾವ ಅಥವಾ ಗುಣಗಳ ಕುರಿತು ಕಥೆಗಳ ಸರಣಿ (ಸಾಮ್ಯಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ) ನೀಡಿದನು. ಆತನ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಆ ಮನೆಯಿಂ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರದ ಬಳಿಯಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡನು.
2 ಆಗ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹಗಳು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಆತನು ದೋಣಿ ಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಕೂತುಕೊಂಡನು. ಮತ್ತು ಆ ಸಮೂಹ ದವರೆಲ್ಲಾ ದಡದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದ್ದರು.
3 ಆಗ ಆತನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ–ಇಗೋ, ಬಿತ್ತುವವನು ಬಿತ್ತುವದಕ್ಕೆ ಹೊರಟನು.
4 ಅವನು ಬಿತ್ತಿದಾಗ ಕೆಲವು ಬೀಜಗಳು ದಾರಿಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು; ಆಗ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅವು ಗಳನ್ನು ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟವು.
5 ಕೆಲವು ಬಹಳ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಬಂಡೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು; ಅಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಮಣ್ಣು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವು ಮೊಳೆತವು;
6 ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವು ಬಾಡಿಹೋಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಒಣಗಿಹೋದವು.
7 ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಮುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದವು; ಆಗ ಆ ಮುಳ್ಳುಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಬಿಟ್ಟವು.
8 ಆದರೆ ಬೇರೆಯವುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಕೆಲವು ನೂರರಷ್ಟು ಕೆಲವು ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಕೆಲವು ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಫಲಕೊಟ್ಟವು.
9 ಕೇಳುವದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಗಳುಳ್ಳವನು ಕೇಳಲಿ ಅಂದನು.

ಮತ್ತಾಯ 13: 1-9
ಕಮಲದ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಜೀವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ

ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥವೇನು? ಆತನು ಕೇಳಿದವರಿಗೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಾವು ಊಹಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ:

18 ಆದದರಿಂದ ಬಿತ್ತುವವನ ಸಾಮ್ಯದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನೀವು ಕೇಳಿರಿ:
19 ಯಾವನಾದರೂ ರಾಜ್ಯದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸದೆ ಇರುವಾಗ ಕೆಡುಕನು ಬಂದು ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದು ಬಿಡು ವನು; ದಾರಿಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿ ಸಿದವನು ಇವನೇ.

ಮತ್ತಾಯ 13: 18-19
ಆದರೆ ಈ ಬೀಜಗಳು ನೆಲದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ

20 ಮತ್ತು ಬಂಡೆಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವನು ಇವನೇ; ಇವನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಅದನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ;
21 ಆದರೂ ಅವನಲ್ಲಿ ಬೇರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರುವನು; ಯಾಕಂದರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಕಟ ಇಲ್ಲವೆ ಹಿಂಸೆ ಬಂದಾಗ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನು ಅಭ್ಯಂತರ ಪಡುವನು.

ಮತ್ತಾಯ 13: 20-21
ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖವು ಬೀಜದಿಂದ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು

22 ಮುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವನು ಸಹ ಇವನೇ; ಇವನು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ; ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಚಿಂತೆಯೂ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮೋಸವೂ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅಡಗಿಸುವ ದರಿಂದ ಅವನು ಫಲ ಕೊಡಲಾರನು.

ಮತ್ತಾಯ 13:22
ಇತರ ಸಸ್ಯಗಳು ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು

23 ಆದರೆ ಒಳ್ಳೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಜ ವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದವನು ಇವನೇ; ಇವನು ವಾಕ್ಯ ವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ; ಇವನೇ ಫಲಫಲಿ ಸುವವನಾಗಿ ನೂರರಷ್ಟು ಅರವತ್ತರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ.

ಮತ್ತಾಯ 13:23
ಕಮಲದ ಸಸ್ಯವು ಸರಿಯಾದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವದು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ

ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೆಯವರಿಗೆ ‘ತಿಳುವಳಿಕೆ’ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದುಷ್ಟ ಅವರ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ದೂರವಿರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದೇಶವು ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಮಾನಸಿಕ ಅಂಗೀಕಾರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದಂತೆ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೂ, ಅದು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹೃದಯ ಮಾತ್ರ, ‘ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ’ ದೇವರು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದು: ‘ನಾನು ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು?’

ಕಳೆಗಳ ಸಾಮ್ಯ

ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ, ಯೇಸು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿದನು.

24 ಆತನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇ ನಂದರೆ–ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಒಳ್ಳೇ ಬೀಜವನ್ನು ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಯಾಗಿದೆ.
25 ಹೇಗಂದರೆ ಜನರು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ವೈರಿಯು ಬಂದು ಗೋದಿಯ ನಡುವೆ ಹಣಜಿ ಯನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಹೊರಟು ಹೋದನು.
26 ಅದು ಮೊಳೆತು ಫಲಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಣಜಿ ಸಹ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡಿತು.
27 ಆದದರಿಂದ ಮನೇಯಜಮಾನನ ಸೇವಕರು ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ–ಅಯ್ಯಾ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿದಿ ಯಲ್ಲಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಣಜಿಯು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
28 ಅವನು ಅವರಿಗೆ–ಒಬ್ಬ ವೈರಿ ಯು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದನು. ಆದರೆ ಸೇವಕರು ಅವನಿಗೆ–ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಂತೆ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀಯೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
29 ಆದರೆ ಅವನು–ಬೇಡ, ನೀವು ಹಣಜಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಾಗ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೋದಿಯನ್ನೂ ಕಿತ್ತೀರಿ.
30 ಸುಗ್ಗೀಕಾಲದ ವರೆಗೆ ಎರಡೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ; ಸುಗ್ಗೀಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಯ್ಯುವವರಿಗೆ–ಮೊದಲು ಹಣಜಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸುಡುವದಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಕಟ್ಟಿರಿ; ಆದರೆ ಗೋದಿಯನ್ನು ನನ್ನ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳುವೆನು ಅಂದನು.

ಮತ್ತಾಯ 13: 24-30
ಕಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋಧಿ: ಗೋಧಿ ಮಾಗುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕಳೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ

ಆತನು ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

36 ತರುವಾಯ ಯೇಸು ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ಕಳು ಹಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದನು; ಆಗ ಶಿಷ್ಯರು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ–ಹೊಲದ ಹಣಜಿಯ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ವಿವರಿಸು ಅಂದರು.
37 ಆತನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ– ಒಳ್ಳೇ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ವನು ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು;
38 ಹೊಲವು ಈ ಲೋಕ; ಒಳ್ಳೇ ಬೀಜವು ರಾಜ್ಯದ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ಹಣಜಿಯು ಕೆಡುಕನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.
39 ಅದನ್ನು ಬಿತ್ತಿದ ವೈರಿಯು ಸೈತಾನನೇ; ಸುಗ್ಗೀ ಕಾಲವು ಲೋಕದ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಯುವವರು ದೂತರೇ.
40 ಹೇಗೆ ಹಣಜಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡು ವರೋ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಲೋಕಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವದು.

ಮತ್ತಾಯ 13: 36-43

ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಹುಳಿಹಿಟ್ಟಿನ  ಸಾಮ್ಯಗಳು

ಯೇಸು ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳ ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಸಿದನು.

31 ಆತನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ–ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಿಗೆ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
32 ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಬೀಜಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಚಿಕ್ಕದಾದದ್ದೇ ನಿಜ; ಆದರೆ ಅದು ಬೆಳೆದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಸಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರವಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡುತ್ತವೆ.
33 ಆತನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ–ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯು ಹುಳಿಯನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಮೂರು ಸೇರು ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲಾ ಹುಳಿಯಾಗುವ ತನಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟ ಹುಳಿಗೆ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯವು ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತಾಯ 13: 31-33
ಸಾಸಿವೆ ಬೀಜ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.
ಸಾಸಿವೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಸೊಂಪಾಗಿ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ

ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಹಿಟ್ಟಿನ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹುಳಿಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸಣ್ಣ ಬೀಜದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ,ಬಲದಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಅಗೋಚರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತು ತಡೆಯಲಾಗದು.

ಹೂಳಿಟ್ಟ ದ್ರವ್ಯದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾದ ಮುತ್ತಿನ ಸಾಮ್ಯಗಳು

44 ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ; ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮನು ಷ್ಯನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟು ಅದರ ಸಂತೋಷದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಆ ಹೊಲವನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ.
45 ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಒಳ್ಳೇ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥನಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
46 ಅವನು ಬಹು ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಮುತ್ತನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೊರಟುಹೋಗಿ ತನಗಿದ್ದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾರಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡನು.

ಮತ್ತಾಯ 13: 44 -46
ಶಂಖ ಚಿಪ್ಪುಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಮೌಲ್ಯವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಕೆಲವು ಶಂಖ ಚಿಪ್ಪುಗಳ ಒಳಗೆ ಗುಲಾಬಿ ಮುತ್ತುಗಳಿವೆ – ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಗುಲಾಬಿ ಮುತ್ತುಗಳು ಬಹಳ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿವೆ

ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೂಳಿಟ್ಟ ನಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಮರೆಮಾಚಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರಣ, ಹೊಲದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೊಲವು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು  ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕಾರ  ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಧಿ ಇದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು, ಹೊಲವನ್ನು ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ – ಅದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ  ಇದು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇದೆ – ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗಮನಿಸದ ಮೌಲ್ಯ, ಆದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವ ಕೆಲವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಬಲೆಯ ಸಾಮ್ಯ

47 ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಸಲ್ಪಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ತರವಾದದ್ದನ್ನು (ಮಾನುಗಳನ್ನು) ಕೂಡಿಸಿದ ಬಲೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
48 ಅದು ತುಂಬಿದಾಗ ಅವರು ಅದನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ಎಳೆದು ಕೂತುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯವುಗಳನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಿಸಾಡಿದರು.
49 ಹಾಗೆಯೇ ಲೋಕಾಂತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಇರುವದು; ದೂತರು ಹೊರಟುಬಂದು ನೀತಿವಂತರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕೆಡುಕರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವರು.
50 ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯ ಆವಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವರು; ಅಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಟವೂ ಹಲ್ಲುಕಡಿಯೋಣವೂ ಇರುವವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 13: 47-50
ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಈ ಮೀನುಗಾರರಂತೆ ಜನರನ್ನು ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತದೆ

ಯೇಸು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸಲು ಅಷ್ಟಮಂಗಳದ – ಮೀನಿನ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದನು. ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಮೀನುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ಮೀನುಗಾರರಂತೆ ಜನರನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಹಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿನ ಹುಳಿಯಂತೆ;  ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ; ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ; ಮತ್ತು ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗದವರ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ ನಂತರ ಯೇಸು ತನ್ನ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದನು.

51 ಇದಲ್ಲದೆ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ–ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆತ ನಿಗೆ–ಕರ್ತನೇ, ಹೌದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಮತ್ತಾಯ 13:51

ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಯೋಚಿಸುವಿರಿ ? ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಚಲಿಸುವ ಗುಣ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಚಲಿಸದ ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ?

ಯೇಸು ಗಂಗಾ ತೀರ್ಥದಂತೆ ತನ್ನ ಜೀವಜಲ ಸಾಮ್ಯದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಯೇಸು ಪ್ರಾಣವು ದ್ವಿಜದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ

ದ್ವಿಜ (द्विज) ಎಂದರೆ ‘ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನನ’ ಅಥವಾ ‘ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟವುದು’. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊದಲು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜನನವನ್ನು ಉಪನಯನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು (ಯಗ್ಯೋಪವಿತ, ಉಪವಿತ  ಅಥವಾ ಜನೆಯು) ಹಾಕುವಾಗ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಾಚೀನ ವೈದಿಕ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 1500 – 600) ಗ್ರಂಥಗಳಾದ ಬೌದ್ಧಾಯಾನ ಗೃಹಸೂತ್ರವು ಉಪನಯನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ದ್ವಿಜದ ಕುರಿತು  ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಿಲ್ಲ. ವಿಕಿಪೀಡಿಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು 1-ನೇ ಸಹಸ್ರಮಾನದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ  ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ದ್ವಿಜ ಎಂಬ ಪದದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಈ ಗ್ರಂಥವು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುಗದ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ದ್ವಿಜ ಎಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಜ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ?

ತೋಮ ಅವರಿಂದ  ಯೇಸು ಮತ್ತು ದ್ವಿಜ

ದ್ವಿಜದ ಕುರಿತು ಯಾರಿಂದಾದರೂ ಆರಂಭಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಬೋಧನೆ ಎಂದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆ. ದ್ವಿಜದ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯು (ಕ್ರಿ.ಶ. 50-100 ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ) ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಶ 52 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬಂದ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನಾದ ತೋಮನು ಮಲಬಾರ್ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂದು ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳ ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ದ್ವಿಜ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಂದು ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದನು. ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತೋಮನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಜ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಾಣದ ಮೂಲಕ ಯೇಸು ಮತ್ತು ದ್ವಿಜ

ಯೇಸು ದ್ವಿಜವನ್ನು ಉಪನಯನದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣ (प्राण), ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದನು. ಪ್ರಾಣವು ಉಸಿರಾಟ, ಆತ್ಮ, ಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಜೀವ-ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕುರಿತು ಆರಂಭಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3,000- ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಚಂದೊಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕಥಾ, ಮುಂಡಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು  ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಅನೇಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ನಿಶ್ಚಿತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ಉಸಿರು/ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಪುಣತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹುಡುಕುವ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಗ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಣವು ಆಧಾರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಆಯುರಸ್ (ಗಾಳಿ) ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ಉದಾನ, ಸಮನ, ಮತ್ತು ವ್ಯಾನಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿಜವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಯೇಸುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. (ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಎಳೆದ ಪದಗಳು ದ್ವಿಜ ಅಥವಾ ಎರಡನೆಯ ಜನನದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತವೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಣುವಂತೆ ಗುರುತಿಸಿದ ಪದಗಳು ಪ್ರಾಣ, ಅಥವಾ ಗಾಳಿ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತವೆ)

1ಫರಿಸಾಯರಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದ್ಯರ ಹಿರೀಸಭೆಯವನಾದ ನಿಕೊದೇಮನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. 2ಅವನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಆತನಿಗೆ – ಗುರುವೇ, ನೀನು ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಬೋಧಕನೆಂದು ಬಲ್ಲೆವು. ನೀನು ಮಾಡುವಂಥ ಈ ಸೂಚಕಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವದು ಯಾರಿಂದಲೂ ಆಗದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 3ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು – ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಲಾರನು ಅಂದನು. 4ನಿಕೊದೇಮನು ಆತನನ್ನು – ಮನುಷ್ಯನು ಮುದುಕನಾದ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟುವದು ಹೇಗೆ? ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿರಿಗಿ ಸೇರಿ ಹುಟ್ಟುವದಾದೀತೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದನು. 5ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು – ನಾನು ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಒಬ್ಬನು ನೀರಿನಿಂದಲೂ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟದಿದ್ದರೆ ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಲಾರನು. 6ದೇಹದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಹವೇ; ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಆತ್ಮವೇ. 7ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡ. 8ಗಾಳಿಯು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ; ಅದರ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀ; ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು; ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರು ಅದರಂತೆಯೇ ಅಂದನು. 9ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕೊದೇಮನು – ಇದು ಆಗುವದು ಹೇಗೆ? ಅಂದಾಗ 10ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನಂದರೆ – ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋಧಕನಾಗಿರುವ ನಿನಗೆ ಇದು ತಿಳಿಯುವದಿಲ್ಲವೋ? 11ನಿನಗೆ ನಿಜನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ತಿಳಿದದ್ದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ; ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ. 12ನಾನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ನಂಬದೆಹೋದರೆ ಪರಲೋಕದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇಗೆ ನಂಬೀರಿ? 13ಪರಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದುಬಂದವನೇ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನೇ ಹೊರತು ಮತ್ತಾರೂ ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಏರಿಹೋದವನಲ್ಲ. 14ಇದಲ್ಲದೆ [ಜನರು ನೋಡಿ ಜೀವದಿಂದುಳಿಯಬೇಕೆಂದು] ಮೋಶೆಯು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಪವನ್ನು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಟ್ಟ ಹಾಗೆಯೇ 15ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ತನ್ನನ್ನು ನಂಬುವವರೆಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿಡಲ್ಪಡಬೇಕು.

16ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು; ಆತನನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ನಾಶವಾಗದೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. 17ದೇವರು ತನ್ನ ಮಗನ ಮುಖಾಂತರ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನೇ ಹೊರತು ತೀರ್ಪುಮಾಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. 18ಆತನನ್ನು ನಂಬುವವನಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಆಗುವದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನಂಬದವನಿಗೆ ದೇವರ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನ ಹೆಸರನ್ನು ನಂಬದೆಹೋದದರಿಂದ ಆಗಲೇ ತೀರ್ಪು ಆಗಿಹೋಯಿತು. 19ಆ ತೀರ್ಪು ಏನಂದರೆ – ಬೆಳಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದರು. 20ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಬೆಳಕನ್ನು ಸಹಿಸುವದಿಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳು ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಾಗಿ ತೋರಿಬಂದಾವೆಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವದಿಲ್ಲ; 21ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವನು ತಾನು ದೇವರಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದು ತೋರಿಬರುವಂತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ.

ಯೋಹಾನ 3: 1-21

ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ, ಈ ಎರಡನೆಯ ಜನನದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಯೇಸು ದೃಢಪಡಿಸಿದನು (‘ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು’). ಆದರೆ ಈ ಜನನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಇಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಜನನದಲ್ಲಿ, ‘ಮಾಂಸವು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತದೆ’ ಮತ್ತು ‘ನೀರಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು’ ಮಾನವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಮಾನವನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ ಜನನದಲ್ಲಿ (ದ್ವಿಜ) ಮೂರು ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ: ದೇವರು, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ, ಮತ್ತು ಆತ್ಮ (ಪ್ರಾಣ). ಇವುಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸೋಣ

ದೇವರು

‘ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು…’ ತಾತ್ಪರ್ಯವೆಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ… ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನೂ… ಯಾರೂ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಯೇಸು ಹೇಳಿದನು. ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥವು  ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬವದನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೇಸು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಅ೦ತಸ್ಥು, ವರ್ಣ, ಧರ್ಮ, ಭಾಷೆ, ವಯಸ್ಸು, ಲಿಂಗ, ಸಂಪತ್ತು, ಶಿಕ್ಷಣ ಏನೇ ಇರಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾನೆ… ಬೇರೆಡೆ ಹೇಳಿದಂತೆ:

38 ಹೇಗಂದರೆ ಮರಣವಾಗಲಿ ಜೀವವಾಗಲಿ ದೂತರಾಗಲಿ ರಾಜತ್ವಗಳಾಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಗಳಾಗಲಿ ಈಗಿನವುಗಳಾ ಗಲಿ ಮುಂಬರುವವುಗಳಾಗಲಿ
39 ಉನ್ನತವಾಗಲಿ ಅಗಾಧವಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಗಲಿಸಲಾರವೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಟು.

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 8: 38-39

ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ (ಮತ್ತು ನನ್ನ) ಎರಡನೆಯ ಜನನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ (“ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟದ  ಹೊರತು ಯಾರೂ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ”). ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯು ಆತನನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿತು

“ದೇವರು ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು, ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು …”

ನಮ್ಮನ್ನು ಎರಡನೇ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಳಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದೆ…

ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ

‘ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರ’ ಎಂಬುದು ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವದಾಗಿದೆ. ನಾವು ನಂತರ ನೋಡುವದೇ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ . ಇಲ್ಲಿ ಮಗನು  ದೇವರಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಆತನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

14 ಇದಲ್ಲದೆ ಮೋಶೆಯು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಸಹ ಎತ್ತಲ್ಪಡತಕ್ಕದ್ದು.

ಯೋಹಾನ 3:14

ಸುಮಾರು 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಮೋಶೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ:

ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪ

4 ಅವರು ಎದೋಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೋಗಲು ಹೋರ್ ಪರ್ವತದಿಂದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಜನರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಹನೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದರು; 5 ಅವರು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮೋಶೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, “ನೀವು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಯಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟಿನಿಂದ ಏಕೆ ಕರೆತಂದಿದ್ದೀರಿ? ಬ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲ! ನೀರಿಲ್ಲ! ಮತ್ತು ಈ ಶೋಚನೀಯ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ! “

6 ಆಗ ಕರ್ತನು ಅವರ ನಡುವೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದನು; ಅವರು ಜನರನ್ನು ಕಚ್ಚಿದರು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಸತ್ತರು. 7 ಜನರು ಮೋಶೆಯ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು, “ನಾವು ಕರ್ತನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನು ಹಾವುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ” ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು.

8 ಕರ್ತನು ಮೋಶೆಗೆ, “ಹಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ; ಕಚ್ಚಿದ ಯಾರಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬದುಕಬಹುದು. ” 9 ಆದ್ದರಿಂದ ಮೋಶೆಯು ಕಂಚಿನ ಹಾವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು. ನಂತರ ಯಾರಾದರೂ ಹಾವು ಕಚ್ಚಿ ಕಂಚಿನ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 21: 4-9

ಯೇಸು ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದೈವಿಕ ಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು. ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ.

ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಷ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷವನ್ನು ಹೀರಿ ಹೊರತೆಗೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿದೆ; ಕಚ್ಚಿದ ಅಂಗವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವದರಿಂದ ರಕ್ತವು ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚುವಿಕೆಯಿಂದ ವಿಷವು ಹರಡುವುದಿಲ್ಲ; ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಹೃದಯ ಬಡಿತವು ವೇಗವಾಗಿ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ವಿಷವನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದಾಗ ಅವರು ಗುಣಮುಖರಾಗಲು ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾದ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ನೀವು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಯಾರಾದರೂ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಉರುಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಗುಣಮುಖರಾಗುವುದನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಇದ್ದರು (ಅವರು ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ವಯಸ್ಸಿನ 600 000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುರುಷರನ್ನು ಎಣಿಸಿದರು) – ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಧುನಿಕ ನಗರದ ಗಾತ್ರ. ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವರು ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ತಾಮ್ರ ಸರ್ಪದ ಕಾರಣದಿಂದ  ದೃಷ್ಟಿಹೀನರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಾವುಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಗಾಯವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಹಾಗೂ ವಿಷದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಬಂದಿಸಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ  ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಥವಾ ಅವರು ಕಂಭದ ಮೇಲಿನ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪವನ್ನು ನೋಡಲು ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡೆದು, ರಕ್ತದ ಹರಿವು ಮತ್ತು ವಿಷದ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಮೋಶೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಮೋಶೆಯ ಮಾತಿನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕ್ರಿಯೆಯ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವದಾಗಿತ್ತು.

ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ವಿಷಪೂರಿತ ಸಾವಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪದಂತೆಯೇ, ಆತನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹೇಗಾದರೂ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ತಾಮ್ರದ ಸರ್ಪದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾದ ಹಾಗೂ ಕಂಭವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಂತೆಯೇ ನಾವು ಸಹಾ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯ, ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರನೇ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ.

ಆತ್ಮ – ಪ್ರಾಣ

ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ

ಗಾಳಿಯು ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಕಡೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ; ಅದರ ಸಪ್ಪಳವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀ; ಆದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೋ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೋ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದು; ಆತ್ಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವರೆಲ್ಲರು ಅದರಂತೆಯೇ ಅಂದನು.

ಯೋಹಾನ 3: 8

ಇದು ‘ಆತ್ಮಕ್ಕಿರುವಂತೆಯೇ’ ‘ಗಾಳಿ’ಗೂ ಅದೇ ಗ್ರೀಕ್ (ನ್ಯುಮ) ಪದವಾಗಿದೆ. ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಗಾಳಿಯಂತೆ. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಗಾಳಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಎಂದಾದರು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದೆ. ಗಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಹುದಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಗಾಳಿ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅದು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಡಿಯುತ್ತದೆ, ಕೂದಲನ್ನು ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಧ್ವಜವು ತೂಗಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಬೀಸುವಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಗಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿಯು ತೇಲುವ ದೋಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹಡಗುಗಳಿಂದ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಚಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಡಗಿಲ್ಲದೆ ಗಾಳಿಯ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯು, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆತ್ಮದೊಂದಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಹೊರಗೆ ಆತನು ಇಚ್ಚಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು, ಅದರ ಜೀವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತರಲು, ನಿಮ್ಮ ನಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬಹುದು. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರ, ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟನು, ಅದು ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಮ್ರದ  ಸರ್ಪ, ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಹಡಗು. ನಾವು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿದಾಗ ಇದು ನಮಗೆ ಜೀವವನ್ನು ನೀಡಲು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೆ – ಇದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವದಾಗಿದೆ.  ನಂತರ ನಾವು ಆತ್ಮದ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ – ಪ್ರಾಣ. ಸರಳವಾಗಿ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಾಣವು ಉಪನಯನದಂತೆ ಹೊರಗಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿರದೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿನಿಂದ ದ್ವಿಜವಾಗಲು ಶಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದ್ವಿಜ – ಮೇಲಿನಿಂದ

ಇದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದೆ:

12 ಆದರೆ ಯಾರಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು.
13 ಇವರು ರಕ್ತದಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾ ಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿ

ದವರು.ಯೋಹಾನ 1: 12-13

ಮಗುವಾಗಲು ಜನನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಅದರಂತೆ ‘ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲು’ ಎರಡನೆಯ ಜನನದ – ದ್ವಿಜದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಜವನ್ನು ಉಪನಯನದಂತಹ ವಿಭಿನ್ನ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಕೇತಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಆಂತರಿಕ ಎರಡನೇ ಜನನವನ್ನು ‘ಮಾನವ ನಿರ್ಧಾರ’ ದಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಆಚರಣೆ, ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಜನನವನ್ನು ವಿವರಿಸಬಲ್ಲದು, ಈ ಜನನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾವು ‘ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ’ ಮತ್ತು ‘ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವಾಗ’ ಇದು ಕೇವಲ ದೇವರ ಆಂತರಿಕ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ

ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹಡಗುಗಳ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಜನರು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಗಾಳಿಯ ಶಕ್ತಿಯ ರಕ್ಷಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನುಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎರಡನೇ ಜನನಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮನ ರಕ್ಷಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ನಮಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರಬಹುದು (ನಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳು) ಸತ್ಯದ  ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೇಸು ಕಲಿಸಿದನು.

19 ಆ ತೀರ್ಪು ಏನಂದರೆ, ಬೆಳಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೆಟ್ಟವುಗಳಾ ಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರು ಬೆಳಕಿಗಿಂತ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದರು.

ಯೋಹಾನ 3: 19

ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಿಂತ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೇ ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಜನನವನ್ನು ತಡೆಯುವದಾಗಿದೆ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ಬದಲು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

21 ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವನು ತನ್ನ ಕೃತ್ಯಗಳು ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವುಗಳೆಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗು ವಂತೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಯೋಹಾನ 3:21

ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತನ ಸಾಮ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.