ಯೇಸು ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು – ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಸುರ ಸರ್ಪ

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣವು ಕೃಷ್ಣನು ಶತ್ರು ಅಸುರರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಸಿದ ಸಮಯಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸರ್ಪವೆಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಗವ ಪುರಾಣ (ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವತಂ) ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಮ್ಸದ ಮಿತ್ರನಾದ ಅಘಸುರನು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದನು, ಅವನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದಾಗ ಅದು ಗುಹೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. . ಅಘಸುರನು ಪುತನನ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದನು (ಮಗುವು ಅವಳಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೀರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದನು) ಮತ್ತು ಬಕಾಸುರನು (ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಮುರಿದು ಅವನನ್ನು ಸಹ ಕೊಂದನು) ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಅಘಸುರನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದನು ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ದನಗಾಹಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಗುಹೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಕೃಷ್ಣನೂ ಸಹ ಒಳಗೆ ಹೋದನು, ಆದರೆ ಅದು ಅಘಸುರನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅಘಸುರನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಅಸುರ ಸರ್ಪ ಕಲಿಯಾ ನಾಗನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವ್ರಿತ್ರನು, ಅಸುರ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸರ್ಪ/ಮಹಾಸರ್ಪ ಎಂಬದಾಗಿ ಪುರಾಣವೂ ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರ ದೇವನು ವ್ರಿತ್ರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ (ವಜ್ರಾಯುಧ) ಅವನನ್ನು ಕೊಂದನು ಹಾಗೂ ಅದು ವ್ರಿತ್ರನ ದವಡೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಿತು ಎಂದು ಋಗ್ವೇದ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ರಿತ್ರವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾವು/ಮಹಾಸರ್ಪ ಆಗಿದ್ದು, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆವರಿಸಿದ್ದನು, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದನು, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಭಗವ ಪುರಾಣದ ಭಾಷಾಂತರವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ವ್ರಿತ್ರನು ಮೇಲುಗೈ ಪಡೆದನು.  ಇಂದ್ರನು ಬಲದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಾಧಿಚಿ ಎಂಬ ಋಷಿಯ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ದಾದಿಚಿ ವಜ್ರಾಯುಧವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ತನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಮಹಾ ಸರ್ಪ ವ್ರಿತ್ರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳ ಸೈತಾನ: ಸುಂದರವಾದ ಆತ್ಮವು ವಿಷಪೂರಿತ ಸರ್ಪವಾಗುತ್ತಿದೆ

ಪರಾತ್ಪರದೇವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ (ಸೈತಾನನ ಅರ್ಥ ‘ಎದುರಾಳಿ’) ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆತ್ಮವಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಸಹಾ ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನನ್ನು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ವರ್ಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

12 ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರನೇ, ತೂರಿನ ಅರಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕಗೀತೆಯನ್ನೆತ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು–ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ತ್ತಾನೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಂದರವಾದ ನೀನು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತೀ.
13 ದೇವರ ತೋಟ ವಾದ ಏದೆನಿನಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದಿ. ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ್ಯರಾಗ, ಪಚ್ಚೆ, ಪೀತರತ್ನ, ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯ, ನೀಲ ಗೋಮೇ ಧಿಕ, ಕೆಂಪು, ಸ್ಪಟಿಕ, ಚಿನ್ನ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವು ಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತವಾಗಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದಮ್ಮಡಿಗಳೂ ಕೊಳಲುಗಳೂ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದವು.
14 ನೀನೇ ಮುಚ್ಚು ವಂತ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆರೂಬಿಯು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟೆನು; ಅಲ್ಲೇ ನೀನಿದ್ದಿ, ಬೆಂಕಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಳಗೂ ಮೇಲಕ್ಕೂ ತಿರುಗಾಡಿದಿ.
15 ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವು ಸಿಕ್ಕುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು  28: 12 ಬಿ -15.

ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ದೇವನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟತನ ಏಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ? ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ:

17 ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಉಬ್ಬಿ ಕೊಂಡಿತು; ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿ; ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುವೆನು. ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಅವರು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ;

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು 28: 17

ಈ ದೇವನ ನಾಶನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

12 ಓ ಲೂಸಿಫರ್‌ ಉದಯದ ಮಗನೇ. ಆಕಾಶದಿಂದ ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದೀ? ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಲಹೀನ ಮಾಡಿದ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀ?
13 ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಘನತೆಗೇರಿಸುವೆನು; ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗಿರುವ ಸಮೂಹ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆಯೂ ನಾನು ಆಸೀನನಾ ಗುವೆನು.
14 ಉನ್ನತವಾದ ಮೇಘ ಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಮಹೋನ್ನತನಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದೆಯಲ್ಲಾ;

ಯೆಶಾಯ 14: 12-14

ಈಗ ಸೈತಾನನು

ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೈತಾನ (ಅರ್ಥ ‘ದೂರುಗಾರನು‘) ಅಥವಾ ಬೂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಅವನನ್ನು ಲೂಸಿಫರ್– ‘ಉದಯಪುತ್ರ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು – ಅವನು ಆತ್ಮ, ದುಷ್ಟ ಅಸುರ ಎಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಘಸುರ ಮತ್ತು ವ್ರಿತ್ರನಂತೆ ಅವನನ್ನು ಸರ್ಪ ಅಥವಾ ಮಹಾಸರ್ಪದ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆಯುವಂತಾಯಿತು:

7 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ವಿಾಕಾಯೇಲನೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಘಟಸರ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು; ಘಟಸರ್ಪನೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಯುದ್ದಮಾಡಿ ಸೋತು ಹೋದರು.
8 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು.
9 ಭೂಲೋಕದವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಆ ಮಹಾ ಘಟಸರ್ಪನು ಅಂದರೆ ಪಿಶಾಚನೆಂತಲೂ ಸೈತಾನನೆಂತಲೂ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪುರಾ ತನ ಸರ್ಪವು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು; ಅವನ ದೂತರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಪ್ರಕಟನೆ 12: 7-9

ಈಗ ಸೈತಾನನು ‘ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ’ ಮುಖ್ಯ ಅಸುರ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವನು, ಸರ್ಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಂದನು. ಇದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಯುಗವಾದ, ಸತ್ಯ ಯುಗವನ್ನು, ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮೋಸವನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ಸತ್ಯವೇದವು ಅವನು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:

14 ಇದೇನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಸೈತಾನನು ಬೆಳಕಿನ ದೂತನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

2 ಕೊರಿಂಥ 11:14

ಯೇಸು ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ

ಈ ಎದುರಾಳಿಯೇ ಯೇಸುವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಯೋಹಾನನಿಂದ ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಆತನು ವನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಲ್ಲ, ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಯುದ್ಧವು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅಘಸುರರ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವ್ರಿತ್ರರ ನಡುವೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಭೌತಿಕ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶೋಧನೆಯ ಯುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ  ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ:

ಸು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ ಯೊರ್ದನಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಆತ್ಮ ನಿಂದ ಅಡವಿಯೊಳಕ್ಕೆ ನಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು
2 ನಾಲ್ವತ್ತು ದಿನಗಳು ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹಸಿದನು.
3 ಆಗ ಸೈತಾನನು ಆತ ನಿಗೆ–ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು ಅಂದನು.
4 ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ–ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಜೀವಿಸುವನು ಎಂದು ಬರೆದದೆ ಅಂದನು.
5 ಬಳಿಕ ಸೈತಾನನು ಉನ್ನತವಾದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಕರಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
6 ಸೈತಾನನು ಆತನಿಗೆ–ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಅವುಗಳ ವೈಭವವನ್ನೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾನು ಕೊಡು ವೆನು.
7 ಆದದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವುಗಳು ನಿನ್ನದಾಗುವವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ–ಸೈತಾನನೇ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು; ಯಾಕಂದರೆ–ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಆತನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಸೇವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಬರೆದದೆ ಅಂದನು.
9 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆತನನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರತಂದು ದೇವಾಲಯ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆತನಿಗೆ–ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದುಮುಕು;
10 ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವನು;
11 ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ ದಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಬರೆದದೆ ಅಂದನು.
12 ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯು ತ್ತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ–ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಶೋಧಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದನು.
13 ಸೈತಾನನು ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಲೂಕ 4: 1-13

ಅವರ ಹೋರಾಟವು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮಗುವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನ ಜನನದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಸುತ್ತಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದನು, ಅವನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯುತ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಆ ಸರ್ಪವು “ಆತನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವನು” ಮತ್ತು ಯೇಸು “ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವನು” ಎಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಯೇಸು ಕಲಿಸಲು ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತದಾಗಿತ್ತು.

ಯೇಸು – ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಯೇಸುವಿನ ಶೋಧನೆಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

18 ತಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಧೆ ಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವದರಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡು ವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಇಬ್ರಿಯ 2: 18

ಮತ್ತು

15 ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗಿ ರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ; ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಯಾದರೂ ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿದ್ದನು.
16 ಆದದರಿಂದ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಹಾಯವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೃಪಾ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಳಿಗೆ ಬರೋ

ಣ.ಇಬ್ರಿಯ 4: 15-16

ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್, ಇಬ್ರೀಯ ದುರ್ಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾಯಾಜಕನು ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ತಂದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ –  ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನಿಖರವಾಗಿ ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವನು, ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪರಾತ್ಪರದೇವರ ಮುಂದೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಜಯಿಸುವಂತೆ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ: ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತೇವೆಯೋ?

ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಹಾನ: ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಅಭಿಷೇಕದ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸುವುದು.

ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ಜನನದ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನ (ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ) ಜನನವನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಲರಾಮ (ಬಲ್ರಾಮ) ಎಂಬ ಅಣ್ಣನಿದ್ದನು ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂದನು ಕೃಷ್ಣನ ಸಾಕು-ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಲರಾಮನನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಅಣ್ಣನನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮ ಸಹೋದರರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಸುರರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಅನೇಕ ಬಾಲ್ಯದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು- ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದರು.

ಯೇಸು ಮತ್ತು ಯೋಹಾನ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಲರಾಮರಂತೆ

ಕೃಷ್ಣನಂತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿಗೆ ಆಪ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಯೋಹಾನನಾಗಿದ್ದನು, ಅವನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಗುರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡನು. ಯೇಸು ಮತ್ತು ಯೋಹಾನನು ತಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಯೇಸುವಿಗೆ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ಮೊದಲು ಯೋಹಾನನು ಜನಿಸಿದನು. ಮೊದಲು ಯೋಹಾನನನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸುವಿನ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ಮೊದಲು ಯೋಹಾನನ ಬೋಧನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಯೋಹಾನನು ಸುವಾರ್ತೆಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ (ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ) ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣಗಳನ್ನು(ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ) ಆರಂಭಿಕ ಅಂಶಗಳಾಗಿ ಕಲಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಿದನು.

ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ : ಬರಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಲು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ (ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ) ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಿಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ‘ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಪ್ರಾಚೀನ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನ ಬರುವಿಕೆಯು ಅವನು ಬದುಕಿದ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು.

3 ಇಗೋ, ಒಂದು ವಾಣಿ, ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ದಾರಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿರಿ; ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ರಾಜಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮಾಡಿರಿ.
4 ಎಲ್ಲಾ ತಗ್ಗುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಗಳು ತಗ್ಗಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ಕೊರಕಲ ನೆಲವು ಸಮವಾಗು ವದು; ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯು ಗೋಚರವಾಗುವದು.
5 ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಣುವರು ಕರ್ತನ ಬಾಯಿಯೇ ಇದನ್ನು ನುಡಿದದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬನು ಕೂಗುತ್ತಾನೆ.

ಯೆಶಾಯ 40: 3-5

ದೇವರಿಗೆ ‘ದಾರಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು’ ಯಾರಾದರೂ ‘ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ’ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯೆಶಾಯನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಆತನು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ‘ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವದು’.

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

ಯೆಶಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ರೀಯ ಋಷಿಗಳು (ಪ್ರವಾದಿಗಳು) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಯೇಸುವಿಗೆ ಮುಂಚೆ  ಮಲಾಕಿಯು  ಕೊನೆಯವನು

ಯೆಶಾಯನ ನಂತರದ 300 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಾಕಿಯು, ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳ (ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆ) ಕೊನೆಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದನು. ಈ ಬರುವ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೆಶಾಯನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಲಾಕಿಯು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ:

ಗೋ, ನನ್ನ ದೂತನನ್ನು ನಾನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ; ಅವನು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವನು; ನೀವು ಹುಡುಕುವ ಕರ್ತನು ಫಕ್ಕನೆ ತನ್ನ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವನು; ನೀವು ಸಂತೋಷಪಡುವ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ದೂತನೇ, ಇಗೋ, ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು ಹೇಳು

ತ್ತಾನೆ.ಮಲಾಕಿ 3: 1

ಬರಲಿರುವ ‘ದೂತನ’  ಸರಿಯಾದ ಸಿದ್ಧತೆಯ ನಂತರ, ದೇವರು ತಾನೇ ತನ್ನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಮೀಕನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಇದು ಯೇಸುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ, ದೇವರು ಅವತರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಯೋಹಾನನ ನಂತರ ಬರುತ್ತಾನೆ.

ಯೋಹಾನ ಸ್ವಾಮಿ

ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೋಹಾನನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ:

80 ಆ ಬಾಲಕನು ಬೆಳೆದು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಂಡನು. ತನ್ನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದಿನದವರೆಗೆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದನು

.ಲೂಕ 1:80

ಅವನು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ:

4 ಈ ಯೋಹಾನನಿಗೆ ಒಂಟೇ ಕೂದಲಿನ ಉಡುಪೂ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಚರ್ಮದ ನಡುಕಟ್ಟೂ ಇದ್ದವು; ಮತ್ತು ಮಿಡತೆಗಳೂ ಕಾಡು ಜೇನೂ ಇವನಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿದ್ದವು.

ಮತ್ತಾಯ 3: 4

ಬಲರಾಮನು ವಿಶೇಷವಾದ ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಯೋಹಾನನ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಕ ಶಕ್ತಿಯು ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ (ಅರಣ್ಯವಾಸಿ) ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿತು. ಆತನ ಬಲವಾದ ಮನೋಭಾವವು ನಿವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ತನ್ನ ಗುರಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಅವನನ್ನು ವಾನಪ್ರಸ್ಥನಾಗಿ ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ತಿನ್ನಲು ಮುನ್ನಡೆಸಿತು. ಆತನ ಅರಣ್ಯದ ಜೀವಿತವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತು, ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅವನು ಅವತಾರವಲ್ಲ, ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿನ ಯಾಜಕನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದನು. ಆತನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಆತನ ಸ್ವ-ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಮುನ್ನಡೆಸಿತು. ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಬಂದ ಕಾರಣ (स्वामी) ಅಂದರೆ ‘ತನ್ನನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಅಥವಾ ಯಜಮಾನನಾದವನು’, ಯೋಹಾನನನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಹಾನ – ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ

ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ:

ಸರನಾದ ತಿಬೇರಿಯನ ಆಳಿಕೆಯ ಕಾಲದ ಹದಿನೈದನೇ ವರುಷದಲ್ಲಿ ಪೊಂತ್ಯ ಪಿಲಾತನು ಯೂದಾಯಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಹೆರೋದನು ಗಲಿಲಾ ಯಕ್ಕೆ ಚತುರಾಧಿಪತಿಯೂ ಅವನ ಸಹೋದರನಾದ ಫಿಲಿಪ್ಪನು ಇತುರಾಯ ಮತ್ತು ತ್ರಕೋನೀತಿ ಸೀಮೆಗೆ ಚತುರಾಧಿಪತಿಯೂ ಲುಸನ್ಯನು ಅಬಿಲೇನೆಗೆ ಚತುರಾ ಧಿಪತಿಯೂ
2 ಅನ್ನನು ಮತ್ತು ಕಾಯಫನು ಮಹಾ ಯಾಜಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಜಕರೀಯನ ಮಗನಾದ ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬಂತು

.ಲೂಕ 3: 1-2

ಇದು ಯೋಹಾನನ ಗುರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಅವನನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಜನರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇದು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವರಣೆಯ ಸತ್ಯವನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಿಬೇರಿಯದ ಸೀಸರನು, ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಪಿಲಾತ, ಹೆರೋದ, ಫಿಲಿಪ್ಪ, ಲೈಸಾನಿಯಸ್, ಅನ್ನನು ಮತ್ತು ಕಾಯಫ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾತ್ಯತೀತ ರೋಮ ಮತ್ತು ಯಹೂದಿ  ಇತಿಹಾಸಕಾರರಿಂದ ಪರಿಚಿತರು ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ವಿವಿಧ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು (ಉದಾ. ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಪಿಲಾತನಿಗೆ ‘ರಾಜ್ಯಪಾಲ’, ಹೆರೋದನಿಗೆ ‘ಪಾಳಯಗಾರ’, ಇತ್ಯಾದಿ) ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದದೆಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ  ಈ ವಿವರಣೆಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸಬಹುದು.

ತಿಬೇರಿಯಾದ ಸೀಸರನು ಕ್ರಿ.ಶ 14 ರಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ನರ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದನು. ಅವನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ 15 ನೇ ವರ್ಷ ಎಂದರೆ ಕ್ರಿ.ಶ 29 ರಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.

ಯೋಹಾನ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಸಂದೇಶ – ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಪಾಪದರಿಕೆ

ಯೋಹಾನನ ಸಂದೇಶ ಏನು? ಆತನ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಂತೆ, ಆತನ ಸಂದೇಶವು ಸರಳವಾದದ್ದು ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿತ್ತು. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ:

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸುವ ಯೋಹಾನನು ಬಂದು ಯೂದಾಯದ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರುತ್ತಾ–
2 ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರ ಪಡಿರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ಪರಲೋಕರಾಜ್ಯವು ಸಮಾಪ ವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮತ್ತಾಯ 3: 1-2

ಮೊದಲು ಆತನ ಸಂದೇಶವು ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯಾಗಿತ್ತು – ದೇವರ ರಾಜ್ಯವು ‘ಸಮೀಪಿಸಿತು’. ಆದರೆ ಜನರು ‘ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡದಿದ್ದರೆ’ ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ‘ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡದಿದ್ದರೆ’ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಎಂದರೆ “ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು; ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ; ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು”.  ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತದಂತೆ (ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ). ಆದರೆ ಅವರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯಾವುದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕು? ನಾವು ಯೋಹಾನನ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು. ಜನರು ಆತನ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು:

6 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆಮಾಡಿ ಯೊರ್ದನಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಂದ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ಮತ್ತಾಯ 3: 6

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಟಿಸುವುದು. ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವುದು ನಮಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ (ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ) ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಯೋಹಾನನು ಬೋಧಿಸಿದನು.

ನಂತರ ಈ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅವರು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿಂದ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ  ಎಂಬುದು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವುದು. ನಂತರ ಜನರು ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಡಲು ಬಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಶುದ್ಧ(ತೊಳೆಯುವದು) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ  ಪುರೋಹಿತರು ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಅಭಿಸೇಕದಲ್ಲಿ (ಅಭಿಷೇಕ), ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ‘ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ’ ದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಹಾನನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನದಿ ಸ್ನಾನವು ಅಭಿಸೇಕದಂತೆಯೇ ಇತ್ತು, ದೇವರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವ ಸ್ವರೂಪ–ದೂತರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂದು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನವನ್ನು ಕ್ರೈಸ್ತರ ಆಚರಣೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿರುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಗುಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತದ ಫಲ

ಅನೇಕರು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಹಾನನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು, ಆದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ:

7 ಆದರೆ ಫರಿಸಾಯರಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ದುಕಾಯರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕರು ತನ್ನಿಂದ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳು ವದಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವದನ್ನು ಅವನು ಕಂಡು ಅವರಿಗೆ– ಓ ಸರ್ಪ ಸಂತತಿಯವರೇ, ಬರುವದಕ್ಕಿರುವ ಕೋಪ ದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಯಾರು?
8 ಹಾಗಾದರೆ ಮಾನಸಾಂತರಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ಗಳನ್ನು ಫಲಿಸಿರಿ;
9 ಮತ್ತು — ಅಬ್ರಹಾಮನು ನಮಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಂದು ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಈ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ ಶಕ್ತನೆಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.
10 ಈಗಾಗಲೇ ಮರಗಳ ಬೇರಿಗೆ ಕೊಡಲಿ ಹಾಕಿಯದೆ; ಆದದರಿಂದ ಒಳ್ಳೇ ಫಲವನ್ನು ಫಲಿಸದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವು ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಡುವದು.

ಮತ್ತಾಯ 3: 7-10

ಫರಿಸಾಯರು ಮತ್ತು ಸದ್ದುಕಾಯರು ಮೋಶೆಯ ಕಾನೂನಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು, ಕಾನೂನಿನ ಎಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ನಾಯಕರು, ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಯೋಹಾನನು ಅವರನ್ನು ‘ಸರ್ಪ ಸಂತತಿಯವರೇ’ ಎಂದು ಕರೆದನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬರವ ತೀರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು.

ಏಕೆ?

‘ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸದಿರುವುದು’ ಅದು ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆ, ಒಳ್ಳೆಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವ ಬದಲು ಅವರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಫಲ

ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಬದುಕುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬಂದಿತು. ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯೋಹಾನನನ್ನು ಕೇಳಿದರು:

10 ಆಗ ಜನರು ಅವನಿಗೆ–ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
11 ಅವನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ–ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳುಳ್ಳವನು ಏನೂ ಇಲ್ಲದವ ನಿಗೆ ಕೊಡಲಿ; ಆಹಾರವುಳ್ಳವನು ಹಾಗೆಯೇ ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
12 ತರುವಾಯ ಸುಂಕದವರು ಸಹ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದು ಅವನಿಗೆ–ಬೋಧಕನೇ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಿದರು.
13 ಅದಕ್ಕವನು ಅವರಿಗೆ– ನಿಮಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇನೂ ತೆಗೆದು ಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ ಅಂದನು.
14 ಅದರಂತೆಯೇ ಸೈನಿ ಕರು–ನಾವೇನು ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಅವರಿಗೆ–ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಂಸಿಸಬೇಡಿರಿ; ಇಲ್ಲವೆ ಯಾರ ಮೇಲೆಯೂ ಸುಳ್ಳಾಗಿ ದೂರು ಹೇಳಬೇಡಿರಿ; ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತರಾಗಿರ್ರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಲೂಕ 3: 10-14

ಯೋಹಾನನು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ?

ಆತನ ಸಂದೇಶದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ, ಯೋಹಾನನು ಮೆಸ್ಸೀಯನೇ ಎಂದು ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ದೇವರ ಅವತಾರವಾಗಿ ಬರುವನೆಂದು ವಾಗ್ಧಾನ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ:

15 ಆಗ ಜನರು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯೋಹಾನನು ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನಾ ಗಿರಬಹುದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
16 ಆಗ ಯೋಹಾನನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಗೆ–ನಾನಂತೂ ನಿಮಗೆ ನೀರಿನ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸು ವದು ನಿಜವೇ; ಆದರೆ ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನೊಬ್ಬನು ಬರು ತ್ತಾನೆ; ಆತನ ಕೆರಗಳ ಬಾರನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವದಕ್ಕೂ ನಾನು ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ; ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದಲೂ ಬೆಂಕಿಯಿಂ ದಲೂ ನಿಮಗೆ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸುವನು
17 ಆತನ ಮೊರವು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಆತನು ತನ್ನ ಕಣವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಸನುಮಾಡಿ ಗೋದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಕಣಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸುವನು; ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ಆರದ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
18 ಅವನು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಸಾರಿದನು.

ಲೂಕ 3: 15-18

ಯೋಹಾನನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು:  ಮೆಸ್ಸೀಯನು (ಕ್ರಿಸ್ತನು) ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅಂದರೆ ಯೇಸು.

ಸ್ವಾಮಿ ಯೋಹಾನನ ಗುರಿ ಮತ್ತು ನಾವು

ಬಲರಾಮನು ಕೃಷ್ಣನೊಡನೆ ದುಷ್ಟರ ವಿರುದ್ಧದ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದಂತೆ, ಯೋಹಾನನು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜನರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಯೋಹಾನನು ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆ ಕರೆದನು (ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ) ಮತ್ತು ಈಗ ಅವರ ಆಂತರಿಕ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವು ಅವರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು (ಸ್ವಯಂ-ಅಭಿಸೇಕ).

ಇದು ನಮ್ಮ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಕಾರಣ ಕಠಿಣ ತಪಸ್ವಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾದದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಗ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಧರ್ಮವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಅವರು ಆ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಯೇಸು ಬಂದಾಗ ದೇವರ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಯೋಹಾನನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಅವನು ನಾವು ಪಾಪದಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕೆಂದು ಕೋರುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆಯಾ?

ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾದಾಗ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೈಗೊಂಡನು.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನವು ನಾಲ್ಕು ಆಸ್ರಮಗಳಾಗಿ (ಆಶ್ರಮಗಳು) ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ರಮಗಳು/ಆಶ್ರಮಗಳು ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗುರಿಗಳು, ಕೊಡುಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಜೀವನದ ಈ ಭಾಗವು, ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಹಂತಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಹಸ್ರಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ನಾವು ಯೌವನದಿಂದ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ, ಹಿರಿಯ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದವರೆಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುವ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಯೇಸು, ಪರಾತ್ಪರದೇವರ ಅವತಾರವಾಗಿ, ಆತನ ಜನನದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಆಶ್ರಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ ಆತನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ  ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊಡುವದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪನಯನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ಅಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯರಾಗಿ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಶ್ರಮ, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ  ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯನಾಗಿ ಬದುಕಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು/ಅವಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಸೇವೆಗಾಗಿ  ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ನಂತರ ಅದು ಆಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದರೂ ಯೇಸು ಇಂದಿನ ಉಪನಯನವನ್ನು ಹೋಲುವ ಇಬ್ರೀಯ ದೀಕ್ಷಾ ಸಮಾರಂಭದ ಮೂಲಕ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು. ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಆತನ ಉಪನಯನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ.

ಯೇಸುವಿನ ’ಉಪನಯನ

22-23ಮೋಶೆಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ದಿನಗಳು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ, “ಚೊಚ್ಚಲು ಗಂಡೆಲ್ಲಾ ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೀಸಲೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು” ಎಂದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತೆ, ಅವರು ಆ ಕೂಸನ್ನು ಕರ್ತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು.

24ಇದಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಅವರು “ಒಂದು ಜೋಡಿ ಬೆಳವಕ್ಕಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಪಾರಿವಾಳದ ಮರಿಗಳನ್ನಾಗಲಿ” ಬಲಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು.

25ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಯೋನನೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದನು. ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನೀತಿವಂತನೂ ದೇವಭಕ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಇಸ್ರಾಯೇಲರನ್ನು ಸಂತೈಸುವವನು ಯಾವಾಗ ಬರುವನೋ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಆತನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮಭರಿತನಾಗಿದ್ದನು.

26ಇದಲ್ಲದೆ, ಕರ್ತನು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಕಾಣುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀನು ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅವನಿಗೆ ದೈವೋಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು.

27ಇವನು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದನು. ಆಗ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಮಗುವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಮಗುವನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ತರಲು,

28ಸಿಮೆಯೋನನು ಆ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ,

29“ಕರ್ತನೇ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ನೆರವೇರಿತು; ಈಗ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ದಾಸನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಯಾಯಿತು.

30-31ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ಜನರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೆನು.

32ಆತನು ಅನ್ಯಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಬೆಳಕು,ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ” ಅಂದನು.

33ಆ ಮಗುವಿನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅದರ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಿರಲು,

34ಸಿಮೆಯೋನನು ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳಿಗೆ, “ಇಗೋ, ಈತನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಬೀಳುವುದಕ್ಕೂ, ಅನೇಕರು ಏಳುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾಗಿರುವನು ಮತ್ತು ಜನರು ವಿರೋಧಿಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಗುರುತಾಗಿರುವನು; 35ಹೀಗೆ ಬಹುಜನರ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗುವವು; ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈತನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮನಸ್ಸಿಗಂತೂ ಅಲಗು ನಾಟಿದಂತೆ ವೇದನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

36ಇದಲ್ಲದೆ ಅಸೇರನ ಕುಲದ ಫನುವೇಲನ ಮಗಳಾದ ಅನ್ನಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿನಿ ಇದ್ದಳು. ಆಕೆ ಬಹಳ ಮುಪ್ಪಿನವಳು. ಮದುವೆಯಾಗಿ ಏಳು ವರ್ಷ ಗಂಡನ ಕೂಡ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಿ ವಿಧವೆಯಾಗಿದ್ದಳು,

37ಅವಳು ಎಂಭತ್ತುನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವಳಾಗಿದ್ದಳು. ಆಕೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗದೆ ಉಪವಾಸ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲೂ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು.

38ಆಕೆ ಅದೇ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದು ದೇವರಿಂದಾದ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನೆನಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದವರೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡ ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವಳಾದಳು.

39ಇತ್ತಲಾಗಿ ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗಲಿಲಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಜರೇತೆಂಬ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋದರು.

40ಆ ಬಾಲಕನು ಬೆಳೆದು ಬಲಗೊಂಡು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾದನು; ಮತ್ತು ಆತನ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಇತ್ತು.

ಲೂಕ 2: 22-40

ಇಂದು ಕೆಲವು ಉಪನಯನ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಕೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಹಾ ಇಬ್ರೀಯ ಉಪನಯನ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾದ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ  ಮೋಶೆಯ ನಿಯಮವು ಮೇಕೆಯ ಬದಲಿಗೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಯೇಸು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮೇಕೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಬದಲಿಗೆ ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ಪವಿತ್ರ ಋಷಿಯಾದ, ಸಿಮೆಯೋನ, ಯೇಸು ‘ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ’ ‘ರಕ್ಷಣೆ’ ಮತ್ತು ‘ಒಂದು ಬೆಳಕು’ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಾ ಗುಂಪುಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವದ ಭಾಷಾ ಗುಂಪುಗಳೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರಾದ ಕಾರಣ ಯೇಸು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ‘ರಕ್ಷಣೆ’ ತರುವ ‘ಬೆಳಕು’ ಆಗಿರುವನು. ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ನಾವು ನಂತರ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಆದರೆ ಯೇಸು ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರಂಭಂ ದೀಕ್ಷೆ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ನಿಖರವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತನ ಕುಟುಂಬವು ಜ್ಞಾನ, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ ನೀಡಿದರು ಹಾಗೂ ಕಲಿಕೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟಯುತವಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ 12 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆತನ ಜ್ಞಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದಾಖಲೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:

41 ಆತನ ತಂದೆತಾಯಿಗಳು ಪ್ರತಿ ವರುಷವೂ ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು.
42 ಆತನು ಹನ್ನೆರಡು ವರುಷದವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಹಬ್ಬದ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋದರು.
43 ಅವರು ಆ ದಿವಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿರುಗುವಾಗ ಬಾಲಕನಾದ ಯೇಸುವು ಹಿಂದೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದನು; ಅದು ಯೋಸೇಫನಿಗೂ ಆತನ ತಾಯಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
44 ಆದರೆ ಆತನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸಿ ಒಂದು ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಬಳಗದವರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿ ಚಯವಾದವರಲ್ಲಿಯೂ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು.
45 ಆದರೆ ಅವರು ಆತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದ ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಯೆರೂಸ ಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದರು.
46 ಮೂರು ದಿವಸ ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬೋಧಕರ ನಡುವೆ ಕೂತುಕೊಂಡು ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ ಇರುವದನ್ನು ಅವರು ಕಂಡರು.
47 ಆತನು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ವರೆಲ್ಲರು ಆತನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ ಬೆರಗಾ ದರು.
48 ಅವರು (ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು) ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟರು; ಆಗ ಆತನ ತಾಯಿಯು ಆತನಿಗೆ–ಮಗನೇ, ನೀನು ನಮಗೆ ಹೀಗೇಕೆ ಮಾಡಿದಿ? ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯೂ ನಾನೂ ವ್ಯಥೆಯಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿದೆವು ಅಂದಳು.
49 ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದೇನು? ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತೆಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಲಿಲ್ಲವೋ ಅಂದನು.
50 ಆದರೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಅವರು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ.
51 ಬಳಿಕ ಆತನು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಜರೇತಿಗೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಅಧೀನನಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನ ತಾಯಿಯು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಳು

.ಲೂಕ 2: 41-51

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆ

ಯೇಸುವಿನ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು, ಆತನ ನಂತರದ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆಯಂತೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಯೆಶಾಯ ಋಷಿಯವರಿಂದ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ:

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--1024x576.jpg

ಯೆಶಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ರೀಯ ಋಷಿಗಳು (ಪ್ರವಾದಿಗಳು) ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ

1ಆದರೆ ಸಂಕಟಪಟ್ಟ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಂಧಕಾರವಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ವಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೆಬುಲೋನ್ ಮತ್ತು ನಫ್ತಾಲಿ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು, ಆತನು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಮಾಡಿದನು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಯೊರ್ದನಿನ ಆಚೆಯ ಸೀಮೆ, ಸಮುದ್ರದ ಕಡೆಗಿರುವ ಸೀಮೆ, ಅನ್ಯಜನಗಳಿರುವ ಗಲಿಲಾಯ ಸೀಮೆ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಘನಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

6ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಷ್ಟೆ, ವರದ ಮಗನು ನಮಗೆ ದೊರೆತನು; ಆಡಳಿತವು ಅವನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುವುದು;

ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರೂ, ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂಬುದು ಆತನ ಹೆಸರು.

ಯೆಶಾಯ 9: 1, 6

ಯೇಸುವಿನ ಸ್ನಾನ

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಅಥವಾ ಸಮವರ್ತನ ದ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನನ ಮೂಲಕ ಸಮವರ್ತನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದನು, ಆತನು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯು (ಸತ್ಯವೇದದ ನಾಲ್ಕು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ) ಯೇಸುವಿನ ಸ್ನಾನದೊಂದಿಗೆ   ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ:

ವಕುಮಾರನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಷಯವಾಗಿರುವ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರಾರಂಭವು.
2 ಪ್ರವಾದನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ–ಇಗೋ, ನಿನ್ನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡುವ ನನ್ನ ದೂತನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ.
3 ಕರ್ತನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿರಿ; ಆತನ ಹಾದಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಗುವ ಒಬ್ಬನ ಶಬ್ದವದೆ ಎಂಬದು.
4 ಯೋಹಾನನು ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಪಾಪಗಳ ಪರಿ ಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನಸಾಂತರದ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮವನ್ನು ಸಾರಿದನು.
5 ಆಗ ಯೂದಾಯ ದೇಶವೆಲ್ಲವೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿ ನವರೂ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೊರಟು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಯೊರ್ದನ್‌ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಂದ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಂಡರು.
6 ಯೋಹಾನನು ಒಂಟೇ ಕೂದಲಿನ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ನಡುವಿಗೆ ಚರ್ಮದ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದು ಮಿಡಿತೆಗಳನ್ನೂ ಕಾಡುಜೇನನ್ನೂ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು.
7 ಮತ್ತು ಅವನು–ನನಗಿಂತ ಶಕ್ತನಾಗಿರುವಾತನು ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಾನೆ; ನಾನು ಬೊಗ್ಗಿಕೊಂಡು ಆತನ ಕೆರಗಳ ಬಾರನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ;
8 ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೀರಿನಿಂದ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನಿಜವೇ. ಆತನಾ ದರೋ ನಿಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಿಂದ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮ ಮಾಡಿಸು ವನು ಎಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದನು.
9 ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆದದ್ದೇನಂದರೆ, ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯದ ನಜರೇತಿನಿಂದ ಬಂದು ಯೊರ್ದನಿನಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನನಿಂದ ಬಾಪ್ತಿಸ್ಮಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು.
10 ಆತನು ನೀರಿನೊಳಗಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಆಕಾಶಗಳು ತೆರೆದಿರುವದನ್ನೂ ಆತ್ಮನು ಪಾರಿವಾಳದ ಹಾಗೆ ಆತನ ಮೇಲೆ ಇಳಿದು ಬರುವದನ್ನೂ ಯೋಹಾನನು ಕಂಡನು.

ಮಾರ್ಕ 1: 1-10

ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ ಯೇಸು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥ,  ಅಥವಾ ಗೃಹವಾಸಿ, ಆಶ್ರಮವು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಕೆಲವು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ (ತ್ಯಜಿಸುವಿಕೆ) ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಯೇಸು ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರಿಯಿಂದಾಗಿ ಗೃಹಸ್ಥವನ್ನು ನಂತರದವರೆಗೂ ಮುಂದೂಡಿದರು. ನಂತರದ ಗೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆತನು ವಧು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದನು, ಆದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ದೈಹಿಕ ವಿವಾಹಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಆತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಆತನ ವಧುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದವು  ವಿವರಿಸಿದಂತೆ:

ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿಯಾದಾತನ ವಿವಾಹಕಾಲವು ಬಂದಿತೆಂದು ಸಂತೋಷಪಡೋಣ, ಹರ್ಷಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆತನನ್ನು ಘನಪಡಿಸೋಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಕನ್ಯೆಯು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ” ಎಂದು ಹೇಳಿತು.

ಪ್ರಕಟನೆ 19: 7

ಯೇಸುವನ್ನು ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಮೋಶೆಯೊಂದಿಗೆ ‘ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಮರಿ ವಧುವನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲಿದೆ, ಆದರೆ ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಅವಳು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಅವನ ಜೀವನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಯೇಸು ಗೃಹಸ್ಥವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ಮದುವೆಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಊಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಆತನು ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿವಾಹವಾಗಿತ್ತು.

ವಾನಪ್ರಸ್ಥನಾಗಿ ಯೇಸು

ಮೊದಲು ಅವನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಲು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು:

ಸಮಸ್ತವು ಯಾವನಿಗೋಸ್ಕರವೂ ಯಾವನಿಂದಲೂ ಉಂಟಾಯಿತೋ, ಆತನು ಬಹುಮಂದಿ ಪುತ್ರರನ್ನು ಮಹಿಮೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ, ಅವರ ರಕ್ಷಣಾನಾಯಕನನ್ನು ಬಾಧೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವುದು ಆತನಿಗೆ ಯುಕ್ತವಾಗಿತ್ತು.

ಇಬ್ರಿಯ 2:10

ಯೇಸುವನ್ನು ‘ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆದ್ಯ ಪ್ರವರ್ತಕ’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆತನು ಮೊದಲು ಮಕ್ಕಳ ಮುಂದೆ ‘ಸಂಕಟ’ಗಳ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ತನ್ನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ನಂತರ ನೇರವಾಗಿ ವಾನಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ (ಅರಣ್ಯವಾಸಿ) ಹೋದನು, ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಗಾದನು, ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಯೇಸು

ವಾನಪ್ರಸ್ಥದ ನಂತರ  , ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ಯಾಸ ಆಶ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಆತನ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ:

23 ಬಳಿಕ ಯೇಸು ಗಲಿಲಾಯವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸಿ ಅವರ ಸಭಾಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬೋಧಿಸುವಾತನಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಾ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಜಾಡ್ಯಗಳನ್ನೂ ಗುಣಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದನು.

ಮತ್ತಾಯ 4: 23

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಇಬ್ರೀಯ/ಯಹೂದಿ ಜನರ ಹೊರಗಡೆ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆತನು ತನ್ನ  ಸನ್ಯಾಸ ಜೀವನವನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ:

18 ಇದಾದಮೇಲೆ ಯೇಸು ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದ ಜನರ ದೊಡ್ಡ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಆಚೆಕಡೆಗೆ ಹೊರಟುಹೋಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟನು.
19 ಆಗ ಒಬ್ಬ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯು ಬಂದು ಆತನಿಗೆ–ಬೋಧಕನೇ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿ ಸುವೆನು ಅಂದನು.
20 ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ–ನರಿಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದುಗಳಿವೆ, ಆಕಾಶದ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು ಗಳಿವೆ; ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ತನ್ನ ತಲೆಯಿಡು ವದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಮತ್ತಾಯ 8: 18-20

ಅವನಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನಿಗೆ ವಾಸಿಸಲು ಸ್ಥಳವಿರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವರು ಅದನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಆತನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆದನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ

ದಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರರಾಜ್ಯದ ಸಂತೋಷಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಸಾರಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ (ಶಿಷ್ಯರು) ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು.
2 ಇದಲ್ಲದೆ ದುರಾತ್ಮಗಳಿಂ ದಲೂ ರೋಗಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವಸ್ಥಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಏಳು ದೆವ್ವಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಮಗ್ದಲಿನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಮರಿಯಳೂ
3 ಹೆರೋದನ ಮನೆವಾರ್ತೆಯವನಾದ ಕೂಜನ ಹೆಂಡತಿ ಯೋಹಾನಳೂ ಸುಸನ್ನಳೂ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಸೊತ್ತಿನಿಂದ ಆತನನ್ನು ಉಪಚರಿ ಸಿದವರು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರು.

ಲೂಕ 8: 1-3

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಯೇಸು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಕಲಿಸಿದನು. ಇವುಗಳೇ ಆತನ ಸೂಚನೆಗಳು:

6 ಆತನು ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟನು; ಮತ್ತು ಸುತ್ತಲಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದನು.
7 ಆತನು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಶುದ್ಧಾತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಇಬ್ಬಿಬ್ಬರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದನು.
8 ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಲಿನ ಹೊರತು ಚೀಲವನ್ನಾಗಲೀ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಲೀ ಹವ್ಮೆಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನಾಗಲೀ ತಕ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ ದೆಂತಲೂ
9 ಕೆರಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದೂ ಎರಡು ಅಂಗಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದೂ ಆಜ್ಞಾ ಪಿಸಿದನು.
10 ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ–ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ನೀವು ಹೊರಡುವ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇಳುಕೊಳ್ಳಿ

ರಿಮಾರ್ಕ 6: 6-10

ಯೇಸುವಿನ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಗುರುವಾದನು, ಆತನ  ಬೋಧನೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು, ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರಂತೆ), ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ನೀಡಿದರು. ಆತನು ತನ್ನ ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಿದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನಾವು ನಂತರ ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಮೊದಲು ಯೋಹಾನನ (ಸ್ನಾನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ) ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ: ಋಷಿಗಳಿಂದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ದೇವರಿಂದ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ

ಯೇಸುವಿನ ಜನನ (ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ) ಬಹುಶಃ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ ರಜಾದಿನ – ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನೇಕರು ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೂ, ಕಡಿಮೆ ಜನರು ಸುವಾರ್ತೆಗಳಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನನದ ಕಥೆಯು ಸಂತಾಸ್ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಧುನಿಕ-ದಿನದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿನ ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಲು ಸಹಾಯಕವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣನ ಜನನದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವುದು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಕಥೆಗಳ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ.

ಕೃಷ್ಣನ ಜನನ

ಕೃಷ್ಣನ ಜನನದ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಗ್ರಂಥಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹರಿವಮ್ಸದಲ್ಲಿ, ಕಲನೆಮಿನ್ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನು ದುಷ್ಟ ರಾಜ ಕಮ್ಸನಾಗಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದನೆಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಷ್ಣು ಕಮ್ಸನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ, ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಜನಿಸಲು ಅವತಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿ ವಾಸುದೇವ (ಹಿಂದಿನ ಋಷಿ ಮತ್ತೆ ದನಗಾಹಿ ಆಗಿ ಜನಿಸಿದ) ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ದೇವಕಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ದೇವಕಿಯ ಮಗ ಕಮ್ಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಕಮ್ಸನಿಗೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ಕಮ್ಸ-ಕೃಷ್ಣನ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕಮ್ಸ ದೇವಕಿಯ ಸಂತತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆದರಿದನು, ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವಳ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸದಂತೆ ಜನಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೃಷ್ಣನು ದೇವಕಿಗೆ ಜನಿಸಿದನು ಮತ್ತು, ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವನ ಜನನದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಅವನ ಜನನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ನಂತರ ವಾಸುದೇವ (ಕೃಷ್ಣನ ಐಹಿಕ ತಂದೆ) ತನ್ನ ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಕಮ್ಸನಿಂದ ನಾಶವಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪುರಾಣಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ತನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವಕಿಯನ್ನು ದುಷ್ಟ ರಾಜನಿಂದ, ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸೆರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವಾಸುದೇವ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಮಗುವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಕಮ್ಸ ಬದಲಾಯಿಸಲಾದ  ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಕಂಡು ಅವಳನ್ನು ಕೊಂದನು. ಶಿಶುಗಳ ಬದಲಾಯಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮರೆತು, ನಂದ ಮತ್ತು ಯಶೋದ (ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರು) ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿನಮ್ರ ದನಗಾಹಿ ಆಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ

ದೇವಕಿಯ ಮಗನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವನು ಎಂದು ಕಮ್ಸನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ನುಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ, ಇಬ್ರೀಯ ಋಷಿಗಳು ಮುಂಬರುವ ಮೆಸ್ಸೀಯನು/ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೇಸುವಿನ ಜನನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ, ಈ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬರೆದರು. ಕಾಲಮಿತಿಯು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವರ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಸತ್ತ ತುಂಡಿನಿಂದ ಚಿಗುರಿನಂತೆ ಬರುವಾತನನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು – ಯೇಸು.

https://en.satyavedapusthakan.net/wp-content/uploads/sites/3/2017/10/isaiah-sign-of-the-branch-timeline--e1509057060208.jpg

 ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ರೀಯ ಋಷಿಗಳು (ಪ್ರವಾದಿಗಳು). ಯೆಶಾಯನಂತೆಯೇ ಮೀಕನನ್ನು ಗಮನಿಸಿ

ಈ ಮುಂಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜನನದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೆಶಾಯನು ಮತ್ತೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಬರೆದಂತೆ:

ಆದಕಾರಣ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗುರುತನ್ನು ಕೊಡುವನು. ಇಗೋ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹಡೆದು ಅವನಿಗೆ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡುವರು.

ಯೆಶಾಯನು 7:14

ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಇಬ್ರಿಯರನ್ನು ಗೊಂದಲಗೊಳಿಸಿತು. ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯೆ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು? ಅದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಈ ಮಗನು ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿತು, ಇದರರ್ಥ ‘ದೇವರು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನೆ’. ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪರಾತ್ಪರದೇವರು, ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳನ್ನು ಮರು ರಚಿಸಿದ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ವೇದಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಧೈರ್ಯ  ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೆ ಉಳಿದು, ಅದರ ನೆರವೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

ಯೆಶಾಯನು ಕನ್ಯೆಯ ಜನನವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾದಿ ಮೀಕನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದನು:

ಎಫ್ರಾತದ ಬೇತ್ಲೆಹೇಮೇ, ನೀನು ಯೆಹೂದದ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಆಳತಕ್ಕವನು ನಿನ್ನೊಳಗಿಂದ ನನಗಾಗಿ ಹೊರಡುವನು. ಆತನ ಕುಲದ ಮೂಲವು ಪುರಾತನವೂ ಮತ್ತು ಅನಾದಿಯೂ ಆದದ್ದು.

ಮೀಕನು 5: 2

ಮಹಾನ್ ರಾಜ ದಾವೀದನ ಪೂರ್ವಜ ಪಟ್ಟಣವಾದ, ಬೇತ್ಲೆಹೇಮಿನಿಂದ, ಆಡಳಿತಗಾರನು ಬರುವನು ಅವನ ಮೂಲವು ‘ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಾಗಿದೆ’ – ಅವನ ಭೌತಿಕ ಜನನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬಂದಿತು.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜನನ – ದೇವರಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ

ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಹೂದಿಗಳು/ಇಬ್ರೀಯರು ಈ ಪ್ರವಾದನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವರು  ಭರವಸೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಮುಂಬರುವ ದಿನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ನಿಶ್ಯಬ್ದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಉಳಿದಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಕ್ರಿ.ಪೂ 5 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದೂತನು ಕನ್ನಿಕೆಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಗೊಂದಲದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಂದನು. ಕಮ್ಸ ಆಕಾಶದಿಂದ ಒಂದು ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಕನ್ನಿಕೆಯು ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ  ದೂತನನ್ನು, ದೇವನನ್ನು ಅಥವಾ ಗಬ್ರಿಯೇಲ ಎಂಬ ದೇವದೂತನನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಸುವಾರ್ತೆಯ ದಾಖಲೆಗಳು:

26 ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಗಲಿಲಾಯ ಪಟ್ಟಣದ ನಜರೇತೆಂಬ ಊರಿಗೆ ದೇವರಿಂದ ಗಬ್ರಿಯೇಲನೆಂಬ ದೂತನು
27 ದಾವೀದನ ಮನೆತನದವನಾದ ಯೋಸೇ ಫನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮರಿಯಳೆಂಬ ಒಬ್ಬ ಕನ್ಯೆಯ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು.
28 ಆ ದೂತನು ಆಕೆಗೆ–ಅಪಾರ ದಯೆ ಹೊಂದಿದವಳೇ, ನಿನಗೆ ವಂದನೆ; ಕರ್ತನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿದ್ದಾನೆ; ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ನೀನು ಧನ್ಯಳೇ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
29 ಆಕೆಯು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಳವಳಗೊಂಡು ಇದು ಎಂಥಾತರವಾದ ವಂದನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ
30 ಆ ದೂತನು ಆಕೆಗೆ– ಮರಿಯಳೇ, ಹೆದರಬೇಡ; ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ದೇವರ ದಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀ;
31 ಇಗೋ, ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಹೆರುವಿ; ಆತನಿಗೆ ಯೇಸು ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಬೇಕು.
32 ಆತನು ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದು ಮಹೋನ್ನತನ ಕುಮಾರನೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವನು; ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಆತನ ತಂದೆ ಯಾದ ದಾವೀದನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕೊಡು ವನು.
33 ಆತನು ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನವನ್ನು ಸದಾ ಕಾಲವೂ ಆಳುವನು; ಆತನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
34 ಆಗ ಮರಿಯಳು ಆ ದೂತ ನಿಗೆ–ಇದು ಹೇಗಾದೀತು? ನಾನು ಪುರುಷನನ್ನು ಅರಿತವಳಲ್ಲವಲ್ಲಾ ಅಂದಳು.
35 ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೂತನು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಆಕೆಗೆ–ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುವನು, ಮಹೋನ್ನತನ ಶಕ್ತಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದು; ಆದದರಿಂದ ನಿನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶಿಶುವು ದೇವರ ಮಗನೆಂದು ಕರೆಯ ಲ್ಪಡುವನು.
36 ಇಗೋ, ಬಂಜೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಿನ್ನ ಬಂಧುವಾದ ಎಲಿಸಬೇತಳು ಸಹ ತನ್ನ ಮುಪ್ಪಿನ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಗನನ್ನು ಗರ್ಭಧರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆಕೆಗೆ ಇದು ಆರನೆಯ ತಿಂಗಳು.
37 ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ದನು.
38 ಆಗ ಮರಿಯಳು–ನೋಡು, ನಾನು ಕರ್ತನ ದಾಸಿ; ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಂತೆ ನನಗೆ ಆಗಲಿ ಅಂದಳು; ಆ ದೂತನು ಆಕೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟುಹೋದನು.

ಲೂಕನು 1:26-38

ಗಬ್ರಿಯೇಲನ ಸಂದೇಶದ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ನಂತರ, ಯೇಸು ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾ, ಕನ್ಯೆಯಾದ ಮರಿಯಳಿಗೆ ಜನಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಜನನವು ಬೇತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಮರಿಯಳು ನಜರೇತಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು ಎಂದು ಮೀಕನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಮೀಕನ ಪ್ರವಾದನೆಯು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಸುವಾರ್ತೆಯು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ:

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆದದ್ದೇನಂದರೆ ಲೋಕವೆಲ್ಲಾ ಖಾನೇಷುಮಾರಿ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಕೈಸರನಾದ ಔಗುಸ್ತನಿಂದ ಆಜ್ಞೆಯು ಹೊರಟಿತು.
2 ಕುರೇನ್ಯನು ಸಿರಿಯಾಕ್ಕೆ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಖಾನೇಷುಮಾರಿಯು ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ನಡೆ ಯಿತು.
3 ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಖಾನೇಷುಮಾರಿ ಬರೆಯಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದರು.
4 (ಯೋಸೇಫನು ದಾವೀದನ ಮನೆತನ ದವನೂ ವಂಶದವನೂ ಆಗಿದ್ದದರಿಂದ) ಅವನು ಸಹ ಗಲಿಲಾಯದ ನಜರೇತೆಂಬ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಯೂದಾ ಯದಲ್ಲಿ ಬೇತ್ಲೆಹೇಮ್‌ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ದಾವೀದನ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ
5 ತನಗೆ ನಿಶ್ಚಯಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದ ಮರಿಯಳೊಂದಿಗೆ ಖಾನೇಷುಮಾರಿ ಬರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದನು.
6 ಹೀಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಕೆಗೆ ಹೆರಿಗೆಯ ದಿವಸಗಳು ಪೂರ್ಣವಾದವು.
7 ಆಕೆಯು ತನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನನ್ನು ಹೆತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಸುತ್ತಿ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಆತನನ್ನು ಗೋದ ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿದಳು.
8 ಆಗ ಅದೇ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕುರುಬರು ಹೊಲದಲ್ಲಿದ್ದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂಡನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.
9 ಇಗೋ, ಕರ್ತನ ದೂತನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆಗ ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಯು ಅವರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಿ ಸಿತು; ಆದದರಿಂದ ಅವರು ಬಹಳವಾಗಿ ಹೆದರಿದರು.
10 ಆದರೆ ದೂತನು ಅವರಿಗೆ–ಹೆದರಬೇಡಿರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ಇಗೋ, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗೆ ಮಹಾ ಸಂತೋಷವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೇಸಮಾಚಾರ ವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಲೂಕ 2: 1-20

ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸ್ವತಃ, ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದನು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮರಿಯಳು ಮತ್ತು ಯೋಸೇಫನು ನಜರೇತಿನಿಂದ ಬೇತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು, ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಕನ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಸಹಾ ಈಡೇರಿತು.

ವಿನಮ್ರ ದನಗಾಹಿ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ, ಯೇಸು ದೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು – ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಗೋದಲಿಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ವಿನಮ್ರ ಕುರುಬರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೂ ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವದೂತರು ಅಥವಾ ದೇವರುಗಳು ಅವನ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಡಿದರು.

ದುಷ್ಟರಿಂದ ಬೆದರಿಕೆ

ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವವು ಜನನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕಮ್ಸನಿಂದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಆಗಮನವು ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಅಂತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವವು ಸ್ಥಳೀಯ ರಾಜನಾದ ಹೆರೋದನಿಂದ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿತ್ತು. . ತನ್ನ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುವ ಬೇರೆ ರಾಜನನ್ನು (ಅಂದರೆ ‘ಕ್ರಿಸ್ತನು’ ಎಂದರ್ಥ) ಹೆರೋದನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ:

ರಸನಾದ ಹೆರೋದನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೂದಾಯದ ಬೇತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಇಗೋ, ಮೂಡಲದಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು —
2 ಯೆಹೂದ್ಯರ ಅರಸ ನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಾತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೂಡಲದಲ್ಲಿ ಆತನ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರು.
3 ಅರಸನಾದ ಹೆರೋದನು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನು ಯೆರೂಸ ಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕಳವಳಪಟ್ಟನು.
4 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟತಕ್ಕದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದನು.
5 ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಅವನಿಗೆ–ಯೂದಾಯದ ಬೇತ್ಲೆಹೇಮಿ ನಲ್ಲಿಯೇ; ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರವಾದಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ–
6 ಯೂದಾಯದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿನ ಬೇತ್ಲೆಹೇಮೇ, ಯೂದಾಯದ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೂ ಸಣ್ಣದಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಜನರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಆಳುವ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಪತಿಯು ನಿನ್ನೊಳಗಿಂದ ಬರುವನು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
7 ಆಗ ಹೆರೋದನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಆ ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಆ ನಕ್ಷತ್ರವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತೆಂದು ಅವರನ್ನು ಪರಿಷ್ಕಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು
8 ಅವರನ್ನು ಬೇತ್ಲೆಹೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿ ಸುವಾಗ–ನೀವು ಹೋಗಿ ಆ ಶಿಶುವಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಷ್ಕಾರವಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಆತನನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ತಿರಿಗಿ ಬಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ; ಆಗ ನಾನು ಸಹ ಬಂದು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆನು ಅಂದನು.
9 ಅವರು ಅರಸನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೊರಟಾಗ ಇಗೋ, ಮೂಡಲದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಡ ನಕ್ಷತ್ರವು ಶಿಶುವು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವ ತನಕ ಅವರ ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು.
10 ಅವರು ಆ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಕಂಡು ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಆನಂದದಿಂದ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು.
11 ಅವರು ಮನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಶಿಶುವನ್ನು ಆತನ ತಾಯಿಯಾದ ಮರಿಯಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಸಾಷ್ಟಾಂಗವೆರಗಿ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು; ತರುವಾಯ ತಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕಸಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಚಿನ್ನ ಧೂಪ ರಕ್ತಬೋಳಗಳನ್ನು ಆತನಿಗೆ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
12 ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೆರೋದನ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಾರದೆಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬೇರೊಂದು ದಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋದರು.
13 ಅವರು ಹೋದಮೇಲೆ ಇಗೋ, ಕರ್ತನ ದೂತನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫನಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿ ಕೊಂಡು — ಎದ್ದು ಈ ಶಿಶುವನ್ನೂ ಇದರ ತಾಯಿ ಯನ್ನೂ ಕರಕೊಂಡು ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಓಡಿಹೋಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸುವ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಇರು; ಯಾಕಂದರೆ ಹೆರೋದನು ಈ ಶಿಶುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು
14 ಆಗ ಅವನು ಎದ್ದು ಆ ಶಿಶುವನ್ನೂ ಅದರ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ಕರ ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತಕ್ಕೆ ಹೊರಟುಹೋಗಿ ಹೆರೋದನು ಸಾಯುವ ವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದನು.
15 ಅದು–ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಕರೆದೆನು ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ತನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾತು ನೆರವೇರುವಂತೆ ಹೀಗಾಯಿತು.
16 ಆಗ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತನ್ನನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿ ದರೆಂದು ಹೆರೋದನು ತಿಳಿದು ಅತಿ ರೋಷಗೊಂಡ ವನಾಗಿ ತಾನು ಅವರ ಮೂಲಕ ಪರಿಷ್ಕಾರವಾಗಿ ಶೋಧಿಸಿದ ಕಾಲಕ್ಕನುಸಾರ ಬೆತ್ಲೆಹೇಮಿನಲ್ಲಿಯೂ ಅದರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಮೇರೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ವರುಷ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕ
17 ಆಗ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರೆವಿಾಯ ನಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ನೆರವೇರಿತು;
18 ಅದೇನಂದರೆ–ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲಾಪವೂ ಅಳುವಿಕೆಯೂ ಬಹು ಶೋಕದ ಧ್ವನಿಯೂ ಕೇಳಿಸಿತು; ರಾಹೇಲಳು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅಳುತ್ತಾ ಅವರು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆದರಣೆ ಹೊಂದಲೊಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಳು ಎಂಬದೇ.

ಮತ್ತಾಯನು 2: 1-18

ಯೇಸು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ಜನನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವೆಂದು ಸ್ಮರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಾಕ್ಯಗಳಂತೆಯೇ, ಯೇಸುವಿನ ಜನನವು ವಿಶ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಪರಾತ್ಪರದೇವರ ಅವತಾರವಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಜನನಗಳು ಪ್ರವಾದನೆಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದವು, ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದೂತರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡವು, ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ರಾಜರು ಅವರ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿದರು.

ಆದರೆ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಯೇಸುವಿನ ಜನನದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಅವನು ಯಾಕೆ ಬಂದನು? ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ, ನಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿ ಪರಾತ್ಪರದೇವರು ಘೋಷಿಸಿದನು. ಕೃಷ್ಣನು ಕಲನೆಮಿನ್‌ನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಂದಂತೆ, ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಹಿಡಿದವನಾದ,ತನ್ನ ಶತ್ರುವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಂದನು. ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಲೇ ಮುಂದುವರೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇಂದು ನಮಗೆ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ವಾಕ್ಯದ ಅವತಾರ.

ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ  ಹೆಸರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 1500) ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದರೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇಂದಿನ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿ, ವಿಷ್ಣು, (ಸಂರಕ್ಷಕ) ಮತ್ತು ಶಿವನ (ವಿನಾಶಕ) ಜೊತೆಗೆ ದೈವಿಕ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯ (ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರು) ಮೂರು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.  ಈಸ್ವರ (ಈಶ್ವರ) ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಉನ್ನತ ಆತ್ಮನನ್ನು ಸಹಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಇದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಅವತಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಾವು ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ತಡಕಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಏಕೆ?

ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಥವಾ ಈಶ್ವರ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದರೂ, ಪಾಪಗಳು, ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕತೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಹೋರಾಡುವ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಲ್ಲವುಗಳ  ಮೂಲವಾಗಿದ್ದರೂ, ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕಾದರೂ, ಈ ದೈವಿಕ ತತ್ವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ  ತಲುಪಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ, ನಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ, ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ದೇವತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಪರಿಚಿತ ದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ.

ಆ ಊಹೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವು (ಆತ್ಮನು) ದೈವಿಕ (ಬ್ರಹ್ಮನು) ಜೊತೆಗಿನ ಆತ್ಮದ ಸಂಬಂಧದ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಋಷಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿಂತನೆಯ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಥವಾ ಆತ್ಮನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ದೇವರ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಧ್ಯಯನ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಚಿಂತನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನಾವು ದೇವರನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಮತ್ತು ದೇವರು ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ, ತತ್ವಶಾಸ್ರಗಳ  ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತಡಕಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಅಸಮರ್ಥತೆಯನ್ನು ದೂರದ ದೈವಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿಶಾಲ ಪ್ರಾಚೀನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕರು ಜಗತ್ತು ಬಂದ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಕಾರಣವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ವಾಕ್ಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬರಹಗಳು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದವು. ತರ್ಕ ಎಂಬ ಪದವು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರತ್ಯಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳು (ಉದಾ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ). ವಾಕ್ಯಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಇಬ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ (ಅಥವಾ ಯಹೂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ) ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪೂರ್ವಜ, ಶ್ರೀ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಂದ, ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಶ್ರೀ ಮೋಶೆಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಬ್ರೀಯರು ಅವರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಂತೆಯೇ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಅವರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವೈಯಕ್ತಿಕವೆಂದು ತೋರುವ ಇತರ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಆಕರ್ಷಿತರಾದರು ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಈ ಇತರ ದೇವರುಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಪರಾತ್ಪರದೇವರು  ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 700 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗಡಿಪಾರಾಗಿ ಬರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು ಎಂದು ನಾವು ಊಹಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದೇವರನ್ನು ಅವರ ಪೂರ್ವಜ,  ಅಬ್ರಹಾಂ,  ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ದೇವರು (ಅ)ಬ್ರಹಾಮ ಆದನು.

ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನೋಡಲು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರಾದ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನೋಡೋಣ, ಖಚಿತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ನಮಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು.

ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಯೇಸುವನ್ನು (ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ) ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಥವಾ ಪರಾತ್ಪರದೇವರು, ಬ್ರಹ್ಮನು ಅಥವಾ ವಾಕ್ಯವೇ ಈ ಅವತಾರವೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಸಮಯದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳಾದ್ಯಂತ ಅನುಭವಿಸಿದ ಈ ಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಆತನು ನಿಖರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದನು. ಈ ರೀತಿ ಯೋಹಾನನ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸುವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ. ನಾವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆಂದರೆ ಮೂಲ ಗ್ರೀಕ್ ಪಠ್ಯದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಾದ ಅದೇ ವಾಕ್ಯ. ವಚನ/ವಾಕ್ಯ  ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೇವತೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿರಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ  ತತ್ವ ಅಥವಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವು ಬಂದಿದೆ. ನೀವು ವಾಕ್ಯವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಈ ಪಠ್ಯದ ಸಂದೇಶವು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

1 ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು; ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರೊಂದಿಗಿತ್ತು; ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು. 2ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬಾತನು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗಿದ್ದನು. 3ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು. ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 4ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿತ್ತು. ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು. 5ಆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲು ಆ ಬೆಳಕನ್ನು ಮುಸುಕಲಿಲ್ಲ.

6ದೇವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಬಂದನು. ಅವನ ಹೆಸರು ಯೋಹಾನನು. 7ಆ ಯೋಹಾನನು ಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿ ಬಂದನು. ತನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಂಬುವಂತೆ ಅವನು ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡಲು ಬಂದನು. 8ಅವನೇ ಆ ಬೆಳಕಲ್ಲ; ಆದರೆ ಆ ಬೆಳಕಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೀಡಲೆಂದೇ ಬಂದವನು.

9ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿತ್ತು; ಆ ಬೆಳಕೇ ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದು. 10ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಲೋಕವು ಆತನ ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಯಿತು, ಆದರೂ ಲೋಕವು ಆತನನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. 11ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು; ಆದರೆ ಸ್ವಂತ ಜನರು ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 12ಆದರೂ ಯಾರಾರು ಆತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೋ, ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೋ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. 13ಇವರು ರಕ್ತಸಂಬಂಧದಿಂದಾಗಲಿ, ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾಗಲಿ, ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದಾಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ; ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು.

14ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುವವನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದನು. ನಾವು ಆತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೆವು. ಆ ಮಹಿಮೆಯು ತಂದೆಯ ಬಳಿಯಿಂದ ಬಂದ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಿಗೆ ಇರತಕ್ಕ ಮಹಿಮೆ. ಆತನು ಕೃಪೆಯಿಂದಲೂ, ಸತ್ಯದಿಂದಲೂ ತುಂಬಿದವನಾಗಿದ್ದನು.

15ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೋಹಾನನು ಸಾಕ್ಷಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ “‘ನನ್ನ ನಂತರ ಬರುವಾತನು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಆತನು ನನಗಿಂತಲೂ ಉನ್ನತನು’ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾತನು ಈತನೇ” ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು.

16ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆವು. 17ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ಕೃಪೆಯೂ, ಸತ್ಯವೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದವು. 18ದೇವರನ್ನು ಯಾರೂ ಎಂದೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಏಕಪುತ್ರನೂ ಸ್ವತಃ ದೇವರೂ ಆಗಿರುವಾತನೇ, ತಂದೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ಯೋಹಾನ 1: 1-18

ಸುವಾರ್ತೆಗಳು ಯೇಸುವಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ, ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಆತನು ಯಾರೆಂದು, ಆತನ ಗುರಿ ಏನೆಂದು ಮತ್ತು ಇದು ನಮಗೆ ಏನನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದೆಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. (‘ಯೋಹಾನನ’ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ). ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸುವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಪರಿಚಯಿಸುವದರಿಂದ ಇದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರನ್ನು, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿರುವವರಿಗೆಲ್ಲಾ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾ ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಬರವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ವಾಕ್ಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಮತ್ತು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ‘ಯಾರೂ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ, ಯೇಸುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು (ಆತ್ಮನು) ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು (ಬ್ರಹ್ಮನು) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ದಾರಿ ಯಾವುದು? ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಆತನು ಬದುಕಿದ್ದನು, ನಡೆದನು ಮತ್ತು ಕಲಿಸಿದನು. ನಾವು ಆತನ ಜನನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ, ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ವಾಕ್ಯವು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಮಾಡಿದನು’ ಎಂಬ  ಘಟನೆಯಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಣಕೋಸ್ಕರ ಅವರ್ಣಕ್ಕೆ: ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಾಗಿ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ವೇದಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿನ  ಪುರುಷಸೂಕ್ತನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ  ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದವು. ನಂತರ ನಾವು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳೆರೆಡೂ (ಸತ್ಯವೇದ) ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಿಂದ  (ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು) ಪೂರೈಸಲಾಯಿತೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದವು.

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಯೇಸು ಪ್ರವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಸ್ತನೇ? ಆತನ ಬರೋಣವು ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುಂಪಿಗೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ – ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ವರ್ಣದಿಂದ ಅವರ್ಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಯೇ?

ಪುರುಷಸೂಕ್ತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ (ವರ್ಣ)

ಪುರುಷಸೂಕ್ತನು ಪುರುಷನ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ವಚನಗಳು 11-12 – ಸಂಸ್ಕೃತಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪ್ಯಂತರಭಾಷಾಂತರ
यत पुरुषं वयदधुः कतिधा वयकल्पयन |
मुखं किमस्य कौ बाहू का ऊरू पादा उच्येते ||
बराह्मणो.अस्य मुखमासीद बाहू राजन्यः कर्तः |
ऊरूतदस्य यद वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत ||
11 yat puruṣaṃ vyadadhuḥ katidhā vyakalpayan |
mukhaṃ kimasya kau bāhū kā ūrū pādā ucyete ||
12 brāhmaṇo.asya mukhamāsīd bāhū rājanyaḥ kṛtaḥ |
ūrūtadasya yad vaiśyaḥ padbhyāṃ śūdro ajāyata
11 ಅವರು ಪುರುಷನನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದರು? ಅವರು ಆತನ ಬಾಯಿ, ತೋಳುಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುವರು? ಆತನ ತೊಡೆ ಮತ್ತು ಪಾದಗಳನ್ನು ಏನೆಂದು ಹೆಸರಿಸುವರು? 12 ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ಆತನ ಬಾಯಿಯಾಗಿದ್ದನು, ರಾಜನ್ಯನು ಆತನ ಎರಡೂ ತೋಳುಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆತನ ತೊಡೆಗಳು ವೈಶ್ಯವಾಯಿತು, ಆತನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಶೂದ್ರ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲ್ಪಟ್ಟನು.

ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಣದ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪುರುಷನ ದೇಹದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ: ಆತನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜಾತಿ/ವರ್ಣ, ಆತನ ತೋಳುಗಳಿಂದ ರಾಜನ್ಯ (ಇಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಜಾತಿ/ವರ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ), ಆತನ ತೊಡೆಗಳಿಂದ ವೈಶ್ಯ ಜಾತಿ/ವರ್ಣ, ಮತ್ತು ಆತನ ಪಾದಗಳಿಂದ ಶೂದ್ರ ಜಾತಿ. ಯೇಸು ಪುರುಷನಾಗಲು ಆತನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು.

ಆತನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವನೇ?

ಯೇಸು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ

‘ಕ್ರಿಸ್ತನು’ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಇಬ್ರೀಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ ‘ಆಡಳಿತಗಾರ’ – ಆಡಳಿತಗಾರರ ಆಡಳಿತಗಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ‘ಕ್ರಿಸ್ತನ’ ಹಾಗೆ ಯೇಸು ಕ್ಷತ್ರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ರೆಂಬೆಯಂತೆ ಯೇಸುವೂ ಸಹಾ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಬರುವನೆಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಇಬ್ರೀಯ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಆತನು ಯಾಜಕ ಮತ್ತು ರಾಜ ಎಂಬ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವನು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

 13 ಹೌದು, ಆತನು ಕರ್ತನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟು ವನು; ಆತನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವನು; ಕೂತು ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಳುವನು, ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕನಾಗಿರುವನು; ಸಮಾಧಾನದ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಿಬ್ಬರೊಳಗೆ ಇರುವದು.()

ಜೆಕರ್ಯ 6:13

ವೈಶ್ಯನಾಗಿ ಯೇಸು

ಬರುವಾತನು, ವ್ಯಾಪಾರಿಯಂತೆ, ಮಾರಾಟಗಾರನು ಎಂದು ಇಬ್ರೀಯ ಋಷಿಗಳು/ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹಾ ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು. ಅವರು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು:

 3 ನಾನೇ ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೂ ದೇವರೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ರಕ್ಷಕನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಐಗುಪ್ತವನ್ನು ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚನೆಗೂ ಇಥಿಯೋಪ್ಯ ಮತ್ತು ಸೆಬಾ ಸೀಮೆಗಳನ್ನು ನಿನಗೊಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ.

ಯೆಶಾಯ 43: 3

ದೇವರು ಬರುವಾತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾದನೆಯಂತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ – ಜನರಿಗಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬರುವಾತನು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿರುವನು, ಜನರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರ. ಆತನು ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾಗಿ ವೈಶ್ಯನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ.

ಶೂದ್ರ – ಸೇವಕ

ಋಷಿಗಳು/ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹಾ ಆತನ ಬರೋಣದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸೇವಕ, ಅಥವಾ ಶೂದ್ರನಂತೆ ಎಂದು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೆಂಬೆಯು ಸೇವಕನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹೇಗೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆತನ ಸೇವೆಯು ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ:

 8 ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ನಾದ ಓ ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೂ ಈಗ ಕೇಳಿರಿ; ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ದ್ದಾರೆ; ಇಗೋ, ನಾನು ಕೊಂಬೆಯೆಂಬ ನನ್ನ ಸೇವಕ ನನ್ನು ಬರಮಾಡುವೆನು.
9 ನಾನು ಯೆಹೋಶುವನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡು. ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಏಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುವವು; ಇಗೋ, ನಾನು ಅದರ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ಕೆತ್ತುವೆನು; ಆ ದೇಶದ ಅಪರಾಧ ವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿಸುವೆನು ಎಂದು ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ.

ಜೆಕರ್ಯ 3: 8-9

ಯಾಜಕ, ಆಡಳಿತಗಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ, ಬರಲಿರುವ ರೆಂಬೆಯು ಸೇವಕ – ಶೂದ್ರನೂ ಸಹ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯೆಶಾಯನು ತನ್ನ ಸೇವಕನ (ಶೂದ್ರ) ಪಾತ್ರವನ್ನು ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾ ‘ದೂರದ’ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಶೂದ್ರನ ಸೇವೆಯತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಲು (ಅದು ನಮ್ಮದು!) ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.

ದ್ವೀಪ ನಿವಾಸಿಗಳೇ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ. ದೂರದ ಜನಗಳೇ, ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ! ನಾನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕರ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಕರೆ ದನು. ತಾಯಿಯ ಉದರದಲ್ಲಿದ್ದಂದಿನಿಂದಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
2 ಆತನು ನನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ಹರಿತವಾದ ಖಡ್ಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ, ತನ್ನ ಕೈ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಮರೆಯಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ; ಆತನು ನುಣುಪಾದ ಬಾಣವನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
3 ಆತನು ನನಗೆ–ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನು, ನಾನು ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಬೇಕಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲೂ ಆಗಿದ್ದೀ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
4 ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು–ನಾನು ಪಡುವ ಪ್ರಯಾಸವು ವ್ಯರ್ಥ, ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಯೂ ವ್ಯರ್ಥವಾ ಗಿಯೂ ಕಳಕೊಂಡೆನೆಂದು ಹೇಳಿದೆನು. ಆದರೂ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ನನ್ನ ನ್ಯಾಯವು ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಫಲವು ನನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿಯೂ ಉಂಟು.
5 ಯಾಕೋಬನ್ನು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರಿಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂತಲೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲು ತನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳು ವಂತೆಯೂ ಆತನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಯೇ ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದನು. ಆದರೂ ನಾನು ಕರ್ತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವವುಳ್ಳವನಾಗಿರುವೆನು; ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಬಲವಾಗಿರುವನು.
6 ಆತನೇ ಈಗ ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾನೆ–ನೀನು ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬನ ಕುಲಗಳನ್ನು ಉನ್ನತಪಡಿ ಸುವದೂ ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತರಾದವರನ್ನು ತಿರಿಗಿ ಬರಮಾಡುವದೂ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯವೇ; ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು.

ಯೆಶಾಯ 49: 1-6

ಇಬ್ರೀಯ/ಯಹೂದಿ ಜನಾಂಗದಿಂದ ಬರಲಿದ್ದರೂ, ಇದು ಈ ಸೇವಕನ ಸೇವೆಯು ‘ಭೂಮಿಯ ತುದಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ಯೇಸುವಿನ ಸೇವೆಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸೇವಕನಾಗಿ, ಯೇಸು ಎಲ್ಲಾ ಶೂದ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅವರ್ಣ ಕೂಡ …

ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಯೇಸು ಅವರ್ಣ, ಅಥವಾ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಬುಡಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ದಲಿತರನ್ನು ಸಹಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಗೆ? ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಅವನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುರಿದು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದೆ , ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಅವನನ್ನು ಅವರ್ಣನೆಂದು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ?

ಕೆಲವು ವಿವರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ‘ಅವನು’ ಮತ್ತು ‘ಅವನ’ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಮುಂಬರುವ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರವಾದನೆಯು ‘ಚಿಗುರಿನ’ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅದು ಯಾಜಕ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರನಾಗಿದ್ದ ರೆಂಬೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿವರಣೆ ಅವರ್ಣವಾಗಿದೆ.

ಬರಲಿರುವವನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು

 ಮ್ಮ ಸುದ್ಧಿಯನ್ನು ಯಾರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ? ಕರ್ತನ ತೋಳು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾ ಯಿತು?
2 ಆತನು ಚಿಗುರಿನಂತೆಯೂ ಒಣನೆಲದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಬರುವ ಬೇರಿನಂತೆಯೂ ಆತನ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆ ಯುವನು. ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ರೂಪವಾಗಲಿ ಅಂದವಾ ಗಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ; ನಾವು ಆತನನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಯಾವ ಚಂದವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ.
3 ಆತನು ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ತಿರಸ್ಕರಿಸ ಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ದುಃಖಿತ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರಿತ ವನೂ; ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಖಗಳನ್ನು ಆತನಿಂದ ಮರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ನಾವು ಆತನನ್ನು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ತರಲಿಲ್ಲ.

ಯೆಶಾಯ 53:1-3

ದೇವರ ಮುಂದೆ (ಅಂದರೆ ಆಲದ ರೆಂಬೆ) ‘ಚಿಗುರಾಗಿದ್ದರೂ’, ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ‘ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು’ ಮತ್ತು ‘ತಳ್ಳಿಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ’, ಇತರರಿಂದ ತುಂಬಾ ‘ದುಃಖ’ ಮತ್ತು ‘ಕಡಿಮೆ ಗೌರವದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ’. ಅವನನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಬರಲಿರುವವನು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ (ವನವಾಸಿ) ಮತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿಗಳ – ದಲಿತರನ್ನು  ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಂತೆ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದನು.

4 ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತನು; ಆದರೂ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವನು, ದೇವರಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು, (ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು) ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೊಂಡೆವು.
5 ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು; ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು; ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆ ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಯಿತು. 

ಯೆಶಾಯ 53:4-5

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಇತರರ ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತೀರ್ಪು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು, ಅವರ ಪಾಪಗಳ, ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅಥವಾ ಕರ್ಮವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಅಂತೆಯೇ, ಈ ಮನುಷ್ಯನ ತೊಂದರೆಗಳು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ದೇವರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ – ಆದರೆ ನಮಗಾಗಿ. ಆತನು ನಮ್ಮ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವನು.

ಇದು ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು, ಅವನು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ‘ಚುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟನು ’, ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದನು ಮತ್ತು ನರಳಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆದರೂ ಆತನು ಬದುಕಿದ 750 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆತನ ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ಈ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದು.

 6 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಕುರಿಗಳಂತಿದ್ದೆವು; ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು.
7 ಆತನು ಪೀಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಆದರೂ ಆತನು ತನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ; ವಧಿಸುವದಕ್ಕೆ ತರಲ್ಪ ಡುವ ಕುರಿಮರಿಯಂತೆಯೂ ಉಣ್ಣೆ ಕತ್ತರಿಸುವವರ ಮುಂದೆ ಇದ್ದ ಕುರಿಯ ಹಾಗೆಯೂ ಆತನು ಮೌನ ವಾಗಿದ್ದನು. ಹೀಗೆ ಆತನು ತನ್ನ ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ.

ಯೆಶಾಯ 53:6-7

ಇದು ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮತ್ತು ನಾವು ಧರ್ಮದಿಂದ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವುದರಿಂದ ಈ ಮನುಷ್ಯನು ನಮ್ಮ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆಗೆ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುವನು, ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ‘ಬಾಯಿ ತೆರೆಯುವುದಿಲ್ಲ’. ನಿಖರವಾಗಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿ ಹೋದನು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿತು.

 8 ಆತನು ಸೆರೆಯಿಂದಲೂ ನ್ಯಾಯತೀರ್ಪಿ ನಿಂದಲೂ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು; ಆತನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಆತನು ಜೀವಿತರ ದೇಶದಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವನು (ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟನು); ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಯ ದ್ರೋಹಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದನು.

ಯೆಶಾಯ 53:8

ಪ್ರವಾದನೆಯು ಅವನನ್ನು ‘ಜೀವಂತ ದೇಶದಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು’, ಎಂಬದಾಗಿ  ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ ನೆರವೇರಲ್ಪಟ್ಟಿತು.  

9 ಆತನು ಮರಣವನ್ನು ಧನಿಕರೊಂದಿಗೂ ಆತನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ದುಷ್ಟರೊಂದಿಗೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಆತನು ಯಾವ ಬಲಾತ್ಕಾರವನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲವೆ ಆತನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಂಚನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ಯೆಶಾಯ 53:9

‘ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ’ ಮತ್ತು ‘ಅವನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮೋಸ ಇರಲಿಲ್ಲ’ ಆದರೂ ಯೇಸು ಒಬ್ಬ ‘ದುಷ್ಟ’ ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ಖಂಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮರಣಹೊಂದಿದನು. ಆದರೂ, ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ, ಯಾಜಕನಾದ ಅರಿಮಥಾಯದ ಯೋಸೇಫನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಯೇಸು ‘ದುಷ್ಟರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ’ ಆದರೆ ‘ಅವನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರೊಂದಿಗೆ’ ಎನ್ನುವಂತಹ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹಾ ಪೂರೈಸಿದನು.

10 ಆದಾಗ್ಯೂ ಆತನನ್ನು ಜಜ್ಜುವದು ಕರ್ತನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆ ಯಾಗಿತ್ತು. ಆತನು (ದೇವರು) ಆತನನ್ನು ಸಂಕಟಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿದನು; ನೀನು ಆತನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಪಾಪ ಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಲಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಾಗ ಆತನು ತನ್ನ ಸಂತಾನವನ್ನು ನೋಡುವನು. ಆತನು ತನ್ನ ದಿವಸ ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವನು, ಕರ್ತನ ಸಂತೋಷವು ಆತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾಗುವದು.

ಯೆಶಾಯ 53:10

ಈ ಕ್ರೂರವಾದ ಮರಣವು ಯಾವುದೋ ಭಯಾನಕ ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ದುರದೃಷ್ಟವಲ್ಲ. ಅದು ‘ಕರ್ತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿತ್ತು’.

ಏಕೆ?

ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನ ‘ಜೀವನವು’ ‘ಪಾಪಕೋಸ್ಕರವಾಗಿರುವ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ’.

ಯಾರ ಪಾಪ?

ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ‘ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ’ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವವರು. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ, ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪಾಪದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಆಗಿದೆ.

ತಿರಸ್ಕಾರಕ್ಕೊಳಗಾದವನು ವಿಜಯಶಾಲಿ

11 ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ವೇದನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ತೃಪ್ತನಾಗುವನು; ತನ್ನ ತಿಳುವ ಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತನಾದ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಅನೇಕ ರಿಗೆ ನೀತಿಯನು ಉಂಟುಮಾಡುವನು; ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವನು.

ಯೆಶಾಯ 53:11

ಈಗ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಸ್ವರವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಲು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆ. ಭಯಾನಕವಾಗಿ ‘ಬಳಲಿದ’ ನಂತರ (‘ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು’ ಮತ್ತು ‘ಜೀವಂತ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು’ ಮತ್ತು ‘ಸಮಾಧಿಯನ್ನು’ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ), ಈ ಸೇವಕನು‘ ಜೀವನದ ಬೆಳಕನ್ನು’  ಕಾಣುವನು.

ಅವನು ಮತ್ತೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರುವನು! ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸೇವಕನು ಅನೇಕರನ್ನು ‘ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ’.

‘ಸಮರ್ಥಿಸು’ ಎಂಬುದು ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಪಡೆಯುವದಾಗಿದೆ. ಋಷಿ ಅಬ್ರಹಾಮನು ‘ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು’ ಅಥವಾ ‘ನೀತಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು’ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯನಂತೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸೇವಕನು ‘ಅನೇಕರಿಗೆ’ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಇದು  ನಿಖರವಾಗಿ ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದ್ದು ಸಾಧಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತಾನೆ.

12 ಆದದರಿಂದ ನಾನು ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ವರೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಮಾಡುವೆನು ಆತನು ಬಲಿಷ್ಠರ ಸಂಗಡ ಕೊಳ್ಳೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಮಾಡುವನು; ಆತನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಮರಣದ ವರೆಗೆ ಹೊಯ್ದು ಬಿಟ್ಟು ದ್ರೋಹಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು; ಅನೇಕರ ಪಾಪ ವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಜ್ಞಾ ಪನೆ ಮಾಡಿದನು

ಯೆಶಾಯ 53:12

ಇದನ್ನು ಯೇಸು ಜೀವಿಸಿದ್ದ 750 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ದೇವರ ಯೋಜನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಅವನಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಯೇಸು ಅವರ್ಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವನು ಅವರ ಹಾಗೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶೂದ್ರರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು, ಸಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಬಂದನು.

ಅವನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ಜೀವನದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ದೇವರ ಯೋಜನೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬಂದನು – ಪಾಪದ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ. ಅಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವದು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೇ? ಇದನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ:

ಬರಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಟ ರಾಜ: ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ

ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ವೆನಾ ರಾಜನ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೆನಾ ಉತ್ತಮ ರಾಜನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೂ, ಭ್ರಷ್ಟ ಪ್ರಭಾವಗಳ  ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ದುಷ್ಟನಾದನು, ಅವನು ತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದನು. ಅವನು ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದನು. ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು/ಪುರೋಹಿತರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ತರ್ಕಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ರಾಜನಾಗಿ ಅವನು ಸಮಂಜಸವಾದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ವೆನಾ ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರೋಹಿತರು, ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ನಿರಾಶಾದಾಯಕರಾದರು ಮತ್ತು ಅವರು ಅವನನ್ನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ, ದುಷ್ಟ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಲು ಅವನನ್ನು ಕೊಂದರು.

ಅದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುರೋಹಿತರು ರಾಜನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ಉಜ್ಜಿದರು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಥು/ ಪ್ರುಥು ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೊರಬಂದನು. ಪ್ರಿಥುವನ್ನು ವೆನಾ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಅಂತಹ ನೈತಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಾಜನಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಾನಂದಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಕೂಡ ಪ್ರಿಥುವಿನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ  ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರಿಥುವಿನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವು ಸುವರ್ಣಯುಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

ಇಬ್ರೀಯ ಋಷಿಗಳಾದ ಯೆಶಾಯ ಮತ್ತು ಯೆರೆಮಿಾಯರು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆಂದು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ರಾಜರು, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಟರು ಮತ್ತು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದವರು, ಭ್ರಷ್ಟರಾಗುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದ್ದರು. ಮರವನ್ನು ಕಡಿದಂತೆ, ರಾಜವಂಶ ಬೀಳುತ್ತದೆಂದು ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಟ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಾ ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಬಿದ್ದ ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಚಿಗುರುವ ಒಂದು ರೆಂಬೆ.

ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತು ರಾಜರ ನಡುವಿನ ಪಾತ್ರದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಸಹಾ ವೆನಾನ ಕಥೆಯು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ ವೆನಾ ಅವರು ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಆಡಳಿತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಅದು ಅವರ ಅರ್ಹತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ . ರಾಜ ಮತ್ತು ಪುರೋಹಿತನ ನಡುವಿನ ಪಾತ್ರದ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯು ಯೆಶಾಯ ಮತ್ತು ಯೆರೆಮಿಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಪ್ರಿಥುವಿಗೆ ಅವನ ಜನನದ ನಂತರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಬ್ರೀಯ ಋಷಿಗಳು ಬರಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಟ ರಾಜನ ಜನನಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಯೆಶಾಯನು ಮೊದಲು ಬರಲಿರುವ ರೆಂಬೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದನು. ದಾವೀದನ ಬಿದ್ದ ರಾಜವಂಶದ ‘ಅವನು’, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ನಂತರ ಯೆರೆಮಿಾಯನು ಈ ರೆಂಬೆಯು  ಕರ್ತನು – ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರ ಇಬ್ರೀಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾನೆಂಬದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಜೆಕರ್ಯನು ರೆಂಬೆಯ ಕುರಿತು ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾನೆ

ಜೆಕರ್ಯನು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಾಬೆಲಿನ ಗಡಿಪಾರಿನ ನಂತರ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು

ಕ್ರಿ.ಪೂ 520 ರಲ್ಲಿ ಋಷಿ ಜೆಕರ್ಯನು, ಯಹೂದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗಡಿಪಾರಿನಿಂದ ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವರ ಹಿಂತಿರುಗುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ನಾಶವಾದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯಾಜಕನಿಗೆ ಯೆಹೋಶುವ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಅವನು ದೇವಾಲಯದ ಯಾಜಕರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಋಷಿ-ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಜೆಕರ್ಯನು, ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಯಹೂದಿ ಜನರನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ,  ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ, ಯೆಹೋಶುವನೊಡನೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಈ ಯೆಹೋಶುವನ ಬಗ್ಗೆ – ದೇವರು – ಜೆಕರ್ಯನ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ:

 8 ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ನಾದ ಓ ಯೆಹೋಶುವನೇ, ನೀನೂ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡಿಗರೂ ಈಗ ಕೇಳಿರಿ; ಅವರು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ದ್ದಾರೆ; ಇಗೋ, ನಾನು ಕೊಂಬೆಯೆಂಬ ನನ್ನ ಸೇವಕ ನನ್ನು ಬರಮಾಡುವೆನು.
9 ನಾನು ಯೆಹೋಶುವನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಕಲ್ಲನ್ನು ನೋಡು. ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಏಳು ಕಣ್ಣುಗಳು ಇರುವವು; ಇಗೋ, ನಾನು ಅದರ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ಕೆತ್ತುವೆನು; ಆ ದೇಶದ ಅಪರಾಧ ವನ್ನು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತೊಲಗಿಸುವೆನು ಎಂದು ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು ಅನ್ನುತ್ತಾನೆ.

ಜೆಕರ್ಯನು 3: 8-9

ರೆಂಬೆ ! ಯೆಶಾಯನಿಗಿಂತ 200 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು, ಯೆರೆಮೀಯನಿಂದ 60 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ  ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ಈಗ ರಾಜವಂಶವು ಕತ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜೆಕರ್ಯನು ಮತ್ತಷ್ಟು ‘ರೆಂಬೆಯೊಂದೆಗೆ’ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೆಂಬೆಯು ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಸತ್ತ ತುಂಡಿನಿಂದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಈಗ ರೆಂಬೆಯನ್ನು  ‘ನನ್ನ ಸೇವಕ’ – ದೇವರ ಸೇವಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 520 ರಲ್ಲಿ, ಮಹಾಯಾಜಕ ಯೆಹೋಶುವ  ಜೆಕರ್ಯನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ, ಯೆರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬರುವ ರೆಂಬೆಯ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ?

ಕರ್ತನು ‘ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ’ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ?

ರೆಂಬೆ: ಯಾಜಕ ಮತ್ತು ರಾಜನನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾಜಕ ಮತ್ತು ರಾಜನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಯಾಜಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯಾಜಕರು ರಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಯಾಜಕನ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ನ್ಯಾಯದೊಂದಿಗೆ ಆಳುವುದು ರಾಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ; ಎರಡೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಜೆಕರ್ಯನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ:  

 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು.
10 ಹೇಗಂದರೆ–ಆ ಸೆರೆಯವರಿಂದ ಅಂದರೆ ಬಾಬೆಲಿ ನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಹೆಲ್ದಾಯನಿಂದಲೂ ತೋಬೀಯ ನಿಂದಲೂ ಯೆದಾಯನಿಂದಲೂ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದು ಚೆಫನ್ಯನ ಮಗನಾದ ಯೋಷೀಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
11 ಬೆಳ್ಳಿಬಂಗಾರವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಯೆಹೋಚಾದಾಕನ ಮಗನಾದ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕ ನಾದ ಯೆಹೋಶುವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು
12 ಅವನಿಗೆ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದೇನಂದರೆ–ಸೈನ್ಯಗಳ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ–ಇಗೋ, ಚಿಗುರೆಂದು ಹೆಸರುಳ್ಳ ಮನುಷ್ಯನು, ಅವನು ತನ್ನ ಸ್ಥಳದೊಳಗಿಂದ ಚಿಗುರು ವನು, ಆತನೇ ಕರ್ತನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವನು.
13 ಹೌದು, ಆತನು ಕರ್ತನ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟು ವನು; ಆತನು ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಧರಿಸುವನು; ಕೂತು ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಳುವನು, ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕನಾಗಿರುವನು; ಸಮಾಧಾನದ ಆಲೋಚನೆ ಅವರಿಬ್ಬರೊಳಗೆ ಇರುವದು.

ಜೆಕರ್ಯನು 6: 9, 11-13

ಹಿಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ, ಜೆಕರ್ಯನ ದಿನದಲ್ಲಿ (ಯೆಹೋಶುವ) ಮಹಾಯಾಜಕನು ರಾಜನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ರೆಂಬೆಯಂತೆ ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. (ಯೆಹೋಶುವನು ‘ಮುಂಬರುವ ವಿಷಯಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದ್ದನು’ ಎಂದು ನೆನಪಿಡಿ). ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ, ಯೆಹೋಶುವನು, ರಾಜನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ, ರಾಜ ಮತ್ತು ಯಾಜಕನನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದನು – ರಾಜನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಜೆಕರ್ಯನು ‘ಯೆಹೋಶುವನು’ ಎಂಬುದು ರೆಂಬೆಯ ಹೆಸರು ಎಂದು ಬರೆದನು. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯೆಹೋಶುವಮತ್ತು ಯೇಸುವಿನಹೆಸರುಗಳು

ಸತ್ಯವೇದ ಭಾಷಾಂತರದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕ್ರಿ.ಪೂ 250 ರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸೆಪ್ಟುಜೆಂಟ್  ಅಥವಾ ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಇನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಓದಿದಾಗ, ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಎಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ‘ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು’ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ‘ಯೆಹೋಶುವನಿಗೆ’ ಅದೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಯೆಹೋಶುವ = ‘ಯೇಸು‘. ಇಬ್ಬರೂ ಯೋಶುವ ಎಂಬ ಇಬ್ರೀಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಂದವರು

ಯೆಹೋಶುವ ಎಂಬುದು [ಕನ್ನಡ] ‘ಯೋಶುವ’ ಎಂಬ ಮೂಲ ಇಬ್ರೀಯ ಹೆಸರಿನ ಲಿಪ್ಯಂತರವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 520 ರಲ್ಲಿ ಜೆಕರ್ಯನು‘ಯೆಹೋಶುವನ’ ಕುರಿತು ಇಬ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕ್ವಡ್ರಂಟ್ # 1 ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು [ಕನ್ನಡ] (# 1 => # 3) ‘ಯೆಹೋಶುವ’ ಎಂದು ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಬ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ‘ಯೋಶುವ’ [ಕನ್ನಡ] ಯೆಹೋಶುವನಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 250 ರಲ್ಲಿ ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಬ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಗ್ರೀಕ್‌ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದಾಗ ಯೋಶುವನನ್ನು ಈಸೂಸ್ (# 1 => # 2) ಗೆ ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇಬ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ‘ಯೋಶುವ’ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿನ ಈಸೂಸ್ ಅಂತೆಯೇ ಇದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಅನ್ನು [ಕನ್ನಡ] ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದಾಗ, ಈಸೂಸ್ ಅನ್ನು ‘ಯೇಸು’ (# 2 => # 3) ಎಂದು  ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈಸೂಸ್ [ಕನ್ನಡ] ಯೇಸುವಿನಂತೆಯೇ ಇದೆ.

ಇಬ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಯೇಸುವನ್ನು ‘ಯೋಶುವ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ‘ಈಸೂಸ್’ ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ – ಗ್ರೀಕ್ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಎಲ್‌ಎಕ್ಸ್‌ಎಕ್ಸ್ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಬರೆದಂತೆಯೇ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ನಿಂದ [ಕನ್ನಡ] ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದಾಗ (# 2 => # 3) ‘ಈಸೂಸ್’ ಅನ್ನು ಪರಿಚಿತವಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೇಸುಎಂಬ ಹೆಸರು = ‘ಯೆಹೋಶುವ, ‘ಯೇಸು’ವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಗ್ರೀಕ್  ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ‘ಯೆಹೋಶುವ’ ನೇರವಾಗಿ ಇಬ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು, ಮತ್ತು ಕ್ರಿ. ಪೂ 520 ರ ಮಹಾಯಾಜಕ ಯೆಹೋಶುವ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಬ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ‘ಯೋಶುವ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ‘ಈಸೂಸ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು ರೆಂಬೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

ಈಗ ಜೆಕರ್ಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 520 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯೆಂದರೆ, ಮುಂಬರುವ ರೆಂಬೆಯ ಹೆಸರು ಯೇಸು, ನೇರವಾಗಿ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಷಯ ಮತ್ತು ದಾವೀದ ಯೇಸುವಿನ ಪೂರ್ವಜರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಯೇಸು ‘ಇಷಯನ ತುಂಡಿನಿಂದ’ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯೇಸು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು, ಅದು ಅವನನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವ ಹಂತವಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟವು ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತಗಳ ಮೂಲಕ ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು. ಒಬ್ಬನು ಅವುಗಳನ್ನು ನಂಬದಿರಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು; ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಸಾಧಾರಣ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಗುಣಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತಾನೆಂದು  ಯೆಶಾಯನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ದಿನ ಈ ರೆಂಬೆಯಿಂದ ಬರಬಹುದು.  

ಈಗ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಾಜನೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ – ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಾಜ. ಇದೇ ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ಯಾಜಕೋದ್ಯೋಗ. ಯಾಜಕನು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಮರಣವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ, ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಆತನ ಮರಣವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೆಕರ್ಯನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದಂತೆ – ಅಕ್ಷರಶಃ ಭೂಮಿಯ ಪಾಪಗಳನ್ನು ‘ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ’ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು – ಯೇಸು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ ದಿನ. ಆತನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನು, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆತನನ್ನು ‘ಕ್ರಿಸ್ತನು’/ರಾಜ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಮರಣದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸಿದನು. ಅವನು ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಂದನು. ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದಾವೀದನು ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ರೆಂಬೆ,  ಯಾಜಕ-ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಆತನ ಜನನದ 500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಜೆಕರ್ಯನಿಂದ ಆತನ ಹೆಸರನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರವಾದಿಯ ಪುರಾವೆಗಳು

ಆತನ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಇಂದಿನಂತೆ, ಯೇಸು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ವಿಮರ್ಶಕರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆತನ ಉತ್ತರವು ಮೊದಲು ಬಂದ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಅವರು ಆತನ ಜೀವನವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. ಯೇಸು ತನ್ನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ:

…ಅವುಗಳೂ ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವವುಗಳಾಗಿವೆ…  

ಯೋಹಾನ 5:39

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿಸಿಸ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೆಂದು ಯೇಸು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದನು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಒಳನೋಟವು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಯೇಸು ತಾನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾನವಕುಲದ ದೇವರ ಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಇದನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಇಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ನಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಬ್ರೀಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಯೇಸುವಿನ ಬರೋಣವನ್ನು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುಳಿವು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆಗ ಅಬ್ರಹಾಮನು ಯೇಸುವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದನು ಹಾಗೆಯೇ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬವು ವರ್ಷದ ದಿನವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿತು. ಕೀರ್ತನೆ 2 ರಲ್ಲಿ ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬರಲಿರುವ ರಾಜನನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆತನ ವಂಶಾವಳಿ, ಯಾಜಕ ವೃತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಹೆಸರನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವಿನಂತೆ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ  ಪ್ರವಾದಿಸಲಾಗುವ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯಾದರೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಿಮಗೆ ಯೋಚಿಸಲಾಗುವುದೇ?

ಸಮಾರೋಪ: ಜೀವವೃಕ್ಷವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಆಲದ ಮರದಂತೆ, ಅಮರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾದ ಮರದ ಚಿತ್ರಣವು, ಸತ್ಯವೇದದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಭವಿಷ್ಯದೆಡೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವದಾಗಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾ, ‘ಜೀವನದ ನೀರಿನ ನದಿ’ ಎಲ್ಲಿದೆ

 2 ಅದರ ಬೀದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಆ ನದಿಯ ಉಭಯ ಪಾರ್ಶ್ವಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವವೃಕ್ಷವಿತ್ತು; ಅದು ತಿಂಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಫಲಿಸುತ್ತಾ ಹನ್ನೆರಡು ತರದ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ ಮರದ ಎಲೆಗಳು ಜನಾಂಗದವರನ್ನು ವಾಸಿಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಇದ್ದವು

ಪ್ರಕಟನೆ 22: 2

ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಜನರು – ನೀವು ಸೇರಿದಂತೆ – ಸಾವಿನಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಮತ್ತು ಜೀವವೃಕ್ಷದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಅನುಭವಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ – ನಿಜವಾದ ಅಮರ ಆಲದ ಮರ. ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಮೊದಲು ರೆಂಬೆಯನ್ನು‘ಕತ್ತರಿಸಬೇಕಾದ’ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೆಂದು ಇಬ್ರೀಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಪ್ರವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ

ರೆಂಬೆಯ ಸೂಚನೆ: ವತ್ ಸಾವಿತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆಲದಮರದಂತೆ

ವತ್-ವೃಕ್ಷ, ಬರ್ಗಾಡ್ ಅಥವಾ ಆಲದ ಮರವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ವೃಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾವಿನ ದೇವರು, ಯಮನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದನ್ನು ಶ್ಮಶಾನದ ಬಳಿ ನೆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುನಃ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಇದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅಮರತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಆಲದ ಮರದಿಂದಲೇ ಸಾವಿತ್ರಿ ತನ್ನ ಸತ್ತ ಗಂಡ ಮತ್ತು ರಾಜ ಸತ್ಯವನನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಯಮಳೊಂದಿಗೆ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಿದಳು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಮಗನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು – ವತ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮತ್ತು ವತ್ ಸಾವಿತ್ರಿಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿವರವನ್ನು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ (ಸತ್ಯವೇದ) ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಮರವಿದೆ … ಜೀವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ … ಸತ್ತ ರಾಜರ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಹೊಸ ಮಗನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಈ ವಿವರವು ಭವಿಷ್ಯ-ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು (ಋಷಿಗಳು) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಥೆ ಯಾರೋ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದೆ. ಯೆಶಾಯನು (ಕ್ರಿ.ಪೂ 750) ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು, ನಂತರ ಋಷಿ-ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದರು – ಸತ್ತ ಮರದಿಂದ ರೆಂಬೆಯಲ್ಲಿ.

ಯೆಶಾಯ ಮತ್ತು ರೆಂಬೆ

ಯೆಶಾಯನು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು, ಇದು ಯಹೂದಿಗಳ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

Isaiah shown in historical timeline. He lived in the period of the Davidic Kings of Israel

ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ದಾವೀದ ರಾಜರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಯೆಶಾಯನು ದಾವೀದ ರಾಜಮನೆತ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 1000 – 600) ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬರೆದನು. ಯೆಶಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 750) ರಾಜವಂಶ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ರಾಜರು ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಮೋಶೆಯ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು  ಅಭ್ಯಾಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಯೆಶಾಯನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದನು. ಆದರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನು ರಾಜ್ಯವು ನಾಶವಾಗುವದು ಮತ್ತು ರಾಜರ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲವೆಂದು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದನು.

ಅವನು ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸಿದನು, ಅದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮರವು ಅದರ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ದಾವೀದ ರಾಜನ ತಂದೆ ಇಷಯನನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇಷಯ ರಾಜವಂಶವನ್ನು ದಾವೀದನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜ ಸೊಲೊಮೋನನೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ರಾಜವಂಶದ ಮುಂದಿನ ಮಗ ಆಳ್ವಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು.  

The image Isaiah used of the Dynasty like a large banyan tree with the Kings extending the tree trunk from the root of the founder - Jesse

ಯೆಶಾಯನು ರಾಜವಂಶವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಆಲದ ಮರವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಚಿತ್ರವು ರಾಜರು ಮರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಮೂಲದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ – ಇಷಯ

ಮೊದಲು ಒಂದು ಮರನಂತರ ಒಂದು ತುಂಡುನಂತರ ಒಂದು ರೆಂಬೆ

ಈ ರಾಜವಂಶವೆಂಬ ‘ಮರ’ವನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು, ಅದು ಸತ್ತ ತುಂಡಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆಂದು ಯೆಶಾಯನು  ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನು. ಈ ದೇವವಾಣಿಯನ್ನು ಅವರು ತುಂಡು ಮತ್ತು ರೆಂಬೆಯ ಒಗಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆಂಬದು ಇಲ್ಲಿದೆ:

 ಷಯನ ಬುಡದಿಂದ ಒಂದು ಕೊಂಬೆ ಒಡೆಯುವದು ಅದರ ಬೇರಿನಿಂದ ಕೊಂಬೆ ಯು ಬೆಳೆಯುವದು.
2 ಅವನ ಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕ ದಾಯಕ ಆತ್ಮ, ಆಲೋಚನಾ ಪರಾಕ್ರಮದ ಆತ್ಮ,ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಆತ್ಮ ಕರ್ತನ ಭಯದ ಆತ್ಮ, ಅಂತೂ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ನೆಲೆಯಾಗುವನು;

ಯೆಶಾಯ 11: 1-2
Isaiah warned the Dynasty would one day become a dead stump

ಯೆಶಾಯನು ರಾಜವಂಶವು ಒಂದು ದಿನ ಸತ್ತ ತುಂಡಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದನು

ಕ್ರಿ.ಪೂ 600 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ, ಯೆಶಾಯನ 150 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ‘ಮರವನ್ನು’ ಕತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು, ಬಾಬೆಲಿನವರು ಯೆರೂಸಲೇಮನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ರಾಜವಂಶವನ್ನು ಚೂರುಚೂರಾಗಿಸಿದರು, ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಬಾಬೆಲಿಗೆ  ಗಡಿಪಾರುಮಾಡಿದರು (ಕಾಲಮಿತಿಯ ಕೆಂಪು ಅವಧಿ). ಇದು ಮೊದಲ ಯಹೂದಿ ಗಡಿಪಾರಾಗಿತ್ತು – ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದರು. ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸತ್ತ ರಾಜನ ಮಗ – ಸತ್ಯವನ ಇದ್ದನು. ತುಂಡಿನ ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವರು ಮತ್ತು ರಾಜವಂಶವು ಸಾಯುವದು.

ರೆಂಬೆ: ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಾವೀದನಿಂದ ಬರುವ ಅವನ

Shoot from the dead stump of Jesse

ಇಷಯನ ಸತ್ತ ತುಂಡಿನಿಂದ ಚಿಗುರು

ಆದರೆ ಪ್ರವಾದನೆಯು ಕೂಡ ರಾಜರನ್ನು ಕೆಳಗಾಕುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭವಿಷ್ಯದತ್ತ ಮತ್ತಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಅದು ಆಲದ ಮರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಮರಗಳ ತುಂಡುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಲದ ಬೀಜಗಳು ಚಿಗುರುತ್ತವೆ. ಚಿಗುರುವ ಆಲದ ಬೀಜಕ್ಕೆ ತುಂಡು ಆತಿಥೇಯವಾಗಿದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಆಲದ ಮೊಳಕೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ನಂತರ ಅದು ಆತಿಥೇಯ ತುಂಡನ್ನು ಮೀರಿಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬದುಕುತ್ತವೆ. ಯೆಶಾಯನು ಈ ಚಿಗುರು ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೆಂದು ಮುಂದಾಲೋಚಿಸಿದ ಏಕೆಂದರೆ ರೆಂಬೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು – ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಅದರ ಬೇರುಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಯೆಶಾಯನು ಈ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬಳಸಿದನು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ರೆಂಬೆಯೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಒಂದು ಚಿಗುರು, ಮರದ ತುಂಡುಗಳಿಂದ ಆಲದ ಚಿಗುರುಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವಂತೆಯೇ ಸತ್ತ ತುಂಡಿನಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು. ಯೆಶಾಯನು ಚಿಗುರನ್ನು ‘ಅವನ’ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯೆಶಾಯನು ರಾಜವಂಶವು ಕುಸಿಯುವ ನಂತರ ದಾವೀದನ ಸಂತತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಬರುತ್ತಾನೆಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಗುಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಹಾಗೂ ದೇವರ ಆತ್ಮವು ಅವನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ.

A banyan tree outgrowing its host stump. Soon it will be a tangle of propagating roots and shoots.

ಆಲದ ಮರವು ಅದರ ಆತಿಥೇಯ ತುಂಡನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದು ಬೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಗುರುಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಬರಹಗಳು ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಅಮರತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ವಾಯುಮಯ  ಬೇರುಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಂಡಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ದೈವಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 750 ರಲ್ಲಿ ಯೆಶಾಯನಿಂದ ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದ ಈ ರೆಂಬೆಯು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ದೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವು, ಮತ್ತು ರಾಜವಂಶದ ‘ತುಂಡು’ ಕಣ್ಮರೆಯಾದ ನಂತರ ಬಹಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಯೆರೆಮಿಯ ಮತ್ತು ರೆಂಬೆ

ಋಷಿ-ಪ್ರವಾದಿ ಯೆಶಾಯನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಯಲಾಗುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನದು ಹಲವಾರು ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. ಯೆಶಾಯನ ನಂತರ ಸುಮಾರು 150 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿ.ಪೂ 600 ರಲ್ಲಿ, ದಾವೀದನ ರಾಜವಂಶವು ಅವನ ಕಣ್ಣಮುಂದೆಯೇ ಕೆಳಗಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಯೆರೆಮಿಯನು ಹೀಗೆ ಬರೆದನು:

5 ಇಗೋ, ದಿನಗಳು ಬರುವವೆಂದು ಕರ್ತನು ಅನ್ನು ತ್ತಾನೆ; ಆಗ ನಾನು ದಾವೀದನಿಗೆ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಚಿಗುರನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೇನೆ; ಅರಸನು ರಾಜ್ಯವಾಳಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವನು; ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನೂ ನೀತಿಯನ್ನೂ ನಡಿಸು ವನು.
6 ಅವನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡು ವದು; ಇಸ್ರಾಯೇಲು ಭದ್ರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವದು; ಆತನು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಹೆಸರು ಯಾವದಂದರೆ–ನಮ್ಮ ನೀತಿಯು ಕರ್ತನೇ. 

ಯೆರೆಮಿಯ 23:5-6

ಯೆರೆಮಿಯನು ಯೆಶಾಯನ ದಾವೀದ ರಾಜವಂಶದ ರೆಂಬೆಯ ರೂಪವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. ರೆಂಬೆಯು ರಾಜ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಸತ್ತ ತುಂಡಿಗೆ ಇಳಿದ ದಾವೀದನ ಹಿಂದಿನ ರಾಜರಂತೆ ರಾಜನಲ್ಲ.

ರೆಂಬೆ: ನಮ್ಮ ನೀತಿಯ ಕರ್ತನು

ರೆಂಬೆಯೊಂದಿಗಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಅವನು ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು (‘ಕರ್ತನು’ – ದೇವರಿಗೆ ಇಬ್ರೀಯ ಹೆಸರು), ಆದ್ದರಿಂದ ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಈ ರೆಂಬೆಯು ದೈವದ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನು ‘ನಮ್ಮ’ (ಮನುಷ್ಯರಾದ ನಾವು) ನೀತಿವಂತನು ಸಹ ಆಗಿರುವನು.

ಸಾವಿತ್ರಿ ಯಮನೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಪತಿ, ಸತ್ಯವನ, ಅವರ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಗ್ವಾದನಡೆಸಿದಾಗ, ಅವಳ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯೇ ಅವಳಿಗೆ ಸಾವನ್ನು (ಯಮ) ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು. ಕುಂಭಮೇಳದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅಥವಾ ಪಾಪ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ‘ನೀತಿವಂತಿಕೆ’ಯ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ನಾವು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ:

 14 ಇದಲ್ಲದೆ ಮಕ್ಕಳು ರಕ್ತಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾದದರಿಂದ ಆತನು ಸಹ ಅವರಂತೆಯೇ ಆದನು; ತನ್ನ ಮರಣದಿಂದಲೇ ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೈತಾನನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವದಕ್ಕೂ
15 ಮರಣ ಭಯದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ದಾಸತ್ವದೊಳಗಿದ್ದವರನ್ನು ಬಿಡಿಸುವದಕ್ಕೂ ಅವರಂತೆ ರಕ್ತಮಾಂಸಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗ ವಹಿಸಿದನು.

ಇಬ್ರಿಯ 2:14ಬಿ -15

ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸಾವಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಯಮನಂತಿದೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸತ್ಯವನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಯಮ ವಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸತ್ಯವೇದವು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಸೈತಾನನು ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಿಸುವದನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ

 9 ಆದರೂ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತನಾದ ಮಿಕಾಯೇಲನು ಮೋಶೆಯ ಶವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಡಿ ವಾಗ್ವಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಸೈತಾನನನ್ನು ದೂಷಿಸುವದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಗೊಳ್ಳದೆ–ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಗದರಿಸಲಿ ಅಂದನು.

ಯೂದ 1:9

ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯಮನಂತೆ, ಮೋಶೆಯಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರವಾದಿಯ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಾಸ್ಪದಗೊಳಿಸಲು ಸೈತಾನನಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಅವನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ – ನಮ್ಮ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ. ದೇವದೂತರು ಸಹ ಕರ್ತನು – ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು – ಮರಣದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ಖಂಡಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿ, ‘ರೆಂಬೆಯಲ್ಲಿ’ ಕರ್ತನು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ‘ನೀತಿಯನ್ನು’ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಸಾವಿನ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬ ವಾಗ್ಧಾನವಿದೆ.

ಹೇಗೆ?

ಜೆಕರ್ಯನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮುಂಬರುವ ರೆಂಬೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಹ ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ ಮರಣವನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವ (ಯಮ) ಕಥೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ.

ಕುರುಕ್ಷೇತ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದಹಾಗೆ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಜ್ಞಾನದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಇದನ್ನು ಗೀತೆಯಾಗಿ (ಹಾಡು) ಬರೆದಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ರಾಜ ಯೋಧ ಅರ್ಜುನನ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಗೀತಾ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ – ಇದು ರಾಜಮನೆತನದ ಎರಡು ಕಡೆಯ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸನ್ನಿಹಿತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧಿಸಿ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜವಂಶದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ರಾಜ ಕುರು ರಾಜವಂಶದ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳ ಯೋಧರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಪಾಂಡವ ಮತ್ತು ಕೌರವ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳು - ಪಾಂಡವ ರಾಜ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಅಥವಾ ಕೌರವ ರಾಜ ದುರ್ಯೋಧನೋ ಎಂದು ರಾಜವಂಶದ ಯಾವ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಆಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.  ದುರ್ಯೋಧನನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಂದ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು ಆದ್ದರಿಂದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮತ್ತು ಅವನ ಪಾಂಡವ ಮಿತ್ರರು ಅದನ್ನು ತಿರಿಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಂಡವ ಯೋಧ ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನಡುವಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಆತ್ಮೀಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುವ ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸತ್ಯವೇದದ  ಜ್ಞಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ ಇದು ಇಬ್ರಿಯ ವೇದ ಪುಸ್ತಕನ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಹಾಡುಗಳಾಗಿ (ಗೀತೆಗಳಾಗಿ) ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಓದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಎದುರಾಳಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮಹಾ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು ಉನ್ನತ ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಆತನ ಅಭಿಷಕ್ತನ (= ಆಡಳಿತಗಾರ) ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಎರಡು ಕೀರ್ತನೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸನ್ನಿಹಿತ ಯುದ್ಧದ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯೋಧರು ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ.  ಒಂದು ಕಡೆ ಪುರಾತನ ರಾಜ ರಾಜವಂಶದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ, ಪೂರ್ವಜ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ವಂಶಸ್ಥ ಅರಸನು. ಯಾವ ಕಡೆಯವರು ಆಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಉಭಯ ಕಡೆಯವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕರ್ತನು ಮತ್ತು ಆತನ ಆಡಳಿತಗಾರನ ನಡುವಿನ ಕೀರ್ತನೆ 2 ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಹೀಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸುವದಿಲ್ಲವೇ? 
ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಗಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಇಬ್ರಿಯ ವೇದಗಳ (ಸತ್ಯವೇದ) ಜ್ಞಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪೋರ್ಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮಗೆ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಸಂಯೋಜಕ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನ ಅಗತ್ಯವುಂಟು.
ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಯಾರು ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಏನಾಗಿವೆ?
ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು, ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಇಬ್ರಿಯ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು 
ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತೆಗೆದ ಕಾಲದಿಂದ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ದಾವೀದನು ಕ್ರಿ.ಪೂ 1000 ರಲ್ಲಿ, ಶ್ರೀ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಮೋಶೆಯ ನಂತರ 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಾಸಿಸಿದನು. ದಾವೀದನು ತನ್ನ ಮನೆಯ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಕುರುಬನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು ಮತ್ತು ಗೋಲ್ಯಾತನು ಎಂಬ ದೈತ್ಯ ಮನುಷ್ಯನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದನು, ಇದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸೋಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ದಾವೀದನು ಗೋಲ್ಯಾತನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದನು. ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಯೋಧನ ಮೇಲೆ ಯುವ ಕುರಿಕಾಯುವ ಹುಡುಗನ ಈ ಅದ್ಭುತ ಗೆಲುವು ದಾವೀದನನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು.
ಆದರೂ ದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರ ಅನುಭವಗಳ ನಂತರವೇ ಅವನು ಅರಸನಾದನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದರು. ದಾವೀದನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯಗಳಿಸಿದನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು ಮತ್ತು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಇಬ್ರಿಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯವೇದವು ಈ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದಾವೀದನ ಜಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ.
ದೇವರಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕವನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದ ಸಂಗೀತಗಾರನಾಗಿಯೂ ಸಹ ದಾವೀದನು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಕವನಗಳು ದೇವರಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದವು ಮತ್ತು ವೇದ ಪುಸ್ತಾಕನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳ  ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕ್ರಿಸ್ತನ’ ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದನೆಗಳು
ಒಬ್ಬ ಮಹಾ ಅರಸನು ಮತ್ತು ಯೋಧನಾಗಿದ್ದರೂ, ದಾವೀದನು ತನ್ನ ರಾಜಮನೆತನದಿಂದ ಬರುವ ತನ್ನನ್ನು ಬಲ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ ‘ಕ್ರಿಸ್ತನ’ನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದನು.  ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಂತೆಯೇ ರಾಜ ಯುದ್ಧದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಇಬ್ರಿಯ ವೇದಗಳ (ಸತ್ಯವೇದ) 2 ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಹೀಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 2 

1ಅನ್ಯಜನಗಳು ದೊಂಬಿಮಾಡುವದೂ

ಜನಾಂಗಗಳವರು ವ್ಯರ್ಥಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವದೂ ಯಾಕೆ?

2ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನು ‘ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದವ’ ನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ

ಭೂಪತಿಗಳು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

3ನಮಗೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು

ಬೇಡಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಬೀಸಾಡೋಣ ಎಂದು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಲ್ಲಾ.

4ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಸನಾರೂಢನಾಗಿರುವಾತನು ಅದಕ್ಕೆ ನಗುವನು;

ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನು ಪರಿಹಾಸ್ಯಮಾಡುವನು.

5ಅನಂತರ ಆತನು ಸಿಟ್ಟಾಗಿ –

ನಾನು ನೇಮಿಸಿದ ‘ಅರಸ’ನನ್ನು

ಚೀಯೋನೆಂಬ ನನ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧಪರ್ವತದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ

6ಕೋಪಾವೇಶದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಕಳವಳಗೊಳಿಸುವನು.

7ನಾನು ಯೆಹೋವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿರಿ; ಆತನು ನನಗೆ –

ನನಗೆ ನೀನು ಮಗನು; ನಾನೇ ಈಹೊತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇನೆ.

8ನೀನು ಕೇಳಿಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಅನ್ಯಜನಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಿನಗೆ ಅಧೀನ ಮಾಡುವೆನು;

ಭೂಮಿಯ ಕಟ್ಟಕಡೆಯವರೆಗೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳನ್ನೂ ನಿನಗೆ ಸ್ವಾಸ್ತ್ಯವಾಗಿ ಕೊಡುವೆನು.

9ಕಬ್ಬಿಣದ ಗದೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವಿ;

ಮಣ್ಣಿನ ಮಡಿಕೆಗಳನ್ನೋ ಎಂಬಂತೆ ಅವರನ್ನು ಒಡೆದುಹಾಕುವಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

10ಆದದರಿಂದ ಅರಸುಗಳಿರಾ, ವಿವೇಕಿಗಳಾಗಿರ್ರಿ;

ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಿರಾ, ಬುದ್ಧಿಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡಿರಿ.

11ಯೆಹೋವನನ್ನು ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಿರಿ; ನಡುಗುತ್ತಾ ಉಲ್ಲಾಸಪಡಿರಿ.

12ಆತನ ಮಗನಿಗೆ ಮುದ್ದಿಡಿರಿ;

ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನ ಕೋಪವು ಬೇಗನೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲು ನೀವು ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾಶವಾದೀರಿ.

ಆತನ ಮರೆಹೊಕ್ಕವರೆಲ್ಲರು ಧನ್ಯರು.

ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಆದರೆ ಗ್ರೀಕ್ ನಿಂದ ಅದೇ ಭಾಗ ಇರುತ್ತದೆ.

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒರಿಗ್ನಲ್ ಪಠ್ಯ ಹೀಬ್ರೂ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್

ಕೀರ್ತನೆಗಳು 2:1-2 
HebrewGreekEnglishಕನ್ನಡ  
א  לָמָּה, רָגְשׁוּ גוֹיִם;    וּלְאֻמִּים, יֶהְגּוּ-רִיק.   ב  יִתְיַצְּבוּ, מַלְכֵי-אֶרֶץ–    וְרוֹזְנִים נוֹסְדוּ-יָחַד: עַל-יְהוָה,    וְעַל-מְשִׁיחוֹ.1Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; 2 παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ κυρίου καὶ κατὰ τοῦ χριστοῦ αὐτοῦ. διάψαλμα.  1 Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? 2 The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against his Christ.1ಅನ್ಯಜನಗಳು ದೊಂಬಿಮಾಡುವದೂ ಜನಾಂಗಗಳವರು ವ್ಯರ್ಥಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವದೂ ಯಾಕೆ? 2ಯೆಹೋವನಿಗೂ ಆತನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಗೂ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಭೂಪತಿಗಳು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
ನೀವು ನೋಡುವಂತೆ, ಕೀರ್ತನೆ 2 ರಲ್ಲಿ  'ಕ್ರಿಸ್ತನು' / ‘ಅಭಿಷಕ್ತನು’  ಸನ್ನಿವೇಶವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನಡೆದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ನಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡ ಕೌರವರಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು, ಹೀಗೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನನ್ನು ಹಕ್ಕುಳ್ಳ ಅರಸನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಎಲ್ಲಾ ಐದು ಪಾಂಡವ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರು 18 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿದರು, ಆದರೆ ಇತರರು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದುಕೊಂಡರು - ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಕೇವಲ 36 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಳಿದ ನಂತರ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು, ಈ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅರ್ಜುನನ ಮೊಮ್ಮಗ ಪರಿಕ್ಷಿತ್‌ ಗೆ ಕೊಟ್ಟನು. ಅನಂತರ ಅವರು ದ್ರೌಪದಿ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಹೋದರನೊಂದಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದನು. ದ್ರೌಪದಿ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಪಾಂಡವರು - ಭೀಮಾ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ ಮತ್ತು ಸಹದೇವ ಇವರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.  ಯುಧಿಷ್ಠಿರನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕೌರವರ ತಾಯಿ ಗಾಂಧಾರಿ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಅವನನ್ನು ಶಪಿಸಿದಳು ಮತ್ತು ಯುದ್ಧದ 36 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವನು ಅಂತರ-ಕುಲ ಕಲಹದಲ್ಲಿ ಬಾಣ ಎಸೆತದಿಂದ ಚುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ಯೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸಿತು.
ಹಾಗಾದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವ ಲಾಭವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಗಿದೆ?
ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಿಂದ ನಮಗೆ ಫಲಗಳು
ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೋವು, ರೋಗ, ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಗಾರರ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ನಾವು ಕಲಿಯುಗದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ, ಕಲಿಯುಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದ ಪಾಪ ಮತ್ತು ಸಾವಿನಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ನಾವು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಕೀರ್ತನೆಗಳು 2 ರಲ್ಲಿ  ಕ್ರಿಸ್ತನಬರೋಣದಿಂದ ನಮಗಿರುವ ಫಲಗಳು
ಕೀರ್ತನೆ 2 ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ 'ಕ್ರಿಸ್ತನು' ನಮ್ಮ ಈ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಬ್ರಿಯ ಋಷಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಇದು ಯುದ್ಧದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನೆ 2 ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ ಯುದ್ಧಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು 'ಕ್ರಿಸ್ತನು' ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಬಹುದಾದ ಯುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಪಾಪ ಮತ್ತು ಮರಣದಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗೊಳ್ಳುವ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನ ತಲುಪಲಿರುವ ಕೀರ್ತನೆ 2 ರ ಹಾದಿಯು ಹೇಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶತ್ರುವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಮತ್ತೊಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದನ್ನು ಅವು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಸೈನ್ಯದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಬಂಧಿತರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದಿಂದ ನಡೆಸುವುದು. ನಾವು ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ದಾವೀದನ ರಾಜಮನೆತನದ ಸತ್ತ ಉಳಿಕೆಯ ಚಿಗುರಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆಡಆಡಳಿತಗಾರನಂತೆ: ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು?ಳಿತಗಾರನಂತೆ: ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯೇಸುವಿನ ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು ಏನು ಎಂದು ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ,

“ಅವರ ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು‘ ಕ್ರಿಸ್ತ ’ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ”.

ನಂತರ ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ,

“ಹಾಗಾದರೆ ಯೇಸು ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾಗ ಯೋಸೇಫ ಕ್ರಿಸ್ತ ಮತ್ತು ಮರಿಯಳು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆಯೇ?”

ಹಾಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ‘ಕ್ರಿಸ್ತನು’ ಯೇಸುವಿನ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಸರಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂದರೇನು? ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ, ‘ಕ್ರಿಸ್ತನು’ ಎನ್ನುವುದು ‘ಆಡಳಿತಗಾರ’ ಅಥವಾ ‘ಆಡಳಿತ’ ಎಂದರ್ಥ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೊದಲು ಭಾರತವನ್ನು ಆಳಿದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತಗಾರರಂತೆ ಇದು ‘ಆಡಳಿತದ’ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಂತಲ್ಲ.

ಭಾಷಾಂತರ ವಿರುದ್ದ ಲಿಪ್ಯಂತರ

ನಾವು ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಭಾಷಾಂತರ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಥಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು. ಇದನ್ನು ಲಿಪ್ಯಂತರಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, “ಕುಂಭ ಮೇಳ” ಎಂಬುದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದವಾದ “ಕುಂಭ ಫೇರ್ನಿಂದ” ಲಿಪ್ಯಂತರವಾಗಿದೆ. मेला ಎಂದರೆ ‘ಜಾತ್ರೆ’ ಅಥವಾ ‘ಹಬ್ಬ’ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಕುಂಭ ಮೇಳಕ್ಕಿಂತ ಕುಂಭ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. “ಆಡಳಿತ” ಎಂಬುದು ಹಿಂದಿ ಪದವಾದ “राज” ನಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನ ಲಿಪ್ಯಂತರವಾಗಿದೆ. राज ಎಂದರೆ ‘ನಿಯಮ’ ಆದರೂ ಇದನ್ನು “ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಿಯಮ” ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ “ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತ” ಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ತರಲಾಯಿತು. ವೇದ ಪುಸ್ತಕ (ಸತ್ಯವೇದ) ದೊಂದಿಗೆ, ಯಾವ ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಬೇಕು (ಅರ್ಥದಿಂದ) ಮತ್ತು ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಳಿಸಬೇಕು (ಶಬ್ದದಿಂದ) ಎಂದು ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ.

ಸೆಪ್ಟುಜೆಂಟ್   

ಕ್ರಿ.ಪೂ 250 ರಲ್ಲಿ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು (ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು) ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದಾಗ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಮೊದಲು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು – ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಭಾಷಾಂತರವನ್ನು ಸೆಪ್ಟುಜೆಂಟ್ (ಅಥವಾ ಎಲ್ಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿತ್ತು. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅನೇಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಸೆಪ್ಟುಜೆಂಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸೆಪ್ಟುಜೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿನ ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಯಂತರಣ

ಕೆಳಗಿನ ವಿವರಣ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಆಧುನಿಕ-ದಿನದ ಸತ್ಯವೇದಗಳ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

 ಮೂಲ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಸತ್ಯವೇದ ಭಾಷಾಂತರದ ಹರಿವು

ಮೂಲ ಇಬ್ರೀಯ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು (ಕ್ರಿ.ಪೂ 1500 – 400 ರಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ) ಚತುರ್ಭುಜ # 1 ರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟುಜೆಂಟ್ ಕ್ರಿ.ಪೂ 250 ಇಬ್ರೀಯ –> ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷಾಂತರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚತುರ್ಭುಜ # 1 ರಿಂದ # 2 ರವರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಾಣವೆಂದು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ (ಕ್ರಿ.ಶ. 50-90), ಆದ್ದರಿಂದ # 2 ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ಅರ್ಧಭಾಗದಲ್ಲಿ (# 3) ಸತ್ಯವೇದದ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು (ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು) ಮೂಲ ಇಬ್ರೀಯ (1 -> 3) ದಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ನಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ (2 -> 3). ಈ ಹಿಂದೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಹೆಸರುಗಳು ಮತ್ತು ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಲಿಪ್ಯಂತರಣ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರ ಎಂದು ಗುರುತು ಮಾಡಲಾದ ನೀಲಿ ಬಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಎರಡೂ ವಿಧಾನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕ್ರಿಸ್ತನಉಗಮ

ಈಗ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಪದವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ.

ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನುಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತಾನೆ?

ಇಬ್ರೀಯ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ‘מָשִׁיחַ’ (ಮಾಶಿಯಾಚ್) ಅಂದರೆ ರಾಜ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಗಾರನಂತಹ ‘ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಅಥವಾ ಪವಿತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ’. ಆ ಕಾಲದ ಇಬ್ರೀಯ ರಾಜರು ರಾಜರಾಗುವ ಮೊದಲು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು (ಸ೦ಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜುತ್ತಿದ್ದರು), ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಭಿಷಿಕ್ತರು ಅಥವಾ ಮಾಶಿಯಾಚ್  ಆಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಅವರು ಆಡಳಿತಗಾರರಾದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ದೇವರ ಕಾನೂನುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿರಬೇಕು. ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಬ್ರೀಯ ರಾಜರು ಆಡಳಿತಗಾರರಂತೆ ಇದ್ದರು. ಆಡಳಿತಗಾರರು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಆಳಿದರು, ಆದರೆ ಬ್ರಿಟನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಧೇಯರಾಗಿ ಅದರ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಾಜನಾಗುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಶಿಯಾಚ್ (ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಪಪದ ‘ಅದೇ’) ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 250 ರಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟುಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ, ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ, Χριστός (ಕ್ರಿಸ್ಟೋಸ್‌ನಂತೆ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ), ಕ್ರಿಯೊದಿಂದ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ, ಇದರರ್ಥ ಸ೦ಪ್ರದಾಯಕವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಬ್ರೀಯ ‘ಮಾಶಿಯಾಚ್’ ಅನ್ನು ಗ್ರೀಕ್ ಸೆಪ್ಟುಜೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ Χριστός  ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ (ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ) ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬರಹಗಾರರು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಸ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದ ‘ಮಾಶಿಯಾಚ್’ ಯೇಸುವೇ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು.  

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥವನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪದಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವಾದ ‘ಕ್ರಿಸ್ಟೋಸ್’ ಅನ್ನು ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂದು ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂಬ ಪದವು ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಇಬ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಗ್ರೀಕ್‌ಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದಾಗ,  ಮತ್ತು ನಂತರ ಗ್ರೀಕ್‌ನಿಂದ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಲಿಪ್ಯಂತರ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಇಬ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂತರಕಾರರು ಮೂಲ ಇಬ್ರೀಯ ‘ಮಾಶಿಯಾಚ್’ ಬಗ್ಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸತ್ಯವೇದಗಳು ‘ಮಾಶಿಯಾಚ್’ ಅನ್ನು ‘ಮೆಸ್ಸೀಯ’ ನ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆ ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ, ಇತರರು ‘ಅಭಿಷಿಕ್ತರು’ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಿಂದ ಭಾಷಾಂತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಪದವನ್ನು ಅರೇಬಿಕ್‌ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಮೂಲ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಲಿಪ್ಯಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ‘ಮೆಸ್ಸೀಯನು’ ಎಂಬ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮೂಲ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ‘ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದ’ ಲಿಪ್ಯಂತರಣಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ‘ಕ್ರೈಸ್ಟ್’ ಎಂದು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಪದವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ಟೋಸ್‌ ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಪದದಿಂದ ಲಿಪ್ಯಂತರಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದುದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತಾನೂ (krīsṭanu) ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ = ಮೆಸ್ಸೀಯ = ಅಭಿಷಿಕ್ತ ಮತ್ತು ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

1ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು  ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನು

ಈಗ ನಾವು ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕಥೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ, ಜೋಯಿಸರು ಯಹೂದಿಗಳ ರಾಜನನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಬಂದಾಗ ಹೆರೋದ್ ರಾಜನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ. ಗಮನಿಸಿ, ‘ಆದೇ’ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಂದಿದೆ, ಅದು ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಹ.

  3 ಅರಸನಾದ ಹೆರೋದನು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನು ಯೆರೂಸ ಲೇಮಿನವರೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಕಳವಳಪಟ್ಟನು.
4 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಜನರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಯಾಜಕರನ್ನೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹುಟ್ಟತಕ್ಕದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದನು.

ಮತ್ತಾಯ 2:3-4

ಹೆರೋದ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ನಡುವೆ ‘ಅದೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ’ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ – ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ‘ಕ್ರಿಸ್ತನು’ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1 ನೇ ಶತಮಾನದ ಜನರು (ಹೆರೋದ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಲಹೆಗಾರರಂತೆ) ಗ್ರೀಕ್ ಸೆಪ್ಟುಜೆಂಟ್ನಿಂದ ಓದುತ್ತಾರೆ. ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂಬುದು (ಮತ್ತು ಇದೇ) ಒಂದು ಆಡಳಿತಗಾರ ಅಥವಾ ರಾಜನನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಸರಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆರೋದನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜನ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬೆದರಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ‘ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು’. ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಇರುವ ಮೊದಲು ಈ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು.

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಧಿಕಾರದ ವಿರೋಧಾಭಾಸ

ಯೇಸುವಿನ ಆರಂಭಿಕ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಆತನು ಬರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದನೆಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಇತರರು ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದರು.

ಏಕೆ?

ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಶಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಿರೀಟದಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಏಕೆಂದರೆ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮೊದಲು ಸೇನೆಯ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಬಲದಿಂದ ಬಾಹ್ಯ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಜನರು ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿಯಂತಹ ನಾಯಕರ ಮೂಲಕ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಡಳಿತಗಾರರನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಂತೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅಧಿನತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಾಶ್ವತ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಂದರು, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರದ ನಡುವಿನ ವಿರೋಧಾಭಾಸವು ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಇಬ್ರೀಯ ಋಷಿಗಳು ಈ ವಿರೋಧಾಭಾಸವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ‘ಕ್ರಿಸ್ತನ’ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇಬ್ರೀಯ ರಾಜನಾದ ದಾವೀದನಿಂದ ಕ್ರಿ.ಪೂ 1000 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬರುವ ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕ್ರಿಸ್ತನ’ ಮೊದಲ ನೋಟದಿಂದ ನಾವು ಅವರ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇವೆ.