ಪರಿಚಯ: ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಖುರ್ ಆನ್ ನಿನಲ್ಲಿ ‘ಇಂಜೀಲ್‌’ನ ಮಾದರಿಯು

ನಾನು ಮೊದಲು ಪವಿತ್ರ ಖುರ್ ಆನ್ ನನ್ನು ಓದಿದಾಗ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪೆಟ್ಟುತಿಂದ ಹಾಗಾಯಿತು. ಮೊದಲಿಗೆ, ನಾನು ಇಂಜೀಲ್‌ ನಲ್ಲಿ (ಸುವಾರ್ತೆ) ಅನೇಕ ನೇರವಾದ  ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ಆದರೆ ಇದು ‘ಇಂಜೀಲ್‌’ ನಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿತು. ಇಂಜೀಲ್‌ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಖುರ್ ಆನ್ ನಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅಯತ್‌ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ಅವನು ನಿಮಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವನು (ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ). ಇದು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನವುಗಳನ್ನು (ಗತ ಕಾಲದ ದಿವ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು) ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ. (ಈ ಹಿಂದೆ) ತೌರಾತ್ (ಮೋಶೆಯ)  ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ಗಳನ್ನು (ಯೇಸುವಿನ) ಇಳಿಸಿ ಕೊಟ್ಟವನೂ ಅವನೇ. (ಅವು) ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾನವರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದವು. (ಇದೀಗ) ಅವನು ಈ ‘ಫುರ್ಕಾನ್’ ಅನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ, ಅಲ್ಲಾಹನ ವಚನಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸುವವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕಾದಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನಂತೂ ಪ್ರಚಂಡನೂ (ಕೆಡುಕಿಗೆ) ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸುವವನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಸುರ 3: 3-4ಅಲ್-ಇಮ್ರಾನ್

‘‘ಅವನು (ಅಲ್ಲಾಹನು) ಅವರಿಗೆ [ಯೇಸು] ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಮತ್ತು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ತೌರಾತ್ ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವನು’’.

ಸುರ 3: 48 ಅಲ್ ಇಮ್ರಾನ್

‘‘ಗ್ರಂಥದವರೇ! ನೀವೇಕೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಇಬ್ರಾಹೀಮ್‌ರ ಕುರಿತು ಜಗಳಾಡುತ್ತೀರಿ? ತೌರಾತ್ ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರ ಅನಂತರವಷ್ಟೇ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಆಲೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇ?’’

ಸುರ 3:65 ಅಲ್ ಇಮ್ರಾನ್

ಅವರ (ಗತಕಾಲದ ದೂತರುಗಳ) ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತುಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮರ್ಯಮರ ಪುತ್ರ ಈಸಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆವು – ತೌರಾತ್‌ನ ಪೈಕಿ ಅವರ (ಯಹೂದಿಗಳ) ಬಳಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಭಾಗವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವವರಾಗಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ (ಈಸಾರಿಗೆ) ಇಂಜೀಲ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿದೆವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶವಿದೆ. ಅದು ತೌರಾತ್‌ನ ಪೈಕಿ ಅವರ ಬಳಿ ಉಳಿದಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ದೇವಭಕ್ತರ ಪಾಲಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಉಪದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಸುರ 5: 46 ಮಾಇದಃ

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು [ಗ್ರಂಥದವರೇ] ತೌರಾತ್ ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅವರೊಡೆಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆಯೋ.

ಸೂರತ್ 5: 66ಮಾಇದಃ

‘‘ಗ್ರಂಥದವರೇ, ನೀವು ತೌರಾತ್ ಅನ್ನು, ಇಂಜೀಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಡೆಯನು ನಿಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಿಸುವ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ನೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ.’’

ಸೂರತ್ 5: 68 ಮಾಇದಃ

ನಾನು [ಅಲ್ಲಾಹನು] ನಿಮಗೆ [ಯೇಸು] ಗ್ರಂಥ ಹಾಗೂ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತೌರಾತ್ ಹಾಗೂ ಇಂಜೀಲ್‌ಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟೆನು..

ಸೂರತ್ 5: 110 ಮಾಇದಃ

ತೌರಾತ್, ಇಂಜೀಲ್ ಮತ್ತು ಕುರ್‌ಆನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ವಾಗ್ದಾನವು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸೂರತ್ 9: 111 ಅತ್ತೌಬಃ

ತೌರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಲಕ್ಷಣವು ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಲಕ್ಷಣವು ಹೀಗಿದೆ; ತನ್ನ ತೆನೆಯನ್ನು ಮೊಳೆಯಿಸುವ ಒಂದು ಹೊಲದಂತೆ. ಅದು ಅದನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಸೂರತ್ 48: 29 ಫತಹ್

 ಖುರ್ ಆನ್ ನಿಂದ ನೀವು ಇಂಜೀಲ್‌ನ ಎಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡುವಾಗ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ‘ಇಂಜೀಲ್‌’ ಎಂದಿಗೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿದರ್ಶನದಲ್ಲೂ ‘ತೌರತ್’ (ಕಾನೂನು) ಎಂಬ ಪದವು ಅದರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೋಶೆಯ (ಸ) ಪುಸ್ತಕಗಳ ‘ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು’ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಮರಲ್ಲಿ ‘ತೌರತ್’ ಮತ್ತು ಯಹೂದಿ ಜನರಲ್ಲಿ ‘ತೋರಾ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದಾಗಿದೆ. ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಜೀಲ್‌ (ಸುವಾರ್ತೆ) ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವತಃ ಎಂದಿಗೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ನೀವು ತೌರತ್ (ಕಾನೂನು) ಮತ್ತು ಖುರಾನಿನ  ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ನಾವು ಮೂಸಾರಿಗೆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ನೀಡಿದೆವು – ಸತ್ಕರ್ಮಿಯ ಪಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಿ: ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರಿ – ನೀವು ಕರುಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗ ಬಹುದು.’’ [ಸೂರತ್ 6: 154-155 (ಜಾನುವಾರುಗಳು)]

ಅವರೇನು, ಕುರ್‌ಆನ್‌ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲವೆ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. [ಸೂರತ್ 4: 82 (ಮಹಿಳೆಯರು)]

 ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪವಿತ್ರ  ಖುರ್ ಆನ್ ‘ಇಂಜೀಲ್‌’ ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ‘ತೌರತ್’ನ (ಕಾನೂನು) ನಂತರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು ಏಕೆಂದರೆ ಖುರ್ ಆನ್ ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದರ ಹೊರತಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಇತರ ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸದೆ ತೌರತ್ (ಕಾನೂನು) ಯನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ?

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾದರಿಯು (‘ತೌರತ್’ ನಂತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಡುವ ‘ಇಂಜೀಲ್‌’) ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದಾಗಿದೆಯೇ? ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಜೀಲ್‌ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಸರಳ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಬಹುದು. ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಾನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಾಹನು ಸ್ವತಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಒಂದು ತತ್ವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ – ನಾವು ಮೊದಲು ತೌರತ್ (ಕಾನೂನು) ಗೆ ಹೋಗುವುದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಇಂಜೀಲ್‌ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ತೌರತ್ ಒಂದು ಅಗತ್ಯವಿರುವದಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಇಂಜೀಲ್‌ಅನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಮೊದಲು ತೌರತ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ (ಸುವಾರ್ತೆ) ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಾವು ಏನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನಮಗೆ ‘ಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಖುರ್ ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದು ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

ಆದಮ್‌ರ ಸಂತತಿಗಳೇ! ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ, ನಿಮ್ಮೊಳಗಿಂದಲೇ, ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸುವ ದೂತರು ಬಂದಾಗ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠನಾಗಿ ತನ್ನ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡವನು – ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಭಯವೂ ಇರದು ಮತ್ತು ಅವರು ದುಃಖಿಸಲಾರರು. ನಮ್ಮ ವಚನಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳೆಂದವರು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆದುರಾಗಿ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿದವರು – ಅವರೇ ನರಕವಾಸಿಗಳು. ಅವರು ಸದಾ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುವರು.

ಸೂರಾ 7: 35-36 ಔನ್ನತ್ಯಗಳ

ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಈ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಮನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು (ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು!). ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿವೇಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತೌರತ್ (ಕಾನೂನು) ಮೂಲಕ ಹೋಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಜೀಲ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ – ಮೊದಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ನೇರ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಸಮಯದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಆದಾಮನ ಸೂಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ತೌರತ್, ಜಬೂರ್ ಮತ್ತು ಇಂಜೀಲ್‌ ಎಂಬ  ಪುಸ್ತಕಗಳು ಭ್ರಷ್ಟಗೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಈ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪವಿತ್ರ ಖುರ್ ಆನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ? ಮತ್ತು ಸುನ್ನತ್? ತೌರತ್ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಪಿನ ದಿನದಂದು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ನೇರವಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.

ಯೇಸು ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು – ಆ ಪ್ರಾಚೀನ ಅಸುರ ಸರ್ಪ

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣವು ಕೃಷ್ಣನು ಶತ್ರು ಅಸುರರೊಡನೆ ಹೋರಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೋಲಿಸಿದ ಸಮಯಗಳನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಸುರ ರಾಕ್ಷಸರು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸರ್ಪವೆಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಗವ ಪುರಾಣ (ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವತಂ) ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಮ್ಸದ ಮಿತ್ರನಾದ ಅಘಸುರನು ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಪದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದನು, ಅವನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದಾಗ ಅದು ಗುಹೆಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. . ಅಘಸುರನು ಪುತನನ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದನು (ಮಗುವು ಅವಳಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ಹೀರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಮಗುವನ್ನು ಕೊಂದನು) ಮತ್ತು ಬಕಾಸುರನು (ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಮುರಿದು ಅವನನ್ನು ಸಹ ಕೊಂದನು) ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು. ಅಘಸುರನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದನು ಮತ್ತು ಗೋಪಿ ದನಗಾಹಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಗುಹೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹೋದರು. ಕೃಷ್ಣನೂ ಸಹ ಒಳಗೆ ಹೋದನು, ಆದರೆ ಅದು ಅಘಸುರನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅಘಸುರನು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವಾಗ ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಬಲ ಅಸುರ ಸರ್ಪ ಕಲಿಯಾ ನಾಗನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವ್ರಿತ್ರನು, ಅಸುರ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಸರ್ಪ/ಮಹಾಸರ್ಪ ಎಂಬದಾಗಿ ಪುರಾಣವೂ ಸಹ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದ್ರ ದೇವನು ವ್ರಿತ್ರ ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಸಿಡಿಲಿನಿಂದ (ವಜ್ರಾಯುಧ) ಅವನನ್ನು ಕೊಂದನು ಹಾಗೂ ಅದು ವ್ರಿತ್ರನ ದವಡೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಿತು ಎಂದು ಋಗ್ವೇದ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ರಿತ್ರವು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾವು/ಮಹಾಸರ್ಪ ಆಗಿದ್ದು, ಅವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆವರಿಸಿದ್ದನು, ಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದನು, ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಅವನಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಭಗವ ಪುರಾಣದ ಭಾಷಾಂತರವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ವ್ರಿತ್ರನು ಮೇಲುಗೈ ಪಡೆದನು.  ಇಂದ್ರನು ಬಲದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದಾಧಿಚಿ ಎಂಬ ಋಷಿಯ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಅವನಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ದಾದಿಚಿ ವಜ್ರಾಯುಧವಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ತನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದನು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದು ಮಹಾ ಸರ್ಪ ವ್ರಿತ್ರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲು ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು.

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳ ಸೈತಾನ: ಸುಂದರವಾದ ಆತ್ಮವು ವಿಷಪೂರಿತ ಸರ್ಪವಾಗುತ್ತಿದೆ

ಪರಾತ್ಪರದೇವರ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ (ಸೈತಾನನ ಅರ್ಥ ‘ಎದುರಾಳಿ’) ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆತ್ಮವಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಸಹಾ ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅವನನ್ನು ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದೇವನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ವರ್ಣಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

12 ಮನುಷ್ಯಪುತ್ರನೇ, ತೂರಿನ ಅರಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶೋಕಗೀತೆಯನ್ನೆತ್ತಿ ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು–ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳು ತ್ತಾನೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಂದರವಾದ ನೀನು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತೀ.
13 ದೇವರ ತೋಟ ವಾದ ಏದೆನಿನಲ್ಲಿ ನೀನಿದ್ದಿ. ಮಾಣಿಕ್ಯ, ಪುಷ್ಯರಾಗ, ಪಚ್ಚೆ, ಪೀತರತ್ನ, ವಜ್ರ, ವೈಡೂರ್ಯ, ನೀಲ ಗೋಮೇ ಧಿಕ, ಕೆಂಪು, ಸ್ಪಟಿಕ, ಚಿನ್ನ ಈ ಅಮೂಲ್ಯವಾದವು ಗಳಿಂದ ಭೂಷಿತವಾಗಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ದಮ್ಮಡಿಗಳೂ ಕೊಳಲುಗಳೂ ಇವುಗಳ ಕೆಲಸವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದವು.
14 ನೀನೇ ಮುಚ್ಚು ವಂತ ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕೆರೂಬಿಯು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಟ್ಟೆನು; ಅಲ್ಲೇ ನೀನಿದ್ದಿ, ಬೆಂಕಿಯ ಕಲ್ಲುಗಳ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕೆಳಗೂ ಮೇಲಕ್ಕೂ ತಿರುಗಾಡಿದಿ.
15 ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧವು ಸಿಕ್ಕುವ ತನಕ ನಿನ್ನ ನಡತೆಯು ನಿರ್ದೋಷವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು.

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು  28: 12 ಬಿ -15.

ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ದೇವನಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟತನ ಏಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ? ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ:

17 ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವು ಉಬ್ಬಿ ಕೊಂಡಿತು; ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿ; ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಹಾಕುವೆನು. ಅರಸನ ಮುಂದೆ ಅವರು ನೋಡುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಡುತ್ತೇನೆ;

ಯೆಹೆಜ್ಕೇಲನು 28: 17

ಈ ದೇವನ ನಾಶನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ:

12 ಓ ಲೂಸಿಫರ್‌ ಉದಯದ ಮಗನೇ. ಆಕಾಶದಿಂದ ನೀನು ಹೇಗೆ ಬಿದ್ದೀ? ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಬಲಹೀನ ಮಾಡಿದ ನೀನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀ?
13 ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ದೇವರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಘನತೆಗೇರಿಸುವೆನು; ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗಿರುವ ಸಮೂಹ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆಯೂ ನಾನು ಆಸೀನನಾ ಗುವೆನು.
14 ಉನ್ನತವಾದ ಮೇಘ ಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಮಹೋನ್ನತನಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂದು ಕೊಂಡಿದ್ದೆಯಲ್ಲಾ;

ಯೆಶಾಯ 14: 12-14

ಈಗ ಸೈತಾನನು

ಈಗ ಈ ಶಕ್ತಿಯುತ ಆತ್ಮವನ್ನು ಸೈತಾನ (ಅರ್ಥ ‘ದೂರುಗಾರನು‘) ಅಥವಾ ಬೂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಮೂಲತಃ ಅವನನ್ನು ಲೂಸಿಫರ್– ‘ಉದಯಪುತ್ರ’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು – ಅವನು ಆತ್ಮ, ದುಷ್ಟ ಅಸುರ ಎಂದು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಅಘಸುರ ಮತ್ತು ವ್ರಿತ್ರನಂತೆ ಅವನನ್ನು ಸರ್ಪ ಅಥವಾ ಮಹಾಸರ್ಪದ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅವನನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಎಸೆಯುವಂತಾಯಿತು:

7 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು. ವಿಾಕಾಯೇಲನೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಘಟಸರ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಮಾಡಿದರು; ಘಟಸರ್ಪನೂ ಅವನ ದೂತರೂ ಯುದ್ದಮಾಡಿ ಸೋತು ಹೋದರು.
8 ಆಗ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯಿತು.
9 ಭೂಲೋಕದವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಆ ಮಹಾ ಘಟಸರ್ಪನು ಅಂದರೆ ಪಿಶಾಚನೆಂತಲೂ ಸೈತಾನನೆಂತಲೂ ಹೆಸರುಳ್ಳ ಪುರಾ ತನ ಸರ್ಪವು ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದನು; ಅವನ ದೂತರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ದೊಬ್ಬಲ್ಪಟ್ಟರು.

ಪ್ರಕಟನೆ 12: 7-9

ಈಗ ಸೈತಾನನು ‘ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ’ ಮುಖ್ಯ ಅಸುರ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವನು, ಸರ್ಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪಾಪಕ್ಕೆ ತಂದನು. ಇದು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯದ ಯುಗವಾದ, ಸತ್ಯ ಯುಗವನ್ನು, ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು.

ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮೋಸವನ್ನು ಗೋಚರಿಸುವಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಬಹುದು. ಸತ್ಯವೇದವು ಅವನು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:

14 ಇದೇನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ; ಯಾಕಂದರೆ ಸೈತಾನನು ಬೆಳಕಿನ ದೂತನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ

2 ಕೊರಿಂಥ 11:14

ಯೇಸು ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ

ಈ ಎದುರಾಳಿಯೇ ಯೇಸುವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಯೋಹಾನನಿಂದ ಆತನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಆತನು ವನಪ್ರಸ್ಥ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆತನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಲ್ಲ, ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಯುದ್ಧವು ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅಘಸುರರ ನಡುವೆ ಅಥವಾ ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ವ್ರಿತ್ರರ ನಡುವೆ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಭೌತಿಕ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಶೋಧನೆಯ ಯುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ  ಸುವಾರ್ತೆಯು ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ:

ಸು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಿದವನಾಗಿ ಯೊರ್ದನಿನಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ಆತ್ಮ ನಿಂದ ಅಡವಿಯೊಳಕ್ಕೆ ನಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟು
2 ನಾಲ್ವತ್ತು ದಿನಗಳು ಸೈತಾನನಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಏನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಹಸಿದನು.
3 ಆಗ ಸೈತಾನನು ಆತ ನಿಗೆ–ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಕಲ್ಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾಗುವಂತೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡು ಅಂದನು.
4 ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ–ಮನುಷ್ಯನು ರೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿನಿಂದ ಜೀವಿಸುವನು ಎಂದು ಬರೆದದೆ ಅಂದನು.
5 ಬಳಿಕ ಸೈತಾನನು ಉನ್ನತವಾದ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ಕರಕೊಂಡುಹೋಗಿ ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದನು.
6 ಸೈತಾನನು ಆತನಿಗೆ–ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಅವುಗಳ ವೈಭವವನ್ನೂ ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವೆನು; ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಾನು ಕೊಡು ವೆನು.
7 ಆದದರಿಂದ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲವುಗಳು ನಿನ್ನದಾಗುವವು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.
8 ಯೇಸು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ–ಸೈತಾನನೇ, ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗು; ಯಾಕಂದರೆ–ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ಆತನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಸೇವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ಬರೆದದೆ ಅಂದನು.
9 ಇದಲ್ಲದೆ ಅವನು ಆತನನ್ನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರತಂದು ದೇವಾಲಯ ಗೋಪುರದ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆತನಿಗೆ–ನೀನು ದೇವಕುಮಾರನಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ದುಮುಕು;
10 ಆತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ದೂತರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವನು;
11 ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ ದಂತೆ ಅವರು ನಿನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ಬರೆದದೆ ಅಂದನು.
12 ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಪ್ರತ್ಯು ತ್ತರವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ–ನೀನು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನನ್ನು ಶೋಧಿಸಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದನು.
13 ಸೈತಾನನು ಎಲ್ಲಾ ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಆತನ ಬಳಿಯಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು.

ಲೂಕ 4: 1-13

ಅವರ ಹೋರಾಟವು ಮಾನವ ಇತಿಹಾಸದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮಗುವಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಯೇಸುವಿನ ಜನನದಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಸುತ್ತಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ, ಯೇಸು ವಿಜಯಶಾಲಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದನು, ಅವನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸೈತಾನನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೈತಾನನು ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯುತ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎರಡರ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧವು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ, ಆ ಸರ್ಪವು “ಆತನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಕಚ್ಚುವನು” ಮತ್ತು ಯೇಸು “ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಜಜ್ಜುವನು” ಎಂದು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಯೇಸು ಕಲಿಸಲು ಗುರುವಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂತದಾಗಿತ್ತು.

ಯೇಸು – ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಯೇಸುವಿನ ಶೋಧನೆಯ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯೇಸುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವೇದವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

18 ತಾನೇ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಬಾಧೆ ಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವದರಿಂದ ಶೋಧಿಸಲ್ಪಡು ವವರಿಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುವದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಇಬ್ರಿಯ 2: 18

ಮತ್ತು

15 ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗಿ ರುವ ಮಹಾಯಾಜಕನು ನಮ್ಮ ನಿರ್ಬಲಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅನುತಾಪವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ; ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿ ಯಾದರೂ ಪಾಪರಹಿತನಾಗಿದ್ದನು.
16 ಆದದರಿಂದ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆಯೂ ಆತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸಮಯೋಚಿತವಾದ ಸಹಾಯವು ನಮಗೆ ದೊರೆಯುವಂತೆಯೂ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೃಪಾ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಳಿಗೆ ಬರೋ

ಣ.ಇಬ್ರಿಯ 4: 15-16

ಯೋಮ್ ಕಿಪ್ಪೂರ್, ಇಬ್ರೀಯ ದುರ್ಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾಯಾಜಕನು ಬಲಿದಾನಗಳನ್ನು ತಂದನು, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರು ಕ್ಷಮೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈಗ ಯೇಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ಯಾಜಕನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ –  ನಮ್ಮ ಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ನಿಖರವಾಗಿ ಆತನು ಸರ್ವ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಶೋಧನೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವನು, ಪಾಪ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ. ಮಹಾಯಾಜಕನಾದ ಯೇಸು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪರಾತ್ಪರದೇವರ ಮುಂದೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಅವನು ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡವನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಜಯಿಸುವಂತೆ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ: ನಾವು ಆತನನ್ನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಿಡುತ್ತೇವೆಯೋ?