ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು: ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಳಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯಯುಗ, ತ್ರೇತ ಯುಗ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಪರ ಯುಗದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ನಾಲ್ಕರ ಕೊನೆಯ ಯುಗ ಇದು. ಸ್ಥಿರವಾದ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ಷಯವೇ ಮೊದಲ ಸತ್ಯದ ಯುಗದಿಂದ (ಸತ್ಯಯುಗ), ನಮ್ಮ ಕಲಿಯುಗದವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವದು. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರವರು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ:

ಕೋಪ, ಕ್ರೋಧ ಮತ್ತು ಅಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುವದು

ಪ್ರತಿ ದಿನ ಕಳೆದಂತೆ ಧರ್ಮ, ಸತ್ಯತೆ, ಸ್ವಚ್ಚತೆ, ಸಹನೆ, ಕರುಣೆ, ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನರು ಯಾವುದೇ ಸಮರ್ಥನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕೊಲೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

ಕಾಮವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಭೋಗವನ್ನು ಜೀವನದ ಕೇಂದ್ರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಾಪವು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವದು, ಆಷ್ಟರೊಳಗೆ ಸದ್ಗುಣವು  ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಜನರು ಅಮಲೇರಿಸುವ ಮದ್ಯಪಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಚಟಹಿಡಿದವರಾಗುವರು

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗುರುಗಳು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ  ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರಿಗೆ  ಕೇಡುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲಾಗುವುದು, ಮತ್ತು ಕಾಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವರು ತಮ್ಮನ್ನು ದೇವರುಗಳೆಂದು ಘೋಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೇವರುಗಳು ನೀಡಿದ ವರ ಎಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೋಧನೆಗಳ ಬದಲು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನರು ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಸ್ಪರ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ.

ಮೋಶೆ ಮತ್ತು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು

ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುಗವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ  ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಮೋಶೆಯ ಗುರಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ಐಗುಪ್ತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದು ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪಸ್ಕಹಬ್ಬದ ಐವತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಮೋಶೆ ಅವರನ್ನು ಸಿನಾಯಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ (ಹೋರೆಬ್ ಪರ್ವತ ಸಹ) ಕರೆದೊಯ್ದನು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ದೇವರಿಂದ ಕಾನೂನು ಪಡೆದರು. ಕಲಿಯುಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೋಶೆಯು ಯಾವ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದನು ? ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾನೂನು ಬಹಳಷ್ಟಿದ್ದರೂ, ಮೋಶೆಯು ಮೊದಲು ದೇವರು ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ನೈತಿಕ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು, ಇದನ್ನು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು (ಅಥವಾ ದಶ ಶಾಸನಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಕಾನೂನಿನ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು – ಸಣ್ಣ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿನ ನೈತಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುವ ದೇವರ ಸಕ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು

ದೇವರು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನಂತರ ಮೋಶೆಯು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾನೆ.

ವರು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅವು ಯಾವವಂದರೆ–
2 ನಿನ್ನನ್ನು ಐಗುಪ್ತದೇಶದಿಂದಲೂ ದಾಸತ್ವದ ಮನೆಯೊಳ ಗಿಂದಲೂ ಹೊರಗೆ ತಂದ ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನು ನಾನೇ.
3 ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳು ಇರಬಾರದು.
4 ನಿನಗೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ನೀರುಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಯಾವದರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನಾಗಲಿ ರೂಪವನ್ನಾಗಲಿ ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಾರದು.
5 ನೀನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳಬಾರದು, ಸೇವಿಸಲೂ ಬಾರದು. ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ನಾನು ರೋಷವುಳ್ಳ ದೇವರಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನನ್ನು ಹಗೆ ಮಾಡುವ ತಂದೆಗಳ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯೂ ಮೂರನೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಲೆಗಳ ವರೆಗೂ ಬರಮಾಡುವೆನು.
6 ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಮಾಡಿ ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ ಗಳನ್ನು ಕೈಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಸಾವಿರ ತಲೆಗಳ ವರೆಗೆ ದಯೆತೋರಿಸುವೆನು.
7 ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನ ಹೆಸರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಎತ್ತಬಾರದು. ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಎತ್ತುವವನನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಯೆಂದು ಎಣಿಸುವದಿಲ್ಲ.
8 ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೋ.
9 ನೀನು ಆರು ದಿನಗಳು ದುಡಿದು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿಕೋ.
10 ಆದರೆ ಏಳನೆಯ ದಿನವು ನಿನ್ನ ದೇವರಾದ ಕರ್ತನ ಸಬ್ಬತ್‌ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಾಗಲಿ ಮಗಳಾ ಗಲಿ ದಾಸನಾಗಲಿ ದಾಸಿಯಾಗಲಿ ಪಶುಗಳಾಗಲಿ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರವಾಸಿಯಾಗಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಮಾಡಬಾರದು.
11 ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಆಕಾಶವನ್ನೂ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಸಮುದ್ರ ವನ್ನೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಏಳೆನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನು. ಆದದರಿಂದ ಕರ್ತನು ಸಬ್ಬತ್‌ ದಿನವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಮಾಡಿದನು.
12 ನಿನ್ನ ಕರ್ತನಾದ ದೇವರು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ದಿವಸಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸು.
13 ಕೊಲೆ ಮಾಡಬಾರದು.
14 ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಬಾರದು.
15 ಕದಿಯಬಾರದು.
16 ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಬಾರದು.
17 ನೀನು ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಮನೆಯನ್ನು ಆಶಿಸ ಬಾರದು, ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನೂ ಆಶಿಸ ಬಾರದು; ಅವನ ದಾಸನನ್ನಾಗಲಿ ದಾಸಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಎತ್ತನ್ನಾಗಲಿ ಕತ್ತೆಯನ್ನಾಗಲಿ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಇರುವ ಯಾವದನ್ನೂ

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 20: 1-1 7

ದಶಾಜ್ಞೆಗಳ ಮಾದರಿ

ಇಂದು ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇವುಗಳು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅವುಗಳು ಸಲಹೆಗಳಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಗುಣವರ್ಣನೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು? ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು  ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ

  3 ಮೋಶೆಯು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋದನು. ಆಗ ಕರ್ತನು ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿನಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕರೆದು ಅವನಿಗೆ–ನೀನು ಯಾಕೋಬನ ಮನೆತನದವರಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್‌ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳು–
4 ನಾನು ಐಗುಪ್ತ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ; ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹದ್ದುಗಳ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿದೆನೆಂಬದನ್ನೂ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ;
5 ಆದದರಿಂದ ಈಗ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ದರೆ, ಸಮಸ್ತ ಜನರಲ್ಲಿ ನೀವು

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 19: 3,5

ಇದನ್ನು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳ ನಂತರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

  7 ಇದಲ್ಲದೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ಓದಿದನು. ಆಗ ಅವರು–ಕರ್ತನು ಹೇಳುವದನ್ನೆಲ್ಲಾ ನಾವು ಮಾಡಿ ವಿಧೇಯರಾಗುವೆವು ಅಂದರು.

ವಿಮೋಚನಕಾಂಡ 24: 7

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಾಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ 20) ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾವು 20 ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ 15 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅವನಿಗೆ/ಅವಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾದ 15 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕರು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ, “ಈ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರು ಆರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ” ಎಂಬದಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮ ‘ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು’ ನಮ್ಮ ‘ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ’ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆಂದು ನಾವು ಊಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಅರ್ಹತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ದೇವರನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಓದುವುದರಿಂದ ಇದು ಹೇಗೆ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜನರು ಎಲ್ಲಾ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು – ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಂದರೆಯೆಂದರೆ ಅನೇಕರು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಲಿಯುಗವು ತರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

2020 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ – ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ ಕೋವಿಡ್-19. ನಾವು ನೋಡಲಾಗದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ.  

ಯಾರಾದರೂ ಜ್ವರದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಇದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು/ಅವಳು ಸಾಧಾರಣ ಜ್ವರ ಹೊಂದಿರುವರೇ ಅಥವಾ ಅವರು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ಗೆ ಸೋಂಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ – ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಕೂಡ . ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಅವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ಅವರ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಕೊರೊನಾವೈರಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೋವಿಡ್-19ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರವಿದೆಯೆಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಇದು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. 2020 ರಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಕ್ಷಯವು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಧಾರಣವಾದ ನೈತಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀತಿವಂತರೆ ಅಥವಾ ನಾವೂ ಸಹ ಪಾಪದಿಂದ ಕಳಂಕಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪಾಪದಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಪಾಪವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಂತೆಯೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ – ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೋಗ (ಪಾಪ) ಇದೆಯೇ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಪ ಎಂದರೆ ‘ತಪ್ಪಿಹೋದ’ ಎಂದರ್ಥ ನಾವು ಇತರರನ್ನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬದಲು ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ (ತಪ್ಪು ತೂಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತೇವೆ), ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು:

  20 ಆದದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಯಾವನೂ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣ ಯಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಯಪ್ರಮಾಣ ದಿಂದಲೇ ಪಾಪದ ಅರುಹು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ರೋಮಾಪುರದವರಿಗೆ 3: 20

ನಾವು ದಶಾಜ್ಞೆಗಳ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಿದೆ. ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ‘ಸರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ’, ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಒದಗಿಸಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ವಯಂ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಬದಲು, ಕಾನೂನು ನಮ್ಮನ್ನು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ನೋಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

ದೇವರ ಉಡುಗೊರೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ

ದೇವರು ಒದಗಿಸಿರುವ ಪರಿಹಾರವೆಂದರೆ ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಉಡುಗೊರೆ – ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ . ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಈ ಜೀವನದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

  16 ಆದರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನೀತಿವಂತನೆಂದು ನಿರ್ಣ ಯಿಸಲ್ಪಡುವದಿಲ್ಲವೆಂಬದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವದ ರಿಂದ ನಾವು ಸಹ ನ್ಯಾಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ರಿಯೆ ಗಳಿಂದಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೇಲಣ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೇ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿ

ಗಲಾತ್ಯದವರಿಗೆ 2: 16

ಶ್ರೀ ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಂತೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ನೀತಿವಂತಿಕೆಯು ನೀಡಲ್ಪಡುವದು. ಆದರೆ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸರಳವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಎಂದರೆ ‘ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು’ ಎಂದರೆ ಪಾಪದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು  ಆಗ ಆತನು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುವನು. ವೇದ ಪುಸ್ತಕ (ಬೈಬಲ್) ವಿವರಿಸಿದಂತೆ:

  19 ಆದದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ಅಳಿಸಲ್ಪಡು ವಂತೆ ನೀವು ಮಾನಸಾಂತರಪಟ್ಟು ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳಿರಿ; ಆಗ ಕರ್ತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಕಾಲಗಳು ಒದಗುವವು.

ಅಪೊಸ್ತಲರಕೃತ್ಯಗಳು 3: 19

ನಿಮಗೂ ಮತ್ತು ನನಗಿರುವ ವಾಗ್ದಾನವೆಂದರೆ, ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟು, ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಎಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಜೀವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ದೇವರು, ತನ್ನ ವಿಶಾಲವಾದ ಕರುಣೆಯಿಂದ, ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾಪದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.

ಬಲಿದಾನದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಗತ್ಯತೆ

ಜನರು ಭ್ರಮೆ ಮತ್ತು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಋಷಿ ಮತ್ತು ರಿಷಿ ಯುಗಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗಳು, ವಯಸ್ಸಿನವರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜನರು ‘ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂಬ’ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬ ಸಹಜ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕುಂಭಮೇಳ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಜನರು ಪ್ರಥಸ್ನಾನ (ಅಥವಾ ಪ್ರತಾಸನ) ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. (ನಾನು ಪಾಪಿ. ನಾನು ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಪಾಪದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲೇ ಅತಿಹೀನನು. ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಓ ಕರ್ತನೇ, ಬಲಿದಾನದ ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು).  ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಈ ಸಹಜ ಅಗತ್ಯಯೊಂದಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕತ್ತಲೆಗೆ (ತಮಾಸ್) ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಪಾವತಿಸಲು’ ಬಲಿದಾನದ  ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪೂಜೆಗಳ ತ್ಯಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಕುಂಭಮೇಳ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲು ಈ ಸಹಜ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಯ, ಹಣ, ತಪಸ್ವಿಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ಹಸುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಬಾಲವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವರು ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಬಲಿದಾನವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬಲಿದಾನದ ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಹಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ನಮಗೆ ಹೇಳುವದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತವೆ – ಬಲಿದಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

ಕಥೋಪನಿಷದ್  (ಹಿಂದೂ ಪಠ್ಯ) ದಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಾಸಿಕೇಟಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ:

“ಬೆಂಕಿಯ ಬಲಿದಾನವು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ”

ಕ್ಯಾಥೋಪನಿಷದ್ 1.14

ಹಿಂದೂಗಳ ಪುಸ್ತಕ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

“ಬಲಿದಾನದ ಮೂಲಕ ಮನುಷ್ಯನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ”

ಸಥಾಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ VIII.6.1.10

“ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕ, ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ದೇವರುಗಳು ಅಮರತ್ವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ”

ಸಥಾಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ II.2.2.8-14

ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ಯಾಗದ ಮೂಲಕವೇ ನಾವು ಅಮರತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ (ಮೋಕ್ಷ). ಆದರೆ ‘ಕ್ರಯ’ ಕೊಡುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು/ತಮಸಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಲಿದಾನ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಾಕು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿದೆ? 5 ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ವಿ ಸಾಕೇ? ಬಡವರಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ತ್ಯಾಗವಾಗುವುದೇ? ಮತ್ತು ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಎಷ್ಟು?

ಪ್ರಜಾಪತಿ/ಯೆಹೋವ:  ಯಜ್ಞವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದೇವರು  

ಅತ್ಯಂತ ಆದಿಯ ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದ ದೇವರು – ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದವನನ್ನು – ಪ್ರಜಾಪತಿ  ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದವು.

ವೇದ ಪುಸ್ತಕಂ (ಸತ್ಯವೇದ) ಆರಂಭಿಕ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ತೋರ  ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ. ತೋರಾವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ 1500 ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಯಿತು, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಋಗ್ ವೇದವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಯಿತು. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಜೀವಂತ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಕಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ತೋರಾ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂಲ ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯ ಲಿಪ್ಯಂತರಣದಲ್ಲಿ ಈ ದೇವರನ್ನು ಎಲೋಹಿಮ್ ಅಥವಾ ಯೆಹೋವನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಈ ಇಬ್ರಿಯ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಋಗ್ ವೇದದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜಾಪತಿಯಂತೆ , ತೋರಾದಲ್ಲಿ ಯೆಹೋವನು ಅಥವಾ ಎಲೋಹಿಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಡೆಯನು ಆಗಿದ್ದನು (ಮತ್ತು ಆಗಿದ್ದಾನೆ).

ತೋರಾದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಅಬ್ರಹಾಮನು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಋಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನ್ನು ‘ಒದಗಿಸುವ’ ದೇವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು. ಋಗ್ ವೇದದಲ್ಲಿ “ಜೀವಿಗಳ ರಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಕನು” ಆಗಿರುವ ಪ್ರಜಾಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ (ಯೆಹೋವ-ಯಿರೇ ಎಂದು ಇಬ್ರಿಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಲಿಪ್ಯಂತರಣಗೊಂಡಿದ) ಯೆಹೋವನ ನಡುವಿನ ಸಮಾನತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಆಘಾತವಾಯಿತು.

ಯೆಹೋವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುತ್ತಾನೆ? ನಾವು ತರುವ ತ್ಯಾಗ ಸಾಕು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಜನರು ಸಹಜ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಸಕ್ತಿಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಂಡ್ಯಮಹ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನು ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಹೇಗೆ ಒದಗಿಸುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:

“ಸ್ವ-ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರಜಾಪತಿ (ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಒಡೆಯನು) ದೇವರುಗಳಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು”

ತಾಂಡ್ಯಮಹಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, 2 ನೇ ಖಂಡದ 7 ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ.

[ಸಂಸ್ಕೃತ ಲಿಪ್ಯಂತರಣವೆಂದರೆ “ಪ್ರಜಾಪತಿರ್ದೆದೇವಭ್ಯಾತ್ಮನಮ್ ಯಜ್ನಮಕೃತ್ವಪ್ರಯ್ಯಾಚತ್”].

ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪತಿ ಒಬ್ಬನೇ, ತೋರಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಯೆಹೋವನಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಪುರಾಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ (500 ರಿಂದ – 1000 ಕ್ರಿ.ಪೂ ವರೆಗೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ) ಹಲವಾರು ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೇಲೆ ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಆರಂಭಿಕ ಪಠ್ಯವು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಸ್ವತಃ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ಅದನ್ನು ಇತರರ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಋಗ್ ವೇದವು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದರ  ಮೂಲಕ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ:

“ನಿಜವಾದ ಬಲಿದಾನವು ಪ್ರಜಾಪತಿ ತಾನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ” [ಸಂಸ್ಕೃತ: ‘ಪೈಜಪತಿರ್ಯಜ್ನಾ’]

ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಚ್. ಅಗುಯಿಲಾರ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ:

“ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಯಜ್ಞಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ (ಬಲಿಪಶು) ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳು ಅವನನ್ನು ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಋಷಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ: ‘ದೇವರುಗಳು ಯಜ್ಞವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಬಲಿದಾನದ ಸಹಾಯ – ತ್ಯಾಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವರು ಆತನನ್ನು (ಪ್ರಜಾಪತಿಯನ್ನು) ಅರ್ಪಿಸಿದರು – ಬಲಿದಾನ – ಇವು ಮೊದಲ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಗಳಾಗಿದ್ದವು, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು.”   ಹೆಚ್. ಅಗುಯಿಲಾರ್, ಋಗ್ ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞ

ಯೆಹೋವನು ಅಥವಾ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವೇದಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ನಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿದನು. ಋಗ್ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಸಕ್ತನ ಪುರುಷ-ಪ್ರಜಾಪತಿ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನಂತರದ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇದೀಗ ಇದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ. ಶ್ವೇತಸ್ವತರೋಪಾನಿಸಾದ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ,

‘ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲ (ಸಂಸ್ಕೃತ: ನಾನ್ಯಾಹ್ಪಂತವಿದ್ಯತೆ – ಅಯನಾಯ)

ಶ್ವೇತಸ್ವತಾರೋಪನಿಸಾದ್ 3:8

ನೀವು ನಿತ್ಯಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಸ್ವರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರಜಾಪತಿ (ಅಥವಾ ಯೆಹೋವನು) ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಏನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಾಗಿದೆ.  ಮತ್ತು ವೇದಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಋಗ್ ವೇದದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಸುಕ್ತನು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುರುಷಸುಕ್ತನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದು ಪುರುಷನನ್ನು ಸತ್ಯವೇದ (ವೇದ ಪುಸ್ತಕಂ) ಪ್ರಕಾರ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.  ಯೇಶುಸತ್ಸಂಗ್ (ನಜರೇತಿನ ಯೇಸು) ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಮುಕ್ತಿ (ಅಮರತ್ವ)  ನಮಗೆ ತರುವ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ (ಯೆಶುಸುತ್ಸಂಗ್) ಬಲಿದಾನ ಮತ್ತು ನಮಗಾಗಿ ಆತನ ವರದಾನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.

ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಜೀವನದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮಾಯ

ಮಾಯ ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ಇದರ ಅರ್ಥ ‘ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದು’,  ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ‘ಭ್ರಮೆ’ ಆಗಿದೆ.  ವಿಭಿನ್ನ ಋಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಯ ಶಾಲೆಗಳು ಮಾಯ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಭೌತಿಕತೆಯು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.  ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ವಸ್ತುವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕಾಮ, ದುರಾಶೆ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ಭ್ರಮೆ ಅಥವಾ ಮಾಯಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಯ ಒಂದು ಸುಂಟರಗಾಳಿಯಂತೆ ವರ್ತಿಸಬಹುದು, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಒಂದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹತಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮಾಯದ ಪರಿಣಾಮವಾಗುತ್ತದೆ.

ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ತಮಿಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಪುಸ್ತಕ, ತಿರುಕ್ಕುರಲ್, ಮಾಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:

“ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಇಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ದುಃಖಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

ತಿರುಕ್ಕುರಲ್ 35.347-348

ಇಬ್ರಿಯ ವೇದಗಳು ತಿರುಕ್ಕಲ್‌ಗೆ ಹೋಲುವ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಕಾವ್ಯದ ಲೇಖಕ ಸೊಲೊಮೋನನಾಗಿದ್ದಾನೆ.  ಅವನು ‘ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ’ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ – ಅಂದರೆ, ಕೇವಲ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ ಎಂಬಂತೆ ಬದುಕುವುದು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು.

‘ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ’ ಸೊಲೊಮೋನನ ಮಾಯ ಅನುಭವ

ಬುದ್ಧಿವಂತ ಪುರಾತನ ರಾಜನಾದ ಸೊಲೊಮೋನನು ಸುಮಾರು ಕ್ರಿ.ಪೂ 950 ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದನು, ಅವು ಸತ್ಯವೇದದ ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸಂಗಿಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದನು. ಅವನು ಹೀಗೆ ಬರೆದನು

ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ–ಹೋಗು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಸಂತೋಷದ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವೆನು; ಆದಕಾರಣ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸು ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. ಇಗೋ, ಇದು ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವೇ.
2 ನಗೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ–ಇದು ಹುಚ್ಚು ಎಂದೂ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿ–ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ನಾನು ಹೇಳಿದೆನು.
3 ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಇನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆಯೂ ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ತಮ್ಮ ಜೀವ ಮಾನದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇನೆಂದು ನೋಡುವ ತನಕ ಬುದ್ಧಿ ಹೀನತೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವದಕ್ಕೂ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯ ದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು.
4 ನಾನು ಮಹ ತ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡಿಸಿದೆನು, ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿ ಕೊಂಡೆನು; ದ್ರಾಕ್ಷಾತೋಟಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟೆನು.
5 ಉದ್ಯಾನ ವನಗಳನ್ನೂ ಹಣ್ಣು ತೋಟಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತರತರವಾದ ಹಣ್ಣಿನ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟೆನು.
6 ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಮರಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊಳಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆನು.
7 ನನಗೆ ದಾಸದಾಸಿಯರು ಇದ್ದರು; ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ದಾಸರು ನನಗೆ ಇದ್ದರು; ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಯೆರೂಸ ಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗಿಂತ ದನಕುರಿಗಳ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿತ್ತು.
8 ನಾನು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳನ್ನು ಅರಸರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಂಡೆನು; ಗಾಯಕ ಗಾಯಕಿಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರರಿಗೆ ಆನಂದಕರವಾದ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ಗಳನ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕೊಂಡೆನು.
9 ಹೀಗೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದೆನು.
10 ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಅವುಗಳಿಂದ ಹಿಂತೆಗೆಯಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾನು ತಡೆಯಲಿಲ್ಲ; ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸಂತೋಷಿಸಿತು; ನನ್ನ ಪ್ರಯಾಸ ದಿಂದೆಲ್ಲಾ ನನಗಾದ ಪಾಲು ಇದೆ.

ಪ್ರಸಂಗಿ 2:1-10

ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ, ಜ್ಞಾನ, ಯೋಜನೆಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಸಂತೋಷ, ರಾಜ್ಯ, ವೃತ್ತಿ, ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ… ಸೊಲೊಮೋನನು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದನು – ಮತ್ತು ಅವನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಅಥವಾ ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಐನ್‌ಸ್ಟೈನ್‌ನ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಗಳು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಿತ್ತಲ್‌ನ ಸಂಪತ್ತು, ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯೊಬ್ಬರ ಸಾಮಾಜಿಕ/ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನ, ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಜ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಮಾರ ವಿಲಿಯಂನಂತಹ ರಾಜಮನೆತನದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆ – ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಆಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಆ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಯಾರು ಸೋಲಿಸಬಹುದು? ಅವನು, ಎಲ್ಲಾ ಜನರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂದು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಬಹುದು.

ಅವನ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾವ್ಯ ಪರಮಗೀತ, ಇದು ಸಹ ಸತ್ಯವೇದಲ್ಲಿದೆ, ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾಮಪ್ರಚೋದಕ, ಕೆಂಪು-ಬಿಸಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯುಸುತ್ತಾನೆ – ಇದು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾವ್ಯವು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಅವನ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರೇಮಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೇಮ ವಿನಿಮಯದ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ,

ಪರಮಗೀತೆಯ ಸತ್ತ್ವ

ಅವನು
9 ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಾರೆಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತೇನೆ
ಫರೋಹನ ರಥ ಕುದುರೆಗಳಲ್ಲಿ.
10 ನಿಮ್ಮ ಕೆನ್ನೆ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ,
ಆಭರಣಗಳ ತಂತಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆ.
11 ನಾವು ನಿಮಗೆ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ,
ಬೆಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹೊದಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವಳು
12 ಅರಸನು ತನ್ನ ಮೇಜಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ,
ನನ್ನ ಸುಗಂಧವು ಅದರ ಸುಗಂಧವನ್ನು ಹರಡಿತು.
13 ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಯು ನನಗೆ ಮಿರ್ರಿನ ಪವಿತ್ರ
ನನ್ನ ಸ್ತನಗಳ ನಡುವೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ.
14 ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ನನಗೆ ಗೋರಂಟಿ ಹೂವುಗಳ ಸಮೂಹವಾಗಿದೆ
ಎನ್ ಗೆಡಿಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿತೋಟಗಳಿಂದ.

ಅವನು
15 ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ!
ಓಹ್, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ!
ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಪಾರಿವಾಳಗಳು.

ಅವಳು
16 ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ!
ಓಹ್, ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ!
ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ.

ಅವನು

17 ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿರಣಗಳು ದೇವದಾರುಗಳು;
ನಮ್ಮ ರಾಫ್ಟರ್‌ಗಳು ಫರ್.

ಅವಳು

3 ಕಾಡಿನ ಮರಗಳ ನಡುವೆ ಸೇಬಿನ ಮರದಂತೆ
ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ.
ಅವನ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ,
ಮತ್ತು ಅವನ ಹಣ್ಣು ನನ್ನ ರುಚಿಗೆ ಸಿಹಿಯಾಗಿದೆ.
4 ಅವನು ನನ್ನನ್ನು qu ತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಿ,
ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅವನ ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿರಲಿ.
5 ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ,
ಸೇಬುಗಳೊಂದಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿ,
ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಂಕಾಗಿದ್ದೇನೆ.
6 ಅವನ ಎಡಗೈ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇದೆ,
ಅವನ ಬಲಗೈ ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
7 ಯೆರೂಸಲೇಮಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ
ಗಸೆಲ್ಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ:
ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಡಿ
ಅದು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರೆಗೆ.

ಪರಮಗೀತ 1:9 – 2:7

ಸುಮಾರು 3000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಈ ಕವಿತೆಯು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೇಮ ಚಿತ್ರಗಳ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತನ್ನ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಅವನು 700 ಉಪಪತ್ನಿಯರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನೆಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ! ಅದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಅಥವಾ ಹಾಲಿವುಡ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಆದುದರಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನು ತೃಪ್ತನಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ – ಅವನು ಹೀಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದನು:

  ವೀದನ ಮಗನೂ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಅರಸನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಮಾತುಗಳು.
2 ವ್ಯರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ, ವ್ಯರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥ ಎಂದು ಪ್ರಸಂಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ.
3 ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭವೇನು?
4 ಒಂದು ಸಂತಾನವು ಗತಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತಾನವು ಬರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ಭೂಮಿಯು ಎಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.
5 ಸೂರ್ಯನು ಏರುತ್ತಾನೆ, ಸೂರ್ಯನು ಇಳಿಯುತ್ತಾನೆ; ತಾನು ಏರಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆತುರಪಡುತ್ತಾನೆ.
6 ಗಾಳಿಯು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ; ಅದು ಬಿಡದೆ ಗುಂಡಾಗಿ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ; ಆ ಗಾಳಿಯು ತನ್ನ ಸುತ್ತಳತೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿರು ಗುತ್ತದೆ.
7 ನದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಹರಿದು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಸಮುದ್ರವು ತುಂಬುವದಿಲ್ಲ; ನದಿ ಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿವೆಯೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅವು ಹಿಂತಿರು ಗುತ್ತವೆ.
8 ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಯಾಸದಿಂದ ತುಂಬಿ ಯವೆ; ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನು ವಿವರಿಸಲಾರನು; ನೋಡುವದರಿಂದ ಕಣ್ಣು ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳದು. ಇಲ್ಲವೆ ಕೇಳು ವದರಿಂದ ಕಿವಿಯು ದಣಿಯದು.
9 ಇದ್ದದ್ದೇ ಇರು ವದು, ನಡೆದದ್ದೇ ನಡೆಯುವದು; ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಹೊಸದಾದದ್ದು ಯಾವದೂ ಇಲ್ಲ.
10 ನೋಡು, ಇದು ಹೊಸದು ಎಂದು ಯಾವ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೇಳ ಬಹುದೋ ಅದು ನಮಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಇದ್ದದ್ದೇ.
11 ಮೊದಲಿನ ಸಂಗತಿಗಳ ಜ್ಞಾಪ ಕವು ಇಲ್ಲ; ಮುಂದಿನ ಸಂಗತಿಗಳ ಜ್ಞಾಪಕವು ಅವುಗಳ ಮುಂದಿನವರಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ.
12 ಪ್ರಸಂಗಿಯಾದ ನಾನು ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅರಸನಾಗಿದ್ದೆನು.
13 ಆಕಾಶದ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲವುಗಳ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ದಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿ ವಿಮರ್ಶಿಸುವದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಇಟ್ಟೆನು; ಇದರ ವಿಷಯವಾದ ಪ್ರಯಾಸವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ದ್ದಾನೆ.
14 ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ; ಇಗೋ, ಎಲ್ಲವು ವ್ಯರ್ಥವೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಯಾಸವೂ ಆಗಿವೆ.

ಪರಮ ಗೀತೆ 1:1–14

11 ಆಗ ನನ್ನ ಕೈಗಳು ನಡಿಸಿದವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿದೆನು; ಇಗೋ, ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಯಾಸಕರ. ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ ಲಾಭವಿಲ್ಲ.
12 ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ ಹುಚ್ಚುತನವನ್ನೂ ಮೂಢತೆಯನ್ನೂ ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ನಾನು ತಿರುಗಿಕೊಂಡೆನು; ಅರಸನ ತರುವಾಯ ಬರುವ ಮನುಷ್ಯನು ಏನು ಮಾಡಾನು? ಮೊದಲಿದ್ದದ್ದು ಆಗಲೇ ನಡೆಯಿತು.
13 ಆಗ ಕತ್ತಲೆಗಿಂತ ಬೆಳಕು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿರುವಂತೆ ಮೂಢತನಕ್ಕಿಂತ ಜ್ಞಾನವು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಕಂಡೆನು.
14 ಜ್ಞಾನಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಬುದ್ಧಿಹೀನನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ; ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿಯು ಸಂಭವಿಸುವದೆಂದು ನನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಂಡೆನು.
15 ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ –ಮೂಢನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವಂತೆ ನನಗೂ ಸಂಭವಿಸು ತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಂದುಕೊಂಡೆನು. ಆಗ ನಾನು ಇದೂ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಂದು ಕೊಂಡೆನು.
16 ಮೂಢನಿಗಿಂತ ಜ್ಞಾನವಂತನ ಜ್ಞಾಪ ಕವು ಎಂದಿಗೂ ಇರುವದಿಲ್ಲ; ಈಗ ಇರುವದು ಬರುವ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಮೂಢನಂತೆ ಜ್ಞಾನಿಯೂ ಸಾಯುವದು ಹೇಗೆ?
17 ಆದಕಾರಣ ಜೀವವನ್ನು ನಾನು ಹಗೆಮಾಡಿದೆನು; ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯವು ವ್ಯಥೆಯಾಗಿ ನನಗೆ ತೋರಿತು; ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯರ್ಥವೂ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಆಯಾಸಕ ರವೂ ಆಗಿವೆ.
18 ಹೌದು, ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ನಾನು ಹಗೆಮಾಡಿದೆನು; ನನ್ನ ತರು ವಾಯ ಬರುವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಬೇಕು.
19 ಅವನು ಜ್ಞಾನಿಯೋ ಮೂಢ ನೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು? ಆದರೂ ನಾನು ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಸದ ಮೇಲೆಯೂ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನಿಯೆಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡವರ ಮೇಲೆಯೂ ಅವನು ಆಳುವನು. ಇದೂ ವ್ಯರ್ಥವೇ.
20 ಆದದರಿಂದ ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಸದ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಾನು ತಿರುಗಾಡಿದೆನು.
21 ಜ್ಞಾನ ದಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಸಪಟ್ಟ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ; ಆದರೂ ಇವು ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸಪಡದೆ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪಾಲಾಗಿ ಅವನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವನು. ಇದು ವ್ಯರ್ಥವೂ ದೊಡ್ಡ ಕೇಡೂ ಆಗಿದೆ.
22 ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ತಾನು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟ ತನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಯಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಸಕ್ಕಾಗಿಯೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಕುತ್ತದೆ?
23 ಅವನ ದಿವಸಗಳೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಸನಮಯವೇ, ಅವನ ಪ್ರಯಾಸವು ದುಃಖಮಯವೇ; ಹೌದು, ಅವನ ಹೃದಯವು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿತಕ್ಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ಇದೂ ಕೂಡ ವ್ಯರ್ಥವೇ.

ಪರಮ ಗೀತೆ 2:11–23

ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು, ಕೆಲಸ, ಪ್ರಗತಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅವನು ಭ್ರಮೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಇಂದು ಇದು ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ಇನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಯ ಹಾದಿಯೆಂದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಸೊಲೊಮೋನನ ಕಾವ್ಯವು ಈ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಮರಣ ಮತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದನು:

  19 ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಸಂಭವಿಸುವದು ಮನುಷ್ಯರ ಪುತ್ರರಿಗೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ; ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಸಂಗತಿ ಸಂಭವಿಸು ತ್ತದೆ; ಒಂದು ಸಾಯುವ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಯು ತ್ತದೆ; ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಸಿ ರಾಟ ಇದೆ; ಆದಕಾರಣ ಮೃಗಕ್ಕಿಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯೂ ಇಲ್ಲ; ಎಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥ.
20 ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತವೆ; ಎಲ್ಲವು ಗಳೂ ಮಣ್ಣಿನವುಗಳೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ.
21 ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಾಣವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಮೃಗದ ಪ್ರಾಣವು ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಯಾವನು ತಿಳಿದಾನು?

ಪರಮ ಗೀತೆ 3:19–21

2 ಎಲ್ಲವು ಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಬಗೆಯಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವವು. ನೀತಿವಂತನಿಗೂ ದುಷ್ಟನಿಗೂ ಸಂಗತಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಿಗೂ ಶುದ್ಧನಿಗೂ ಅಶುದ್ಧನಿಗೂ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಿಸುವವನಿಗೂ ಅರ್ಪಿಸದವನಿಗೂ ಒಂದೇ ಗತಿಯಾಗುವದು. ಒಳ್ಳೆಯ ವನ ಹಾಗೆಯೇ ಪಾಪಿಯೂ ಇರುವನು; ಆಣೆಯಿಡು ವವನಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆಣೆಗೆ ಭಯಪಡುವ ವನೂ ಇರುವನು.
3 ಸೂರ್ಯನ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೂ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು; ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಗತಿಯಿದೆ; ಹೌದು, ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರರ ಹೃದಯಗಳು ಸಹ ಕೆಟ್ಟತನದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ; ಅವರು ಜೀವಿಸುವಾಗ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಚ್ಚು ತನವಿದೆ. ಅನಂತರ ಅವರು ಸಾಯುತ್ತಾರೆ (ಸತ್ತವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.)
4 ಜೀವಂತರಾಗಿರುವವರೆಲ್ಲ ರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವನಿಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುವದು. ಸತ್ತ ಸಿಂಹಕ್ಕಿಂತ ಬದುಕಿರುವ ನಾಯಿಯೇ ಲೇಸು.
5 ಬದುಕಿರುವವರು ತಾವು ಸಾಯುತ್ತೇವೆಂದು ತಿಳಿದಿ ದ್ದಾರೆ; ಆದರೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಏನೂ ತಿಳಿಯದು. ಇಲ್ಲವೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಫಲವೇನೂ ಇರದು. ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕವು ಮರೆತುಹೋಗಿದೆ.

ಪರಮ ಗೀತೆ 9:2–5

ಪರಿಶುದ್ದ ಗ್ರಂಥವಾದ ಸತ್ಯವೇದವು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ – ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿಲ್ಲ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಪವಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ತಪಸ್ವಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಸೊಲೊಮೋನನು ಮರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ನಿರಾಶಾವಾದದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ?

ಅವನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಅರ್ಥ, ಆನಂದ ಅಥವಾ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ,  ತನಗಾಗಿ ಬದುಕಲು, ಸೊಲೊಮೋನನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಹಾದಿಯನ್ನು, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಅಂತ್ಯವು ಸೊಲೊಮೋನನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ – ತೃಪ್ತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆ. ಅವನ ಕವನಗಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ – “ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ – ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಶೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ!” ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ.  ಸೊಲೊಮೋನನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಯಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದರಿಂದ,  ನಾವು ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ.

ಸೊಲೊಮೋನನ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಿಸುವ ಸುವಾರ್ತೆ

ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಹುಶಃ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ (ಯೆಶುಸತ್ಸಂಗ್) ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಸಹ ಜೀವನವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದನು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಆತನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದನು:

“…..ನಾನಾದರೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಜೀವವು ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಅದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕೆಂತಲೂ ಬಂದೆನು.”

ಯೋಹಾನ 10:10

28 ಕಷ್ಟಪಡುವವರೇ ಮತ್ತು ಭಾರಹೊತ್ತವರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವೆನು.
29 ನನ್ನ ನೊಗವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಕಲಿತು ಕೊಳ್ಳಿರಿ; ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಸಾತ್ವಿಕನೂ ದೀನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರುವದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.
30 ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನೊಗವು ಮೃದುವಾದದ್ದೂ ನನ್ನ ಹೊರೆಯು ಹಗುರವಾದದ್ದೂ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. (ಮತ್ತಾಯ 11:28-30)

ಯೇಸು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸೊಲೊಮೋನನು ತನ್ನ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ನಿರರ್ಥಕತೆ ಮತ್ತು ಹತಾಶತೆಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ, ಕೇವಲ ಬಹುಶಃ, ಸೊಲೊಮೋನನ ಹಾದಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.   ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಸುವಾರ್ತೆ ಎಂದರೆ ಅಕ್ಷರಾರ್ಥವಾಗಿ ‘ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ’ ಎಂಬದೇ.  ಸುವಾರ್ತೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯೇ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವುಂಟು. ಸುವಾರ್ತೆಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ – ಸುವಾರ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವುದು, ಕೇವಲ ಬುದ್ದಿಹೀನ ವಿಮರ್ಶಕವಾಗಿದೆ.

ನನ್ನ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇದು ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಲೇಖನಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಹ ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಯೇಸುವಿನ ನರಾವತಾರದ ವಿಷಯದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಬಲಿದಾನದ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವದು ಹೇಗೆ?

ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡುಗಳು

ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಯಜ್ಞವನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೇಸು ಬಂದನು. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ರುಗ್ವೇದದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಇಬ್ರಿಯ ವೇದಗಳ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಸ್ನಾನದ (ಅಥವಾ ಪ್ರಥಾಸನ) ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ  ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯೇಸುವೇ ಉತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾನೆ.  ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸತ್ಯವೇದವು (ವೇದ ಪುಸ್ತಕ) ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತದೆ:   

ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪವು ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ…..

ರೋಮಾ 6:23

ಈ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸುತ್ತೇನೆ. “ಮರಣ” ಎಂದರೆ  ಅಗಲುವಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವು ದೇಹವನ್ನು ಅಗಲಿದಾಗ ನಾವು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತ್ಮೀಕವಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಅಗಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ (ಪಾಪರಹಿತನು).

ಎರಡು ಬಂಡೆಗಳ ನಡುವಿನಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕಣಿವೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಮತ್ತು ದೇವರು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಈ ತಳವಿಲ್ಲದ ದೊಡ್ಡ ಪಾಪದ ಕಣಿವೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.   

ಈ ಅಗಲುವಿಕೆಯು ಅಪಾರದದ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ (ಮರಣ) ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬಲಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ, ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೇವೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಹ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು, ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು, ಬಲಿದಾನಗಳು, ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ತಮಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಕೆಟ್ಟವುಗಳಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಯವು (‘ಸಂಬಳವು’) ‘ಮರಣ’ ವಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅವು ಸಾಕಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಾಂತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಹತೆ – ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ

ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ದೇವರನ್ನು ದೂರಮಾಡಿರುವ ಅಂತರವನ್ನು ದಾಟಲು ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಸಗಳಿಂದ ನಾವು ‘ಸೇತುವೆಯನ್ನು’ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರತ್ನಿಸುತ್ತೇವೆ.  ಇದು ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಕಾಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಸ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವದರ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವನ್ನು (ಮರಣಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವ) ಗುಣಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವದು ಒಳ್ಳೆಯದು – ಆದರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.   ನಾವು ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಹತೆಯ ‘ಸೇತುವೆ’ಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡಬಹುದು, ಇದು ಕೇವಲ ಆಳವಾದ ಹಳ್ಳದ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕರಕೊಂಡುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಇನ್ನೂ ದೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತೇವೆ.  

ಕಾರ್ಮಿಕ್ ನಿಯಮವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ – ಅದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಕೇಳಲು ಸಹ ಬಯಸುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮವು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದೊಳಗೆ ಮುಳುಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದವು ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮದಿಂದ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ.

ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪವು ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ ಆದರೆ…..

ರೋಮಾ 6:23

‘ಆದರೆ‘ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಪದವು  ಈ ನಿಯಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿದೆ, ಅದು ಶುಭವಾರ್ತೆ- ಸುವಾರ್ತೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ್ ನಿಯಮವು ಮೊಕ್ಷ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದೆಯೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಈ ಶುಭವಾರ್ತೆ ಯಾವುದು?

 ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪವು ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ; ದೇವರ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯಜೀವ.

ರೋಮಾ 6:23

ಸುವಾರ್ತೆಯ ಶುಭವರ್ತಮಾನವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಯೇಸುವಿನ ಮರಣದ ಬಲಿದಾನವು ಸಾಕು. ನಾವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ತನ್ನ ಮರಣದ ಮೂರನೆಯ ದಿನದ ನಂತರ ಯೇಸು ದೈಹೀಕವಾಗಿ ಎದ್ದನು, ಶಾರೀರಿಕ ಪುನರುತ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಿರಿಗಿ ಬದುಕಿಬಂದನು.  ಈ ದಿನ ಕೆಲವು ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಂಬದೆ ಇರಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಈ ಬಹಳ ಬಲವಾದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒಂದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ( ಇಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಜೋಡಣೆ )

ಯೇಸು ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದದರಿಂದ ಕಣಿವೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮಾನವನ ಕಡೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರುವದರಿಂದ ದೇವರ ಕಡೆಯನ್ನು ಸಹ ತಲುಪುವನು.  ಆತನು ಜೀವಕ್ಕೆ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಪಡಿಸಬಹುದು.

ದೇವರು ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ನಡುವಿನ ಕಣಿವೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಯೇಸುವೇ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.  ಆತನ ಬಲಿದಾನವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಕ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ

ಯೇಸುವಿನ ಈ ಬಲಿದಾನವು ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿ.  ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ‘ಉಚಿತಾರ್ಥವರವಾಗಿ… ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಉಚಿತಾರ್ಥವರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ಉಚಿತಾರ್ಥವರವು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸರಿ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವು  ಎಂದಿಗೂ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ! ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸುವಿನ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ನೀವು ಕೆಲಸದಿಂದಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

ಮತ್ತು ಉಚಿತಾರ್ಥವರವು ಏನಾಗಿದೆ ? ಅದು ನಿತ್ಯಜೀವಆಗಿದೆ.  ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮರಣವನ್ನು ತಂದ ಪಾಪವನ್ನು ಈಗ ರದ್ದುಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಯೇಸುವಿನ ಬಲಿದಾನವು. ನೀವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಸದಾಕಾಲದ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದಾಟಬಹುದಾದ ಸೇತುವೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವು ಯೇಸುವಿನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಆತನು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬರುವದರ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನೇ ‘ಕರ್ತನೆಂದು’ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.    

ಯೇಸು ನಮಗೆ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವಾಗಿ ಕೊಡುವ ಈ ಜೀವದ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತು ನಾನು ‘ದಾಟುವದು’ ಹೇಗೆ? ಪುನಃ ಉಚಿತಾರ್ಥವರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ಯಾರಾದರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಉಚಿತಾರ್ಥವರದಿಂದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ನೀವು  ‘ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’. ಒಂದು ಉಚಿತಾರ್ಥವರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ  ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬದಲಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉಚಿತಾರ್ಥವರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ( “ಬೇಡ, ವಂದನೆಗಳು ) ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ( “ನಿಮ್ಮ ಉಚಿತಾರ್ಥವರಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತ್ತೇನೆ” ).  ಯೇಸು ಕೊಡುವ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ‘ನಂಬುವದು’, ‘ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವದು’, ಅಥವಾ ‘ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವದಲ್ಲ’.  ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಆತನು ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.

ಯೇಸುವಿನ ಬಲಿದಾನವು ಉಚಿತಾರ್ಥವರವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು  ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಹಾಗಾದರೆ, ನಾವು ಉಚಿತಾರ್ಥವರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಹೇಗೆ? ಸತ್ಯವೇದವು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ :

 ಆತನು ತನ್ನ ನಾಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ

ರೋಮಾ 10:12

ಈ ವಾಗ್ದಾನವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ದೇಶದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲದೆ, ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ’ ಆಗಿದೆ. ಯೇಸು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದನು ಆದ್ದದರಿಂದ ಈತನು ಈಗಲೂ ಸಹ ಜೀವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ಆತನು ‘ಒಡೆಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ.’   ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕೂಗಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ತನ್ನ ಜೀವದ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವನು. ನೀವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದರ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಕೂಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೀಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಮಾಡಿರುವದಿಲ್ಲ.  ನೀವು ಇಂಥ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಆತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿದೆ.   ಇದು ಕೇವಲ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಪಠನವಲ್ಲ.  ಇದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಈ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವನ್ನು ಕೊಡುವ ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಡುವದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯಿಡುವಾಗ ಆತನು ನಮಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಉತ್ತರಕೊಡುವನು. ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಯೇಸುವಿನೊಂದಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿರಿ –

ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಾನು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಲಿದಾನವು ಈ ಅಗಲುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು – ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಹ ತೊಳೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮರಣವು ಯಜ್ಞವಾಗಿತ್ತೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನೀನು ಮರಣದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಬಲಿದಾನವು ಸಾಕೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನನಗಾಗಿ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಹೀಗೆ ನಾನು  ನಿತ್ಯಜೀವವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪಾಪಕ್ಕೆ ದಾಸತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಾನು ಬಯಸುವದಿಲ್ಲ, ಆದುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರ್ಮದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪಾಪಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡಿಸು. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವೇ, ನನಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಈಗಲೂ ಸಹ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡು, ಇದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನ ಒಡೆಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಬಹುದು.

ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು

This image has an empty alt attribute; its file name is diwali-lamps-e1468196438426.jpg

ನಾನು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿ ‘ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ’ ಅದರ ಅನುಭವವಾಯಿತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಆರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ನಾನಿದ್ದ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು – ಗಾಳಿಯು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂತೋಷವು ನನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಈ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು, ಅದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿತ್ತೆಂದು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದೆನು. ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದೆನು.

‘ದೀಪಗಳ ಹಬ್ಬವು’ ನನಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯೇಶು ಸೆಟ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ಆತನನ್ನು ನಾನು ನಂಬುವವನು ಮತ್ತು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದೆನು. ಮತ್ತು ಆತನ ಬೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಆತನ ಬೆಳಕು ಜಯಿಸುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನಷ್ಟು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಕತ್ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಗ್ರಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಅನೇಕ ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಕುಂಭ ಮೇಳ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವರು – ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಮತ್ತು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಶುದ್ಧಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥಸ್ನಾನ ಎಂದು (ಅಥವಾ ಪ್ರಥಾಸನ) ಮಂತ್ರವು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಈ ಪಾಪ ಅಥವಾ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಅರಿಕೆಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಪಾಪದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲೇ  ಬಹಳ ಹೀನನು. ಓ ಕರ್ತನೇ, ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನೇ, ಬಲಿದಾನ ಮಾಡುವ ಓ ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ಆದರೆ ಈ ಕತ್ತಲೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಪಾಪವು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತದ್ದಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇದನ್ನು ‘ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ಧಿ’ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದುದರಿಂದಲೇ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಲೋಚನೆಯು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ.  ಹೀಗೆ ದೀಪಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು – ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾನೆ

ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ವೇದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ (ಅಥವಾ ಸತ್ಯವೇದ) ಸುವಾರ್ತೆಯು ಯೇಸುವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ:

1 ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿದ್ದನು; ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು; ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿದ್ದನು. 2 ಆತನೇ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದನು. 3 ಎಲ್ಲವು ಆತನಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು; ಉಂಟಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಯಾವದೂ ಉಂಟಾಗ ಲಿಲ್ಲ. 4 ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿತ್ತು; ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ್ಯ ರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು. 5 ಆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ; ಆ ಕತ್ತಲು ಅದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಯೋಹಾನ 1:1-5

ಆದುದರಿಂದ ನೋಡಿರಿ, ಈ ‘ವಾಕ್ಯವು’ ದೀಪಾವಳಿಯು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ನೆರವೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ನಿರೀಕ್ಷೆಯು ದೇವರಿಂದ ಈ ‘ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ’ ಬರುತ್ತದೆ, ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೋಹಾನನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ,

9 ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆತನು ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುವ ನಿಜವಾದ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದನು. 10 ಆತನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು; ಲೋಕವು ಆತನಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು; ಲೋಕವು ಆತನನ್ನು ಅರಿಯಲಿಲ್ಲ. 11 ಆತನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತದವರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ಆತನ ಸ್ವಂತದವರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. 12 ಆದರೆ ಯಾರಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು. 13 ಇವರು ರಕ್ತದಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಶರೀರದ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಮನುಷ್ಯನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಾ ಗಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವರಲ್ಲ, ದೇವರಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿದವರು.    

ಯೋಹಾನ 1:9-13

ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಹೇಗೆ ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಲು’ ಬಂದನೆಂದು ಇದು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ‘ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಲು’ ಈ ‘ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ’ ‘ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ’ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯು ಒಂದಾಗಿದೆ, ದೀಪಾವಳಿಯಂತೆ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಜಯಿಸುವಂತೆ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಿದೆ.

ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರವಾದಿಸಲಾಗಿತ್ತು

ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಆತನ ನರಾವತಾರವನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ಚರಿತ್ರೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಬ್ರಿಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಆತನು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಆತನನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಆತನ ನರಾವತಾರದ ಕೆಲವು ಮುನ್ನುಡಿಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಚೀನ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇವು ಪುರುಷನ ಬರೋಣವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಕುಲದ ಅಂದರೆ ಪ್ರಳಯದ ಮನು, ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸತ್ಯವೇದವು – ವೇದ ಪುಸ್ತಕವು – ‘ನೋಹ’ ಎಂದು ಕರೆಯುವ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಕೆಲವು ಆದಿಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಚೀನ ಘಟನೆಗಳು ಜನರ ಪಾಪಗಳ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ, ಹೀಗೆ ಪುರುಷನ ಅಥವಾ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬರೋಣದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಋಗ್ವೇದದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ ಮನುಷ್ಯನ ನರಾವತಾರದ ಪುರುಷನು ಬಲಿದಾನವಾಗುವನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಲಿದಾನವು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡುವ ಕ್ರಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸಾಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವದು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಅಂತರ್ಯವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಯಜ್ಞವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಬ್ರಿಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿಸಲಾಗಿದೆ

ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗೀತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇಬ್ರಿಯ ವೇದಗಳು ಬರುವ ಈತನನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರವಾದಿಸಿದವು. ಇಬ್ರಿಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದವು ರಷಿ ಯೆಶಾಯನು (ಕ್ರಿ.ಪೂ 750 ರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದನು, ಅಂದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ 750 ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಗಿತ್ತು). ಈ ಬರುವಾತನನ್ನು ಕುರಿತು ಅವನು ಅನೇಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದನು:

ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜನರು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡರು; ಮರಣದ ನೆರಳಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿ ಸುತ್ತದೆ.

ಯೆಶಾಯ 9:2

ಈ ಸಂಗತಿಯು ಯಾಕೆ ಹೀಗಿತ್ತು? ಅವನು ಮುಂದುವರೆಸಿ

ಒಂದು ಮಗು ನಮಗಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದೆಯಷ್ಟೆ, ಆ ಮಗನು ನಮಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ; ಆಡಳಿತವು ಆತನ ಬಾಹುವಿನ ಮೇಲಿರುವದು; ಅದ್ಭುತ ಸ್ವರೂಪನು, ಆಲೋಚನಾ ಕರ್ತನು, ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ದೇವರು, ನಿತ್ಯನಾದ ತಂದೆ, ಸಮಾಧಾನದ ಪ್ರಭು ಎಂದು ಆತನ ಹೆಸರು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವದು.

ಯೆಶಾಯ 9:6

ಆದರೆ ಆತನು ನರಾವತಾರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಆತನು ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನಮಗಾಗಿ ಸೇವಕನಾಗುವನು.

4 ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತನು; ಆದರೂ ನಾವು ಆತನನ್ನು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದವನು, ದೇವರಿಂದ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟವನು, (ಶಿಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು) ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಕೊಂಡೆವು. 5 ನಮ್ಮ ದ್ರೋಹಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನಿಗೆ ಗಾಯವಾಯಿತು, ನಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಆತನು ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟನು; ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಆತನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು; ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆ ಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಸ್ಥವಾಯಿತು. 6 ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಕುರಿಗಳಂತಿದ್ದೆವು; ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ತನ್ನ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡಿದ್ದನು; ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದನು.

ಯೆಶಾಯ 53:4-6

ಯೆಶಾಯನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಂಭವಿಸಿದ 750 ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಆ ಕ್ರೂಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸುವ ಯಜ್ಞವೆಂದು ಸಹ ವಿವರಿಸಿದನು. ಮತ್ತು ಈ ಸೇವಕನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಈ ಕೆಲಸವು ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಯಾಗಿತ್ತು.

ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಅನ್ಯಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸುವೆನು.

ಯೆಶಾಯ 49:6

ಆದುದರಿಂದ ನೋಡಿರಿ! ಇದು ನನಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆಗಿದೆ.

ಪೌಲನ ಉದಾಹರಣೆ

ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಬಲಿದಾನವು ತನಗಾಗಿ ಎಂದು ಖಚಿತವಾಗಿ ಆಲೋಚಿಸಿದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅವನೇ ಪೌಲನಾಗಿದ್ದನು, ಈತನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಸಂಧಿಸಿದನು, ಇದು ಅವನನ್ನು ನಂತರ ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಕತ್ತಲೆ ಯೊಳಗಿಂದ ಬೆಳಕು ಹೊಳೆಯಲಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ದೇವರು ತಾನೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ದೇವಪ್ರಭಾವ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆದನು.

2 ಕೊರಿಂಥ 4:6

ಪೌಲನು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಧಿಸಿದನು, ಇದು ಅವನನ್ನು ಬೆಳಕು ‘ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.’

ನೀವು ಈ ಬೆಳಕಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವದು

ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಪೌಲನು ಅನುಭವಿಸಿದ, ಈ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ‘ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು’ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಯೆಶಾಯನು ಪ್ರವಾದಿಸಿದಂತೆ ಪಾಪವು  ಬೆಳಕಾಗಲು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಪೌಲನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ.

ಯಾಕಂದರೆ ಪಾಪವು ಕೊಡುವ ಸಂಬಳ ಮರಣ; ದೇವರ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿತ್ಯಜೀವ.

ರೋಮಾ 6:23

ಇದು ‘ಉಚಿತಾರ್ಥವರವೆಂದು’ ಅವನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆಂದು ಗಮನಿಸಿ. ನಿರೂಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗದಿದ್ದರೂ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನೀವು ‘ಅಂಗೀಕರಿಸದೆ’ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಧೀನದಲ್ಲಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಯೋಹಾನನು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದನು,

ಆದರೆ ಯಾರಾರು ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೋ ಅವರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವರಿಗೆ ದೇವರ ಪುತ್ರರಾಗುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು.

ಯೋಹಾನ 1:12

ಆದುದರಿಂದ ನೀವು ಕೇವಲ ಆತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿರಿ. ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುವ ಈ ವರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಆತನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವದರ ಮೂಲಕ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಕೇಳುವದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಆತನು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಹೌದು, ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾದನು, ಆದರೆ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ ತಿರಿಗಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಂದನು, ಬಾಧೆಪಡುವ ಸೇವಕನನ್ನು ಕುರಿತು ಅವನು ಬರೆದಾಗ ನೂರಾರು ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಷಿ ಯೆಶಾಯನು ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾದಿಸಿದನು,

ಆತನು ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ವೇದನೆಯನ್ನು ಕಂಡು ತೃಪ್ತನಾಗುವನು; ತನ್ನ ತಿಳುವ ಳಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತನಾದ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ಅನೇಕ ರಿಗೆ ನೀತಿಯನು ಉಂಟುಮಾಡುವನು; ಯಾಕಂದರೆ ಆತನು ಅವರ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವನು.

ಯೆಶಾಯ 53:11

ಆದುದರಿಂದ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆತನನ್ನು ಕರೆದಾಗ ಕಿವಿಗೊಡುವನು. ನೀವು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಸ್ನಾನ (ಅಥವಾ ಪ್ರಥಾಸನ) ಮಂತ್ರದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆತನು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಸುವನು ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ನಿಮಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ:

ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಪಾಪದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲೇ  ಬಹಳ ಹೀನನು.  ಓ ಕರ್ತನೇ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನೇ, ಬಲಿದಾನ ಮಾಡುವ ಓ ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ. ಅವು ಮಾನವ ಚರಿತ್ರೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವ, ನಮಗೆ ಉಚಿತಾರ್ಥವರವಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಇಬ್ರಿಯ ವೇದಗಳಿಂದ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅನೇಕ ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪೌಲನು ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು, ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಂತರ್ಯದ ಬೆಳಕಿನ ಈ ವರವನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿರಿ. ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಕುಂಭ ಮೇಳ ಹಬ್ಬ : ಪಾಪದ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ಧಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ


ಮಾನವ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾತ್ರೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದು ಹನ್ನೆರಡು ವರುಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲಹಬಾದ್ ಪಟ್ಟಣದ ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 55 ದಿನಗಳು ಕುಂಭ ಮೇಳ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 100 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಕೂಡಿ ಬರುವರು, ಇಂಥಾ ಕಳೆದ ಹಬ್ಬದ ಆರಂಭದ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರು.

This image has an empty alt attribute; its file name is mela.jpg
ಕುಂಭ ಮೇಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಗಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು

 ಎನ್.ಡಿ.ಟಿವಿ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಂಭ ಮೇಳದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವರೆಂದು ಸಂಘಟಿಕರು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವರು, ಈ ಕುಂಭ ಮೇಳದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮೆಕ್ಕಾಗೆ ಮಾಡುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಜ್ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೀರುತ್ತವೆ, ಇದು ಪ್ರತಿ ವರುಷ ‘ಕೇವಲ’ 3-4 ದಶಲಕ್ಷ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ನಾನು ಅಲಹಬಾದ್ ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಇಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಣವು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ. ಕಳೆದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಈ ಜನರ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಂದರೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಲಾಯಿತೆಂದು ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತು.

ಹಾಗಾದರೆ, 100 ದಶಲಕ್ಷ ಜನರು ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಯಾಕೆ 120 ದಶಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವರು? ನೇಪಾಳದಿಂದ ಬಂದ ಓರ್ವ ಭಕ್ತಾಧಿ ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ ಗೆ ಹೀಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು,

“ನಾನು ನನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ.”

ರೂಟರ್ಸ್ ಹೀಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ,

“ಈ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಜೀವನದಿಂದ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಾನು ತೊಳೆದು ಹಾಕುತ್ತೇನೆ,” ಎಂದು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಓರ್ವ ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಕರಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ, 77, ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡುಗುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಎನ್.ಡಿ.ಟಿವಿ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿತು,

ಪವಿತ್ರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವದರಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ಪಾಪಗಳಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಆರಾಧಕರು.

ಕಳೆದ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಬಿ.ಸಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಯಾದ ಮೋಹನ್ ಶರ್ಮಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು, “ನಾವು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳು ಇಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.”

‘ಪಾಪ’ವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾನವನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ

ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವದಾದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚುಮಾಡಿ, ಜನ ಸಂದಣಿಯಿರುವ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ‘ತೊಳೆಯುವದಕ್ಕಾಗಿ’ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವರು. ಈ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ನೋಡುವದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಪಾಪದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋಣ.  

ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಮತ್ತು ‘ಸರಿ’ ಮತ್ತು ‘ತಪ್ಪು’

ಹಿಂದು ಬೋಧಕನಾದ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಸತ್ಯ ಬಾಬಾ ರವರ ಬರಹಗಳನ್ನು ನಾನು ಓದಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ನೈತಿಕ ಬೋಧನೆಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಸಾರಾಂಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಓದುವಾಗ ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೀಗೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರಿ, “ಇವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳಾಗಿವೆಯೋ? ನಾನು ಅವುಗಳಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕೋ?

“ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ( ನಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ ) ಎಂದರೇನು? ನೀವು ಬೋಧಿಸುವದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವದು, ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದಂತೆಯೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವದು, ತತ್ವಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವದು. ಸದ್ಗುಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸಿ; ದೇವರ ಭಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ದೇವರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬದುಕಿರಿ: ಇದೇ ಧರ್ಮ”

ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ 4, ಪು, 339

 “ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ? …    .

  • ಮೊದಲನೆಯದು, ಪ್ರೀತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆತಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಲಹಿರಿ.
  • ಎರಡನೆಯದು, ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಆಡಿರಿ ಮತ್ತು ಸದ್ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ.
  • ಮೂರನೆಯದು, ನಿಮಗೆ ಕಳೆಯಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವಿರುವಾಗೆಲ್ಲಾ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಿರುವ ರೂಪದಿಂದ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿ.
  • ನಾಲ್ಕನೆಯದು, ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ.
  • ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬೇಡಿರಿ.”

ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ 4, ಪುಟ 348 – 349

“ಯಾವನಾದರೂ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿದರೆ, ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿ, ತನ್ನ ಮೃಗದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋಧನೆಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವವನು ಮತ್ತು ದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವವನು, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.” ಧರ್ಮ ವಾಹಿನಿ, ಪು.4

ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ಸರಳ ನೈತಿಕ ಕರ್ತವ್ಯದಂತೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆನು. ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲವೋ? ಆದರೆ ನೀವು ಇವುಗಳಂತೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರೋ? ನೀವು (ಮತ್ತು ನಾನು) ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ? ಮತ್ತು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೋಧನೆಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅಥವಾ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಶ್ರೀ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವದರ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾರೆ.

“ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾನು ವಿನಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಶಿಸ್ತಿನ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ… ನಾನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಲು ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವದಿಲ್ಲ.” ಸ

ತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್  2, ಪುಟ 186

ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಇಂಥ ಮಟ್ಟದ ಕಠಿಣತೆಯು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವು ಈ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದೆ ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇಲ್ಲೇ ‘ಪಾಪದ’ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಬರುತ್ತದೆ. ನಾನು ನೈತಿಕ ಗುರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿದರೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದರೆ, ಆಗ ನಾನು ‘ಪಾಪ’ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ತಮಗೆ ‘ಪಾಪಿಗಳೆಂದು’ ಇತರರು ಹೇಳುವದನ್ನು ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವದಿಲ್ಲ – ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ನೆಪಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಯಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಬಾಬಾರನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ ಬೇರೊಬ್ಬ ಬೋಧಕರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅವರು ‘ಒಳ್ಳೆಯ’ ಬೋಧಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರ ನೈತಿಕ ನಿಯಮಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನಾಂಶ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಲು ಅಷ್ಟೇ ಸಮನಾಗಿ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸತ್ಯವೇದ (ವೇದ ಪುಸ್ತಕ) ಹೇಳುವದೇನೆಂದರೆ ಧರ್ಮ ಅಥವಾ ವಿಧ್ಯೆಯ ಮಟ್ಟವು ಏನೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಪದ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಪದ ಈ ಗ್ರಹಿಕೆಯು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ವೇದ ಪುಸ್ತಕವು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದ ಅನ್ಯಜನರು (ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವರು) ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ (ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿರುವ ದಶಾಜ್ಞೆಗಳು) ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದರೆ ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವಿಲ್ಲದವರಾಗಿದ್ದರೂ ತಾವೇ ತಮಗೆ ಧರ್ಮಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ; ಹೇಗಂದರೆ ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದದೆ ಎಂಬದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಸಹ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ; ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ವಾದಿಪ್ರತಿವಾದಿಗಳಂತೆ – ಇದು ತಪ್ಪೆಂದು ತಪ್ಪಲ್ಲವೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ರೋಮಾ 2:14-15

ಆದುದರಿಂದಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯಾತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಪದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ವೇದ ಪುಸ್ತಕವು (ಸತ್ಯವೇದ) ಹೇಳುವಂತೆಯೇ ಆಗಿದೆ,

ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪಮಾಡಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ

ರೋಮಾ 3:23

ಪ್ರಥಾಸನ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಪಾಪ  

ಈ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥಸ್ನಾನ ( ಅಥವಾ ಪ್ರಥಾಸನ ) ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಕಲು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ,

ನಾನು ಪಾಪಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಪಾಪದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದೆ. ನಾನು ಪಾಪಿಗಳಲ್ಲೇ  ಬಹಳ ಹೀನನು. ಓ ಕರ್ತನೇ ಸುಂದರವಾದ ಕಣ್ಣುಳ್ಳವನೇ, ಬಲಿದಾನ ಮಾಡುವ ಓ ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು.

ನೀವು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲವೋ?

ಸುವಾರ್ತೆಯು ‘ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ’

ಕುಂಭ ಮೇಳೆ ಯಾತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಥಾಸನ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ‘ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು” ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸುವಾರ್ತೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ‘ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು’ ( ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ನೈತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ) ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ (‘ಆ ಪಟ್ಟಣ’) ಅಮರತ್ವವೇ ( ಜೀವವೃಕ್ಷ ) ಆಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ನಿಲುವಂಗಿಗಳನ್ನು ತೊಳಕೊಂಡವರು ಧನ್ಯರು; ಅವರಿಗೆ ಜೀವವೃಕ್ಷದ ಹಕ್ಕು ಇರುವದು; ಅವರು ಬಾಗಿಲುಗಳಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರುವರು.”

ಪ್ರಕಟನೆ 22:14

ಕುಂಭ ಮೇಳ ಹಬ್ಬವು ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ನಿಜಸ್ಥಿತಿಯ ‘ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ಧಿ’ ಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸುವಾರ್ತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಈ ವಾಗ್ದಾನವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯುವಾಗಿದೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಧಿಸುವದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನ ಉದ್ಧೇಶವು ಇದೇ ಆಗಿದೆ. Paragraph

ನೀವು ನಿತ್ಯಜೀವದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಆಶಿಸಿದರೆ, ಪ್ರಜಾಪತಿ – ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿದ ದೇವರು – ನಾವು ಪರಲೋಕವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನಮಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆಂದು ಎಂದು ನೋಡಲು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವದು ಜ್ಞಾನವಂತಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ವೇದಗಳು ಸಹ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾಸುಕ್ತ, ಇದು ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ನರಾವತಾರ ಮತ್ತು ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಾನವ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನರಾವತಾರದ, ಯೇಸು ಸತ್ ಸ್ಯಾಂಗ್ ನ ( ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ) ಜೀವ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ತರಲಾಯಿತೆಂದು ಹೆಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಸತ್ಯವೇದವು ( ವೇದ ಪುಸ್ತಕ ) ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ‘ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ನೋಡುವದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಯಾಕೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.