ಸುವಾರ್ತೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ?

ತುಳಸಿ ವಿವಾಹ ಹಬ್ಬವು ಭಗವಂತ ಶಾಲಿಗ್ರಾಮ್  (ವಿಷ್ಣು) ಮತ್ತು ತುಳಸಿ (ಬಸಿಲ್) ಸಸ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮದುವೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತುಳಸಿ ವಿವಾಹವು ಮದುವೆ, ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು

Read More

ಆಡಆಡಳಿತಗಾರನಂತೆ: ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು?ಳಿತಗಾರನಂತೆ: ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ‘ಕ್ರಿಸ್ತ’ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವೇನು?

ಯೇಸುವಿನ ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು ಏನು ಎಂದು ನಾನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜನರನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ, “ಅವರ ಕೊನೆಯ ಹೆಸರು‘ ಕ್ರಿಸ್ತ ’ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಅದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಿಲ್ಲ”. ನಂತರ ನಾನು

Read More

ಯಹೂದಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ

ಯಹೂದಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ, ಭಾರತೀಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಮೋಶೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಿಂತ (ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜೈನರು, ಸಿಖ್ಖರು, ಬೌದ್ಧರು) ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಯಹೂದಿಗಳು

Read More

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳ ಒಮ್ಮುಖ: ಏಕೆ?

ಸಂಸ್ಕೃತ ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ಮನುವಿನ ವರ್ಣನೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ರೀಯ ವೇದಗಳಲ್ಲಿನ ನೋಹನ ವರ್ಣನೆಯ ನಡುವಿನ ಹೋಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹೋಲಿಕೆಯು ಪ್ರವಾಹದ ವರ್ಣನೆಗಳಿಗಿಂತ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ತ್ಯಾಗದ ವಾಗ್ದಾನಕ್ಕೂ ಇಬ್ರೀಯದ

Read More

ಯೇಸುವಿನ ಬಲಿದಾನದ ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ವರವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವದು ಹೇಗೆ?

ಎಲ್ಲಾ ಜನರಿಗಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಯಜ್ಞವನ್ನಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೇಸು ಬಂದನು. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ರುಗ್ವೇದದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಇಬ್ರಿಯ ವೇದಗಳ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.  ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಸ್ನಾನದ (ಅಥವಾ

Read More