ಬರಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನು: ‘ಏಳು’ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ

ಪವಿತ್ರವಾದ ಏಳು ಏಳು ಎಂಬುದು ಪಾವಿತ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವ ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ. ಗಂಗಾ, ಗೋದಾವರಿ, ಯಮುನ, ಸಿಂಧು, ಸರಸ್ವತಿ, ಕಾವೇರಿ, ಮತ್ತು ನರ್ಮದಾ ಎಂಬ ಏಳು ಪವಿತ್ರ ನದಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಏಳು ಪವಿತ್ರ

Read More

ಯೇಸು ಕರ್ ಸೇವಕನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾನೆ – ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ದ್ವೇಷದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ

ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ದೀರ್ಘವಾದ ಮತ್ತು ಕಹಿಯಾದ ದ್ವೇಷವು ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪಿತು, ಇದು ದೂರದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಆಸಾಮ್ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ವಿವಾದವು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ರಾಜಕೀಯ, ಐತಿಹಾಸಿಕ,

Read More

ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞ, ಯೇಸು ಮತ್ತು ‘ಕಳೆದು ಹೋದ’

ವಿವಿಧ ಬರಹಗಳು ದಕ್ಷ ಯಜ್ಞದ ಕಥೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಶಿವನು ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯ ಅವತಾರವಾದ ದಕ್ಷಾಯನ/ಸತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದನು, ಇದನ್ನು ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತರು ಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಆದಿ ಪರಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು

Read More

ಜೀವಜಲ: ಗಂಗಾ ತೀರ್ಥದ ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲಕ

ಒಬ್ಬನು ದೇವರನ್ನು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ನೋಡಲು ಆಶಿಸಿದರೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗುವ ತೀರ್ಥದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತೀರ್ಥ (ಸಂಸ್ಕೃತ तीर्थ) ಎಂದರೆ “ದಾಟುವ ಸ್ಥಳ, ಸಂಚರಿಸುವ”, ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳ, ಗ್ರಂಥ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೀರ್ಥವು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ

Read More

ದೇವರ ರಾಜ್ಯ? ಗುಣವನ್ನು ತಾವರೆಯಲ್ಲಿ, ಶಂಖ ಮತ್ತು ಜೋಡಿಯ ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಕಮಲವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹೂವು. ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಕಮಲದ ಸಸ್ಯಗಳ ಎಲೆಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ವಯಂ ಶುದ್ದತೆಗೊಳಿಸುವ

Read More

ಯೇಸು ಪ್ರಾಣವು ದ್ವಿಜದ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ

ದ್ವಿಜ (द्विज) ಎಂದರೆ ‘ಎರಡು ಬಾರಿ ಜನನ’ ಅಥವಾ ‘ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟವುದು’. ಇದು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮೊದಲು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈ

Read More

ಯೇಸು ಆಂತರಿಕಶುದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ?  ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅಶುದ್ಧತೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೊಯಾಚುಯಿ, ಜನರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರವಾದ ಸ್ಪರ್ಶವು

Read More

ಸ್ವರ್ಗದ ಲೋಕ: ಅನೇಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ…

ಯೇಸು, ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ, ಸ್ವರ್ಗದ ನಾಗರಿಕರು ಹೇಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಆತನು ‘ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ’ ಎಂಬ ಕರೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ಜನರನ್ನು ಸಹಾ ಗುಣಪಡಿಸಿದನು. ಆತನು ತನ್ನ

Read More

ನರಾವತಾರದಲ್ಲಿ ಓಂ – ಶಕ್ತಿಯ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಪವಿತ್ರ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತ ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವವನ್ನು (ಬ್ರಹ್ಮ) ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಬ್ದವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯು ಅಲೆಗಳಿಂದ ಹರಡುವ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಸಾಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗೀತ, ಸೂಚನೆಗಳ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ,

Read More