ಯೇಸು ಆಂತರಿಕಶುದ್ಧಿಯ ಕುರಿತು ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಧರ್ಮಾಚರಣೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ?  ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಅಶುದ್ಧತೆಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚೊಯಾಚುಯಿ, ಜನರ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರವಾದ ಸ್ಪರ್ಶವು

Read More